2
Yẹ́sụ̃ ꞌbã mụjó ũkú bĩŋá gá Kána gá rĩ
Ụ́ꞌdụ́ na la agá, Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãndrẽ ĩꞌdi ándrá ãjẹ̃ ãzí ũkú ĩgbãjó la naŋá gá ĩndĩ tọ̃rọ́mẹ́ Kána gá, ꞌdĩ ãngũ Gãlị́lị̃ drị̂ agá. Yẹ́sụ̃ kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe ûmve vâ kí ãjẹ̃ ũkú ĩgbãjó ꞌdã gá ĩndĩ. Wáyĩnĩ awalé ꞌbá ꞌbaní rĩ la mụ ukólé pírí rá, Yẹ́sụ̃ ãndrẽ amụ́ ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé, jọ ĩꞌdiní, “Wáyĩnĩ ukó ĩꞌbaní rá.”
Yẹ́sụ̃ umvi, “Má ãndrẽ, ílẽ áma sulé ị́jọ́ ꞌdĩ agá ĩndĩ la ãꞌdu sĩ yã? Ụ́ꞌdụ́ mádrị́ ãzị́ Ãdróŋá drị̂ ngajó rĩ acá drĩ ku.”
Wó Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãndrẽ jọ ꞌbá íyóŋá iyólépi rĩ ꞌbaní, “Ĩmi idé ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé ĩminí rĩ vúŋá áyụ.”
Úmvú ị̃yẹ́lẹ́mvụ́ idélé írã sĩ ázíyá la kí ãngũ sĩ ãjẹ̃ najó ꞌdã gá ꞌdãá cí, ꞌdĩ kí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ kí ị̃yị́ lãꞌbĩ ãni ru ũjĩjó ãlá rĩ kí ũsũjó rĩ kí. Úmvú ãlu-ãlu la ị̃yị́ sũ lítã túrú ãlu kãlị́ ị̃rị̃ ꞌdĩpí. Úpí Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá íyóŋá iyólépi rĩ ꞌbã ũsũ kí úmvú ꞌdĩ kí ị̃yị́ sĩ tré-tré. Jọ dó ĩꞌbaní, “Ĩmi ãbĩ ãzí la agụlé ãmbógó ãjẹ̃ drị̃lẹ́ gá rĩ nî.” ꞌBá íyóŋá iyólépi rĩ idé kí cécé ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ áni. Ãmbógó ãjẹ̃ drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌbị̃ ị̃yị́ ru ujalépi wáyĩnĩ rú rĩ. Wó nị̃ angá íngõlé yã rĩ gá ku, ꞌbá íyóŋá gá rĩ nị̃ kí cé. Umve ị́zị́gọ́ ãjẹ̃ ꞌdị́pị bụ́lụ́ gá, 10 jọ, “Wáyĩnĩ ãjị́ ambamba rĩ, ála sáwã pírí sĩ fẽ la mvụlé drị̃drị̃. ꞌBá drĩ kí dó aga ꞌbo, ĩꞌdi dó ãzí ãjị́ gã rĩ kí fẽ mvụlé ĩndõ. Wó ímba mî ngá wáyĩnĩ ãjị́ ambamba rĩ tã kpere ị́jọ́ ꞌbã kí ukóŋá gá.”
11 ꞌDĩ tálí Yẹ́sụ̃ ꞌbã idélé drị̃drị̃ Kána ãngũ Gãlị́lị̃ gá rĩ ꞌi. Yẹ́sụ̃ iꞌda ũkpõ ĩꞌdidrị̂, ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã kí ĩꞌbã ãꞌị̃táŋá ĩꞌdi agá. 12 Yẹ́sụ̃ mụ kí dó ãndrẽ trũ, ádrị́pịka abe, ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí abe táwụ̃nị̃ Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃ gâlé sĩ ụ́ꞌdụ́ ãzí kí uꞌájó were.
