Wárágã sĩlé ꞌbá
Ĩbũrãníyã
gá rĩ ꞌbanî rĩ
1
Yẹ́sụ̃ ndẽ mãlãyíkã kí ãmbõgõ sĩ rá
Ándrá ídu rĩ sĩ Ãdróŋá jọ ị́jọ́ pâlé wẽwẽ rú gẹ̃rị̃ ndú-ndú sĩ ãma áyị́pịka ꞌbaní nãbịya ꞌbã rụ̂ sĩ, wó ụ́ꞌdụ́ ãsị̃ŋá gá ꞌdĩ kí agâlé ru ri ị́jọ́ jọlé ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị rụ̂ sĩ, ꞌdĩ Ngọ́pị̃ ĩꞌdi ꞌbã pẽlé adrujó ãko pírí ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ ꞌi, ãzíla ĩꞌdi rụ̂ sĩ Ãdróŋá ꞌbã ãko pírí ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kî. Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌdĩ ĩꞌdi dị̃zã lẽrẽlẽrẽ Ãdróŋá drị̂ iꞌdalépi rĩ ꞌi, iꞌda Ãdróŋá ãmgbã ꞌbã gbíyã, ãzíla ĩꞌdi ãko pírí kí tãmbalépi ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé ũkpõ ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ ꞌi. Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌdĩ ĩꞌdiní ị́jọ́ ũnzí trũjó ꞌbo rĩ vúlé gá ri dó Ãdróŋá Ũkpó ꞌDị́pị ị̃nzị̃lé ị̃nzị̃ ꞌbụ̃ gá rĩ ꞌbã drị́ ãndá rĩ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, acá dó ãmbógó ru ãndânĩ ndẽ mãlãyíkã kí rá cécé rụ́ Ãdróŋá ꞌbã ị̃drị̃lé ĩꞌdiní rĩ ꞌbã ndẽlé ãmbõgõ sĩ rá rĩ áni.
Ĩlũ mání, Ãdróŋá jọ ándrá mãlãyíkã íngõ ní ị́jọ́ ꞌdĩ rá la nĩ:
“Mi mâ Ngọ́pị ꞌi,
ãndrũ má acá mî Átẹ́pị rú?” Zãbụ́rị̃ 2:7
Jõku jọ vâ,
“Ma adru ĩꞌdi ꞌbã Átẹ́pị,
ãzíla ĩꞌdi dó mụ adrulé mâ Ngọ́pị?” 2 Sámụ̃wẹ̃lị̃ 7:14; 1 Ị́jọ́ Sụ́rụ́ drị̂ 17:13
Ãdróŋá la mụ ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị Kãyú rĩ tị ãpẽlé ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdõlé ꞌbo, jọ,
“Lẽ mãlãyíkã pírí Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ị̃nzị̃ kí ĩꞌdi ꞌi.”
Wó ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé mãlãyíkã kí drị̃ gá rĩ jọ,
“Má idé mãlãyíkã kí ãlụ́kụ́kụ̃ áni,
ãzíla ãtíꞌbó ĩꞌdidrị̂ kí ãcí ꞌbã idrakátị áni.” Zãbụ́rị̃ 104:4
Wó Ngọ́pị̃ drị̃ gá jọ,
“Ãdróŋá, úmvúke mídrị̂ la mụ adrulé jã ꞌdâ,
ãzíla ị́jọ́ lịŋá kpị rĩ la adru gbéréke ũpĩ ãni míní sĩ Sụ́rụ́ mídrị̂ drị̃ cejó rĩ áni.
Ílẽ ị́jọ́ kpị rĩ áyụ ãzíla ígã ị́jọ́ ũnzí rĩ úmgbé,
ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá, Ãdróŋá mídrị̂ ũꞌbã mi ꞌbá míní adrujó ĩꞌba abe ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá,
ĩꞌdi ꞌbã ími drị̃ gá ãdu ãyĩkõ drị̂ ũsũjó rĩ sĩ.” * Ị́jọ́ jọlé ĩꞌdi ꞌbã ími drị̃ gá ãdu ãyĩkõ drị̂ ũsũjó rĩ sĩ rĩ ꞌbã ífí, “Ãdróŋá fẽ Ngọ́pị̃ ní ãrútáŋá sĩ uꞌájó ãyĩkõ sĩ.” Zãbụ́rị̃ 45:6-7
10 Ãdróŋá jọ vâ,
“Íꞌdóŋá gâlé, Úpí la, íꞌbã ándrá ụ̃nọ́kụ́ ị̃ndụ́ mi ꞌi,
ãzíla ꞌbụ̃ ĩꞌdi ãzị́ drị́mvụ́ mídrị́ gá rĩ ꞌbã idélé rĩ ꞌi.
11 Kí ị̃lị̃kị̃ rá, wó mi ace mi ꞌi,
kí de rá cécé bõngó sụ̃lé sụ̃sụ̃ rĩ áni.
12 Mi mụ kí tralé cécé bõngó áni,
mi mụ kí ꞌbelé ásé gá cécé bõngó delépi rá rĩ ꞌbejó ásé gá rĩ áni.
Wó mi ace ími vúŋá sĩ,
ãzíla mi mụ uꞌálé jã ꞌdâ.” Zãbụ́rị̃ 102:25-27
13 Ãdróŋá jọ mãlãyíkã íngõ ní,
“Íri áma drị́ ãndá gá ꞌdâ,
kpere mání mẹ́rọ́ꞌbá mídrị̂ kí ꞌbã agá
ími pálé gá”? Zãbụ́rị̃ 110:1
14 Mãlãyíkã pírí adru kí úríndí tị ãpẽlé amụ́lépi ãzị́ ngalépi ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã mụlé palé rĩ ꞌbanî ku yã?

1:5 Zãbụ́rị̃ 2:7

1:5 2 Sámụ̃wẹ̃lị̃ 7:14; 1 Ị́jọ́ Sụ́rụ́ drị̂ 17:13

1:7 Zãbụ́rị̃ 104:4

*1:9 Ị́jọ́ jọlé ĩꞌdi ꞌbã ími drị̃ gá ãdu ãyĩkõ drị̂ ũsũjó rĩ sĩ rĩ ꞌbã ífí, “Ãdróŋá fẽ Ngọ́pị̃ ní ãrútáŋá sĩ uꞌájó ãyĩkõ sĩ.”

1:9 Zãbụ́rị̃ 45:6-7

1:12 Zãbụ́rị̃ 102:25-27

1:13 Zãbụ́rị̃ 110:1