Bụ́kụ̃ Íꞌdóŋá drị̂
Bụ́kụ̃ íꞌdóŋá drị̂ jọ ị́jọ́ ãko pírí ꞌbã kí iꞌdójó rĩ drị̃ gá. Lũ vâ ãmaní ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã ụ̃nọ́kụ́ ãzíla ãko pírí ala gá rĩ kí ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã ꞌbãlé ãko ĩꞌdi ꞌbã ũꞌbãlé rĩ kí drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌbã drị̃ gá. Bụ́kụ̃ ꞌdĩ jọ vâ ãmaní ị́jọ́ ị́jọ́ ũnzí ãzíla ũcõgõ ãzíla drã iꞌdó kí íngoní ru rĩ drị̃ gá. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá iꞌda vâ ãmaní Sụ́rụ́ ndú-ndú ãzíla tị ndú-ndú ꞌdĩ kí abe iꞌdó kí íngoní ru ãzíla Ãdróŋá pẽ ꞌbá ãlu Ịbụrahị́mụ̃ ꞌi ãzíla drị̃lẹ́ ĩꞌdidrị́ tịlé drị̃lẹ́ gâlé Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ kí ndú sĩ ĩꞌdiní sĩ ru iꞌdajó ãzíla ꞌbã ndre kí sĩ ũkpõ ĩꞌdidrị̂ ãzíla ị́jọ́ mgbã rĩ iꞌdajó ĩꞌbaní íngoní ru yã rĩ drị̃ gá.
Cápítã iꞌdójó mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ kpere kãlị́ tõwú gá rĩ nze kí ãmaní ãwí lị́cọ́ Ịbụrahị́mụ̃ drị̂ drị̃ gá, ngọ́pị̃ Ĩsákã drị̃ gá, Ĩsákã ngọ́pị Yãkóꞌbõ drị̃ gá ãzíla anzị Yãkóꞌbõ drị́ mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ kí drị̃ gá, ambamba la Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌi. Bụ́kụ̃ ꞌdĩ iꞌda ãmaní Ãdróŋá ri ꞌbá ĩꞌdi ãni wereŋá ĩꞌdiní pẽlé ndú ꞌdĩ kí tãmbalé íngoní ru yã rĩ drị̃ gá táni ꞌbá kí andre gâsĩ rĩ ꞌbã kí táni adru agá ꞌbá ãdroŋa ĩnzõ rú rĩ kí ị̃nzị̃lépi la kî rá tí. Bụ́kụ̃ ꞌdĩ iꞌda vâ ãmaní Ãdróŋá lẽ ꞌbá ĩꞌdidrị̂ ꞌbã ũbĩ kí ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ kí vú ãzíla ꞌba uꞌá kí gẹ̃rị̃ dị̃zã fẽlépi Ãdróŋá ní rĩ kí sĩ.
Bụ́kụ̃ Íꞌdóŋá drị̂, Ãfũŋá drị̂, Lẹ́vị̃ drị̂, Kãlãfe drị̂ ãzíla Ãzị́táŋá Amviŋá drị̂ be ꞌbá Yãhụ́dị̃ drị̂ kí ándrá kí umve “Bụ́kụ̃ Ãzị́táŋá drị̂” jõku “Ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ ꞌi.”
1
Ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã ꞌbụ̃ kí ꞌbãjó ụ̃nọ́kụ́ be rĩ
Íꞌdóŋá gá Ãdróŋá ꞌbã ꞌbụ̃ kí ụ̃nọ́kụ́ be. Ụ̃nọ́kụ̂ ándrá ị̃sálị ãzíla ãko ãzî kóru, ãngũ nị ị̃yị́ kị́rị́ rĩ drị̃ gá ãzíla úríndí Ãdróŋá drị̂ ri uꞌálé ị̃yị́ drị̃ gá ụrụgá ꞌdãá. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Dị̃zã ꞌbã adru cí,” ãzíla dị̃zã iꞌdá dó cí. Ãdróŋá ndre dị̃zã ĩꞌdi múké ãzíla awa dó sĩ dị̃zã kí ãngũ ịnị rĩ be ndú-ndú. Ãdróŋá ꞌda dó sĩ dị̃zã ní rụ́ “ị̃tụ́ ꞌi” ãzíla ꞌda dó ãngũ ịnị rĩ rụ́ “ị́nị́ ꞌi.” Ị̃tụ́ kí Ị́nị́ be ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ ãlu rĩ ꞌi.
ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Ãko ãzí ꞌbã adru cí sĩ ị̃yị́ kí drĩdríŋĩ cejó ị̃yị́ be.” Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá idé dó ãko ãzí ị̃yị́ ụrụ gá ri kí drĩdríŋĩ cejó ị̃yị́ vụ̃rụ́ rĩ abe, idé dó ru cécé ꞌdĩ ꞌbã áni. Ãdróŋá umve dó ãngũ ụrụ gá rĩ “ꞌbụ̃ ꞌi.” Ị̃tụ́ kí Ị́nị́ be ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ ị̃rị̃ rĩ ꞌi.
ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Ị̃yị́ ꞌbụ̃ ị̃ndụ́ gá rĩ ꞌbã tra kí ru ãngũ ãlu gá, ãngũ ãꞌí rĩ ꞌbã iꞌdá dó sĩ.” Wó idé ru rá. 10 Ãdróŋá ꞌda ãngũ ãꞌí rĩ rụ́ vũ ꞌi ãzíla ị̃yị́ ru tralépi ãngũ ãlu gá rĩ rụ́ mĩrĩ ꞌi. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké. 11 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Ásé ꞌbã dụ vũ drị̃ gá, ife ífí kalépi ndú-ndú ꞌdĩ kî trũ.” Idé ru rá. 12 Ásé ũví ndú-ndú ꞌdĩ dụ kí vũ drị̃ gá ꞌdãá ife ũví ndú-ndú ífí kalépi rĩ kí abe. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké.
13 Ị̃tụ́ kí Ị́nị́ be ụ́ꞌdụ́ na rĩ ꞌi.
14 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Dị̃zã ꞌbã adru kí ꞌbụ̃ gá ꞌdãá cí sĩ ị̃tụ́ kí drĩdríŋĩ cejó ị́nị́ be, ꞌbã adru kí ícétáŋá ru cí sĩ áyi, ụ́ꞌdụ́ ãzíla ílí kí nị̃jó. 15 Lẽ dị̃zã ꞌbã adru ꞌbụ̃ gá ꞌdãá cí sĩ ãngũ jijó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá.” Idé ru ꞌdã ꞌbã áni rá. 16 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá idé dó dị̃zã ãmbógó la kí ị̃rị̃ ãmbógó ãndânĩ rĩ ꞌbã ji dó sĩ ãngũ ị̃tụ́ sĩ ãzíla wereŋá rĩ ꞌbã ji dó sĩ ãngũ ị́nị́ sĩ, ꞌbã adru kí dó úpí ru ị́nị́ kí drị̃lẹ́ gá ị̃tụ́ be. Ũꞌbã vâ lẽlẽgó kí ĩndĩ. 17 Ãdróŋá ụ̃tị̃ dị̃zã kí ꞌbụ̃ gá ꞌdãá ãngũ jijó vũ drị̃ gá, 18 adrujó úpí ru ị̃tụ́ kí drị̃ gá ị́nị́ be, awa dô sĩ dị̃zã kí drĩdríŋĩ ị́nị́ be. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí múké. 19 Ị̃tụ́ kí Ị́nị́ be ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ sụ rĩ ꞌi.
