16
“Ájọ ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí íni rá la ĩmi aꞌbe rú sĩ ãꞌị̃táŋá ĩmidrị́ gá rĩ ku. Ála mụ ĩmi adrolé ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agâ sĩ rá, ãzíla ụ́ꞌdụ́ ãzí la amụ́ drị̃lẹ́ gâlé ꞌdĩ, ꞌbá ꞌbaní amụ́jó ĩmi ụꞌdị́jó ũrãtáŋá ĩꞌbadrị́ rĩ agá, kí ꞌbã la kí ãzị́ Ãdróŋá drị̂ nga íni. ꞌBá ꞌdĩ kí ị́jọ́ ꞌdĩ kí idé ĩmi rụ́ íni la ĩꞌbaní ãma nị̃jó má Átẹ́pị be ku rĩ sĩ. Álũ dó ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí úꞌdîꞌda ꞌbo, ị́jọ́ ꞌdĩ drĩ kí dó sĩ drụ́zị́ ru idé ĩmi ụrụꞌbá gá, ị́jọ́ ándrá mâ jọlé ĩminí drị̃drị̃ rá ꞌdã kí dó sĩ agá.
Ãzị́ Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã ngalé rĩ
“Ájọ ĩminí ma dó ãni rú mụ gõlé má Átẹ́pị Ãdróŋá áma tị ãpẽlépi rĩ rụ̂lé, wó ꞌbá ãzí ãlu ĩmi drĩdríŋĩ gá ꞌdâ asílépi áma zịlépi ma mụ íngõlé yã la ꞌdáyụ. Ị́jọ́ mání jọlé ĩminí ꞌdĩ kí sĩ, ándre ĩmi ásị́ acá ãnzị rú, ãzíla ĩmi mẹ́lẹ́tị ũcõgõ rú. Ájọ ĩminí ị́jọ́ mgbã, ĩꞌdi mụ adrulé ĩminí múké ádrĩ mụ ꞌdâ rá rĩ gá, ãꞌdusĩku ádrĩ mụ ku, Úríndí Ãlá ĩmi ãzã kolépi rĩ icó amụ́lé ĩmi rụ́ ꞌdõlé ku. Wó ádrĩ mụ rá, ma mụ ĩꞌdi tị ãpẽlé ĩmi rụ́ ꞌdõlé rá. Drĩ dó drụ́zị́ amụ́ rá, ĩꞌdi amụ́ ꞌbá pírí ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí ị́jọ́ ũnzí iꞌdalé, ãzíla vâ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ kí abe. Ĩꞌdi dó amụ́ ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã mụjó ị́jọ́ lịjó ꞌbá kí drị̃ gá ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí sĩ rĩ iꞌdalé ĩndĩ. Úríndí Ãlá rĩ la ĩꞌbaní izatáŋá ĩꞌbadrị́ ũnzíkãnã rĩ kí iꞌda íni la, ãꞌdusĩku ĩꞌbaní áma ãꞌị̃jó ku rĩ sĩ. 10 Úríndí Ãlá rĩ la ĩꞌbaní ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá ꞌbã lẽlé rĩ kí iꞌda nĩ, ãꞌdusĩku ádrĩ gõ má Átẹ́pị Ãdróŋá rụ̂lé ꞌbo, ĩmi icó áma ndrelé ị̃dị́ ku. 11 Ĩꞌdi mụ iꞌdalé la ĩꞌbaní, ị́jọ́ lịjó ꞌbá drị̃ gá rĩ ĩꞌdi cí, ãꞌdusĩku úlị Sĩtánĩ, ãmbógó ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị́ gá rĩ drị̃ gá ị́jọ́ ꞌbo, ĩꞌdi dó ĩꞌdi ꞌbã pángá tẽ.
