3
Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã kí jọlé Nị́kọ̃dẹ́mụ̃ be rĩ
Ágọ́bị́ ãzí ándrá ãlu rụ́ la Nị́kọ̃dẹ́mụ̃ ꞌi, ĩꞌdi ãmbógó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú la, ꞌdĩ amụtị ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú rĩ ꞌbadrị̂ gá rĩ. Amụ́ ị́nị́ sĩ Yẹ́sụ̃ rụ́ jọ, “Rábị̃, ãnị̃ rá Ãdróŋá ãpẽ ími tị amụ́lé ãma imbálé. Mí icó tá tálí ꞌdĩ kí idélé ku Ãdróŋá drĩ tá adru mí be yụ rĩ gá.”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ájọ míní ị́jọ́ mgbã, údrĩ ími tị úꞌdí ru ku, mí icó filé Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ agá ku.”
Nị́kọ̃dẹ́mụ̃ zị, “ꞌBá mbalépi rá rĩ icó filé ãndrẽ agâlé sĩ ĩꞌdi tịjó ị̃dị́ úꞌdí ru íngoní ru?”
Yẹ́sụ̃ umvi jọ, “Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, údrĩ ꞌbá tị ị̃yị́ sĩ ãzíla Úríndí sĩ ku, icó filé Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ agá ku. ꞌBá la ꞌbãngá ꞌbá tị, wó Úríndí Ãdróŋá drị̂ la ími uja acájó Ãdróŋá ꞌbã ngọ́tị́ŋá ru nĩ. Ími ásị́ ꞌbã mvu ị́jọ́ mání jọlé míní, útị ĩmi úꞌdí ru ị̃dị́ rĩ sĩ ku. Úríndí Ãdróŋá drị̂ la ídri úꞌdí fẽ nĩ. Úríndí ĩꞌdi dó sĩ cécé ãlụ́kụ́kụ̃ áni, ĩꞌdi li ãngũ ĩꞌdi ꞌbã ásị́ ꞌbã lẽlé rĩ gá. Mi ãlụ́kụ́kụ̃ ꞌbã ụ́ꞌdụ́kọ́ are rá, wó ínị̃ angá íngõlé yã ãzíla ĩꞌdi mụ íngõlé yã rĩ gá ku.”
Nị́kọ̃dẹ́mụ̃ zị, “Ị́jọ́ míní jọlé ꞌdĩ ꞌbã ífí íngoní?”
10 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Mi ímbápị ãmbógó nị̃lé cé Ịsịrayị́lị̃ gá ꞌdâ la, mí icó ị́jọ́ mání jọlé ꞌdĩ ꞌbã ífí nị̃lé ku la íngoní ru? 11 Ájọ míní ị́jọ́ mgbã, ma míní ị́jọ́ ãmã nị̃lé cé ãzíla ndrelé rá rĩ kí vú nze, wó ĩmi icó ãꞌị̃lé la ku. 12 Ĩdrĩ dó ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ drị́ mání jọlé ĩminí ꞌdĩ kí ãꞌị̃ ku, ádrĩ dó ĩminí ị́jọ́ ꞌbụ̃ drị́ gá rĩ kí jọ, ĩmi dó icó kí ãꞌị̃lé íngoní ru?
13 “ꞌBá ãzí tụ drĩ ꞌbụ̃ gâlé ku, pẽ lú Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌi. 14 Cécé Mụ́sã ꞌbã ándrá ị̃nị̃ idélé aya sĩ rĩ ingajó ife sị́ gá kõtórõ agâlé sĩ ꞌbá ị̃nị̃ ꞌbã agalé rĩ kí pajó drã sị́ gá rĩ áni. Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ála drụ́zị́ ĩꞌdi ipa mũsãláꞌbã sị́ gá ingalé vâ ꞌdã ꞌbã áni, 15 ꞌbá pírí ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rĩ kí ídri ukólépi ku rĩ ịsụ́ rá.
16 “Ãdróŋá ꞌbã ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí lẽjó ambamba rĩ sĩ, ãpẽ ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị kílímgbí ãlu rĩ tị, ꞌbá pírí ãlu-ãlu ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rĩ ꞌbã ja kí drị̃ ku, wó ꞌba ịsụ́ kí sĩ ídri ukólépi ku rĩ ꞌi. 17 Ãdróŋá ãpẽ Ngọ́pị̃ tị amụ́lé ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí ị́jọ́ lịjó la ku, be la rá la kí pajó.
18 “ꞌBá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rĩ kí drị̃ gá úlị ị́jọ́ ku. Wó ꞌbá ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ ãꞌị̃lépi ku rĩ kí drị̃ gá úlị ị́jọ́ ꞌbo, ĩꞌbaní Ãdróŋá ꞌbã Ngọ́pị kílímgbí ꞌdĩ rụ́ ãꞌị̃jó ku rĩ sĩ. 19 Ị́jọ́ lịŋá kí drị̃ gá rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, dị̃zã ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ajílé ꞌbụ̃ gâlé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ amụ́ rá, wó ꞌbá lẽ kí ãndânĩ la ị́jọ́ ũnzí ị́nị́ drị̂ kí áyụ ndẽ dị̃zã rá, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ĩꞌbã kí idélé rĩ kí adrujó ị́jọ́ ũnzí rĩ kí rĩ sĩ. 20 Ngụ̃ kí ị́jọ́ dị̃zã drị́ ãngũ jilépi ule rĩ ũnzí, ãꞌdusĩku lẽ kí ị́jọ́ ũnzí rĩ kí idélé ị́nị́ agá, kí dó sĩ rárá ru dị̃zã be, ụ̃rị̃ ála mụ ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbã kí idélé rĩ kí iꞌdalé rá, ãzíla ála mụ pángá fẽlé ĩꞌbaní rá rĩ sĩ. 21 Wó ꞌbá pírí ị́jọ́ mgbã idélépi ꞌdĩ kí amụ́ dị̃zã rụ́ ꞌdõlé rá, ãꞌdusĩku lẽ kí ꞌbá ãzí ꞌbã nị̃ kí Ãdróŋá ãmgbã rĩ la ị́jọ́ ĩꞌbã idélé ꞌdĩ kí idé nĩ.”
