2
Tịŋá Yẹ́sụ̃ drị́ rĩ ꞌi
(Mãtáyõ 1:18-25)
Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ úpí ãmbógó ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ ꞌbadrị́ umvelé Kãyị̃sárị̃* Kãyị̃sárị̃ ꞌbã ífí úpí ãmbógó. Ãgụ́sị̃tọ̃ azị ãzị́táŋá ꞌbá ĩꞌdidrị́ ãngũ gá rĩ kí lãjó pírí. (ꞌDĩ lãtáŋá ꞌbá kí lãjó drị̃drị̃ ịsụ́ úpí Kụ̃rị̃nị́yọ̃ ĩꞌdi ãmbógó ꞌbá Sị́rị̃yã gá rĩ ꞌbadrị́ rĩ ꞌi.) ꞌBá pírí gõ kí mụlé ru rụ́ sĩlé ãngũ ĩꞌbadrị́ ĩꞌbã kî sĩ angájó rĩ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã angájó ũri úpí Dãwụ́dị̃ drị̂ agá rĩ sĩ, mụ dó sĩ mụlé ru rụ́ sĩlé Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ꞌdĩ Yụ̃dị́yã gá, lị́cọ́ áꞌbị́ ĩꞌdidrị́ Dãwụ́dị̃ drị̂ gá. Mụ Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gâlé angájó Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá ꞌdĩ Gãlị́lị̃ gá. ꞌDụ ĩꞌdi ꞌbã ũkú ándrá ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ĩgbãlé ꞌa trũ Mãríyámũ trũ mụjó rụ́ sĩjó ĩꞌdi be ĩndĩ. Kí mụ adrulé ꞌdã ꞌbo, sáwã ĩꞌdiní ngọ́tị́ tĩjó rĩ ca dó rá, tĩ dó sĩ ngọ́tị́ ĩꞌdidrị́ kãjãnĩ ágọ́bị́ ru rĩ. Umbé ĩꞌdi bõngó ũrekeŋá umbéjó rĩ kî sĩ la dó ĩꞌdi ãkójó tị́ ꞌbã kí sĩ ãngũ najó rĩ agá, ãꞌdusĩku jó ãmụ́ ꞌbaní kojó tọ̃rọ́mẹ́ ꞌdã agá ꞌdãá la ꞌdáyụ.
ꞌBá kãbĩlõ ucélépi rĩ kí mãlãyíkã abe
Ị́nị́ ꞌdã sĩ ꞌbá kãbĩlõ ucélépi rĩ kí ĩꞌbã kãbĩlõ ũꞌbí rĩ kí andre tẽ agá ásé agâlé. Rụ̃gbụ́gbụ́, mãlãyíkã Úpí drị̂ iꞌda kí agá ꞌdãá, dị̃zã Ãdróŋá drị̂ ji ãngũ kí agá ꞌdãá. Idé kí ụ̃rị̃ sĩ, 10 wó mãlãyíkã imbá kí ásị́. Jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku, má ají ĩminí ị́jọ́ mgbã ãyĩkõ rú ꞌbá pírí nî rĩ! 11 Ị́nị́ ãndrũ rĩ sĩ Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá tọ̃rọ́mẹ́ Dãwụ́dị̃ drị̂ agá útị ĩminí ꞌBá ꞌbá Palépi rĩ; ĩꞌdi Kúrísĩtõ Úpí ꞌi! 12 Ĩmi mụ nị̃lé la ícétáŋá ꞌdĩ sĩ: ĩmi ũrekeŋá ịsụ́ úla ĩꞌdi ãkójó tị́ ꞌbã kí ị̃rẹ́bị́ najó rĩ agá úmbé ĩꞌdi bõngó ngọ́tị́ŋá umbéjó rĩ sĩ!” 13 Rụ̃gbụ́gbụ́ gbõrú mãlãyíkã ũꞌbí Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ agá ꞌdĩ icí kí ru tá vụ̃rụ́ ꞌdĩ abe Ãdróŋâ rụ́ ịcụ́lé:
14 “Dị̃zã ꞌbã adru Ãdróŋá ní ꞌbụ̃ agâlé
ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbã adru ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã lẽlé ꞌdĩ ꞌbanî.”
