Ị́jọ́ Mgbã
Lụ́kã
ꞌbã sĩlé rĩ
1
ꞌBá ũꞌbí sĩ kí ị́jọ́ ru idélépi ãma drĩdríŋĩ gá rĩ kí drị̃ gá. Sĩ kí ꞌbá ándrá ị́jọ́ ꞌdĩ kí ndrelépi iꞌdóŋá gá cé vâ ũlũlépi la rĩ ꞌbã kí jọlé ãmanî rĩ kî. Téfũlõ mi ꞌbá rulé rũrũ rĩ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ mâ ị́jọ́ kí ị̃ndụ́ ndrụ̃ agá iꞌdóŋá gâlé rĩ sĩ, má ũrã ĩꞌdi múké lẽ ásĩ ị́jọ́ ãlu-ãlu ru idélépi ꞌdĩ kí míní rá. Má idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni mínî sĩ ị́jọ́ mgbã ꞌbání imbálé míní rĩ nị̃jó.
Tịŋá Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ drị̂ icéjó rĩ
Sáwã Hẽródẽ ꞌbã ũpĩ najó Yụ̃dị́yã gá rĩ sĩ, átáló ãzí rụ́ la Zãkãríyã ꞌi angájó amụtị ꞌbá ídétáŋá idélépi Ãbíyã drị̂ agá rĩ kí agá. Ũkû rụ́ Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ ꞌi vâ amụtị ꞌbá ídétáŋá idélépi Ãrọ́nị̃ drị̂ agá. ꞌBá ꞌdĩ kí ị̃rị̃ trá ãlá ru Ãdróŋâ mịfị́ gá ãzíla ri kí ãzị́táŋá Úpí Ãdróŋá drị̂ kí tãmbalé kí vú ũbĩjó pírí. ꞌBá ị̃rị̃ ꞌdĩ ri kí uꞌálé ngọ́tị́ŋâ kóru Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ ꞌbã adrujó úndó rĩ sĩ wó de kí ị̃rị̃ trá rá.
Ụ́ꞌdụ́ ãlu Zãkãríyã la ãzị́ átáló drị́ ínátị ĩꞌdidrị̂ abe rĩ nga agá jó Ãdróŋá drị̂ agá. Pẽ kí ĩꞌdi filé jó Ãdróŋá drị̂ agâlé jẽgê ꞌbeŋá sĩ jõ ĩꞌbã kí idélé lãꞌbĩ ĩꞌbadrị́ ãtalo drị̂ sĩ, mụlé ãko ãjị̂ trũ vĩrĩ rĩ ivélé Úpí nî. 10 Sáwã ãko ãjị̂ trũ vĩrĩ ꞌdã ivéjó Ãdróŋá ní rĩ la mụ acálé ꞌbo, ꞌbá ru atrálépi atrá rĩ ri kí Ãdróŋâ ị̃nzị̃lé ãmvé ꞌdãá.
11  Mãlãyíkã Úpí Ãdróŋá drị̂ iꞌda ru ĩꞌdiní tu pá ãngũ sĩ ídétáŋá idejó ãlĩtárĩ ꞌbã wókõ ãko ãjị̂ trũ ngụ̃lépi vĩrĩ ivélé rĩ ꞌbã wókõ ãndá gá rĩ gá. 12 Zãkãríyã la mụ ĩꞌdi ndrelé ꞌbo, drị̃ la sã nũrũ idé vâ ụ̃rị̃ sĩ. 13 Wó mãlãyíkã jọ ĩꞌdiní, “Mí idé ụ̃rị̃ sĩ ku Zãkãríyã! Ãdróŋá are mî zịtáŋá rá, mí ũkû Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ la mụ míní ngọ́tị́ ágọ́bị́ tịlé. Mi rụ́ la ꞌda Yõhánã ꞌi. 14 Ãyĩkõ la dó mụ ími fụlé mi dô sĩ mụ ími ũnũlé ambamba! Ãyĩkõ la vâ mụ ꞌbá ũꞌbí kí fụlé ĩꞌdi tịjó rĩ sĩ! 15 Ĩꞌdi mụ adrulé ꞌbá ãmbógó la Ãdróŋâ drị̃lẹ́ gá, lẽ ꞌbã mvụ íwá ku. Iꞌdójó ĩꞌdi ꞌbã tĩŋá gá Úríndí Ãlá rĩ la ru tõ ĩꞌdi agá tré. 16 Ĩꞌdi rú ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ají vúlé Úpí Ãdróŋá ĩꞌbadrị̂ rụ́ ꞌdõlé. 17 Ĩꞌdi mụ mụlé Úpí drị̃lẹ́ gá, úríndí agá ũkpó nábị̃ Ĩlíyã drị̂ sĩ, ĩꞌdi anzị kí ásị́ icí átẹ́pịka abe ãlu ị̃dị́. Ĩꞌdi ꞌbá drị̃ ũnzí ị́jọ́ arelépi ku ꞌdĩ kí uja ị́jọ́ kpị rĩ ũrãjó, ãzíla ĩꞌdi ꞌbá Úpí drị̂ kí itú bábá ĩꞌdinî.”
