14
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi gẹ̃rị̃ mụjó Ãdróŋá rụ̂lé rĩ
Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ ꞌbaní, “Ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ku! Ĩmi Ãdróŋá ãꞌị̃ rá, ĩmi ãꞌị̃ ị́jọ́ mádrị̂ kí ĩndĩ. Lị́cọ́ má Átẹ́pị ꞌbã sĩ uꞌájó rĩ gá, jó kí wẽwẽ rú. Drĩ tá adru agá íni ku, má icó tá jọlé la ma mụ ĩminí ãngũ idélé mâ Átẹ́pị drị́ kogâlé la ku. Áde jõ ãngũ idé agá ꞌbo, ma amụ́ ĩmi ꞌdụlé má rụ̂lé, ãma kí dó sĩ mụ uꞌálé ĩmi abe ãngũ mání sĩ uꞌájó rĩ gá. Ĩnị̃ ãngũ mání mụjó rĩ ꞌbã gẹ̃rị̃ cé.”
Tómãsĩ jọ, “Úpí, ãma icó gẹ̃rị̃ nị̃lé íngoní ru, ãꞌdusĩku ãnị̃ mi mụ íngõlé yã rĩ gá ku.”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ma gẹ̃rị̃ rú ma ꞌi, ma ị́jọ́ mgbã rĩ rú ma ꞌi, ma vâ ídri fẽ ma ꞌi. ꞌBá ãzí icó calé má Átẹ́pị Ãdróŋá rụ̂lé ku, ĩꞌdi alị kpere má rụ̂ sĩ ráká. Ĩdrĩ tá áma nị̃ agá ma ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá rá, ĩmi tá mâ Átẹ́pị nị̃ agá cé. Wó iꞌdójó úꞌdîꞌda mụjó drị̃ gá, ĩnị̃ dó ĩꞌdi ꞌbo, ãzíla ĩndre vâ ĩꞌdi ꞌbo.”
Fị́lị́pọ̃ jọ ĩꞌdiní, “Ị́jọ́ ãmaní lẽlé rĩ, Úpí, mí iꞌda ãmaní mí Átẹ́pị ꞌi. ꞌDã la ca ãmaní rá”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Fị́lị́pọ̃, ụ́ꞌdụ́ ãzo ma uꞌájó ĩmi abe ꞌdĩ gá ꞌdâ, ĩnị̃ ma ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá ku yã? ꞌBá áma ndrelépi ꞌbo rĩ, ndre má Átẹ́pị ꞌbo. Ị́jọ́ dó míní jọjó la má iꞌda ĩminí má Átẹ́pị ꞌi rĩ ãꞌdu? 10 Mí ãꞌị̃ drĩ vâ ma má Átẹ́pị agá ãzíla mâ Átẹ́pị vâ áma agá ãma dó sĩ ꞌbá ãlu rĩ gá ku yã? Ị́jọ́ mání jọlé rĩ kí ájọ kí áma drị̃ sĩ ku. Má Átẹ́pị uꞌálépi áma agá rĩ la ãzị́ ꞌdĩ kí idé nĩ. 11 Ĩmi ãꞌị̃ dó sĩ ị́jọ́ mání jọlé ãma mâ Átẹ́pị be ꞌbá ãlu rĩ kí ꞌdĩ ꞌi. Wó jõ íni ku, ĩmi ãꞌị̃ dó ma ꞌi ị́jọ́ mání idélé rĩ kí sĩ. 12 Ájọ míní ị́jọ́ mgbã, ꞌbá áma ãꞌị̃lépi rĩ kí ãko mání idélé rĩ kí idé rá. Ãndá-ãndá ru kí vâ ị́jọ́ ãmbõgõ sĩ ꞌdĩ kí ndẽlépi rá rĩ kí idé rá, ãꞌdusĩku ma dó mụ mâ Átẹ́pị rụ̂lé. 13 Ma ãko pírí ĩminí zịlé áma rụ́ sĩ rĩ kí idé rá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má Átẹ́pị dó sĩ ãrútáŋá ịsụ́ Ngọ́pị̃ rú sĩ. 14 Ãko pírí ĩminí aꞌị́lé áma rụ́ sĩ rĩ ma idé la rá.”
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị́jọ́ Úríndí Ãlá rĩ drị́ rĩ azịjó rĩ
15 Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, “Ĩdrĩ áma lẽ rá, ĩmi ãzị́táŋá mádrị̂ kí vú ũbĩ rá. 16 Ma mụ má Átẹ́pị zịlé, ĩminí Úríndí Ãlá amụ́lépi ĩmi ãzã kolépi, ãzíla amụ́lépi uꞌálépi ĩmi abe jã ꞌdâ rĩ tị ãpẽlé. 17 Úríndí Ãlá ꞌdĩ la ĩminí ị́jọ́ mgbã rĩ vú nze. ꞌBá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị́ gá Ãdróŋá ãꞌị̃lépi ku ꞌdĩ icó kí ĩꞌdi ãꞌị̃lé ku, ãꞌdusĩku ndre kí ĩꞌdi ku, ãzíla nị̃ kí vâ ĩꞌdi ku. Wó ĩnị̃ ĩꞌdi rá, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã uꞌájó ĩmi abe rĩ sĩ, ãzíla ĩꞌdi mụ uꞌálé ĩmi agá jã ꞌdâ.