15 Mãlãyíkã kí dó mụ gõlé ꞌbụ̃ gâlé ꞌbo, ꞌbá kãbĩlõ ucélépi rĩ jọ kí ị́jọ́ kí drĩdríŋĩ gá, “Ĩmi angá ãma amụ́ kí mụlé Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá andre kí sĩ ị́jọ́ ru idélépi ụ̃sụ̃táŋá ru Úpí Ãdróŋá ꞌbã lũlé ãmanî ꞌdĩ ꞌi.”
16 Cẹ̃ kí dó tọ̃rọ́mẹ́ agâlé ịsụ́ kí Mãríyámũ kí Yụ̃sụ́fụ̃ be. La kí dó ũrekeŋâ ꞌi ãkójó tị́ ꞌbã kí sĩ ị̃rẹ́bị́ najó rĩ agá. 17 ꞌBá kãbĩlõ ucélépi ꞌdĩ nze kí ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ vú ꞌbá pírí ꞌbanî ãzíla ị́jọ́ tá mãlãyíkã ꞌbã jọlé ũrekeŋá ꞌdĩ drị̃ gá rĩ. 18 ꞌBá pírí ị́jọ́ ꞌbá kãbĩlõ ucélépi ꞌdĩ kí jọlé rĩ arelépi rĩ drị̃ la iza kí ru rá, 19 wó Mãríyámũ mba ị́jọ́ ꞌdĩ kí tã ĩꞌdi ásị́ gá ri vâ ị́jọ́ ũrãlé kí drị̃ gá ụ́ꞌdụ́ pírí. 20 ꞌBá kãbĩlõ ucélépi ꞌdĩ gõ kí vúlé ásé agâlé ĩꞌbã kãbĩlõ ꞌba rụ́ Ãdróŋâ rụ́ ungoŋâ trũ ãzíla ịcụ́ŋá la trũ ị́jọ́ mãlãyíkã ꞌbã vú nzelé ĩꞌbaní ꞌdã sĩ ãzíla ĩꞌbã kí ngọ́tị́ŋá ndrejó cécé tá mãlãyíkã ꞌbã jọlé ĩꞌbaní rĩ áni rĩ sĩ.
21 Îtãrã ũrekeŋâ ụ́ꞌdụ́ ãrõ vúlé gá úꞌda dó sĩ rụ́ la Yẹ́sụ̃ ꞌi, ꞌdĩ rụ́ ándrá mãlãyíkã ꞌbã lũlé ꞌdĩ sĩ ãꞌbã drĩ ru ku rĩ ꞌi. 22 Ụ́ꞌdụ́ ũkú drĩ tĩ ꞌbo ĩꞌdi ꞌbã sĩ ru ꞌbãjó ãlá ru ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ ꞌbã azịlé rĩ áni rĩ la mụ ukólé rá, Yụ̃sụ́fụ̃ kí Mãríyámũ be ꞌdụ kí ngọ́tị̂ agụlé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ĩꞌdi fẽjó Úpí Ãdróŋá nî.