18 Zãkãríyã jọ mãlãyíkã ní, “Má ícó ꞌdĩ nị̃lé ĩꞌdi mụ adrulé ꞌdĩ áni la íngoní ru? Ma dó ãmbá mâ ũkû vâ ãmbá ru.” 19 Mãlãyíkã umvi ĩꞌdiní, “Ma Gãbị̃rị́yẹ́lị̃ ꞌi, ma pá tu Ãdróŋá áma tị ãpẽlépi mí rụ́ ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ vú nzelépi rĩ drị̃lẹ́ gá. 20 Wó mí ãꞌị̃ ị́jọ́ mâ ajílé míní ãndá mụlépi ru idélépi sáwã la gá rá ꞌdĩ ku. Mî ị́jọ́ ꞌdĩ ãꞌị̃jó ku rĩ sĩ, mí icó ị́jọ́ jọlé ị̃dị́ ku; mi ĩyãŋã tú kpere ị́jọ́ mâ ajílé ꞌdĩ ꞌbã ru idé agá ãndá.”
21 Wó íni ꞌdĩ sáwã ꞌdã agá ꞌdãá ꞌbá ri kí Zãkãríyã tẽlé ũrãtáŋâ trũ ꞌdụ sáwã jó Ãdróŋá drị̂ agâlé íni la ãꞌdu sĩ. 22 Ĩꞌdi mụ ãfũlé ãmvé ꞌdõlé ꞌbo, icó ĩꞌbaní ị́jọ́ jọlé ku, nị̃ kí dó rá mãlãyíkã iꞌda ru ĩꞌdiní jó Ãdróŋá drị̂ agâlé. Jọ ị́jọ́ ãluŋá la ku, iꞌda dó ĩꞌbaní ị́jọ́ kí drị́ sĩ.
23 Sáwã ĩꞌdidrị́ ãzị́ ngajó jó Ãdróŋá drị̂ agá rĩ la mụ ukólé ꞌbo, Zãkãríyã gõ dó vúlé lị́cọ́ gâlé. 24 ꞌDã ꞌbã vúlé gá were Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ ịsụ́ ꞌa, uꞌá dó sĩ jó agá jó agá ru ĩmbá tõwú. 25 Jọ dó, “Úpí Ãdróŋâ ásị́ ndrĩ dó mání ꞌdã áni yã! Wụ̃ dó drị̃nzá áma drị̃ gá ngọ́tị́ ãkõ sĩ rĩ rá.”
Yẹ́sụ̃ ꞌbã tịŋá icéjó
26 Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ la mụ calé ꞌa trũ ĩmbá ázíyá ꞌbo, Ãdróŋá ãpẽ mãlãyíkã Gãbị̃rị́yẹ́lị̃ tị Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá ãngũ Gãlị́lị̃ gá, 27 ĩzóŋá ágó rụlépi ku Yụ̃sụ́fụ̃ Dãwụ́dị̃ ꞌbã ũri rú lẽlépi ĩꞌdi ĩgbãlépi nĩ rĩ rụ́. Ĩzóŋâ rụ́ la Mãríyámũ ꞌi. 28 Mãlãyíkã amụ́ ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé jọ ĩꞌdiní, “Ázị mi cící, mi ꞌbá lẽlé ambamba rĩ, Úpí Ãdróŋá ꞌbã adru mí be!”
