18
Yẹ́sụ̃ rụjó rĩ
(Mãtáyõ 26:47-56; Mãrákõ 14:43-50; Lụ́kã 22:47-53)
Yẹ́sụ̃ la mụ Ãdróŋá zịŋá delé ꞌbo, ĩꞌdi ꞌi ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí abe alị kí áꞌbụ Kídrõnĩ drị̂ agâ sĩ, mụlé ámvụ́ ꞌa ife mị̃zẹ̃yị́tụ̃ drị̂ ꞌbã zojó rĩ gá. Yụ́dãsị̃ nị̃ ãngũ ꞌdã rá, ãꞌdusĩku pâlé wẽwẽ rú Yẹ́sụ̃ la jõ uꞌá ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe ꞌdãá. Yụ́dãsị̃ ꞌdụ ꞌbá ãtalo ãmbogo ãzíla ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú ꞌdĩ ꞌbã kí tị ãpẽlé ãsĩkárĩ ꞌbá Rụ́mị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ gá rĩ kí, ãsĩkárĩ jó Ãdróŋá drị̂ andre tẽlépi rĩ kí abe; ꞌbá ꞌdĩ ꞌdụ kí ãko ãꞌdị́ drị́ gá rĩ kí, ãcí ãgãlãká drị̃ gá velépi vẽvẽ rĩ trũ, tárã abe, mụ kî trũ ámvụ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã adrujó rĩ gâlé.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã nị̃jó la ãꞌdu la mụ ru idélé ĩꞌdi ụrụꞌbá gá nĩ cé rĩ sĩ, mụ ĩꞌba rụ̂lé, zị kí, “Ĩmi ãꞌdi ndrụ̃ yã?”
Umvi kí ĩꞌdiní, “Yẹ́sụ̃ ꞌbá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ ꞌi.”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ma gápi ꞌdõ.” Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru iꞌda agá kí drị̃lẹ́ gá, Yụ́dãsị̃ tu pá ĩꞌba abe ꞌdãá ĩndĩ.
Yẹ́sụ̃ la mụ jọlé la ĩꞌbaní, “Ma gápi ꞌdõ,” gõ kí ị̃ndụ́-ị̃ndụ́ ru vúlêlé, ãzíla uꞌde kí pírí vụ̃rụ́. Yẹ́sụ̃ zị kí ị̃dị́, “ꞌBá ĩminí ndrụ̃lé rĩ ãꞌdi ꞌi yã?”
Umvi kí ĩꞌdiní, “Yẹ́sụ̃ ꞌbá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ ꞌi.”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ájọ tá ĩminí ma gápi ꞌdõ. Ĩdrĩ áma ndrụ̃ yã áni, ĩmi aꞌbe ꞌbá ãzí ꞌdĩ ꞌbã mụ kî.” Yẹ́sụ̃ jọ ị́jọ́ ꞌdĩ íni la ị́jọ́ ándrá ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ ꞌbã idé dó sĩ ru mgbã-mgbã rú: “ꞌBá míní fẽlé mádrị́ rĩ kí agá ꞌbá ãzí ãlu la ãvĩ ku,” Yõhánã 6:39 rĩ ꞌbã ị́jọ́ sĩ.
10 Cọtị Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ ménéŋâ trũ rĩ anzé ĩꞌdi rãwũ, ga ãtíꞌbó átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ drị̂ ꞌbã bị́lẹ́ drị́ ãndá gá rĩ wẹ́ vụ̃rụ́. (Ãtíꞌbô rụ́ Málị̃kọ̃ ꞌi.) 11 Wó Yẹ́sụ̃ jọ Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ ní, “Ísu mî ménéŋá ꞌdĩ ãngũ míní tá sĩ anzéjó la rĩ gá vúlé. Ílẽ áta ũcõgõ má Átẹ́pị ꞌbã lẽlé mání rĩ ku yã?”