Yẹ́sụ̃ kí Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ be
22 Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã vúlé gá, Yẹ́sụ̃ mụ kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe ãngũ Yụ̃dị́yã gá, ꞌdãá uꞌá kí were, ãzíla fẽ bãbụ̃tị́zị̃ ꞌbá ꞌbaní ꞌdãá. 23 Yõhánã la vâ ꞌdĩ sĩ bãbụ̃tị́zị̃ fẽ agá Ãyẽnónĩ gá ãni rú Sãlímũ be, ãꞌdusĩku ị̃yị́ ꞌdãá ĩyõ rú, ãzíla ꞌbá ri kí amụ́lé biri bãbụ̃tị́zị̃ bĩlé. 24 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru ꞌdĩ sĩ úꞌbã drĩ Yõhánã mãbụ́sụ̃ gá ku.
25 ꞌBá Yõhánã ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí iꞌdó kí ãgátã galé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú la abe lãꞌbĩ ũjĩŋá drị́ sĩ ru ꞌbãjó Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ drị̃ gá. 26 ꞌBá Yõhánã ꞌbã imbálé rĩ amụ́ kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé ãzíla jọ kí Yõhánã ní, “Rábị̃, ꞌbá ándrá ãmã ịsụ́lé mĩrĩ Yõrĩdánĩ tị gá ꞌá ꞌdã sĩ míní iꞌdalé ãmaní rĩ, ĩꞌdi vâ bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ꞌbá ꞌbanî. ꞌBá wẽwẽ rú kí dó mụ ĩꞌdi rụ̂lé.” 27 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yõhánã umvi ĩꞌbaní jọ, “ꞌBá la ị́jọ́ angálépi Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gâlé rĩ idé. 28 Ĩmi ãmgbã sãdínĩ mádrị́ ị́jọ́ mâ jọlé rĩ vú nzelépi rĩ kí, ‘Má adru Kúrísĩtõ ꞌi la ku, wó ma ꞌbá tị ãpẽlé ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌi.’ 29 Ãmụ́rụ́gọ́ la mụ ágó be, ágó ꞌbã wọ̃rị̂ dó ãyĩkõ idé ĩꞌba abe. Ma bãsĩ ãmụ́rụ́gọ́ ꞌbã ágô ꞌbã wọ̃rị̂ ꞌi ãzíla ãyĩkõ la áma fụ ĩꞌdi ꞌbã amụ́ŋá sĩ. 30 Ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá rĩ ꞌbã tụ ụrụgá, ị́jọ́ mâ rĩ ꞌbã asị́ vụ̃rụ́.”
ꞌBá angálépi Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gâlé rĩ
31 ꞌBá angálépi ꞌbụ̃ gá ụrụgá Ãdróŋá drị̂lé rĩ ĩꞌdi ãmbógó ru ãndânĩ ãko pírí ꞌbanî. ꞌBá vụ̃rụ́ ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdộ rĩ, ĩꞌdi ụ̃nọ́kụ́ ãni, ĩꞌdi vâ ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ drị̂ kí jọ áyụ. Wó ꞌbá angálépi ụrụgá ꞌbụ̃ gâlé rĩ ĩꞌdi ãko pírí ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ rĩ kí drị̃lẹ́ gá nĩ. 32 Ĩꞌdi ị́jọ́ jọ ãko ĩꞌdi ꞌbã ndrelé rá, ĩꞌdi ꞌbã arelé rĩ jọ, wó ꞌbá ãzí ãluŋá la ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ãꞌị̃lépi rá la ꞌdáyụ. 33 Wó ꞌbá pírí ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ãꞌị̃lépi rá rĩ kí iꞌda la Ãdróŋá ĩꞌdi ãndá-ãndá ru. 34 ꞌBá Ãdróŋá ꞌbã tị ãpẽlé rĩ la ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã jọlé rĩ kí jọ, ãꞌdusĩku Ãdróŋá fẽ ũkpó Úríndí drị́ rĩ ĩꞌdidrị́ pírí. 35 Átẹ́pị̃ ꞌbã ngọ́pị lẽjó rá rĩ sĩ, fẽ ũkpõ ãko pírí ꞌbadrị́ gá rĩ kí ĩꞌdidrị́ gá. 36 ꞌBá ngọ́pị̃ ꞌbã ị́jọ́ ãꞌị̃lépi rá rĩ ĩꞌdi ídri ukólépi ku rĩ trũ, ꞌbá ị́jọ́ ngọ́pị̃ drị́ gá rĩ ãꞌị̃lépi ku rĩ ídri ĩꞌdi agá ꞌdáyụ, wó ĩꞌdi ace ũcõgõ Ãdróŋá ꞌbã mụlé fẽlé rĩ agá.