29 Ásị́ la acá ũrãtáŋá ru, ri ị́jọ́ ũrãlé ĩꞌdi ásị́ gá ị́jọ́ mãlãyíkã ꞌbã jọlé rĩ drị̃ gá. 30 Mãlãyíkã jọ ĩꞌdiní, “Mí idé ụ̃rị̃ sĩ ku Mãríyámũ, ãꞌdusĩku Ãdróŋá wi sụ̃sụ́ míní ꞌbo. 31 Mi adru ꞌa trũ mi ngọ́tị́ ágọ́bị̂ tị mi rụ́ la ꞌda Yẹ́sụ̃ ꞌi. 32 Ĩꞌdi adru ꞌbá ãmbógó la ãzíla ála ĩꞌdi umve Ãdróŋá Ãmbógó Ụrụgá Ãndânĩ rĩ ꞌbã Ngọ́pị ꞌi. Úpí Ãdróŋá la ĩꞌdi ꞌbã ãmbógó ru cécé ándrá áyị́pị̃ Dãwụ́dị̃ drị̂ áni, 33 ĩꞌdi vâ adru úpí ũri Yãkóꞌbõ drị̂ ãni jã ꞌdâ; Ũpĩ ĩꞌdidrị́ rĩ icó ukólé ku!”
34 Mãríyámũ zị mãlãyíkã ꞌi jọ, “Ma drĩ ĩzóŋá ágó rụlépi ku la, ị́jọ́ ꞌdĩ icó ru idélé íngoní ru?” 35 Mãlãyíkã umvi ĩꞌdiní, “Úríndí Ãlá Ãdróŋá Ãmbógó Ụrụgá Ãndânĩ rĩ drị̂ la adru ími drị̃ gá, ĩꞌdi ũkpó fẽ míní ngọ́tị́ ịsụ́jó, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ngọ́tị́ŋá ãlápítí míní mụlé tịlé rĩ ála ĩꞌdi umve Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi. 36 Índre drĩ mî kãká Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ jõ ꞌbá ꞌbaní jọlé úndó ꞌdâ rĩ ĩꞌdi úꞌdîꞌda ꞌa trũ ca dó ĩmbá ázíyá ꞌbo drĩ táni de ꞌbo rá tí. 37 Ãko ãzí Ãdróŋá ꞌbã icólé idélé ku la ꞌdáyụ.” 38 Mãríyámũ jọ, “Ma ãtíꞌbó Úpí ãni, ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã idé ru áma ụrụꞌbá gá cécé mî jọlé rĩ áni.” ꞌDĩ ꞌbã ũngúkú gá mãlãyíkã aꞌbe dó ĩꞌdi rá.
Mãríyámũ mụ Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ andrélé
39 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá were Mãríyámũ itú dó ru bábá ãzíla mụ táwụ̃nị̃ ꞌbé agá Yụ́dã gá rĩ gá, 40 mụ filé lị́cọ́ Zãkãríyã drị́ gá rĩ gá ãzíla zị Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ ꞌi cící. 41 Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ la mụ Mãríyámũ ꞌbã zịtáŋá arelé ꞌbo, ngọ́tị́ ꞌa la gá ꞌdã umvú umvû. Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ agá Úríndí Ãlá rĩ tõ dó ru tré, 42 za dó ụ́ꞌdụ́kọ́ ụrụgá sĩ, “Ãdróŋá wi sụ̃sụ́ míní ãmbógó ãndânĩ ndẽ ũkú kí rá, ngọ́tị́ ími agá ꞌdĩ ní úwi vâ sụ̃sụ́ ĩndĩ!
43 “Ãrútáŋá ãmbógó Úpí mádrị̂ ꞌbã ãndrẽ ní amụ́jó áma andréjó ꞌdĩ dó íngõ ꞌi? 44 Ma mụ ími arelé áma zị agá ꞌbo, ngọ́tị́ áma agá rĩ umvú ãyĩkõ sĩ. 45 Mi drị̃lẹ́ba rú míní ãꞌị̃jó la ị́jọ́ Úpí ꞌbã jọlé rĩ la ru idé rá rĩ sĩ.”
Mãríyámũ ꞌbã úngó ịcụ́ŋá drị̂
46 Mãríyámũ jọ,
“Áma ásị́ ịcụ́ Úpí ꞌi;
47 áma úríndí ĩꞌdi ãyĩkõ sĩ Ãdróŋá áma Palépi rĩ nî,
48 ãꞌdusĩku ũrã ị́jọ́ ãtíꞌbó ĩꞌdidrị́ ĩzóŋá ru rĩ drị̃ gá rá!