Yẹ́sụ̃ uga tũjárĩ jó Ãdróŋá drị̂ agá
(Mãtáyõ 21:12-13; Mãrákõ 11:15-17; Lụ́kã 19:45-46)
13 Ụ́ꞌdụ́ ụ̃mụ̃ ándrá Ãdróŋá ꞌbã sĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ kí anzéjó Mị̃sị́rị̃ gá, umvelé ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ la mụ acálé ãni rú, Yẹ́sụ̃ mụ Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá. 14  Lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ãngũ ãmvélé-ãmvélé ru rĩ gâ sĩ, ịsụ́ ꞌbá kí tị́, kãbĩlõ, ãzíla ãmámũ kí ị̃tụ̃ndã. ꞌBá ãzí rĩ ri kí méjã ĩꞌbaní sĩ séndẽ ujajó rĩ agagá. 15 Yẹ́sụ̃ idé íníríkó kẹ̃lị́ká ru, iꞌdó dó sĩ ꞌbá pírí kí adrolé ĩꞌbã tị́ kí abe, kãbĩlõ kî trũ lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá ꞌdãá. Iré vâ ꞌbá séndẽ ujalépi rĩ ꞌbã séndẽ kí kpékpé, uze vâ méjã kí uꞌde kí ụ̃lị-ụ̃lị rú. 16 Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ãmámũ ị̃tụ̃ndãlépi ꞌdã ꞌbaní, “Ĩmi iyá ĩmĩ ãmámũ ꞌdĩ kí ꞌdâ rá! Ĩmi aꞌbe jó má Átẹ́pị drị́ gá rĩ ujajó sụ̂ rú rĩ cã.”
17 ꞌBá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ agá kí ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá jọlépi la, “Lẽtáŋá áma ásị́ gá ꞌbá ꞌbã ru kí jó mídrị́ gá rĩ rũrũ rĩ, la ve áma ásị́ gá ãcíꞌbíríto rú cécé ãcí áni,” Zãbụ́rị̃ 69:9 rĩ ꞌi.
18 ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ zị kí Yẹ́sụ̃ ꞌi, “Mi ãmaní tálí íngoní la idé, sĩ ũkpõ míní ãko ꞌdĩ kí idéjó rĩ icéjó angá kí Ãdróŋá drị́?”
19 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩdrĩ jó Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ andi rá, ma ĩꞌdi sị úꞌdí ru ụ́ꞌdụ́ na agá.”
20 ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ umvi kí, “Jó ꞌdĩ sịjó ꞌdụ ílí kãlị́ sụ drị̃ ázíyá, mí icó ĩꞌdi sịlé ụ́ꞌdụ́ na agá íngoní ru?”
21 Wó ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé ꞌdĩ jọ ĩꞌdi ụrụꞌbá ĩꞌdidrị́ ĩꞌdi ꞌbã ꞌbãlé cécé jó Ãdróŋá drị̂ áni rĩ drị̃ gá. 22 Ãdróŋá la dó mụ ĩꞌdi ingalé ídri rú ụ́ꞌdụ́ na agá ꞌbo, ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní ị́jọ́ ándrá ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ agá dó rá. ꞌBã kí ãꞌị̃táŋá ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̂ drị̃ gá, ãzíla ãꞌị̃ kí ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ kí rá.
Yẹ́sụ̃ nị̃ ị́jọ́ ꞌbá kí agá rĩ cé
23 Yẹ́sụ̃ ꞌbã adrujó ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ najó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ꞌdãá rĩ sĩ, ꞌbá ũꞌbí ꞌbã kí ĩꞌbã ãꞌị̃táŋá rụ́ ĩꞌdi drị̂ agá, ãꞌdusĩku ndre kí tálí ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ kí rá. 24 Wó Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị́jọ́ kí agá rĩ nị̃jó cé rĩ sĩ, ꞌbã ásị́ kí drị̃ gá ku. 25 Ĩꞌdiní ị́jọ́ ꞌbá ásị́ agá rĩ kí nị̃jó pírí cé rĩ sĩ, lẽ ꞌbá ãzí ꞌbã lũ ĩꞌdiní ị́jọ́ ãzí ku.

2:17 Zãbụ́rị̃ 69:9