4
Yẹ́sụ̃ ụ̃ꞌbị̃jó rĩ
(Mãtáyõ 4:1-11; Mãrákõ 1:12-13)
Yẹ́sụ̃ la mụ ãgõlé ị̃yị́ Yõrĩdánĩ gâlé ꞌbo, ga Úríndí Ãlá rĩ sĩ tré, Úríndí agụ ĩꞌdi ãngũ kõtórõ rú ásé agâlé, mụjó ĩꞌdi ụ̃ꞌbị̃jó Sĩtánĩ drị́, ụ̃ꞌbị̃ ĩꞌdi ulélé ụ́ꞌdụ́ kãlị́ sụ tí. Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã kí dó mụ ukólé rá, na íná ku, ãbị́rị́ ndẽ dó ĩꞌdi rá.
Sĩtánĩ jọ ĩꞌdiní, “Ídrĩ adru Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi, íjọ írã ꞌdĩ ní, ꞌbã uja ru mũkátĩ rú.” Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ị́jọ́ sĩ ru bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá ꞌbo, ‘ꞌBá icó lú adrulé ídri rú ãkónã sĩ áꞌdụ̂sĩ ku.’ Ãzị́táŋá Amviŋá 8:3
Sĩtánĩ agụ ĩꞌdi ụrụgá pâlé ị̃rị̃ rĩ sĩ iꞌda ĩꞌdiní sụ́rụ́ pírí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ ꞌdĩ kî gbõrú jọ ĩꞌdiní, “Ma mụ ũkpõ ãko ꞌdĩ ꞌbadrị̂ kí fẽlé pírí míní dị̃zã ala gá rĩ kí abe, ãꞌdusĩku úfẽ kí pírí mádrị́ ꞌbo, má icó kí fẽlé ꞌbá áma ásị́ ꞌbã lẽlé rĩ ní rá. Ãko ꞌdĩ kí adru pírí mínî, ídrĩ dó áma ị̃nzị̃ rá rĩ gá.” Yẹ́sụ̃ umvi, “Ị́jọ́ sĩlé rĩ jọ, ‘Mí ị̃nzị̃ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌi ãzíla ínga ãzị́ ĩꞌdiní áꞌdụ̂sĩ.’ Ãzị́táŋá Amviŋá 6:13
Sĩtánĩ agụ vâ ĩꞌdi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, ꞌbã ĩꞌdi pá tulé ãbi jó Ãdróŋá drị̂ ꞌbã drị̃ wị́lị́wị́lị́ rĩ gá,* Índre íꞌdá Mãtáyõ 4:5 gá rĩ ꞌi. jọ ĩꞌdiní, “Ídrĩ adru Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi, íꞌbe mi vụ̃rụ̂lé, 10 ãꞌdusĩku sĩ ru bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rá,
“ ‘Ãdróŋá la mãlãyíkã ĩꞌdidrị̂ kí azị
ími tãmbajó,’
11 ãzíla
‘kí ími rụ ụrụgá ꞌdãá drị́ ĩꞌbadrị̂ kí sĩ,
ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ mí icó dó ími pá sị̃lé írã gá ku.’ Zãbụ́rị̃ 91:1, 12
12 Yẹ́sụ̃ umvi jọ, “Ị́jọ́ sĩlé rĩ jọ, ‘Mí ụ̃ꞌbị̃ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ku.’ Ãzị́táŋá Amviŋá 6:16
13 Sĩtánĩ la mụ úlétáŋá Yẹ́sụ̃ uléjó tí rĩ delé ꞌbo, aꞌbe dó ĩꞌdi were rá.
Yẹ́sụ̃ iꞌdó ãzị́ ĩꞌdidrị́ gá rĩ Gãlị́lị̃ gá
(Mãtáyõ 4:12-17; Mãrákõ 1:14-15)
14 Yẹ́sụ̃ ãgõ dó Gãlị́lị̃ gá ũkpó Úríndí Ãlá rĩ drị̂ ĩꞌdi be cí, ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá rĩ kụ dó tọ̃rọ́mẹ́ kí agá wọyị pírí. 15 Ri dó ꞌbá kí imbálé ãngũ ĩꞌbadrị́ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agá, ãzíla ꞌbá pírí ịcụ́ kí ĩꞌdi ịcụ́-ịcụ̂.
Yẹ́sụ̃ gãjó úmgbé Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ
(Mãtáyõ 13:53-58; Mãrákõ 6:1-6)
16 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Yẹ́sụ̃ mụ dó Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá ãngũ ĩꞌdi ándrá sĩ zojó rĩ gá. Sãbátũ Ụ́dụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã kí Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ ĩꞌdi ụ́ꞌdụ́ ázíyá ꞌi kí umve la Sãbátũ. ꞌDĩ vâ ụ́ꞌdụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ sĩ avị́jó rĩ. sĩ mụ ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ gá, tu pá ụrụgá ị́jọ́ sĩlé rĩ lãlé. 17 Úfẽ ĩꞌdiní ị́jọ́ nábị̃ Ĩsáyã ꞌbã sĩlé rĩ lãlé, áyụ bụ́kụ̃ tralé cí ꞌdã ịsụ́ ãngũ sĩjó la:
18 “Úríndí Úpí drị́ gá rĩ ĩꞌdi áma drị̃ gá,
ãꞌdusĩku ãpẽ ma
Ị́jọ́ mgbã múké rĩ ũlũlé ꞌbá lẽmẽrí rĩ ꞌbanî.
Ãpẽ áma tị ꞌbá mãbụ́sụ̃ gá rĩ ꞌbaní ị́jọ́ trũtáŋá drị́ rĩ ũlũjó,
ꞌbá mịfị́ kóru rĩ ꞌdĩ ꞌbaní ãngũ ndrejó,
ꞌbá ĩkpãlé ĩkpã ꞌdĩ kí ayụjó rá ꞌbá kí ĩkpãlépi rĩ kí drị́ gá,
19 ị́jọ́ ụ́ꞌdụ́ Úpí ꞌbã lẽtáŋá drị́ rĩ lũjó ĩꞌbaní rĩ acá ꞌbo.” Ĩsáyã 61:1-2
20 Yẹ́sụ̃ tra bụ́kụ̃ fẽlé ꞌbá tã la mbalépi rĩ drị́, ri dó vụ̃rụ́. ꞌBá pírí ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ gá ꞌdãá rĩ sõ kí mịfị́ ĩꞌdi drị̃ gá. 21 Jọ ĩꞌbanî, “Wókõ bụ́kụ̃ ꞌdĩ ꞌbã sĩlé mâ lãlé ꞌdĩ ãndrũ rĩ gá idé ru ãndá-ãndá ru ĩmi drị̃lẹ́ gá ꞌdĩ.”
22 ꞌBá pírí jọ kí ị́jọ́ ãlá ru ĩꞌdi drị̃ gá, ãzíla ri kí ụ̃sụ̃lé ụ̃sụ̃ ị́jọ́ ãfũlépi ĩꞌdi tị gá ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ rĩ sĩ, zị kí, “ꞌDĩ ãmgbã rĩ gá Yụ̃sụ́fụ̃ ngọ́pị ꞌi ku yã?” 23 Jọ ĩꞌbaní, “Ánị̃ cé ĩmi mání ị́jọ́ uꞌbéŋá ꞌdĩ jọ, ‘Ídrĩ adru újógó mgbã rĩ mí adrí ími ãmgbã rĩ áyụ! Ĩmi vâ jọ la má idé ị́jọ́ Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃ gâlé rĩ kí ĩminí tọ̃rọ́mẹ́ ꞌdĩ gá ꞌdâ.’ 24 Ájọ ĩminî ị́jọ́ mgbã, ícó nábị̃ rulé ĩꞌbadrị́ko gá ku. 25 Ĩmi are ma ꞌi! Ĩꞌdi ị́jọ́ ãndá la sáwã ándrá Ĩlíyã drị́ ꞌdã sĩ, ãwụzị kí ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ gá wẽwẽ rú, uzogó ꞌdị ándrá ãngũ drị̃ gá ku ílí na nụ́sụ̃, rílẽ ꞌde dó sĩ ũnzíríkãnã rú. 26 Wó tí úpẽ Ĩlíyã tị Ịsịrayị́lị̃ gá ꞌdâ ãwụzị ãzí rụ́ ku. ꞌBãngá lú ãwụ́zị́ táwụ̃nị̃ ãzí Zãrãfátĩ rĩ gá ãngũ Sị̃dọ́nị̃ gá. 27 Sáwã nábị̃ Ĩlísã drị̂ gá ꞌbá ãrí ꞌbã nalé rá drị̃ cịlépi ándrá rĩ kí ũꞌbí ru Ịsịrayị́lị̃ gá; kí agá ꞌdâ ãzí ãlu adrílépi rá la ꞌdáyụ, wó ꞌbãngá lú Nãmánĩ ꞌbá sụ́rụ́ ãmị́yọ́ŋá ru Sị́rị̃yã gá rĩ ꞌi.”
28 ꞌBá ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ gá ꞌdãá rĩ kí pírí mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí arelé ꞌbo, ala dra kí ĩꞌdiní. 29 Angá kí ĩꞌdi ụrụꞌbá gá rụ kí ĩꞌdi selé tọ̃rọ́mẹ́ agá ꞌdãá ãmvé, agụ kí ĩꞌdi ꞌbé ĩꞌbã kí tọ̃rọ́mẹ́ sịjó rĩ sị́ gá ụrụgâlé. Lẽ kí tí ĩꞌdi aꞌbélé sị́ la gâlé vụ̃rụ́ ꞌdõlé káyĩ. 30 Wó nze ru alịlé ꞌbá kí agâ sĩ mụlé wókõ ĩꞌdidrị̂ gá.
Yẹ́sụ̃ dro úríndí ũnzí
(Mãrákõ 1:21-28)
31 Mụ dó Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃ gá ꞌdĩ táwụ̃nị̃ Gãlị́lị̃ gá la agá, ri dó ꞌbá kí imbálé Sãbátũ sĩ. 32 Ímbátáŋá ĩꞌdidrị̂ sĩ ꞌbá ri kí ụ̃sụ̃lé ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃, ãꞌdusĩku jọ ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ ũkpõ sĩ.