Iꞌdójó úꞌdîꞌda drị̃lẹ́ gâlé ru
sụ́rụ́ pírí kí áma umve drị̃lẹ́ba ꞌi,
49 ãꞌdusĩku ị́jọ́ Ãdróŋá Ũkpó ꞌDị́pị ꞌbã idélé mání ãmbógó ru ꞌdĩ kî sĩ.
Rụ́ la ãlá ru ꞌi.
50 Iꞌdójó áyị́pị ãlu gá trũ mụjó ãzí rĩ gá
fẽ ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbá ĩꞌdi rulépi rĩ nî.
51 Idé ị́jọ́ drị́ ũkpó ĩꞌdidrị̂ sĩ!
Iré ꞌbá ãfó trũ rĩ kí ũrãtáŋá kpékpé.
52 Aꞌdụ́ ꞌbá ũpi rú ꞌdĩ kí úmvúke sị́ gâlé ꞌbãlé vụ̃rụ́,
wó inga ꞌbá ãjị́ nzelé rá rĩ kí ụrụgá.
53 Fẽ ꞌbá ãbị́rị́ ꞌbã fụlé rĩ ꞌbaní agâlé tré ãko múké rĩ kî sĩ,
wó pẽ ꞌbá kụ́rẹ́nị́ rĩ kí tị drị́drị́ ru.
54 Ãdróŋá ko ãtiꞌbo ĩꞌdidrị́ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ kí ãzã rá
ãzíla ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌbaní ụ́ꞌdụ́ pírí;
55 Ãdróŋá azị ándrá ãmã áyị́pịka ꞌbaní áꞌbị́ ãmadrị́ Ịbụrahị́mụ̃ ní anzị ĩꞌdidrị́ mụlé tịlé drị̃lẹ́ gâlé rĩ kí abe,
azịŋá ukólépi ku la.”
56 Mãríyámũ uꞌá dó Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ be ãni la ĩmbá na ꞌdĩpí gõ dó ĩꞌdidrị́ kogâlé ĩndõ.
Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ tịjó rĩ
57 Ị̃tụ́ acá dó Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ ní ĩꞌdi ꞌbã ngọ́tị̂ tĩjó, tĩ dó sĩ ngọ́tị́ ágọ́bị́. 58 Ị́jọ́ ꞌdĩ kụ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã jĩránĩ rú ꞌdĩ ꞌbaní kãká abe gbõŋáŋá ru Úpí Ãdróŋá iꞌda ĩꞌdiní ásị́ ị̃gbẹ̃, ꞌbá mụ kí dó sĩ ãyĩkõ idélé ĩꞌdi trũ.
59 Ngọ́tị̂ la mụ calé ụ́ꞌdụ́ ãrõ kãká atrá kí ru wọ̃rị́ka kî trũ ĩꞌdi ĩtãrãŋá (sĩ acájó ꞌbá Ãdróŋâ ãni la rú rĩ) ndrejó. Lẽ kí rụ́ la ꞌdalé Zãkãríyã ꞌi átẹ́pị̃ ꞌbã rụ́ sĩ. 60 Ị̃lị̃zãbẹ́tị̃ jọ, “Yụ! Rụ́ la Yõhánã ꞌi!”
61 Jọ kí ĩꞌdiní, “Mî kãká ãzí rụ́ ꞌdã trũ la ꞌdáyụ!” 62 Ụ̃ꞌbị̃ kí dó ị́jọ́ átẹ́pị̃ ní drị́ sĩ ngọ́tị̂ ꞌbã rụ́ la adru ãꞌdi ꞌi yã rĩ zịjó. 63 Aꞌị́ dó ãko ãzí sĩ ãko sĩjó la sĩ, “Rụ́ la Yõhánã ꞌi.” ꞌBá pírí acá kí ụ̃sụ̃táŋá sĩ. 64 Sáwã ꞌdã sĩ Zãkãríyã iꞌdó ị́jọ́ jọlé cọtị iꞌdó dó Ãdróŋâ rụ́ ịcụ́lé. 65 Jĩránĩ acá kí dó ụ̃sụ̃táŋá sĩ ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ kí sĩ, ãzíla ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ kụ kí dó mgbọrú sụ́rụ́ ꞌbé ꞌa rú Yụ̃dị́yã gá pírí. 66 ꞌBá pírí ị́jọ́ ꞌdĩ arelépi rĩ ũrã kí ị́jọ́ drị̃ la gá uja kí zịlé la “Ngọ́tị́ ꞌdĩ la mụ adrulé íngoní?” Ĩꞌdi ị́jọ́ ãzí tọndọlọ la, ãꞌdusĩku Úpí Ãdróŋá drị́ ũkpó rĩ drị̃ la gá cí.