Yẹ́sụ̃ agụjó Ánãsĩ drị̃lẹ́ gá rĩ
12 Ãmbógó ãsĩkárĩ ꞌbadrị̂ ãsĩkárĩ abe, ãsĩkárĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ jó Ãdróŋá drị̂ aga tẽlépi rĩ abe, rĩ rụ kí dó Yẹ́sụ̃ ꞌi, umbé kí dó ĩꞌdi cí. 13 Drị̃drị̃ rĩ sĩ, agụ kí ĩꞌdi Ánãsĩ ándrá átáló ãmbógó ãndânĩ úmvúke aꞌbelépi rá ꞌdĩ Kãyị́fã átáló ãmbógó ãndânĩ ílí ꞌdã sĩ rĩ ꞌbã ándrị́pị rụ́ rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ gá. 14 Kãyị́fã ꞌdĩ ándrá jọlépi la ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ ꞌbaní, “Ĩꞌdi múké ꞌbá ãlu ꞌbã drã ꞌbá pírí kí kẹ̃jị́ gá,” rĩ ꞌi. Yõhánã 11:49-50
Pétẽrõ ꞌbã Yẹ́sụ̃ gãjó rĩ
(Mãtáyõ 26:69-70; Mãrákõ 14:66-68; Lụ́kã 22:55-57)
15 Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ kí ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí ãlu la be, ꞌde kí Yẹ́sụ̃ vú gâ sĩ. ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdã ꞌi átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ nị̃ ĩꞌdi cé, ãꞌị̃ dó ĩꞌdiní filé Yẹ́sụ̃ rụ́ ãngũ ĩꞌdidrị́ ĩꞌdi sĩ ị́jọ́ lịjó rĩ gâlé. 16 Wó Pétẽrõ tu pá kẹ̃jị́tị gá ãmvé ãmvélé ru. ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ ꞌbã nị̃lé rá tá ãꞌị̃lé filé agâlé rĩ jọ ị́jọ́ ĩzóŋá kẹ̃jị́tị tẽlépi rĩ ní, ãzíla fẽ dó sĩ Pétẽrõ fi agâlé. 17 Ĩzóŋá kẹ̃jị́tị aga tẽlépi rĩ zị Pétẽrõ ꞌi, “Mí adru ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí ku yã?”
Pétẽrõ umvi ĩꞌdiní, “Yụ, má adru ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌi ku.”
18 Ãngũ ꞌbã adrujó ị̃gbẹ̃ rú rĩ sĩ, ꞌbá ãtíꞌbó ru ãzíla ãsĩkárĩ jó Ãdróŋá drị̂ aga tẽlépi rĩ kí abe ũdũ kí ãcí yulé, Pétẽrõ tu vâ pá ãcí yulé ĩꞌba abe ĩndĩ.
Átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ ꞌbã Yẹ́sụ̃ ụzịjó rĩ
(Mãtáyõ 26:59-66; Mãrákõ 14:55-64; Lụ́kã 22:66-71)
19 Átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ zị Yẹ́sụ̃ ꞌi ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí ị́jọ́ sĩ ãzíla ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe. 20 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ma ị́jọ́ kí jọ tọndọlọ ũꞌbí kí agá, ma ímbátáŋá kí fẽ ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agâ sĩ, ãzíla lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá, ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú wẽwẽ rú are kí ị́jọ́ mání jọlé rĩ kí cé ãngũ pírí agá, ãzíla ị́jọ́ ãzí mání aꞌbólé aꞌbô ꞌbá ũꞌbí ꞌbã kí nị̃lé ku la ꞌdáyụ. 21 Mi áma ụzị zịtáŋá ꞌdĩ kí sĩ ãꞌdu ị́jọ́ sĩ? Mí ụzị ꞌbá ị́jọ́ mání jọlé rĩ kí arelépi rá rĩ kí tị gá, nị̃ kí ị́jọ́ mání jọlé rĩ kí rá.”
