17
Yẹ́sụ̃ ꞌbã Ãdróŋá ãꞌị̃jó rĩ
Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí delé jọ agá ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní ꞌbo, inga tị ꞌbụ̃ gâlé ru Ãdróŋá ãꞌị̃jó jọ, “Má Átẹ́pị, sáwã mádrị́ gá rĩ ca dó rá mání drị̃ cịjó ãzíla drãjó. Ífẽ dó áma rụ́ ꞌbã kụ ị́jọ́ mâ mụlé idélé ꞌdĩ sĩ, ma dó vâ sĩ fẽ ími rụ́ ní kụjó. Míní ũkpõ ꞌbá pírí ími ãꞌị̃lépi má be rá ꞌdĩ ꞌbadrị̂ kí fẽjó mádrị́ rĩ sĩ, ma dó sĩ mụ ídri ukólépi ku mî fẽlé mádrị́ rĩ fẽlé ĩꞌbanî. Ídri ukólépi ku rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ ꞌbá ꞌbã kí ími nị̃jó mi Ãdróŋá mgbã rĩ ídri rĩ ꞌi, ãzíla mí ãpẽ ma mî Ngọ́pị Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ tị mi ꞌi rĩ ꞌi. Má ají dó míní rụ́kụma ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ ꞌbo, ị́jọ́ mî fẽlé mádrị́ má idé kí rĩ kí sĩ. Má Átẹ́pị úꞌdîꞌda, mí uja dó ma ãmbógó ándrá údu áma rụ́ ꞌbã sĩ kụjó mí be ꞌdĩ sĩ íꞌbã drĩ ụ̃nọ́kụ́ ku rĩ.
“ꞌBá míní fẽlé mádrị́ angájó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ mání imbálé ꞌdĩ kí, nị̃ kí dó mi ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá rá, ĩꞌbã kí ándrá adrujó ídu míní rĩ sĩ. Mi dó kí fẽjó mádrị́ rĩ sĩ, nga kí dó ị́jọ́ míní azịlé ĩꞌbaní áma tị gâ sĩ rĩ kí rá. Úꞌdîꞌda ị́jọ́ mání idélé ãzíla imbálé ꞌdĩ kí, nị̃ kí dó kí rá angá kí Ãdróŋá mídrị́. Má imbá kí ị́jọ́ míní jọlé mání rĩ kí sĩ, ãꞌị̃ kí kí rá. Nị̃ kí tọndọlọ cé má angá mí rụ́, ãꞌị̃ kí dó sĩ rá mí ãpẽ áma tị mi ꞌi, má Átẹ́pị. Ma ími ãꞌị̃ ꞌbá míní fẽlé mádrị́ ꞌdĩ kí ị́jọ́ sĩ, kí ãzã kojó, kí mí ãni. Má ãꞌị̃ mi ꞌbá ími ãꞌị̃lépi ku ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ ꞌbaní ku. 10 ꞌBá pírí áma vú bĩlépi áma ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí mí ãni, ãzíla ꞌbá pírí mí ãni rú rĩ kí vâ má ãni. Ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru íni la sĩ ãmbõgõ mádrị̂ íngõpí yã rĩ nị̃jó. 11 Má icó mụlé uꞌálé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ ị̃dị́ ku, ma mụ gõlé vúlé mí rụ̂lé. Wó ꞌbá pírí áma vú bĩlépi, vâ áma ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí mụ acelé uꞌálé ꞌbá ị́jọ́ mídrị̂ ãꞌị̃lépi ku ꞌdĩ kí abe ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ. Má Átẹ́pị Ãlá rĩ, ímba ꞌbá mádrị́ ꞌdĩ kí tã ũkpõ rụ́ mídrị́ ándrá míní fẽlé mání, ꞌbã icí kí rú sĩ ru ãlu ãmã adrujó ãlu rĩ sĩ. 12 Mání drĩ adrujó ĩꞌba abe rĩ sĩ, ámba kí tã múké-múké ũkpõ rụ́ mídrị́ ándrá míní fẽlé mání rĩ sĩ. Ĩꞌbã ãzí ãlu ãvĩlépi mádrị́ rá la yụ, pẽ lú mụlépi filépi ãcí gá rĩ ꞌi. Ị́jọ́ ꞌdĩ idé ru cécé ꞌdĩ ꞌbã áni la, Ị́jọ́ Sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ ꞌbã acá rú dó sĩ ị́jọ́ ãndá la. Zãbụ́rị̃ 41:9; Yẽrẽmíyã 13:18
13 “Úꞌdîꞌda áko dó ãcị̃ mádrị́ má sĩ mụjó mí rụ̂lé rĩ ꞌbo. Wó ájọ ị́jọ́ ꞌdĩ kí ịsụ́ ma drĩ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ íni rá la, ꞌbá ị́jọ́ mádrị̂ kí ãꞌị̃lépi rá ãzíla kí vú ũbĩlépi rĩ ꞌbã ga kí rú sĩ ãyĩkõ mádrị̂ sĩ tré. 14 Álũ ĩꞌbaní ị́jọ́ mídrị́ gá rĩ rá. Wó ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ gá ꞌdĩ ngụ̃ kí kí ũnzí, ãꞌdusĩku ĩꞌbã kí ru icíjó ụ̃nọ́kụ́ trũ ku, cécé mâ áma icíjó ụ̃nọ́kụ́ trũ ku rĩ áni rĩ sĩ.