Úngó Zãkãríyã drị̂
67 Zãkãríyã Yõhánã átẹ́pị Úríndí Ãlá rĩ tõ dó ru ĩꞌdi agá tré jọ dó sĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ drị̃ gâlé rĩ kî;
68 “Ị́cụ́ kí Ãdróŋá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbã rụ́,
ãꞌdusĩku amụ́ ꞌbá ĩꞌdidrị̂ kí imílé ꞌbo
ãzíla amụ́ ꞌbá ĩꞌdidrị̂ kí unzelé ãjẹ̃ ãmbógó sĩ.
69 Ãpẽ ãmaní ꞌbá ãma palépi ũkpó trũ rĩ
angájó sụ́rụ́ ũpĩ * Ãdróŋá fẽ sụ́rụ́ ũpĩ ãrĩ Dãwụ́dị̃ drị́ sụ́rụ́ agá nĩ. ãni ãtíꞌbó ĩꞌdidrị́ Dãwụ́dị̃ drị̂ agá,
70 cécé ándrá ĩꞌdi ꞌbã azịlé nãbịya ãlá ĩꞌdi drị́ údu ꞌdĩ kí tị gâ sĩ rĩ áni.
71 Úꞌdîꞌda rĩ gá ãma dó ãma pa mẹ́rọ́ꞌbá ãmadrị̂ kí drị́ gá
ãzíla ꞌbá ãma ngụ̃lépi ũnzí ꞌdĩ ꞌbadrị́ rá.
72 Ri uꞌálé ásị́ ị̃gbẹ̃ sĩ ãma áyị́pịka ꞌbaní agá
vâ tị icíma ãlá ándrá ĩꞌdi ꞌbã azịlé ĩꞌbanî rĩ ꞌbã ị́jọ́,
73 ũyõ ándrá ĩꞌdi ꞌbã nalé ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ azịlé ãma áyị́pị Ịbụrahị́mụ̃ nî rĩ.
74 Úpa ãma mẹ́rọ́ꞌbá ãmadrị̂ kí drị́ agá rá,
ãzíla ãma dó sĩ ãzị́ nga Ãdróŋá ãmadrị́ rĩ ní ụ̃rị̃ kóru,
75 ãlã sĩ ãzíla adrujó kpị ụ́ꞌdụ́ ãmã uꞌájó ídri rĩ kí agâ sĩ jã ꞌdâ.
76 Mi mâ ngọ́pị ĩmbíráŋá ꞌdĩ, ála ími umve nábị̃ Ãdróŋá Ãmbógó Ụrụgá Ãndânĩ rĩ drị́ gá rĩ;
ãꞌdusĩku mi mụ gẹ̃rị̃ idélé Úpí nî.
77 Mi ꞌbá ĩꞌdidrị̂ ꞌbaní gẹ̃rị̃ patáŋá ịsụ́jó rĩ lũ
trũtáŋá ị́jọ́ ũnzí drị̂ agâ sĩ.
78 Ásị́ ị̃gbẹ̃kị̃tị̃ Ãdróŋá drị̂ sĩ,
ãngũ imve Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ agâlé rĩ la ugó ụwị́lé ãmaní ꞌdĩ.
79 Ĩꞌdi ãngũ jijó ꞌbá uꞌálépi ãngũ ịnị agá ꞌdĩ ꞌbaní
ãzíla ꞌbá acị́lépi drã ꞌbã índríléndri agá ꞌdĩ ꞌbanî,
ãzíla ĩꞌdi vâ ãma drị̃ ꞌde gẹ̃rị̃ ásị́ ị̃gbẹ̃ drị̂ agâ sĩ.”
80 Yõhánã zo úmgbó trũ ụrụꞌbá ãlá sĩ úríndí agá, wó mụ dó sĩ uꞌálé ásé agá ãngũ ꞌbá kóru rĩ gá kpere ĩꞌdi ꞌbã ãzị́ ĩꞌdidrị́ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbanî rĩ iꞌdó agá.

*1:69 Ãdróŋá fẽ sụ́rụ́ ũpĩ ãrĩ Dãwụ́dị̃ drị́ sụ́rụ́ agá nĩ.