23 Ãzị́táŋá úpí drị̂ jọ, “Ngọ́tị́ ũkú ãni kãjãní rĩ drĩ adru ágọ́bị́ lẽ úfẽ ĩꞌdi úpí ní.” Ãfũŋá 13:2, 12 24 Fẽ kí dó ídétáŋá ãzị́táŋá Úpí drị̂ ꞌbã lẽlé rĩ áni ãko la kí ãlĩꞌbõ kí ị̃rị̃ jõku ãmámũ ãráŋá la kí ị̃rị̃. Lẹ́vị̃ 12:8
Ị́jọ́ Sị̃mọ́nị̃ ꞌbã jọlé rĩ
25 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ ágọ́bị́ ãlu rụ́ la Sị̃mọ́nị̃ ꞌi ri uꞌálé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, ĩꞌdi ꞌbá múké ãvá ru ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ sĩ la. Ri ị́jọ́ Ịsịrayị́lị̃ kí pajó rĩ tẽlé, ãzíla Úríndí Ãlá rĩ ga ala gá tré. 26 Úríndí Ãlá rĩ iꞌda ĩꞌdiní icó drãlé ku kpere ĩꞌdi ꞌbã Kúrísĩtõ Úpí Ãdróŋá drị̂ ndre agá ráká. 27 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ Úríndí agụ ĩꞌdi lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agâlé. Kí mụ amụ́lé ũrekeŋá Yẹ́sụ̃ fẽlé Úpí ní ãzị́táŋá ꞌbã lẽlé rĩ áni, 28 Sị̃mọ́nị̃ dó vâ ꞌdãá cí, ꞌdụ dó ũrekeŋá Yẹ́sụ̃ ꞌi ĩꞌdidrị́ gá ịcụ́ dó Ãdróŋá ꞌi jọ dó,
29 “Úpí ma dó icó drãlé ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ
mî ándrá azịlé mání rĩ ꞌbã áni.
30 Ándre dó ꞌBá ꞌbá kí Palépi rĩ
31 mî itúlé ꞌbá pírí kí drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌbo.
32 Ĩꞌdi dị̃zã ãngũ jilépi Ãdróŋâ iꞌdajó sụ́rụ́ pírí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbaní rĩ,
ĩꞌdi vâ ꞌdị̃zã ꞌbá mídrị́ Ịsịrayị́lị̃ ꞌbadrị́ rĩ.”
33 Yụ̃sụ́fụ̃ kí Mãríyámũ be ụ̃sụ̃ kí ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃ ị́jọ́ jọlé Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ꞌdĩ kí sĩ. 34 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Sị̃mọ́nị̃ wi sụ̃sụ́ ĩꞌbaní jọ ãndrẽ Mãríyámũ ní, “Ngọ́tị́ ꞌdĩ la adru ꞌbá ũꞌbí Ịsịrayị́lị̃ gá rĩ ꞌbã aꞌdéŋá ãzíla ĩꞌbã ángáŋá, ĩꞌdi vâ adru ícétáŋá ĩꞌbã kí ị́jọ́ jọjó ụrụꞌbá la gá ũnzí rĩ. 35 Ĩꞌdi ũrãtáŋá ꞌbá kí ásị́ gá zị̃lé álị́ ꞌdã kí iyá rá. Ũcõgõ la ími ásị́ sõ ãzákírílí ru ménéŋá ꞌbã ꞌbá sõlé rĩ áni.”
Ị́jọ́ Ánã ꞌbã jọlé rĩ
36 Ánã nábị̃ rú Fanụ́wẹ́lị̃ ị̃zẹ́pị ãwụ́zị́ ru angálépi ínátị Ásẹ̃rị̃ drị̂ agá rĩ ĩꞌdi dó ꞌdĩ sĩ ĩdránígó ru. Uꞌá kí ágô be ílí ázị̂rị̃ ĩgbãŋá ĩꞌbadrị̂ agá gbõgbõ ágô drã rá. 37 Ri dó uꞌálé lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá Ãdróŋá ãꞌị̃lé, ịcụ́lé ãzíla ị̃nzị̃lé ị̃tụ́ kí ị́nị́ be íná naŋâ kóru, ílí la ca dó kãlị́ ãrõ drị̃ la sụ. 38 Amụ́ ꞌdĩ sĩ Sị̃mọ́nị̃ la ị́jọ́ jọ agá Yụ̃sụ́fụ̃ kî abe, iꞌdó Ãdróŋâ rụ́ ịcụ́lé. Jọ ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̃ gá rĩ ꞌbá pírí ị́jọ́ azịlé Úpí la amụ́ Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ unzelé rĩ tẽlépi rĩ ꞌbanî.
