3
Ị́jọ́ Yõhánã ꞌbã ũlũlé rĩ
(Mãtáyõ 3:1-12; Mãrákõ 1:1-8; Yõhánã 1:19-28)
Ílí mụdrị́ drị̃ tõwú ãmbógó Kãyị̃sárị̃ Tị̃bẹ́rị̃yọ̃ ꞌbã ãngũ najó úpí ãmbógó ru rĩ sĩ; Pọ̃nị̃tị́yọ̃ Pĩlátõ ꞌdĩ sĩ úpí ru Yụ̃dị́yã gá, Hẽródẽ Ãnị̃tị́pã ꞌdĩ sĩ úpí ru Gãlị́lị̃ gá, ádrị́pị̃ Fị́lị́pọ̃ ꞌdĩ sĩ úpí ru Ị̃tụ́rị̃yã gá ãzíla Trãkọ̃nị́tọ̃ gá, Lũsánĩyã úpí ru Ãbĩlénẽ gá. Ánãsĩ kí Kãyị́fã be ãtalo ãmbógó ãndânĩ sáwã ꞌdã sĩ rĩ kî, ị̃tụ́ ꞌdã sĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ acá Yõhánã Zãkãríyã ngọ́pị rụ́ kõtórõ agá ásé agâlé. Yõhánã acị́ ãngũ ị̃yị́tị Yõrĩdánĩ drị̂ agâ sĩ pírí, ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ ũlũ trũ ꞌbá ꞌbanî sĩ ásị́ ujajó bãbụ̃tị́zị̃ bĩjó sĩ ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí aꞌbejó. Sĩlé bụ́kụ̃ nábị̃ Ĩsáyã drị̂ agá rĩ áni:
“Ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌbá ãzí uzálépi ãngũ kõtórõ rú rĩ agá rĩ jọ,
‘Ĩmi itú gẹ̃rị̃ Úpí ní,
ĩmi idé ĩꞌdi kpịmgbịlị́kị ĩꞌdiní sĩ acị́jó.
Ĩkụ̃ áꞌbụ ꞌa kî mĩlĩ-mĩlĩ,
ꞌbé kí túpũ kí abe íré kí trũtrũ,
gẹ̃rị̃ gọ̃gọ̃lị́cã rĩ kí ítú kí kpị,
ãngũ gũlúgũlú rĩ kí úꞌbã kî trũtrũ ũré ru!
ꞌBá pírí kí sĩ patáŋá angálépi Ãdróŋá drị́ rĩ ndre!’ ” Ĩsáyã 40:3-5
Jọ ꞌbá ũꞌbí amụ́lépi bãbụ̃tị́zị̃ bĩlépi ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé rĩ ꞌbaní, “Ĩmi ị̃nị̃ galaꞌbá ru ꞌdĩ! Ãꞌdi lũ ĩminí apájó ũmbã Ãdróŋá ãni amụ́lépi rĩ sĩ nĩ yã? Ĩka ífí ru ajílépi ásị́ ujaŋá ũnzĩ aꞌbejó rá rĩ be rĩ kî. Lẽ ĩjọ ‘Ãma anzịŋá Ịbụrahị́mụ̃ ãni Ãdróŋá icó dó sĩ ãmaní drị̃-árụ́ma fẽlé ku,’ íni la ĩmi ásị́ gá ku. Ájọ ĩminí Ãdróŋá icó írãmvá ꞌdĩ kí ujalé Ịbụrahị́mụ̃ ní anzịŋá ru rá. Nekeŋâ ĩꞌdi bábá ife ꞌbã ị̃ndụ́ gá, ãzíla ife pírí ífí mgbã rĩ kalépi ku rĩ kí ála mụ kí galé vụ̃rụ́ ãzíla ála kí uꞌbé ãcí gá.”
10 Ũꞌbí ru tralépi ꞌdã zị kí ĩꞌdi, “Lẽ ãma idé tátí dó ãꞌdu?”
11 Yõhánã umvi kí, “ꞌBá ĩmi drĩdríŋĩ gá adrulépi bõngô trũ ị̃rị̃ rĩ ꞌbã fẽ ãlu rĩ ꞌbá bõngô kóru rĩ nî ãzíla ꞌbá ãkónã trũ rĩ ꞌbã idé vâ cécé ꞌdĩ ꞌbã áni.”
12 ꞌBá mụ̃sọ́rọ̃ tralépi rĩ amụ́ kí vâ bãbụ̃tị́zị̃ bĩlé wó zị kí ĩꞌdi, “Ímbápị, ãma rú rĩ lẽ ãma idé ãꞌdu?”
