15
Yẹ́sụ̃ jọ ꞌi zãbíbũ ife mgbã rĩ ꞌi
Yẹ́sụ̃ mụ ímbátáŋâ trũ drị̃ gá, jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, “Ma cécé zãbíbũ ife mgbã rĩ áni, má Átẹ́pị ĩꞌdi cécé ꞌbá ámvụ́ sõlépi rĩ áni. Ĩmi ꞌbá ị́jọ́ mádrị̂ ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ, ĩmi cécé zãbíbũ ife ꞌbã kénĩ kí áni. Má Átẹ́pị Ãdróŋá la kénĩ agbẹ́lépi áma ụrụꞌbá gá, kalépi ku rĩ kí aga rá. Wó ĩꞌdi kénĩ agbẹ́lépi áma ụrụꞌbá gá ꞌdâ kalépi múké-múké rĩ kí upí, ꞌbã ka kí rú sĩ rõnzõ múké. Ĩmi dó ãlá ru cécé kénĩ má Átẹ́pị ꞌbã upílé rá rĩ áni, ãꞌdusĩku ĩminí ị́jọ́ mání jọlé ĩminí rĩ ãꞌị̃jó rá rĩ sĩ. Ĩmi tá cécé kénĩ áni agbẹ́lépi áma ụrụꞌbá gá ꞌdĩ, ĩmi ace áma ụrụꞌbá gá ꞌdâ ũgũgõ, ma dó sĩ ace ĩmi abe Úríndí sĩ. Kénĩ ãzí ífí kalépi ĩꞌdi vúŋá sĩ gbọ́ngị kóru la ꞌdáyụ, pẽ lú ĩꞌdi ꞌbã acejó gbọ́ngị rụ́ ũgũgõ rĩ sĩ. Ĩmi ꞌbá áma ãꞌị̃lépi ꞌdĩ, ĩmi vâ cécé ꞌdĩ áni, ĩdrĩ ace áma agá Úríndí sĩ ku, ĩmi icó ị́jọ́ múké idélé Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ áni ku.
“Ma cécé zãbíbũ ife mgbã rĩ áni, ĩmi ꞌbá ị́jọ́ mádrị̂ kí ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ ĩmi cécé zãbíbũ ꞌbã kénĩ kí áni. Ĩdrĩ ace áma ụrụꞌbá gá, ãdrĩ ace ĩmi abe ãlu, ĩmi ị́jọ́ ífí trũ ãlá Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ kí idé rá. Ĩmi icó ị́jọ́ múké Ãdróŋá ꞌbã lẽlé la idélé mâ kóru ku. Ĩmi ꞌbá ị́jọ́ mádrị̂ ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ, ĩdrĩ adru áma agá Úríndí sĩ ku, ála ĩmi ꞌbe ásé gá. Ĩmi dó adru cécé kénĩ ꞌilépi rá rĩ kí áni, ála ĩmi tra ngúlú ru, ãzíla ála ĩmi ãcí su velé rá.
“Ájọ ĩminí, ĩdrĩ ace má be, ímbátáŋá mádrị̂ kí tãmbajó múké-múké, ãko ãzí ĩminí aꞌị́lé Ãdróŋá drị́ íngõ ꞌi, Ãdróŋá la ĩminí fẽ la rá. Gẹ̃rị̃ má Átẹ́pị rụ́ ní kụjó rĩ, ĩꞌdi bãsĩ ị́jọ́ múké ĩminí idélé ãyĩkõ fẽlépi ĩꞌdiní rĩ, ĩminí iꞌdájó ĩmi ꞌbá áma vú bĩlépi rĩ kí rĩ ꞌi rĩ sĩ. Lẽtáŋá mádrị́ ĩminí rĩ ĩꞌdi má Átẹ́pị ꞌbã áma lẽjó rĩ áni. Ĩmi uꞌá dó sĩ gẹ̃rị̃ múké ꞌbá mâ lẽlé rá rĩ ꞌbadrị́ gá rĩ sĩ. 10 Ãzị́táŋá mâ fẽlé ĩminí ímbátáŋá ru ꞌdĩ kí ĩdrĩ kí tãmba rá, ĩmi are áma tị rá, ĩmi uꞌá lẽtáŋá mádrị̂ agá cécé mâ uꞌájó lẽtáŋá má Átẹ́pị drị̂ agá, mâ ĩꞌdi tị arejó rá rĩ sĩ rĩ áni.