39 Yụ̃sụ́fụ̃ kí Mãríyámũ be kí dó mụ ị́jọ́ ãzị́táŋá Úpí ꞌbã lẽlé rĩ kí delé idé agá ꞌbo, gõ kí dó vúlé lị́cọ́ gá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gâlé ꞌdĩ Gãlị́lị̃ gá. 40 Ngọ́tị̂ zo úmgbó trũ ụrụꞌbá ãlá sĩ. Ãdróŋá wi ĩꞌdiní sụ̃sụ́ ãlá rĩ ãzíla ga vâ ũndũwã sĩ tré.
Yẹ́sụ̃ jọ ị́jọ́ ꞌbá ĩyõ abe
41 Ílí ãlu-ãlu sĩ ꞌbá Yẹ́sụ̃ tịlépi ꞌdĩ kí mụ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ ándrá Ãdróŋá ꞌbã sĩ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị́ rĩ kí anzéjó Mị̃sị́rị̃ gá rĩ nalé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá. 42 Yẹ́sụ̃ ílí la mụ calé mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌbo, mụ vâ ụ̃mụ̃ ꞌdã naŋá gâlé ĩndĩ. 43 Ãwí la mụ ukólé ꞌbo, iꞌdó kí ãcị̃ gõjó lị́cọ́ gá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gâlé wó íni ꞌdĩ Yẹ́sụ̃ ace ru vúlé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gâlé, ꞌbá ĩꞌdi tịlépi ꞌdĩ nị̃ kí ku. 44 Ũrã kí ꞌbãngá ĩꞌdi ꞌbá kí agá ꞌdĩ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ acị́ kí ụ́ꞌdụ́ ãlu ndị. Ĩtrĩkã kí ĩꞌdi ꞌdáyụ, iꞌdó kí ĩꞌdi ndrụ̃lé kãká kí agâ sĩ ãzíla wọ̃rị́ka kí agâ sĩ. 45 Ịsụ́ ĩꞌdi ku, gõ kí vúlé mụlé ĩꞌdi ndrụ̃ trũ Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá. 46 Ụ́ꞌdụ́ ꞌbã na la sĩ ịsụ́ kí ĩꞌdi lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá ri ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ãzị́táŋá imbálépi ꞌdĩ abe, ị́jọ́ arejó kí tị gá ãzíla kí ụzị agá. 47 ꞌBá pírí ị́jọ́ arelépi ĩꞌdi tị gá rĩ ụ̃sụ̃ kí ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃ ĩꞌdi ꞌbã ũndũwã sĩ.
48 ꞌBá ĩꞌdi tịlépi ꞌdĩ kí drị̃ iza ru rá. Ãndrẽ jọ, “Mâ ngọ́tị́, mí idé dó ãma íni ãꞌdu sĩ? Ãma ịsụ́ ũcõgõ mí átẹ́pị be ími ndrụ̃ agá ãngũ pírí agá.”
49 Umvi ĩꞌbaní, “Ĩmi tí ĩmi ngá áma ndrụ̃ agá ãꞌdu sĩ? Ĩnị̃ ma uꞌá agá mâ átẹ́pị drị́ jó agá rĩ gá ku yã?” 50 Wó nị̃ kí ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã umvilé ꞌdã ꞌbã ífí ku.
51 Yẹ́sụ̃ gõ dó ĩꞌba abe vúlé Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gâlé, ãrútáŋá ru kí ụrụꞌbá gá. Ãndrẽ mba ị́jọ́ ꞌdĩ kí tã ĩꞌdi ásị́ gá cí. 52 Yẹ́sụ̃ zo úmgbó trũ, ãzíla ũndũwã trũ Ãdróŋá lẽ ĩꞌdi, ꞌbá ĩꞌdi nị̃lépi rá rĩ lẽ kí vâ ĩꞌdi ĩndĩ.

*2:1 Kãyị̃sárị̃ ꞌbã ífí úpí ãmbógó.

2:23 Ãfũŋá 13:2, 12

2:24 Lẹ́vị̃ 12:8