13 Umvi kí, “Lẽ ĩtra mụ̃sọ́rọ̃ ꞌba alị tá gãmétẽ ꞌbã lũlé ĩminî rĩ rá ku.”
14 Ãsĩkárĩ ãzí zị kí vâ ĩꞌdi, “Wó ãma rú rĩ? Ãma ãꞌdu idé?” Jọ ĩꞌbaní, “Lẽ ĩra ꞌbá ãzí ꞌbã sĩlíngĩ ũkpó sĩ ku jõku ĩmbe ꞌbá ãzí ꞌbã mẹ́lẹ́ ĩnzõ sĩ ku. Lẽ ũyá ĩmidrị̂ ꞌbã ca ĩminí rá.”
15 ꞌBá ri kí ásị́ ꞌbãlé Kúrísĩtõ ũtẽjó, ri kí ị́jọ́ ũrãlé kí ásị́ gá nị̃jó la Yõhánã icó adrulé Kúrísĩtõ ꞌi yã áni. 16 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yõhánã jọ ĩꞌbaní pírí, “Ma bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ĩminí ị̃yị́ sĩ, wó ꞌbá ãzí áma ndẽlépi ũkpõ sĩ rá rĩ la amụ́ ꞌdĩ, ãzíla má icó átã adrulé ĩꞌdi ꞌbã ãtíꞌbó vúlé gá ãsị̃jó la rú ku. Ĩꞌdi bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ĩminí Úríndí Ãlá rĩ sĩ vâ ãcí sĩ. 17 Ĩꞌdi bábá ꞌbá múké rĩ kí drĩdríŋĩ cojó ꞌbá ũnzí rĩ abe cécé ꞌbá ãná * Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ rĩ agá ála umve la ngánũ. ụ́yụ́rụ́ꞌbị́ kí drĩdríŋĩ colépi ãná mgbã rĩ be rĩ áni. Ĩꞌdi ꞌbá múké rĩ kí ꞌbã ãngũ múké rĩ agá cécé ꞌbá ꞌbã ãná mgbã rĩ ꞌbãlé ĩrá agá rĩ áni. Wó ĩꞌdi ꞌbá ũnzí rĩ kí ivé ãcí sĩ cécé ꞌbání ãná ụ́yụ́rụ́ꞌbị́ ivélé ãcí ꞌbá ãzí ꞌbã icólé anụ́lé ku rĩ sĩ.”
18 Yõhánã ũlũ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ gẹ̃rị̃ ndú-ndú sĩ ꞌbá ꞌbaní jọ vâ ĩꞌbaní lẽ ꞌba uja kí ru ásị́ ị́jọ́ ꞌdã ãꞌị̃jó. 19 Wó ꞌdã ꞌbã ũngúkú gá Yõhánã aꞌdá ị́jọ́ úpí Hẽródẽ drị̃ gá mgbọ rú ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ũnzí idéjó Ãdróŋâ mẹ́lẹ́tị gá ĩꞌdi ádrị́pị̃ ꞌbã ũkû Hẽrõdíyãsĩ ꞌdụjó ĩꞌdiní ũkú ru rĩ sĩ. Aꞌdá vâ ị́jọ́ ũnzí ãzí Hẽródẽ ꞌbã idélé rĩ kí ĩndĩ. 20 Hẽródẽ idé vâ ị́jọ́ ũnzí ãzí ndẽlépi rá rĩ: fẽ ãzị́táŋá ãsĩkárĩ ĩꞌdidrị̂ ꞌbaní Yõhánã sujó mãbụ́sụ̃ gá.
Yõhánã ꞌbã bãbụ̃tị́zị̃ fẽjó Yẹ́sụ̃ nî rĩ
(Mãtáyõ 3:13-17; Mãrákõ 1:9-11)
21 Úsu drĩ Yõhánã ꞌi mãbụ́sụ̃ gá ku rú, fẽ bãbụ̃tị́zị̃ Yẹ́sụ̃ ní sáwã ĩꞌdi ꞌbã bãbụ̃tị́zị̃ fẽjó ꞌbá ásị́ ujalépi rá rĩ ꞌbanî rĩ sĩ. Yẹ́sụ̃ ꞌbã Ãdróŋá zị agá ꞌbụ̃ nzị̃ ru mgbọ, 22 Úríndí Ãlá rĩ asị́ drị̃ la gá ꞌdõlé ụrụꞌbá trũ cécé ãlĩꞌbõ áni. Ụ́ꞌdụ́kọ́ angá ꞌbụ̃ gâlé jọ, “Mi mâ Ngọ́pị mâ lẽlé ambamba rĩ ꞌi, ma ãyĩkõ sĩ ími ị́jọ́ sĩ.”