11 “Ásị́sị́ŋá mání ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí jọjó pírí íni rá rĩ, ãyĩkõ mádrị̂ ꞌbã adru rú sĩ ĩmi agá, ãzíla ãyĩkõ ĩmidrị̂ ꞌbã ga dó sĩ ĩmi agá tré. 12 Ãzị́táŋá mâ fẽlé ĩminí rĩ ꞌdĩ, ĩlẽ jõ ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá lẽlẽ, cécé mâ ĩmi lẽjó rĩ ꞌbã áni. 13 Míní lẽtáŋá icéjó mî wọ̃rị́ka ꞌbaní rĩ, ĩꞌdi míní ãꞌị̃jó drãjó kí kẹ̃jị́ gá rá, sĩ kí pajó rĩ. 14 Ĩdrĩ ãzị́táŋá mádrị̂ kí tãmba rá, ĩmi adru mâ wọ̃rị́ka kî rú. 15 Ị́jọ́ ĩmi adrujó ꞌbá ị́jọ́ mádrị̂ kí nị̃lépi cé rĩ kí sĩ, má umve dó ĩmi ãtíꞌbó ru ku, ãꞌdusĩku ãtiꞌbo nị̃ kí ị́jọ́ ãmbógó ĩꞌbadrị̂ ꞌbã itúlé idélé rĩ kí ku. Ĩmi dó sĩ mâ wọ̃rị́ka kí, ãꞌdusĩku mâ ị́jọ́ má Átẹ́pị ꞌbã jọlé mání rĩ kí vú nzejó ĩminí pírí rá rĩ sĩ. 16 Ĩpẽ ándrá acájó ꞌbá mání imbálé rĩ kí rú ĩmi ꞌi la ku, rá la ápẽ ĩmi ma ꞌi, ãzíla ápẽ ĩmi tị mụlé ífí mgbã ãsị̃ŋâ kóru rĩ kalé. Má Átẹ́pị dó sĩ mụ ĩminí ãko pírí ĩminí zịlé ĩꞌdi tị gá áma rụ́ sĩ rĩ kí fẽlé rá. 17 Ãzị́táŋá mání fẽlé ĩminí rĩ ꞌdĩ ꞌi: ĩlẽ ĩmi pírí lẽlẽ.
Ụ̃nọ́kụ́ ꞌbã ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ kí ngụ̃jó ũnzí rĩ
18 “ꞌBá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̃ gá Ãdróŋá nị̃lépi ku ꞌdĩ drĩ kí ĩmi ngụ̃ ũnzí, lẽ ĩnị̃ rá ngụ̃ kí ándrá ma drị̃drị̃. 19 Ĩdrĩ tá adru ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ ãni la kí, ꞌbá ala gá Ãdróŋá gãlépi úmgbé ꞌdĩ kí ĩmi lẽ rá. Wó ĩmi dó adrujó ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ ãni la ku rĩ sĩ, má ũpẽ ĩmi adrujó ndú ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ ãni rú ꞌdĩ kí abe, ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ fẽlépi la kí ĩmi ngụ̃jó ũnzí ꞌdĩ. 20 Ĩmi ũrã drĩ ị́jọ́ ándrá mání jọlé ĩminí: ꞌBá ãtiꞌbo ru rĩ ndẽ kí ĩꞌbã ãmbogo kí rá la ku. Yõhánã 13:16 ꞌBá Ãdróŋâ gãlépi úmgbé ꞌdĩ drĩ kí dó mání ũcõgõ fẽ rá, kí vâ mụ ĩminí ũcõgõ fẽlé rá. Drĩ ándrá áma tị are agá rá, kí tá vâ mụ ĩmi tị arelé rá. 21 ꞌBá ꞌdĩ kí mụ ị́jọ́ kí idélé ĩmi ụrụꞌbá gá, cécé ĩꞌbã kí ándrá idélé áma ụrụꞌbá gá rĩ áni. Kí mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí idélé íni rá la, ãꞌdusĩku ĩmi má ãni, ãzíla nị̃ kí ꞌbá áma tị ãpẽlépi nĩ rĩ ku. 22 Ádrĩ ájẹ́ amụ́ ĩꞌbaní ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã ꞌdĩ lũlé ku, icó kí tá ị́jọ́ ũnzí amálé kí ásị́ gá ku. Wó mání dó amụ́jó ĩꞌba rụ́ ꞌdõlé ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã ꞌdĩ lũjó rá rĩ sĩ, icó kí dó ru trũlé ala gá ꞌdâ ku. 23 ꞌBá pírí áma ngụ̃lépi ũnzí rĩ ngụ̃ kí vâ má Átẹ́pị Ãdróŋá ũnzí ĩndĩ. 24 Ádrĩ ájẹ́ tálí mání idélé kí drĩdríŋĩ gá ꞌbá ãzí ndú la ꞌbã idélé ku ꞌdĩ kí idé agá ku, icó kí tá nị̃lé kí ị́jọ́ ũnzí agá rĩ gá ku. Drĩ kí táni áma ndre tálí ꞌdĩ idé agá rá tí, wó ngụ̃ kí ãma má Átẹ́pị be ũnzí. 25 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé ru cécé ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, ‘ꞌBá ngụ̃ kí ma ị́jọ́ ífí kóru.’ Zãbụ́rị̃ 35:19; 69:4
26 “Ma mụ ĩminí Úríndí ꞌbá ãzã kolépi angálépi Ãdróŋá drị́, ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ iꞌdalépi tọndọlọ rĩ tị ãpẽlé. Úríndî la mụ ĩmi ãzã kolé ãzíla ĩꞌdi mụ ĩminí ị́jọ́ jọlé áma drị̃ gá. 27 Wó ĩmi ꞌbá mání imbálé ꞌdĩ, lẽ ĩlũ dó vâ ị́jọ́ mádrị́ gá rĩ ꞌbá ꞌbaní rá, ãꞌdusĩku ĩri uꞌálé má trũ mání ị́jọ́ ꞌbání sĩ áma tị ãpẽjó rĩ iꞌdó agá.”

15:20 Yõhánã 13:16

15:25 Zãbụ́rị̃ 35:19; 69:4