20 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Mĩrĩ ꞌbã ga tré ãko ídri trũ ꞌdĩ kî sĩ, ãriŋa ꞌbã unga kí vâ ụrụ gá ꞌbụ̃ agá ꞌdãá.” 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá ũꞌbã dó ãnãkpá ãmbogo uꞌálépi mĩrĩ agá rĩ kí, ãko pírí ídri trũ acị́lépi acị̂ ị̃yị́ ꞌbã sĩ gajó tré ũví ĩꞌbadrị̂ kí sĩ rĩ kí ãriŋa ũví ndú-ndú ꞌdĩ kí abe. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí dó múké. 22 Ãdróŋá wi ĩꞌbaní sụ̃sụ́ jọ, “Ĩtị ãzíla ĩmi ĩjãlã ĩmi wẽwẽ rú mĩrĩ ꞌbã ga dó sĩ tré ãzíla ãriŋa ꞌbã ĩjãlã kí vâ ru vũ drị̃ gá ꞌdâ.” 23 Ị̃tụ́ kí Ị́nị́ be, ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ tõwú rĩ ꞌi.
24 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Vũ ꞌbã fẽ Ãnãkpá pírí ídri trũ rĩ ꞌbã kpẹ̃ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ kí vú sĩ, ãnãkpá lị́cọ́ gá rĩ kí, ãnãkpá ãgãlépi vũ rụ̂ sĩ rĩ abe, ásé agá rĩ kí, ãnãkpá ãmbogo rĩ kí, ãnãkpá nírí rĩ kí abe.” Idé ru ꞌdã ꞌbã áni rá. 25 Ãdróŋá ũꞌbã ãnãkpá ásé agá rĩ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ kí vú sĩ, lị́cọ́ gá rĩ kí sụ́rụ́ tị ĩꞌbadrị̂ kí vú sĩ, ãnãkpá ãgãlépi vũ rụ̂ sĩ rĩ kí ũví ĩꞌbadrị̂ kí vú sĩ. Ãdróŋá ndre ãko ꞌdĩ kí dó múké.
26 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Lẽ ãma idé ꞌbá gbíyã ãmadrị̂ sĩ, ꞌba ají ru ãma abe, ꞌbã adru kí úpí ru ị̃ꞌbị mĩrĩ agá rĩ kí drị̃lẹ́ gá, ãriŋa ꞌbụ̃ gá rĩ kî trũ, ãnãkpá lị́cọ́ gá rĩ kî trũ, ãko pírí ũꞌbãlé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ kî trũ ãzíla ãnãkpá ãgãlépi vũ rụ̂ sĩ rĩ kí abe pírí.” 27 Ãdróŋá ꞌbã dó ꞌbá gbíyã ĩꞌdidrị̂ sĩ, gbíyã ĩꞌdidrị̂ sĩ ꞌbã dó ágọ́bị́ kí ũkú be. 28 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá wi dó sụ̃sụ́ ĩꞌbanî, jọ, “Ĩtị ãzíla ĩkpẹ̃ wẽwẽ rú, ĩga tré ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ. Ĩmi adru úpí ru ị̃ꞌbị mĩrĩ agá rĩ kí drị̃ gá, ãriŋa ꞌbụ̃ gá rĩ kî trũ ãzíla ãko pírí ídri trũ acị́lépi ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ rĩ kî trũ.” 29 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Ãdróŋá jọ, “Ĩndre áfẽ ĩminí ũri ãko pírí ãni ífí kalépi ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ rĩ kí ife pírí ífí kalépi ꞌdĩ kí abe kí adru ĩminí ãkónã rú. 30 Áfẽ vâ ásé ĩrí ru ãnãkpá pírí ꞌbaní, ãriŋa ꞌbụ̃ gá rĩ kî trũ ãzíla ãko acị́lépi ídri trũ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ ꞌbaní ãkónã rú.” Idé dó ru ꞌdã ꞌbã áni.
31 Ãdróŋá ndre dó ãko pírí ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ kí ũniyambamba rú. Ị̃tụ́ kí Ị́nị́ be, ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ ázíyá rĩ ꞌi.