22 Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ umvilé ꞌdĩ ꞌbã áni, ãsĩkárĩ ãzí ãlu ãngũ agá tẽlépi rĩ sa Yẹ́sụ̃ ꞌi, jọ ĩꞌdiní, “Ála átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ tị gá ị́jọ́ umvi íni yã?”
23 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ádrĩ tá ị́jọ́ ãzí ũnzí la jọ, ílũ ꞌbá pírí ꞌbaní ị́jọ́ la ũnzí rĩ ãꞌdu yã rĩ. Wó ị́jọ́ mání jọlé rĩ drĩ adru pịrị, ísa ma ãꞌdu ị́jọ́ sĩ?”
24 Ánãsĩ fẽ Yẹ́sụ̃ agụlé Kãyị́fã átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ drị̂lé, ịsụ́ ꞌdĩ sĩ úmbé drĩ drị́ la kí cí.
Pétẽrõ ꞌbã Yẹ́sụ̃ gãjó ị̃dị́ rĩ
(Mãtáyõ 26:71-75; Mãrákõ 14:69-72; Lụ́kã 22:58-62)
25 Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ ꞌbã drĩ pá tu agâ sĩ ru uyujó ãcí tị gá ꞌdâ, ꞌbá ãcí tị gá ꞌdãá rĩ ꞌbã ãzí zị ĩꞌdi, “Mí adru íni rĩ gá ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã ãzí ku yã?”
Wó Pétẽrõ tu rá jọ, “Yụ, ma ĩꞌdi ku.”
26 Ãtíꞌbó átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ drị̂ ꞌbã ãzí ãlu la ꞌdãá cí, ĩꞌdi kãká ãtíꞌbó tá Pétẽrõ ꞌbã bị́lẹ́ galé rĩ ãni, zị, “Ándre tá mí ĩꞌdi be ámvụ́ mị̃zẹ̃yị́tụ̃ gá ꞌdãá ĩndĩ ku yã?”
27 Pétẽrõ tu vâ ị̃dị́ jọ, “Ánị̃ ĩꞌdi ku.” Gbõgbõ ãꞌụ́gọ́ ꞌbe cẹ̃rẹ́ rá.
Yẹ́sụ̃ ꞌi Pĩlátõ drị̃lẹ́ gá
(Mãtáyõ 27:1-2, 11-14; Mãrákõ 15:1-5; Lụ́kã 23:1-5)
28 Ụ̃ꞌbụ́tịnị́nị́ ãngũ trã sĩ, ꞌbá Yãhụ́dị̃ ru rĩ agụ kí Yẹ́sụ̃ lị́cọ́ gávũnã Pĩlátõ ꞌbá Rụ́mị̃ rú ꞌbã sĩ uꞌájó rĩ gá. ꞌBá Yãhụ́dị̃ ꞌbã drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ fi kí gávũnã drị́ lị́cọ́ agâlé ku, ĩꞌbã kí lẽjó ru tãmbajó ãlá ru ãndị́ kóru lãꞌbĩ ĩꞌbadrị́ gá rĩ sĩ rĩ sĩ, sĩ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ najó. * ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú filépi lị́cọ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ ru ku rĩ ꞌbadrị̂ kí agá rĩ kí acá ãndị́ ru Ãdróŋá mẹ́lẹ́tị gá. Icó kí dó sĩ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ nalé ku. 29 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Pĩlátõ fũ dó sĩ mụlé ĩꞌba rụ́ ãmvêlé. Zị kí, “Ĩmi ají ágọ́bị́ ꞌdĩ tõlé áma drị̃lẹ́ gá ãꞌdu ị́jọ́ sĩ?”
