16
Yẹ́sụ̃ ꞌbã angájó ídri rĩ
(Mãtáyõ 28:1-8; Lụ́kã 24:1-12; Yõhánã 20:1-10)
Ụ́ꞌdụ́ Sãbátũ ꞌbá Yãhụ́dị̃ ꞌbadrị́ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ drị́ rĩ la mụ ukólé ꞌbo, Mãríyámũ Mãgãdẽlénã, Sãlómẽ ãzíla Yãkóꞌbõ ꞌbã ãndrẽ trũ ĩgbã kí ãdu ãjị́ ngụ̃lépi vĩrĩ la kí sĩ mụjó Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãvũ ifíjó. Ụ́ꞌdụ́ ãzị́ rĩ ꞌbã ụ̃ꞌbụ́tịnị́nị́, ị̃tụ́ ꞌbã ãfũjó ꞌbo rĩ sĩ, mụ kí ị̃nádrị̃ gâlé. Ĩꞌbã kí mụ agá gẹ̃rị̃ gá ꞌdãá ụzị kí ru ãyá-ãyá, “Ãꞌdi la mụ ãmaní írã ꞌbụ́ tị gá ꞌdãá gũlé nĩ yã?” Wó kí mụ acálé ãni rú ꞌbo, ndre kí ãngũ kí drị̃lẹ́ gâlé, ndre kí írã ãmbógó kpakụ ꞌbụ́ tị gá rĩ úgũ rá. Ĩꞌbã kí fi agá ꞌbụ́ agâlé, ndre kí ꞌbá ãzí ru sulépi bõngó imve sĩ la ri ꞌbụ́ ꞌbã wókõ ãndá gá rĩ gá, wó idé kí dó ụ̃rị̃ sĩ.
ꞌBá ꞌdã jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku. Ánị̃ rá ĩmi Yẹ́sụ̃ Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá ándrá ipalé mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ndrụ̃, ĩꞌdi ꞌdộ yụ, angá ídri rú ꞌbo. Ĩndre ãngũ ándrá sĩ ĩꞌdi ꞌbãjó rĩ gápi ꞌdĩ. Ĩmụ dó ị́jọ́ ꞌdĩ lũlé ꞌbá ĩꞌdiní imbálé rĩ ꞌbanî vâ Pétẽrõ ní. Ĩꞌdi mụ ĩmi drị̃lẹ́ gá Gãlị́lị̃ gâlé ꞌdĩ, ĩmi mụ ĩꞌdi ndrelé ándrá ĩꞌdi ꞌbã jọlé ĩminí rĩ áni.”
Ũkú ꞌdĩ amvú kí apálé angájó ị̃nádrị̃ agâlé ụ́ngụ́lẹ́ sĩ ụ̃rị̃ trũ ãzíla ụrụꞌbá la kí dị̃ yã sĩ, jọ kí ị́jọ́ ꞌbá ãzí ní ku ãꞌdusĩku ụ̃rị̃ fi kí ásị́ gá ambamba.
[Bĩbĩlíyã ándrá sĩlé ídu rĩ kí ꞌbã ãzí ujalé rĩ kí agá Mãrákõ ꞌbã ãsị̃ŋá 16:9-20 ꞌdĩ ĩꞌdi ꞌdáyụ]
Yẹ́sụ̃ la mụ angálé ụ́ꞌdụ́ Sãbátũ drị́ gá rĩ sĩ ꞌbo, iꞌda ru Mãríyámũ Mãgãdẽlénã ándrá ĩꞌdi bãsĩ úríndí ũnzí ázị̂rị̃ kí adrójó ala gá rĩ nĩ. 10 Mụ dó ị́jọ́ ꞌdĩ vú nzelé ímbáꞌbá Yẹ́sụ̃ drị́ ũcõgõ-ũcõgõ rú awalépi rĩ ꞌbanî. 11 Mãríyámũ ní táni ị́jọ́ ꞌdĩ lũjó ꞌbá ꞌdĩ ꞌbaní, Yẹ́sụ̃ angá ídri rá ãzíla índre ĩꞌdi rá tí, ãꞌị̃ kí ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ ku.