12 “Ị́jọ́ áma agá ꞌdộ mâ lẽlé jọlé ĩminí rĩ kí drĩ wẽwẽ rú, wó kí mụ adrulé ĩminí ambamba kí tãmbajó úꞌdîꞌda. 13 Úríndí Ãlá rĩ drĩ amụ́ ꞌbo, ĩꞌdi mụ ĩmi drị̃ celé ị́jọ́ mgbã rĩ agá nĩ. Icó ị́jọ́ jọlé ũkpõ ĩꞌdi drị̃ sĩ ku, ĩꞌdi ị́jọ́ angálépi mádrị́ rĩ kí jọ ayụ, ãzíla ĩꞌdi vâ amụ́ ị́jọ́ drụ́zị́ ru idélépi ĩndõ rĩ kí lũlé ĩminí. 14 Ĩꞌdi mání rụ́kụma ají, ĩꞌdiní ĩminí ị́jọ́ áma tị gá mâ jọlé ĩꞌdiní rĩ kí ajíjó, ũlũjó ĩminí rĩ sĩ. 15 Ãko pírí má Átẹ́pị ꞌbã trũ adrujó rĩ kí, kí má ãni. Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ mâ jọjó la ĩminí Úríndí Ãlá rĩ la ị́jọ́ mâ jọlé rĩ kí ají ũlũlé ĩminí áyụ ꞌdĩ.”
Ũcõgõ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã drị̂ la drụ́zị́ ru uja ãyĩkõ rú
16 Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbanî, “Ụ́ꞌdụ́ were agá, ĩmi icó áma ndrelé ku, wó ụ́ꞌdụ́ were vúlé gá ĩmi ãma ndre rá.”
17 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí rĩ ụzị kí ru kí drĩdríŋĩ gá ãyá-ãyá, “Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé, ‘Ụ́ꞌdụ́ were agá, ĩmi icó áma ndrelé ku, ụ́ꞌdụ́ were vúlé gá, ĩmi áma ndre rá,’ ãzíla ĩꞌdi ꞌbã jọlé, ‘Ãꞌdusĩku ma mụ mâ Átẹ́pị rụ́,’ ꞌdĩ ꞌbã ífí íngoní?” 18 Ri kí ị́jọ́ ꞌdĩ ụzịlé, “Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé ụ́ꞌdụ́ were ꞌdĩ ꞌbã ífí íngoní? Ãnị̃ ĩꞌdi ị́jọ́ jọ ãꞌdu drị̃ gá yã rĩ gá ku.”
19 Yẹ́sụ̃ nị̃ ꞌbá ꞌdĩ lẽ kí tí ĩꞌdi ụzịlé rĩ gá rá, jọ dó ĩꞌbaní, “Ị́jọ́ ĩminí ĩmi ụzịjó ĩmi drĩdríŋĩ gá rĩ mâ jọjó la, ‘Ụ́ꞌdụ́ were ĩmi icó áma ndrelé ku, wó ụ́ꞌdụ́ were vúlé gá ĩmi áma ndre rá,’ rĩ ꞌi. 20 Ájọ ĩminí ị́jọ́ mgbã, ĩmi mụ awálé ãzíla ĩmi mụ ụ̃lụ́lụ́ uꞌbélé, wó ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí uꞌá ãyĩkõ sĩ. Ĩmi uꞌá cãndí sĩ, wó cãndí ĩmidrị́ rĩ la drụ́zị́ ru uja ãyĩkõ rú rá. 21 Ngọ́tị́ ãzá drĩ dó ũkú iꞌdó lẽjó tĩjó ꞌbo, ĩꞌdi ãzá ãmbógó la ta; ĩꞌdi uꞌá cãndí sĩ, wó drĩ dó ngọ́tị́ŋá tĩ ꞌbo, ị́jọ́ tá ĩꞌdi ꞌbã ãzá tajó rĩ dó ĩꞌdiní ãvĩ rá, ãꞌdusĩku ãyĩkõ la dó ĩꞌdi fụ ĩꞌdi ꞌbã ngọ́tị́ ágọ́bị́ tĩjó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌbo rĩ sĩ. 22 Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ úꞌdîꞌda ru idélépi ĩmi abe ĩmi sĩ uꞌájó cãndí sĩ ꞌdĩ. Wó ma drụ́zị́ ĩmi ndre rá, ĩmi ásị́ la ga tré ãyĩkõ sĩ, ãyĩkõ ꞌbá ãzí ꞌbã amụ́lé palé ĩmidrị́ gá ku la. 23 Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, má Átẹ́pị la ãko ĩminí aꞌị́lé áma rụ́ sĩ kí rĩ fẽ pírí rá. Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã drĩ dó drụ́zị́ acá rá, ãko ãzí ĩminí sĩ lẽjó áma zịjó la la adru ꞌdáyụ. 24 Acájó kpere úꞌdîꞌda, ĩmi aꞌị́ drị̃ áma rụ́ sĩ ãko ãzí ku, ĩmi aꞌị́ dó, ĩmi dó mụ ịsụ́lé la rá, ãyĩkõ dó sĩ ĩmi fụ calépi rĩ sĩ.