30 Umvi kí ĩꞌdiní, “Ágọ́bị́ ꞌdĩ drĩ tá ị́jọ́ ũnzí idé agá ku, ãma icó tá ĩꞌdi ajílé ími drị̃lẹ́ gá ku.”
31 Pĩlátõ jọ ĩꞌbaní, “Ĩꞌdụ ĩꞌdi mụlé ị́jọ́ amálé ãzị́táŋá ĩmidrị̂ kí vú sĩ.”
Ũꞌbí umvi kí ĩꞌdiní, “Ãzị́táŋá ãmadrị́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ ãꞌị̃ ãmaní ị́jọ́ lịjó ꞌbá ꞌdịjó ku.” Drã ꞌbá ipajó mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ãzị́táŋá ꞌbá Rụ́mã gá rĩ ꞌbadrị̂ gá rĩ la fẽ la nĩ. 32 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru íni la ị́jọ́ ándrá Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé drã ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ rĩ ꞌbã idé kí ru ãndá-ãndá ru.
33 Pĩlátõ gõ dó vúlé ĩꞌdidrị́ jó agâlé, umve dó Yẹ́sụ̃ ụzịlé jọ, “Mi Úpí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ gá rĩ ꞌi yã?”
34 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Zịtáŋá míní sĩ áma ụzịjó ꞌdĩ angá kí ími agá jõku ꞌbá ãzí lũ míní ị́jọ́ áma drị̃ gá nĩ?”
35 Pĩlátõ umvi ĩꞌdiní, “Mí ũrã ma ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú la yã? ꞌBá mídrị̂ kí ãtalo ãmbogo rú rĩ abe, ají kí mi má rụ́ ꞌdõlé nĩ. Ị́jọ́ míní idélé rĩ ĩꞌdi ãꞌdu?”
36 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Sụ́rụ́ mádrị̂ rĩ adru ụ̃nọ́kụ́ ꞌdõ drị̂ ꞌi ku. Ũpĩ naŋá mádrị́ gá rĩ drĩ tá adru ụ̃nọ́kụ́ ꞌdõ ãni la, ꞌbá áma vú bĩlépi rĩ kí tánõ ãꞌdị́ ꞌdị agâ sĩ áma ụtrị́jó fẽ jó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ ꞌbadrị̂lé. Ũpĩ naŋá mádrị́ gá rĩ ĩꞌdi ãngũ ãzí gá.”
37 Pĩlátõ zị ĩꞌdi, “Mi Úpí?”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ị́jọ́ míní jọlé ma Úpí ꞌdĩ ĩꞌdi ị́jọ́ ãndá la. Útị bãsĩ ma ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ ị́jọ́ ãlu ꞌdĩ sĩ, sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ vú nzejó. ꞌBá ị́jọ́ mgbã arelépi rĩ la ị́jọ́ mádrị̂ are rá.”
38 Pĩlátõ zị Yẹ́sụ̃ ꞌi, “Ị́jọ́ mgbã rĩ ãꞌdu?” Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã vúlé gá, ãfũ ãmvé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ ꞌba rụ́ ꞌdõlé, jọ ĩꞌbaní, “Má ịsụ́ ị́jọ́ ãzí sĩ ĩꞌdi ꞌdịjó rá la ku. 39 Wó lãꞌbĩ ĩmidrị̂ sĩ, ma jõ ĩminí ꞌbá trũ ãlu ụ́ꞌdụ́ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ gá. Ĩlẽ átrũ ĩminí Úpí ĩmidrị́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ rĩ ꞌi yã?”
40 Umvi kí ĩꞌdiní ị́jọ́ úzáŋá sĩ, jọ kí, “Yụ-yụ, ĩꞌdi ꞌi ku! Ãlẽ ítrũ ãmaní Bãrábã ꞌi.” (Bãrábã ándrá ꞌbá ꞌbá ꞌdịlépi ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ abe la.)

18:9 Yõhánã 6:39

18:14 Yõhánã 11:49-50

*18:28 ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú filépi lị́cọ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ ru ku rĩ ꞌbadrị̂ kí agá rĩ kí acá ãndị́ ru Ãdróŋá mẹ́lẹ́tị gá. Icó kí dó sĩ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ nalé ku.

18:31 Drã ꞌbá ipajó mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ãzị́táŋá ꞌbá Rụ́mã gá rĩ ꞌbadrị̂ gá rĩ la fẽ la nĩ.