Ãwí Yẹ́sụ̃ drị̂ ꞌi
(Mãtáyõ 1:1-17)
23 Yẹ́sụ̃ ꞌbã ílí ca sáwã ĩꞌdi ãzị́ ĩꞌdidrị̂ iꞌdójó rĩ sĩ kãlị́ na. Ála Yẹ́sụ̃ umve Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã ngọ́pị ꞌi,
Yụ̃sụ́fụ̃ ĩꞌdi Hẹ́lị̃ ngọ́pị ꞌi,
24 Hẹ́lị̃ ꞌbã átẹ́pị Mãtátĩ ꞌi,
Mãtátĩ ꞌbã átẹ́pị Lẹ́vị̃ ꞌi,
Lẹ́vị̃ ꞌbã átẹ́pị Mẹ̃lị́kị̃ ꞌi,
Mẹ̃lị́kị̃ ꞌbã átẹ́pị Yãnáyĩ ꞌi,
Yãnáyĩ ꞌbã átẹ́pị Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌi,
25 Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã átẹ́pị Mãtãtíyãsĩ ꞌi,
Mãtãtíyãsĩ ꞌbã átẹ́pị Ámõsĩ ꞌi,
Ámõsĩ ꞌbã átẹ́pị Nãhụ́mị̃ ꞌi,
Nãhụ́mị̃ ꞌbã átẹ́pị Ĩsílĩ ꞌi,
Ĩsílĩ ꞌbã átẹ́pị Nãgáyĩ ꞌi,
26 Nãgáyĩ ꞌbã átẹ́pị Mátĩ ꞌi,
Mátĩ ꞌbã átẹ́pị Mãtãtíyãsĩ ꞌi,
Mãtãtíyãsĩ ꞌbã átẹ́pị Sẹ̃mẹ̃yị́nị̃ ꞌi,
Sẹ̃mẹ̃yị́nị̃ ꞌbã átẹ́pị Yõsékĩ ꞌi,
Yõsékĩ ꞌbã átẹ́pị Yódã ꞌi,
27 Yódã ꞌbã átẹ́pị Yõwãnánĩ ꞌi,
Yõwãnánĩ ꞌbã átẹ́pị Résã ꞌi,
Résã ꞌbã átẹ́pị Zẹ̃rụ̃bãbẹ́lị̃ ꞌi,
Zẹ̃rụ̃bãbẹ́lị̃ ꞌbã átẹ́pị Sị̃yãlị̃tị́yẹ́lị̃ ꞌi,
Sị̃yãlị̃tị́yẹ́lị̃ ꞌbã átẹ́pị Nẹ́rị̃ ꞌi,
28 Nẹ́rị̃ ꞌbã átẹ́pị Mẹ̃lị́kị̃ ꞌi,
Mẹ̃lị́kị̃ ꞌbã átẹ́pị Ádĩ ꞌi,
Ádĩ ꞌbã átẹ́pị Kõsámũ ꞌi,
Kõsámũ ꞌbã átẹ́pị Ĩlĩmádãmũ ꞌi,
Ĩlĩmádãmũ ꞌbã átẹ́pị Ị́rị̃ ꞌi.
29 Ị́rị̃ ꞌbã átẹ́pị Yósũwã ꞌi,
Yósũwã ꞌbã átẹ́pị Ĩlĩyãzárõ ꞌi,
Ĩlĩyãzárõ ꞌbã átẹ́pị Yõrímũ ꞌí,
Yõrímũ ꞌbã átẹ́pị Mãtátĩ ꞌi,
Mãtátĩ ꞌbã átẹ́pị Lẹ́vị̃ ꞌi,
30 Lẹ́vị̃ ꞌbã átẹ́pị Sị̃mọ́nị̃ ꞌi,
Sị̃mọ́nị̃ ꞌbã átẹ́pị Yụ́dã ꞌi,
Yụ́dã ꞌbã átẹ́pị Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌi,
Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã átẹ́pị Yõnámũ ꞌi,
Yõnámũ ꞌbã átẹ́pị Ĩlĩyãkímũ ꞌi,
31 Ĩlĩyãkímũ ꞌbã átẹ́pị Mẽléyã ꞌi,
Mẽléyã ꞌbã átẹ́pị Ménã ꞌi,
Ménã ꞌbã átẹ́pị Mãtátã ꞌi,
Mãtátã ꞌbã átẹ́pị Nãtánĩ ꞌi,
Nãtánĩ ꞌbã átẹ́pị Dãwụ́dị̃ ꞌi.
