13
Yẹ́sụ̃ ũjĩ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí pá
Ụ́ꞌdụ́ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ acá drĩ ku rú, Mãrákõ 14:1 Yẹ́sụ̃ nị̃ dó cé sáwã ĩꞌdi sĩ mụjó ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ aꞌbejó gõjó Átẹ́pị̃ Ãdróŋá rụ́ ꞌbụ̃ gâlé rĩ acá ꞌbo. Lẽ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ kí ambamba, iꞌda vâ ĩꞌbaní lẽtáŋá ĩꞌdi ꞌbã kí lẽjó ꞌdã ãsị̃ŋâ kóru.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã kí íná ĩndró sĩ rĩ na agá ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã ĩꞌdi imbálé rĩ abe ꞌdĩ gá ꞌdâ, Sĩtánĩ fi Yụ́dãsị̃ Sị̃mọ́nị̃ Ị̃sị̃kãrị́yọ́tị̃ ngọ́pị ásị́ gá Yẹ́sụ̃ ꞌbã mẹ́lẹ́ mbejó, ĩꞌdi ꞌbã mẹ́rọ́ꞌbá ꞌbaní ĩꞌdi rụjó. Wó Yẹ́sụ̃ nị̃ cé ꞌî amụ́ angájó Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gâlé ãzíla ꞌi vâ mụ gõlé ĩꞌdi rụ́ vúlé ꞌbụ̃ gâlé. Nị̃ vâ Átẹ́pị̃ Ãdróŋá fẽ ĩꞌdiní ũkpõ ị́jọ́ pírí ru idélépi ĩꞌdi rụ́ ꞌdĩ kí ndẽjó rá rĩ rá. Sáwã ĩꞌbã kí íná najó rĩ sĩ, Yẹ́sụ̃ angá ụrụgá, ãtrũ ĩꞌdi ꞌbã bõngó sulé ụrụꞌbá gá ãmvé sĩ rĩ rá, ali táwụ̃lọ̃ ụ́pị́cẹ́ gá. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá, ũsũ ị̃yị́ báfũ agá. Iꞌdó dó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí pá ũjĩlé ãzíla ri kí lilé táwụ̃lọ̃ tá ĩꞌdi ꞌbã alilé ụ́pị́cẹ́ gá ꞌdã sĩ.
Wó Yẹ́sụ̃ la mụ acálé Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ rụ́ ꞌbo, Pétẽrõ zị ĩꞌdi, “Úpí, ílẽ vâ ími irilé vụ̃rụ́ áma pá kí ũjĩlé ĩndĩ yã?”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ívã ị́jọ́ mání idélé ĩminí úꞌdîꞌda ꞌdĩ ꞌbã ífí ku, wó mi amụ́ vãlé la vúlé vúlé ru rá.”
Pétẽrõ jọ ĩꞌdiní, “Má icó ãꞌị̃lé míní áma pá kí ũjĩlé mi ꞌi ku!”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ídrĩ ãꞌị̃ má ũjĩ ími pá ma ꞌi ku, mí icó adrulé ꞌbá mâ imbálé ꞌdĩ kí ꞌbã ãzí ru ku.”
Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ jọ ĩꞌdiní, “Úpí, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mí ũjĩ dó lú áma pá kí áyụ ku. Lẽ mí ũjĩ áma drị́ kí áma drị̃kã trũ ĩndĩ!”
10 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “ꞌBá ru ũjĩlépi ãlá ru pírí ꞌbo rĩ, lẽ kí ũjĩŋá sĩ ru ụrụꞌbá ũjĩjó pírí ị̃dị́ rĩ ku. Be la rá la kí ru pá kí ũjĩ áyụ. Ĩmi ãndá la kí ãlápítí ru, pẽ lú ꞌbá ãlu ĩmi drĩdríŋĩ gá ꞌdâ la ꞌbã ãzí.” 11 Yẹ́sụ̃ nị̃ ĩꞌdi mụ ĩꞌdi ꞌbã mẹ́lẹ́ mbelé rĩ yã rĩ gá cé. Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ fẽlépi la ĩꞌdi ꞌbã sĩ jọjó la, “Ĩmi pírí kí ãlá ru pẽ lú ꞌbá ãlu ĩmi drĩdríŋĩ gá ꞌdâ la ꞌbã ãzí” ꞌdĩ.
