2
Ãdróŋá avị́ ụ́ꞌdụ́ ázị̂rị̃ rĩ sĩ
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá de dó ꞌbụ̃ kí ũꞌbã agá ụ̃nọ́kụ́ be ãzíla ãko pírí ala gá rĩ kí abe rá. Ãdróŋá avị́ dó ụ́ꞌdụ́ ázị̂rị̃ rĩ sĩ ãzị́ ĩꞌdi ꞌbã ngalé vâ delé ꞌbo rĩ kí ũngúkú gá.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá wi dó sụ̃sụ́ ụ́ꞌdụ́ ázị̂rị̃ rĩ drị̃ gá ãzíla ꞌbã dó sĩ ĩꞌdi ãlá ru ãꞌdusĩku ụ́ꞌdụ́ ázị̂rị̃ ꞌdã ándrá ụ́ꞌdụ́ Ãdróŋá ꞌbã sĩ avị́jó ãzị́ pírí ĩꞌdi ꞌbã ngalé sĩ ãko kí ũꞌbãjó rĩ ꞌbã vúlé gá rĩ ꞌi.
Ádãmũ ꞌbã kí adrujó Ị́vã be ámvụ́ Ídẽnĩ gá rĩ
ꞌDĩ ãwí Úpí Ãdróŋá ꞌbã ꞌbụ̃ kí ꞌbãjó ụ̃nọ́kụ́ be rĩ. Úpí Ãdróŋá la dó mụ ụ̃nọ́kụ́ ꞌbãlé ꞌbụ̃ be ꞌbo, ãko ãzí dụlépi ĩrí ru la ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdáyụ ãzíla ũri ãzí angálépi rá la ꞌdáyụ ãꞌdusĩku Úpí Ãdróŋá ꞌbã drĩ fẽjó la uzogó ꞌbã ꞌdịjó ku rĩ sĩ ãzíla ꞌbá ámvụ́ sõlépi la ꞌbã adrujó yụ rĩ sĩ, wó ị̃yị́ ri agbẹ́lé vụ̃rụ̂lé ãzíla ị̃mvụ̃ dó sĩ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ pírí. Úpí Ãdróŋá idé ꞌbá ũdrí ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ sĩ, vu ãvẹ̃vị̃ sĩ adrujó ídri rĩ ũmvu la gâsĩ. ꞌBá acá dó sĩ ãko ídri trũ la rú.
ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Úpí Ãdróŋá idé ámvụ́ ị̃tụ́ ꞌbã ãfũ agâlé ru ꞌdĩ Ídẽnĩ gá, ãzíla ꞌbã dó sĩ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ ala gá. Úpí Ãdróŋá fẽ ife ũví ndú-ndú ũniyambamba rĩ ꞌbaní zolé ámvụ́ agá ꞌdãá ãzíla fẽ ĩꞌbaní ífí ũniyambamba nalé nãnã rĩ kí kalé. Ámvụ̂ ꞌbã ágágá ꞌdãá ife ídri fẽlépi rĩ ãzíla ife ị́jọ́ múké rĩ kí nị̃jó ị́jọ́ ũnzí be cé rĩ cí.
10 Ị̃yị́ dịlépi ámvụ́ Ídẽnĩ ị̃mvụ̃lépi rĩ awa ru sụ. 11 Ị̃yị́ drị̃drị̃ rĩ ꞌbã rụ́ Písõnĩ ꞌi; dị ãngũ umvelé Hãvị́lã rĩ agâ sĩ pírí, ꞌdĩ ãngũ sĩ gólũdĩ ịsụ́jó rĩ ꞌi. 12 Gólũdĩ ãngũ ꞌdã agá rĩ ãlá ru usa ru ku, ãdu ãjị́ ngụ̃lépi vĩrĩ rĩ ãzíla írã ãjẹ̃ rú únĩkĩsĩ rú rĩ kí vâ ꞌdãá cí. 13 Ị̃yị́ ị̃rị̃ rĩ ꞌbã rụ́ Gị́họ̃nị̃ ꞌi. Dị ãngũ Kụ́sị̃ drị̂ agâ sĩ pírí. 14 Ị̃yị́ na rĩ ꞌbã rụ́ Tị̃gị̃rị́sị̃ ꞌi; dị Ãsụ́rị̃yã ꞌbã wókõ ị̃tụ́ ꞌbã ãfũ agâlé ru rĩ gâsĩ. Ị̃yị́ sụ rĩ ꞌbã rụ́ Ũfũrátĩ ꞌi.