33 Ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ gá ꞌdãá ꞌbá ãzí ãlu úríndí ũnzí trũ la cí, ri uzálé rere. 34 Za, “Háyí! Yẹ́sụ̃ ꞌbá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ, ílẽ ãma rụ́ ãꞌdu? Mí amụ́ dó ãma ị̃lị̃kị̃lé yã? Ánị̃ rá mi ꞌbá ãlápítí Ãdróŋá drị̂ ꞌi.”
35 Yẹ́sụ̃ angá drị̃ la gá trụ jọ, “Mí ĩyãŋã tú! Mí ãfũ ĩꞌdi agá ꞌdâ ãmvé!” Úríndí ũnzí ꞌdụ ĩꞌdi ꞌbelé vụ̃rụ́, ãfũ dó ala gâlé adrá ĩꞌdi ku. 36 ꞌBá pírí ri kí ụ̃sụ̃lé ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃ jọ kí, “Ị́jọ́ imbálé ꞌdĩ ãꞌdu? ꞌBá ꞌdĩ ũkpó trũ ãzíla ãmbõgõ ĩꞌdidrị̂ sĩ ĩꞌdi ãzị́táŋá ꞌbã, úríndí ũnzí kí tị la are ãfũjó ãmvé.” 37 Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ kụ ãngũ ꞌdã gá ꞌdãá mgbọ rú pírí.
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ũꞌbí
(Mãtáyõ 8:14-17; Mãrákõ 1:29-34)
38 Yẹ́sụ̃ la mụ ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ aꞌbelé ꞌbo, mụ Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ drị́ko gá ịsụ́ Sị̃mọ́nị̃ ꞌbã ĩdrâ la drị̃ cị agá ãyánĩ sĩ, ụrụꞌbá la ko sĩ tị̃rị̃-tị̃rị̃, nze kí vú la Yẹ́sụ̃ nî aꞌị́ kí ĩꞌdi ũkú ꞌdã adríjó. 39 Yẹ́sụ̃ mụ pá tulé gbọ́lọ́ ĩꞌdidrị̂ andre gá, jọ ãyánĩ ꞌba aꞌbe ĩꞌdi rá. Ãyánĩ aꞌbe gbõgbõ ĩꞌdi rá, imbá ru ụrụgá iꞌdó íyóŋá iyólé ĩꞌbanî.
40 Ị̃tụ́ ꞌbã ꞌde agâlé ru ꞌdĩ, ꞌbá ĩꞌbã wọ̃rị́ka ꞌbã kí adrujó ãyánĩ ũví ndú-ndú ri kí ájí kí Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé, ụ̃tị̃ drị́ kí ụrụꞌbá gá, adrí kí pírí. 41 Úríndí ũnzí ãfũ ꞌbá ũꞌbí kí agâlé ụ̃lụ́lụ́ uꞌbéŋâ trũ “Mi Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi!” Yẹ́sụ̃ ꞌbã úríndí ũnzí ꞌbaní ãzị́táŋá ꞌbã jọ kí ị́jọ́ ku, are kí rá ãꞌdusĩku nị̃ kí ĩꞌdi Kúrísĩtõ ꞌi rĩ gá rá.
Yẹ́sụ̃ imbá ꞌbá kî
(Mãrákõ 1:35-39)
42 Ụ̃ꞌbụ́tị ãzí rĩ sĩ Yẹ́sụ̃ aꞌbe táwụ̃nị̃ ꞌdã ꞌi mụ ãngũ ꞌbá kóru la gá. ꞌBá ru tralépi wẽwẽ rú ꞌdĩ ri kí ĩꞌdi ndrụ̃lé. Kí dó mụ ĩꞌdi ịsụ́lé ꞌbo, aꞌị́ kí ĩꞌdi kí aꞌbejó ku. 43 Wó umvi ĩꞌbaní, “Lẽ má ũlũ ị́jọ́ mgbã Sụ́rụ́ Ãdróŋá Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá pajó rĩ ꞌi. drị́ gá rĩ ãngũ ãzí ri kí agá ĩndĩ, ꞌdĩ bãsĩ ị́jọ́ áma tị ãpẽjó rĩ ꞌi.” 44 Ri acị́lé ị́jọ́ ũlũlé ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agâ sĩ ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ agá pírí.

4:4 Ãzị́táŋá Amviŋá 8:3

4:8 Ãzị́táŋá Amviŋá 6:13

*4:9 Índre íꞌdá Mãtáyõ 4:5 gá rĩ ꞌi.

4:11 Zãbụ́rị̃ 91:1, 12

4:12 Ãzị́táŋá Amviŋá 6:16

4:16 Ụ́dụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã kí Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ ĩꞌdi ụ́ꞌdụ́ ázíyá ꞌi kí umve la Sãbátũ. ꞌDĩ vâ ụ́ꞌdụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ sĩ avị́jó rĩ.

4:19 Ĩsáyã 61:1-2

4:43 Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá pajó rĩ ꞌi.