12 Yẹ́sụ̃ la mụ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ kí pá delé ũjĩlé ꞌbo, ãzíla ĩꞌdi mụ ĩꞌdi ꞌbã bõngó ꞌbelé ụrụꞌbá gá ãmvé sĩ rĩ alilé vúlé ꞌbo, gõ dó rilé ãngũ ĩꞌdidrị́ ĩꞌdi tá sĩ rijó íná najó rĩ gá vúlêlé. Ĩꞌdi mụ rilé ꞌbo, zị kí, “Ĩvã kí ị́jọ́ mání idélé ĩmi ụrụꞌbá gá ꞌdĩ ꞌbã ífí rá yã? 13 Ĩmi áma umve ‘Ímbápị’ ãzíla ‘Úpí,’ ꞌdĩ ị́jọ́ mgbã la, ãꞌdusĩku ꞌdĩ bãsĩ ma ãꞌdi ꞌi yã rĩ. 14 Ma ĩmĩ Úpí ru ãzíla Ímbápị rú ꞌdĩ drĩ dó ĩmi pá kí ũjĩ ꞌdĩ ꞌbã áni rá, lẽ ĩnga vâ ãzị́ kí ĩmi ãlu-ãlu ní cécé mání ĩmi pá ũjĩjó ꞌdĩ ꞌbã áni. 15 Áꞌbã ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ ícétáŋá ru, lẽ dó sĩ ĩmi idé ị́jọ́ kí ꞌbá ãzí ꞌbaní cécé mání idélé ĩminí ꞌdĩ ꞌbã áni. 16 Ĩmi are ị́jọ́ ꞌdĩ múké-múké: ꞌbá ãtiꞌbo rú rĩ ndẽ kí ĩꞌbã ãmbogo kí rá la ku, ãzíla ꞌbá tị pẽlé pẽ-pẽ rĩ ndẽ kí ꞌbá kí tị pẽlépi rĩ kí ku. 17 Ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí nị̃jó cé rĩ sĩ, Ãdróŋá la ĩminí sụ̃sụ́ wi rá ĩdrĩ ị́jọ́ ꞌdĩ kí ꞌbã ídétáŋá agá rĩ gá!
18 “Ị́jọ́ mání jọlé ꞌdĩ adru ĩmi pírí ní la ku. Ánị̃ ꞌbá mání ũpẽlé rĩ kí cé. Wó ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ agá rĩ ꞌbã idé ru nĩ, ‘ꞌBá drị́ usúlépi ãkónã nalépi má be ãlu rĩ, uja ru mání mẹ́rọ́ꞌbá ru,’ Zãbụ́rị̃ 41:9 rĩ ní ru idéjó ãndá-ãndá ru. 19 Ma ĩminí ị́jọ́ ꞌbá ãzí ꞌbã mụjó áma mẹ́lẹ́ mbejó ꞌdĩ lũ idé drĩ ru ku rú íni la, drĩ dó amụ́ ru idélé ꞌbo, ĩmi dó sĩ amụ́ ãꞌị̃lé la ma Kúrísĩtõ ꞌi. 20 Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã rĩ jọ: ꞌbá ꞌbá mání tị pẽlé rĩ ãꞌị̃lépi rá rĩ, ãꞌị̃ ma ꞌi, ãzíla ꞌbá áma ãꞌị̃lépi rĩ ãꞌị̃ ꞌbá áma tị ãpẽlépi rĩ ꞌi.”
21 Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ jọlé ꞌbo, ásị́ la azá trẹ̃yị́ jọ, “Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ꞌbá ãzí ãlu ĩmi agá ꞌdâ la mụ áma mẹ́lẹ́ mbelé nĩ.”
22 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ undré kí ru mịfị́ gá mịfị́ gá, drị̃ la iza kí ru ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé ꞌdĩ sĩ rá. 23 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé la ꞌbã ãzí ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ambamba rĩ ri ãni rú Yẹ́sụ̃ rụ́ sĩ. 24 Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ iꞌda ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ambamba rĩ ní drị́ sĩ jọ ĩꞌdiní, “Ízị ĩꞌdi pịrị la ị́jọ́ jọ ãꞌdi drị̃ gá.”
25 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdã asé dó ru Yẹ́sụ̃ rụ́ ãníŋágá zị ĩꞌdi, “Úpí, ꞌbá ãmgbã rĩ gá ãꞌdi ꞌi?”
