Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé
Fị̃lị̃mọ́nã
nî rĩ
1
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ umbélé mãbụ́sụ̃ gá ị́jọ́ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị̂ ũlũŋá sĩ rĩ ꞌi, ãzị ĩmi ãmã ádrị́pị Tị̃mị̃tị́yọ̃ be cící. Ásĩ wárágã ꞌdĩ Fị̃lị̃mọ́nã ãmã ádrị́pị ãmã lẽlé ambamba ãzị́ ngalépi ãma abe rĩ nî, ãmã ámvọ́pị Ãfíyã, ãzíla Ãrị̃kị́pọ̃ ãsĩkárĩ rú ãma abe rĩ, ãzíla ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá, ru tralépi mí drị́ko gá ꞌdĩ ꞌbanî.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ãwãꞌdĩfô fẽjó ãzíla Ãdróŋá zịjó rĩ
Ma ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ Ãdróŋá ní ãwãꞌdĩfô fẽ mání ĩꞌdi zị agá míní Fị̃lị̃mọ́nã, ãꞌdusĩku ári ị́jọ́ arelé ãꞌị̃táŋá mí ãni Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ãzíla mî lẽtáŋá ꞌbá pírí Ãdróŋá ãni ꞌdĩ kí ụrụꞌbá gá rĩ drị̃ gá. Ma Ãdróŋá zị, tị icíma ãma ãni ĩmi abe ĩmi ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ ꞌdĩ ꞌbadrị̂ ꞌbã zo drị̃ gá drị̃ gá ị́jọ́ idélé múké rĩ agâ sĩ. Ị́jọ́ idélé íni ꞌdĩ ꞌbã fẽ dị̃zã Kúrísĩtõ nî. Áma ãmgbã ịsụ́ ãyĩkõ ãmbógó, ãzíla ásị́ ũŋmĩŋá mgbã la, lẽtáŋá mídrị́ sĩ, má ádrị́pị, ásị́ ị̃gbẹ̃ mídrị̂ fẽ ãyĩkõ ꞌbá Ãdróŋá drị̂ kí ásị́ gá rá.
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã mãmálá Ũnésẽmũ sĩ
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má icó tá míní ị́jọ́ jọlé drị̃ ũkpó sĩ, mî ádrị́pị Kúrísĩtõ agá rĩ áni, ãzíla fẽjó la mí idé ãko mâ lẽlé mí idé rĩ. Wó má aꞌị́ dó mi áma tị arejó ị́jọ́ ꞌdĩ gá ꞌdâ lẽtáŋá sĩ, ma Páwụ̃lọ̃, ãmbá ru, sáwã ꞌdĩ sĩ mãbụ́sụ̃ gá ị́jọ́ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ sĩ rĩ ꞌi.
10 Má aꞌị́ mi ꞌi adrujó mâ ngọ́pị Ũnésẽmũ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ ní ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ, ãꞌdusĩku ĩꞌdi dó mâ ngọ́tị́ mgbã Yẹ́sụ̃ agá rĩ ꞌi, má acá ĩꞌdiní átẹ́pị rú úríndí sĩ mání adrujó mãbụ́sụ̃ gá rĩ sĩ. 11 Ũnésẽmũ ándrá míní ãzị̂ kóru, wó úꞌdîꞌda acá dó ꞌbá múké ãzị́ ãni la rú ãmaní mí be ị̃rị̃ trá. 12 Ma ĩꞌdi tị pẽ mí rụ̂lé ꞌdĩ, nze áma ásị́ ꞌdụlé ĩndĩ. 13 Álẽ tí ĩꞌdi tãmbalé má rụ́ ꞌdõlé ũgũgõ, ĩꞌdi dó sĩ áma ãzã ko ími kẹ̃jị́ gá, mâ drĩ adru agá mãbụ́sụ̃ gá nõrórõ trũ drị́ gá ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ drị̂ ũlũŋá sĩ rĩ gá. 14 Wó álẽ ị́jọ́ idélé ími tị kóru ku, ãzãkoma mî fẽlé mání rĩ ꞌbã adru ími ũŋmĩŋá sĩ ku, rá la ꞌba angá ími ásị́ gá mî lẽtáŋá sĩ. 15 Ũnésẽmũ apá nõ bãsĩ mí rụ̂lé íni rá la, mí ịsụ́ rú sĩ mî ngá vúlé jã ꞌdâ íni. 16 Adru dó úꞌdîꞌda rĩ gá ãtíꞌbó ru íni áꞌdụ̂sĩ ku, wó alị ꞌdĩ drị̃ gâ sĩ rá, ĩꞌdi dó ãmã ádrị́pị lẽlé Yẹ́sụ̃ agá rĩ, mání rĩ gá ị́jọ́ la ãmbógó ru, ĩꞌdi ị́jọ́ la adru míní ãmbógó ru adru ĩꞌdi ꞌbã adrujó ãtíꞌbó ru rĩ sĩ áꞌdụ̂sĩ ku, wó ĩꞌdi ꞌbã adrujó mí ádrị́pị ãzí ru Úpí Yẹ́sụ̃ agá rĩ sĩ.
17 Ídrĩ áma ãꞌị̃ ími ãzí ru rá, mí aꞌị́ vâ ĩꞌdi cécé mî tá áma aꞌị́lé mídrị́ko gá rĩ ꞌbã áni. 18 Drĩ ị́jọ́ ãzí iza mí rụ́ rá, jõku ụ̃gụ̃ mí ãko ãzí yã áni, mí aꞌị́ ĩꞌdi mádrị́, ma ũfẽ la ma ꞌi. 19 Ma Páwụ̃lọ̃ ꞌi, ásĩ wárágã ꞌdĩ áma mgbã rĩ ꞌbã drị́ sĩ, ma tị la ũfẽ rá. Ádrĩ ájẹ́ ími ãzã ko agá ku, mí icó ájẹ́ ídri úꞌdí Yẹ́sụ̃ agá ꞌdĩ ịsụ́lé ku, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ími ídri ĩꞌdi mâ ãko rú.
20 Má ádrị́pị, mí ãꞌị̃ mání ị́jọ́ ãlu ꞌdĩ idélé, Úpí ꞌbã ị́jọ́ sĩ, ísũ ị̃yị́ ị̃gbẹ́ áma ásị́ gá Kúrísĩtõ sĩ. 21 Áma ásị́ ũkpó ru mâ wárágã ꞌdĩ sĩ agá, ãꞌdusĩku ánị̃ rá mi ị́jọ́ mâ aꞌị́lé ꞌdĩ idé ĩꞌdi ị́jọ́ má aꞌị́lé ꞌdĩ ndẽ rá.
22 Má aꞌị́ mí idé mání ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi, mí idé jõ mání ãngũ sĩ ũmvu sujó la rá, ãꞌdusĩku áꞌbã áma ásị́ gá, Ãdróŋá la mî zịtáŋá umvi áma ujajó mí rụ̂lé gbõrú rá.
23 Ĩpãfúrã mâ mãbụ́sụ̃ ãzí Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá rĩ, zị mi cící, 24 ãzíla ꞌbá ãmã ãzị́ ngajó ĩꞌba abe Mãrákõ ꞌi, Ãrĩsĩtãríkõ kí Dẽmásĩ trũ ãzíla Lụ́kã ꞌi, zị kí mí ĩndĩ.
25 Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã adru ĩmi drị̃ gá pírí.