12 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá, Yẹ́sụ̃ iꞌda ru ꞌbá ị̃rị̃ angálépi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá mụlépi gẹ̃rị̃ gá ꞌdã ãngũ ãzí gá rĩ ꞌbanî, wó drị̃drị̃ rĩ sĩ nị̃ kí ĩꞌdi ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá ku, iꞌdá ndú ĩꞌbanî ãꞌdusĩku uja ru gbíyã rá. 13 ꞌBá ꞌdĩ kí mụ Yẹ́sụ̃ nị̃lé ꞌbo, uja kí dó ru vúlé ị́jọ́ ꞌdĩ vú nzelé ꞌbá acelépi rĩ ꞌbanî, wó ꞌbá ꞌdĩ ãꞌị̃ kí ị́jọ́ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã kí jọlé ĩꞌbaní ꞌdĩ ku.
Yẹ́sụ̃ ꞌba azịjó ꞌbá mụdrị́ drị̃ ãlu rĩ ꞌbaní rĩ
(Mãtáyõ 28:16-20; Lụ́kã 24:36-49; Yõhánã 20:19-23; ꞌEtáŋá 1:6-8)
14 ꞌDã ꞌbã vúlé gá, Yẹ́sụ̃ iꞌda dó ru ímbáꞌbá mụdrị́ drị̃ ãlu ꞌdĩ ꞌbaní ĩꞌbã kí ãkónã na agá. Uzá kí drị̃ gá ãꞌị̃táŋá ãkõ sĩ ãzíla ásị́ ĩꞌba ãni mbalépi rĩ sĩ, ãꞌdusĩku ĩꞌbã kí ị́jọ́ ꞌbá ĩꞌdi ndrelépi cé angá ídri rú rá rĩ ꞌbadrị̂ kí ãꞌị̃jó ku rĩ sĩ.
15 Jọ dó ĩꞌbaní, “Ĩmụ ãzíla ĩmi ũlũ ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbá pírí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ rĩ ꞌbanî, ꞌbá áma ãꞌị̃lépi ãzíla bãbụ̃tị́zị̃ bĩlépi rá rĩ la ru pa rá. Wó ꞌbá ãꞌị̃lépi ku rĩ ị́jọ́ lịlé rĩ la ĩꞌdi ndẽ rá. 16 ꞌBá ị́jọ́ ꞌdĩ ãꞌị̃lépi ãzíla bãbụ̃tị́zị̃ bĩlépi rá rĩ la ru pa rá, wó ꞌbá ị́jọ́ ꞌdĩ ãꞌị̃lépi ku rĩ ála ị́jọ́ lị drị̃ la gá rá. 17 ꞌBá pírí áma ãꞌị̃lépi rĩ kí ála ĩꞌbaní ũkpõ fẽ sĩ tálí kí idéjó, kí úríndí ũnzí kí adro áma rụ́ sĩ, kí tị úꞌdí jọ. 18 Drĩ kí ị̃nị̃ rụ ãzíla ãdrákĩ mvụ, icó kí kí idélé ũnzí ku, drĩ kí drị́ ụ̃tị̃ ꞌbá ãyánĩ rú rĩ kí drị̃ gá kí adrí rá.”
Yẹ́sụ̃ ꞌdụjó ꞌbụ̃ gâlé rĩ
(Lụ́kã 24:50-53; ꞌEtáŋá 1:9-11)
19 Úpí Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí jọlé ímbáꞌbá ꞌbaní ꞌbo, úꞌdụ dó ĩꞌdi ụrụgá ꞌbụ̃ gâlé ãzíla îri dó ĩꞌdi Ãdróŋá ꞌbã drị́ ãndá rĩ gá. 20 Ímbáꞌbá iré kí dó ị́jọ́ ũlũ trũ ãngũ pírí agá ãzíla Úpí nga dó ãzị́ ĩꞌba abe. Tálí ĩꞌbã kí idélé ãzíla ícétáŋá ĩꞌbã kí idélé rĩ iꞌda kí ị́jọ́ mgbã ĩꞌbã kí ũlũlé rĩ kí nĩ.