26 Yẹ́sụ̃ umvi, “Ma íná ãtĩ dũlé tẹ́bị́ gá, ma fẽ la ĩꞌdinî, ꞌbá dó bãsĩ gápi ꞌdĩ!” Yẹ́sụ̃ ãtĩ dó íná ꞌi, dũ dó ĩꞌdi, fẽ dó ĩꞌdi Yụ́dãsị̃ Ị̃sị̃kãrị́yọ́tị̃ Sị̃mọ́nị̃ ngọ́pị nî. 27 Yụ́dãsị̃ la mụ íná nalé ꞌbo, gbõgbõ Sĩtánĩ fi dó ala gá drị̃ la ujílé nĩ.
Yẹ́sụ̃ jọ Yụ́dãsị̃ nî, “Ị́jọ́ tá míní lẽlé idélé rĩ mí idé mbẽlẽ.” 28 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rilépi ĩꞌdi trũ íná tị gá ꞌdĩ vã kí ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé ĩꞌdiní ꞌdĩ ꞌbã ífí ku. 29 Yụ́dãsị̃ ꞌbã séndẽ kí tãmbajó nĩ rĩ sĩ, ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí rĩ ũrã kí pẽ nõ tị la mụlé ãko ụ̃mụ̃ drị̂ kí ĩgbãlé jõku ꞌbã fẽ séndẽ ãzí ꞌbá lẽmẽrí rĩ ꞌbanî. 30 Yụ́dãsị̃ la dó mụ ínâ aꞌị́lé tilé ꞌbo, inga dó ru cọtị fũlé ãmvé. Ãngũ nị dó ꞌdĩ sĩ rá.
Yẹ́sụ̃ azị ãzị́táŋá úꞌdí rĩ
31 Yụ́dãsị̃ la mụ mụlé ꞌbo, Yẹ́sụ̃ jọ, “Úꞌdîꞌda ála dó mụ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ní ũkpõ fẽlé, ãzíla Ãdróŋá dó mụ rụ́kụma ịsụ́lé ĩꞌdi sĩ.” 32 Ãdróŋá drĩ dó rụ́kụma ịsụ́ ĩꞌdi sĩ ꞌbo, Ãdróŋá dó vâ ũkpõ fẽ ĩꞌdinî. Ãdróŋá la dó idé la gbõrú.
33 “Anzị mádrị́ ꞌdĩ, má icó dó uꞌálé ĩmi abe ụ́ꞌdụ́ ãzo rú ku. Ĩmi mụ áma ndrụ̃lé rá, wó ájọ ĩminí úꞌdîꞌda, ĩmi icó mụlé ãngũ mání mụjó rĩ gá ku, ꞌdĩ jõ ị́jọ́ mání jọlé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ ꞌbaní rĩ. 34 Ma dó mụ ĩminí ãzị́táŋá úꞌdí la fẽlé: ĩlẽ ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá lẽlẽ. Mání ĩmi lẽjó ꞌbo rĩ áni, ĩlẽ ĩmi lẽlẽ. 35 Ĩdrĩ ĩmi lẽ ĩmi drĩdríŋĩ gá lẽlẽ, ꞌbá pírí kí nị̃ la ĩmi ꞌbá mání imbálé rĩ kî.”
Yẹ́sụ̃ iꞌda ị́jọ́ Pétẽrõ ꞌbã mụjó ĩꞌdi gãjó rĩ
(Mãtáyõ 26:31-35; Mãrákõ 14:27-31; Lụ́kã 22:31-34)
36 Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ zị, “Úpí, mi mụ íngõlé yã?”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Mí icó mụlé úꞌdîꞌda má be ãngũ mâ mụjó rĩ gá ku, wó vúlé vúlé ru mi mụ rá.”
37 Pétẽrõ umvi, “Úpí, má icó mụlé úꞌdîꞌda mí be ku la ãꞌdu sĩ? Ma bábá drãjó ími ị́jọ́ sĩ!” 38 Yẹ́sụ̃ zị ĩꞌdi, “Mi íni gá mụ drãlé áma ị́jọ́ sĩ ãndá-ãndá ru yã? Ájọ míní ị́jọ́ mgbã, ãꞌụ́gọ́ ꞌbe drĩ cẹ̃rẹ́ ku rú, mi jọ la ími tị sĩ pâlé na, ínị̃ ma ku.”

13:1 Mãrákõ 14:1

13:18 Zãbụ́rị̃ 41:9