15 “Má Átẹ́pị, ázị mi ꞌbá áma ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí ꞌdụjó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rá íni la ku, wó rá la ímba kí tã múké mẹ́rọ́ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ sĩ. 16 Icí kí ru ụ̃nọ́kụ́ ꞌbã ꞌbá ũnzí ꞌdĩ kí abe ku, cécé mání vâ áma icíjó ꞌbá ími gãlépi úmgbé ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí abe ku rĩ áni. 17 Ị́jọ́ mídrị́ gá rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌi. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ífẽ ꞌbã acá kí ꞌbá mí ni la rú ãlá ru ị́jọ́ mgbã sĩ. 18 Cécé ándrá míní áma tị ãpẽjó ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̃ gá rĩ áni, ma dó vâ mụ kí tị pẽlé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ acị́lé pírí. 19 Áfẽ áma ídri pírí kí ị́jọ́ sĩ, ꞌbã adru kí rú ị́jọ́ mgbã sĩ ꞌbá mí ãni la rú pírí.
20 “Ãdróŋá ázị lú mi ꞌbá áma ãꞌị̃lépi rá vâ áma vú ũbĩlépi ꞌdĩ kí sĩ áꞌdụ̂sĩ ku. Ma vâ ími zị ꞌbá mụlépi ị́jọ́ mádrị̂ ãꞌị̃lépi ĩꞌbã kí mụjó ị́jọ́ arejó ꞌbá áma ãꞌị̃lépi ꞌbo ꞌdĩ kí tị gá rĩ kí sĩ. 21 Má Átẹ́pị, álẽ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã icí kí ru tị ị́jọ́ kí agá ãlu, cécé ãmaní ãma icíjó mí be ãlu rĩ áni. Álẽ vâ ꞌbã icí kí ru ãma abe ãlu, ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̃ gá rĩ kí dó sĩ ãꞌị̃ ãndá-ãndá ru mí ãpẽ áma tị mi ꞌi.
22 “Áfẽ ꞌbá áma vú bĩlépi ꞌdĩ ꞌbaní ũkpõ, cécé míní mání ũkpõ fẽjó rĩ áni, ĩꞌbaní sĩ ru icíjó pírí ãlu, cécé ãmaní ãma icíjó mí be ãlu rĩ áni. 23 Ma ĩꞌba abe ãlu, ãzíla ãma vâ mí be ãlu, kí dó sĩ ru icí ꞌbá ãlu rú ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̂ kí dó sĩ nị̃ la mí ãpẽ áma tị mi ꞌi. Kí dó vâ sĩ nị̃ la ílẽ ꞌbá áma ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí ambamba cécé míní áma lẽjó rĩ áni.
24 “Má Átẹ́pị, álẽ ꞌbá pírí míní fẽlé mádrị́ ꞌdĩ kí ꞌbã mụ kí uꞌálé má trũ ãngũ mání sĩ mụjó uꞌájó rĩ gá, kí dó sĩ mụ mụlé ãmbõgõ mádrị́ ándrá míní fẽlé mání rĩ ndrelé, ãꞌdusĩku ílẽ ándrá ma ídu ꞌdĩ sĩ úꞌbã drĩ ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ ku.
25 “Má Átẹ́pị mgbã pịrị rĩ! ꞌBá ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị̂ nị̃ kí mi ku, wó ánị̃ mi rá ãzíla ꞌbá áma ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ nị̃ kí vâ mí ãpẽ áma tị mi ꞌi rĩ gá rá. 26 Álũ ĩꞌbaní mi ãꞌdi ꞌi yã rĩ, ma drĩ vâ mụ ĩꞌbaní lũlé la ị̃dị́. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽtáŋá míní áma lẽjó ambamba ꞌdĩ dó vâ sĩ adru kí ásị́ gá, ãzíla áma mgbã rĩ dó vâ sĩ mụ adrulé ĩꞌba abe.”

17:12 Zãbụ́rị̃ 41:9; Yẽrẽmíyã 13:18