15 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Úpí Ãdróŋá ꞌbã ꞌbá ámvụ́ Ídẽnĩ agá sĩ ãzị́ la ngajó vâ sĩ tã la mbajó. 16  Úpí Ãdróŋá azị ĩꞌdiní, “Mí icó ife ífí ámvụ́ agá ꞌdâ rĩ kí nalé pírí rá, 17 wó lẽ ína ife ífí ị́jọ́ múké rĩ kí nị̃jó ị́jọ́ ũnzí rĩ be rĩ ku. Ídrĩ na la rá, mi drã rá ãndá-ãndá ru.”
18 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Úpí Ãdróŋá jọ, “Ágọ́bị̂ ní adrujó áꞌdụ̂sĩ rĩ adru múké ku, ma ĩꞌdiní ꞌbá ĩꞌdi ãzã kolépi icólépi ĩꞌdi sĩ rá rĩ ꞌbã rá.” 19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Úpí Ãdróŋá ũꞌbã ãnãkpá ãzíla ãriŋa kí pírí ụ̃nọ́kụ́ sĩ, ají kí iꞌdalé Ádãmũ ní sĩ kí rụ́ ꞌdajó. Rụ́ pírí ĩꞌdi ꞌbã ꞌdalé ãko ãlu-ãlu ídri trũ rĩ ꞌbanî rĩ ace dó ĩꞌbaní rụ́ ru nĩ. 20 Ádãmũ ꞌda dó ãnãkpá lị́cọ́ agá rĩ kí rụ́, ãnãkpá ásé agá rĩ kí abe ãzíla ãriŋa kî trũ, wó tí ịsụ́ ꞌbá ĩꞌdi ãzã kolépi icólépi ĩꞌdi sĩ rá la ku. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Úpí Ãdróŋá fẽ dó Ádãmũ ꞌbe ụ́ꞌdụ́ káyĩ rá. Anzé dó sĩ ĩꞌdi ꞌbã lúmã ãlu ãzíla ụ̃pị̃ dó ãngũ la ꞌdã ĩzánáká sĩ cí. 22 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Úpí Ãdróŋá idé dó ũkú lúmã ĩꞌdi ꞌbã anzélé ágọ́ꞌbị̂ rụ́ rĩ sĩ, ãzíla ají dó ĩꞌdi ágọ́bị̂ rú ꞌdõlé. 23 Ádãmũ jọ dó, “ꞌdĩ ĩfãkã mádrị̂ ꞌbã ãzí ãzíla ĩzá mádrị̂ ꞌbã ãzí, ála dó sĩ ĩꞌdi umve ũkú ꞌi ꞌbání ĩꞌdi anzéjó ágọ́bị́ ụrụꞌbá gá rĩ sĩ.” 24 Ị́jọ́ ꞌdĩ bã sĩ ꞌbá ꞌbã sĩ átẹ́pị̃ kí aꞌbejó ãndrẽ be, sĩ ru icíjó ũkú ĩꞌdidrị̂ be ãzíla kí dó sĩ acá ụrụꞌbá ãlu rú ꞌdĩ. 25 Ágọ́bị̂ kí ándrá ũkû be ị̃rị̃trá pílílí ru wó kí ándrá drị̃nzâ kóru.