32 Dãwụ́dị̃ ꞌbã átẹ́pị Yésẽ ꞌi,
Yésẽ ꞌbã átẹ́pị Ụ̃bẹ́dị̃ ꞌi,
Ụ̃bẹ́dị̃ ꞌbã átẹ́pị Bõwázĩ ꞌi,
Bõwázĩ ꞌbã átẹ́pị Sãlĩmónĩ ꞌi,
Sãlĩmónĩ ꞌbã átẹ́pị Násõnĩ ꞌi,
33 Násõnĩ ꞌbã átẹ́pị Ãmĩnãdábũ ꞌi,
Ãmĩnãdábũ ꞌbã átẹ́pị Rámũ ꞌi, Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ rĩ ꞌbã ãzí kí agá, úsĩ, Ãmĩnãdábu ꞌbã átẹ́pị Ãdĩmínĩ ꞌi, Ãdĩmínĩ ꞌbã átẹ́pị Ãrínĩ ꞌi ãzí rĩ co kí ĩsélé ꞌdĩ gá ꞌdâ ambamba.
Rámũ ꞌbã átẹ́pị Hẽzĩrónĩ ꞌi,
Hẽzĩrónĩ ꞌbã átẹ́pị Pẹ̃rẹ́zị̃ ꞌi,
Pẹ̃rẹ́zị̃ ꞌbã átẹ́pị Yụ́dã ꞌi,
34 Yụ́dã ꞌbã átẹ́pị Yãkóꞌbõ ꞌi,
Yãkóꞌbõ ꞌbã átẹ́pị Ĩsákã ꞌi,
Ĩsákã ꞌbã átẹ́pị Ịbụrahị́mụ̃ ꞌi,
Ịbụrahị́mụ̃ ꞌbã átẹ́pị Térã ꞌi,
Térã ꞌbã átẹ́pị Nãhọ́rị̃ ꞌi,
35 Nãhọ́rị̃ ꞌbã átẹ́pị Sẹ̃rụ́gị̃ ꞌi,
Sẹ̃rụ́gị̃ ꞌbã átẹ́pị Rẹ́wụ̃ ꞌi,
Rẹ́wụ̃ ꞌbã átẹ́pị Pẽlégĩ ꞌi,
Pẽlégĩ ꞌbã átẹ́pị Ị̃bẹ́rị̃ ꞌi,
Ị̃bẹ́rị̃ ꞌbã átẹ́pị Sélã ꞌi,
36 Sélã ꞌbã átẹ́pị Kãyĩnánĩ ꞌi,
Kãyĩnánĩ ꞌbã átẹ́pị Ãrĩfãsádĩ ꞌi,
Ãrĩfãsádĩ ꞌbã átẹ́pị Sẹ́mị̃ ꞌi,
Sẹ́mị̃ ꞌbã átẹ́pị Núwã ꞌi,
Núwã ꞌbã átẹ́pị Lãmékĩ ꞌi,
Lãmékĩ ꞌbã átẹ́pị Mẽtũsélã ꞌi,
37 Mẽtũsélã ꞌbã átẹ́pị Ínõkã ꞌi,
Ínõkã ꞌbã átẹ́pị Yãrẹ́dị̃ ꞌi,
Yãrẹ́dị̃ ꞌbã átẹ́pị Mãhãlãlẹ́lị̃ ꞌi,
Mãhãlãlẹ́lị̃ ꞌbã átẹ́pị Kãyĩnánĩ ꞌi,
38 Kãyĩnánĩ ꞌbã átẹ́pị Ínõsĩ ꞌi,
Ínõsĩ ꞌbã átẹ́pị Sẹ́tị̃ ꞌi,
Sẹ́tị̃ ꞌbã átẹ́pị Ádãmũ ꞌi,
Ádãmũ ꞌbã átẹ́pị Ãdróŋá ꞌi.

3:6 Ĩsáyã 40:3-5

*3:17 Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ rĩ agá ála umve la ngánũ.

3:33 Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ rĩ ꞌbã ãzí kí agá, úsĩ, Ãmĩnãdábu ꞌbã átẹ́pị Ãdĩmínĩ ꞌi, Ãdĩmínĩ ꞌbã átẹ́pị Ãrínĩ ꞌi ãzí rĩ co kí ĩsélé ꞌdĩ gá ꞌdâ ambamba.