Yẹ́sụ̃ ndẽ ũkpõ ị́jọ́ ũnzí ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ drị̂ ꞌbo
25 “Ári ĩminí ị́jọ́ mání jọlé rĩ kí uꞌbélé uꞌbê. Wó ụ́ꞌdụ́ ãzí la amụ́ lé ꞌdĩ mání ĩminí ị́jọ́ kí uꞌbéjó ku, mání ĩminí ị́jọ́ má Átẹ́pị drị́ gá rĩ kí jọjó ĩminí tọndọlọ. 26 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã drĩ dó acá rá, ĩmi dó má Átẹ́pị zị áma rụ́ sĩ ĩmi ꞌi. Ázị dó ĩꞌdi ị́jọ́ ĩmidrị̂ sĩ ma ꞌi ku. 27 Ãꞌdusĩku má Átẹ́pị lẽ ĩmi rá ĩminí áma lẽjó rĩ sĩ, ãzíla ĩmi ãꞌị̃ vâ rá má angá ĩꞌdi rụ̂lé. 28 Má angá má Átẹ́pị rụ̂lé amụ́lé ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdõlé, ma ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ aꞌbe gõjó vúlé má Átẹ́pị rụ̂lé.”
29 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ jọ kí ĩꞌdiní, “Mi dó úꞌdîꞌda ị́jọ́ kí jọ tọndọlọ kí uꞌbéŋâ kóru. 30 Ãnị̃ dó úꞌdîꞌda rĩ gá cé ínị̃ ị́jọ́ pírí kí rá, ílẽ ꞌbá ãzí ꞌbã zị kí dó mi ị́jọ́ ãzí kí sĩ ku. Ãma ãꞌị̃ dó úꞌdîꞌda rá ãndá-ãndá ru, mí angá dó Ãdróŋá rụ̂lé rĩ gá rá.”
31 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩmi ãꞌị̃ dó úꞌdîꞌda ma rá yã? 32 Ụ́ꞌdụ́ ãzí la amụ́ lé ꞌdĩ, acá dó ꞌbo, ála mụ ĩmi irélé, ĩmi ãlu-ãlu la mụ apálé ĩmidrị́ko gá ĩmidrị́ko gá, ĩmi áma aꞌbe áꞌdụ̂sĩ. Wó má adru mgbã rĩ gá áꞌdụ̂sĩ ku, ãꞌdusĩku má Átẹ́pị la adru má be. 33 Ájọ ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ kí íni la ĩmi dó sĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ ịsụ́ má agá. Ụ̃nọ́kụ́ la ĩminí ũcõgõ fẽ rá, wó lẽ ĩmi ásị́ ꞌbã adru ũkpó ru! Ándẽ ụ̃nọ́kụ̂ ꞌbo.”