2
Bị́lẹ́-ị̃ndụ́ liŋá sĩ ị́jọ́ arejó
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ãꞌbã ãma ásị́ ũkpó ru ị́jọ́ arejó, ị́jọ́ mgbã ãmaní arelé ꞌbo rĩ drị̃ gá, ị́jọ́ ꞌbã agba rú sĩ ãma ku. Ãꞌdusĩku ị́jọ́ ándrá mãlãyíkã ꞌbã kí jọlé rĩ drĩ adru mgbã ũkpó ru, wó ị́jọ́ ꞌdĩ izajó ãzíla arejó la ku rĩ drĩ ándrá drị̃rịma mgbã la ịsụ́, ãma icó apálé íngoní-íngoní ru ãdrĩ ị́jọ́ patáŋá ãmbógó ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ ꞌbã ị́jọ́ ꞌbã ápãrákã rú? ꞌDĩ patáŋá Úpí ꞌbã ándrá ị́jọ́ la azịjó drị̃drị̃ nĩ rĩ ꞌi, ãzíla acá ãma rụ́ ꞌdõlé ꞌbá ándrá ị́jọ́ ꞌdĩ arelépi Úpí tị gâ sĩ rĩ ꞌbã rụ̂ sĩ. Ãdróŋá nze vâ ãmaní vú la ícétáŋá kî sĩ, ị́jọ́ ụ̃sụ̃táŋá ru ꞌdĩ kî sĩ, ãzíla tálí wẽwẽ rú ꞌdĩ kí abe ãzíla fẽtáŋá Úríndí Ãlá rĩ drị́ ĩꞌdi ꞌbã awalé ĩꞌdi ꞌbã lẽtáŋá sĩ rĩ sĩ.
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi ãma drị̃ ce ídri gá nĩ
Ãdróŋá ũꞌbã mãlãyíkã kí ụ̃nọ́kụ́ ãmaní ị́jọ́ jọjó drị̃ la gá amụ́lépi ꞌdĩ ꞌbã drị̃lẹ́ ru ku. Wó ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã ãzí gá ꞌbá ãzí nze ị́jọ́ vú,
“ꞌBá ĩꞌdi ãꞌdi ꞌi míní ị́jọ́ ũrãjó drị̃ la gá,
ngọ́tị́ ꞌbádrị̂ ĩꞌdi íngoní ru míní tã la mbajó?
Íꞌbã Yẹ́sụ̃ vụ̃rụ́lẹ́ mãlãyíkã kí vúlé gá sáwã were sĩ,
ífẽ ĩꞌdiní dị̃zã Ũpĩ drị́ gá rĩ ꞌi ãzíla ị̃nzị̃táŋá drị́ gá rĩ,
ãzíla íꞌbã ãko pírí kí ĩꞌdi pálé gá.” Zãbụ́rị̃ 8:4-6
Ãdróŋá ní ãko pírí kí ꞌbãjó ĩꞌdi pálé gá rĩ sĩ, ãko ãzí Ãdróŋá ꞌbã aꞌbelé ĩꞌdidrị́ ku la ꞌdáyụ. Wó úꞌdîꞌda ãndre kí ãko pírí kí ĩꞌdi pálé gá rĩ gá ku. Wó Yẹ́sụ̃ ãma ndrelé rĩ Ãdróŋá ꞌbã ándrá ĩꞌdi vụ̃rụ́lẹ́ mãlãyíkã kí vúlé gá, úꞌdîꞌda úsu ĩꞌdi drị̃ gá dị̃zã Ũpĩ drị̂ ꞌi, ị̃nzị̃táŋâ trũ ãꞌdusĩku ịsụ́ ũcõgõ drã sĩ rá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị̂ sĩ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ụ̃ꞌbị̃ drã ꞌbã ãjị́ ꞌbá pírí ꞌbã ị́jọ́ sĩ.
10 Ãko pírí kí Ãdróŋá ãni, ãzíla ũꞌbã ãko pírí kí ĩꞌdi ꞌbã ũkpó sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá idé ị́jọ́ ũniyambamba la ĩꞌdi ꞌbã Yẹ́sụ̃ ꞌbãjó ãlá ru ĩꞌdiní ũcõgõ ịsụ́jó rĩ sĩ rĩ sĩ, cécé Yẹ́sụ̃ ꞌbã anzị wẽwẽ rú Ãdróŋá drị̂ kí ajíjó dị̃zã ĩꞌdidrị̂ agá ãzíla kí pajó rĩ áni.
11 Yẹ́sụ̃ ꞌbá kí ꞌbãlépi ãlá ru rĩ ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã ꞌbãlé ãlá ru rĩ kí abe ãfũ kí ꞌbá ãlu rú, Átẹ́pị ĩꞌdi pírí ãlu. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, idé dó sĩ drị̃nzá sĩ ꞌbá kí umvejó ĩꞌdi ꞌbã ádrị́pịka rú ku. 12 Jọ vâ Ãdróŋá ní,
“Ma mụ ími rụ́ ũlũlé mâ ádrị́pịka ꞌdĩ ꞌbanî,
ãzíla ma mụ úngó ími rụ́ ịcụ́jó rĩ kí ngolé ũꞌbí ru tralépi rĩ kí drị̃lẹ́ gá.” Zãbụ́rị̃ 22:22
13 Jọ vâ,
“Ma mụ áma ásị́ ꞌbãlé Ãdróŋá drị̃ gá.” Ĩsáyã 8:17
Ãzíla jọ vâ,
“Ma ꞌdõ, anzị Ãdróŋá míní fẽlé mádrị́ rĩ kí abe.” Ĩsáyã 8:18
14 Anzị ꞌbã kí adrujó ụrụꞌbá ãzá trũ ãzíla ãrí trũ rĩ sĩ, Yẹ́sụ̃ acá vâ ĩꞌbã ãzí ru, uja dó sĩ ꞌbá ũkpõ drã drị́ gá rĩ rụlépi rĩ ũkpó kóru ꞌdĩ Sĩtánĩ ꞌbá ị́jọ́ ũsõlépi rĩ ꞌi, 15 ãzíla ũtrũ ꞌbá pírí ụ̃rị̃ drã drị̂ ꞌbã umbélé ãtíꞌbó ru ídri ĩꞌbadrị̂ agá ꞌdĩ kî. 16 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mgbã rĩ gá Yẹ́sụ̃ amụ́ mãlãyíkã kí ãzã kolé la ku wó drị̃lẹ́ Ịbụrahị́mụ̃ drị̂ kî. 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, úꞌbã dó ĩꞌdi adrujó cécé ĩꞌdi ꞌbã ádrị́pịka ãzíla ámvọ́pịka kí áni ị̃nzị̃táŋá ru gẹ̃rị̃ pírí sĩ, ꞌbã acá dó sĩ átáló ãmbógó ãndânĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ ãni ãzíla ãꞌị̃táŋá drị́ ãzị́ Ãdróŋá drị̂ ngalépi, ãzíla ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ꞌbadrị̂ kí idélépi rĩ rú. 18 Ãꞌdusĩku Yẹ́sụ̃ ꞌbã mgbã rĩ ꞌbã alịjó ũcõgõ agâ sĩ sáwã ĩꞌdi ụ̃ꞌbị̃jó rĩ sĩ rá rĩ sĩ, icó dó ꞌbá ụ̃ꞌbị̃lé rĩ kí ãzã kolé rá.

2:8 Zãbụ́rị̃ 8:4-6

2:12 Zãbụ́rị̃ 22:22

2:13 Ĩsáyã 8:17

2:13 Ĩsáyã 8:18