18 “Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ádrĩ mụ rá, má icó mụlé ĩmi aꞌbelé ĩmvú ru ku. Ádrĩ dó Úríndí Ãlá rĩ tị ãpẽ ĩmi rụ́ ꞌdõlé ꞌbo, ĩꞌdi dó cécé mâ ãgõjó ĩmi rụ́ ꞌdõlé rĩ áni. 19 Ace were ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ icó kí áma ndrelé ku, wó ĩmi áma ndre rá. Mání adrujó ídri rĩ sĩ ĩmi vâ mụ adrulé ídri. 20 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ ádrĩ angá ídri rú ꞌbo, ĩmi nị̃ la ma má Átẹ́pị agá, ĩmi áma agá, ma vâ ĩmi agá Úríndí sĩ rĩ gá rá. 21 ꞌBá ãzị́táŋá mádrị̂ kí vú ũbĩlépi rĩ kí ꞌbá áma lẽlépi rá rĩ kí. Ĩꞌbã kí ãma lẽjó rá rĩ sĩ, má Átẹ́pị la kí lẽ rá, ma vâ kí lẽ ĩndĩ, ãzíla ma áma ãmgbã rĩ iꞌda ĩꞌbaní rá.”
22 Yụ́dãsị̃ (adrulépi Ị̃sị̃kãrị́yọ́tị̃ ꞌi ku rĩ) jọ ĩꞌdiní, “Úpí, ị́jọ́ míní jọlé mi mụ ími ãmgbã rĩ iꞌdalé ãmaní áꞌdụ̂sĩ, adru ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ ꞌbaní pírí ku, ꞌdĩ ꞌbã ífí íngoní?”
23 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, jọ, “ꞌBá áma lẽlépi rá rĩ, kí ị́jọ́ mâ jọlé rĩ are rá. Má Átẹ́pị la kí lẽ rá, ãzíla ãma má Átẹ́pị be amụ́ ĩꞌba rụ́ ꞌdõlé, ãma dó sĩ uꞌá ĩꞌba abe. 24 ꞌBá áma lẽlépi ku rĩ, are kí ị́jọ́ mâ jọlé ĩꞌbaní rĩ kí ku. Ị́jọ́ mâ jọlé ꞌdĩ angá kí má Átẹ́pị áma tị ãpẽlépi rĩ drị́.
25 “Ma ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí ũlũ úꞌdîꞌda mâ drĩ adru agá ĩmi abe cí ꞌdĩ gá ꞌdĩ. 26 Wó Úríndí Ãlá má Átẹ́pị ꞌbã mụlé tị ãpẽlé amụ́lépi ĩmi ãzã kolépi áma kẹ̃jị́ gá rĩ, ĩꞌdi mụ ĩminí ị́jọ́ pírí imbálé, ãzíla ĩꞌdi mụ ĩmi igálé ị́jọ́ pírí ándrá mání jọlé rĩ kí sĩ.
27 “Áfẽ ĩminí ásị́ ị̃gbẹ̃ mádrị́ ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ ꞌbã kí icólé fẽlé ĩminí nĩ ku rĩ ꞌi. Ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ku, ãzíla idé ụ̃rị̃ sĩ ku. 28 Ĩmi are ándrá ị́jọ́ mání jọlé ĩminí, ma mụ ꞌdâ rá, wó ma mụ ãgõlé ĩmi rụ́ ꞌdõlé ị̃dị́ rĩ rá. Ĩdrĩ áma lẽ ãndá-ãndá ru rá, ĩmi mụ uꞌálé mání ãyĩkõ sĩ, ãꞌdusĩku mání mụjó má Átẹ́pị mání ãndânĩ rĩ rụ̂lé rĩ sĩ.
29 “Ánze ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí vú drị̃drị̃ ꞌdĩ sĩ idé kí drĩ ru ku íni la, ĩmi dó sĩ drụ́zị́ kí ãꞌị̃ ị̃tụ́ ĩꞌbã kí ru idéjó rĩ sĩ. 30 Sáwã ãzí mání ãzo rú ị́jọ́ jọjó ĩmi abe la ꞌdáyụ, ãꞌdusĩku Sĩtánĩ úpí ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị́ gá rĩ ꞌbã amụ́jó ãꞌdị́ ꞌdịjó ma be rĩ sĩ. Ĩꞌdi ꞌbã ũkpõ áma drị̃ gá ꞌdáyụ. 31 Wó ma mụ ị́jọ́ má Átẹ́pị ꞌbã lẽlé ánga kí rĩ kí idélé áyụ, ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ ꞌbã nị̃ kí dó sĩ cé álẽ má Átẹ́pị rá. Ĩmi angá ãma amụ́ kí mụlé, ãma aꞌbe kí ãngũ ꞌdĩ rá.”