15
Kãbĩlõ ãvĩlépi rá rĩ
(Mãtáyõ 18:12-14)
Ụ́ꞌdụ́ ãlu ꞌbá mụ̃sọ́rọ̃ tralépi rĩ kí ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi ãzí rĩ kí abe amụ́ kí ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ arelé. ꞌBá Fãrĩsáyĩ rú rĩ kí imbaꞌba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ kí abe iꞌdó kí unulé, “Ágọ́bị́ ꞌdĩ la ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi ꞌdĩ kí aꞌị́, ĩꞌdi vâ íná na ĩꞌba abe ĩndĩ!” Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní ị́jọ́ ị́jọ́ uꞌbéŋá sĩ: “ꞌBá ãzí ãlu ĩmi agá ꞌdâ la ꞌbã kãbĩlõ túrú ãlu agá ãlu rĩ drĩ ãvĩ rá, ĩꞌdi dó ãꞌdu idé? Ĩꞌdi kãlị́ úrômĩ drị̃ la úrômĩ ꞌdĩ kí aꞌbe mụjó ãvĩlépi ãlu ꞌdã ndrụ̃ trũ kpere ĩꞌdi ꞌbã ịsụ́ agá la ku yã? Drĩ ĩꞌdi ịsụ́ rá, ĩꞌdi aꞌdụ́ la kọ́trọ́ sĩ trũ gõjó lị́cọ́ gá lé ãyĩkõ sĩ. Drĩ acá lị́cọ́ gá ꞌbo, ĩꞌdi wọ̃rị́ka kí umve, ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã bụ́lụ́ gá rĩ kí abe ãngũ ãlu gá. Ĩꞌdi jọ la ĩꞌbaní, ‘Má uꞌá ãyĩkõ sĩ ma mâ kãbĩlõ ịsụ́jó rĩ sĩ, ãma idé kí dó ãyĩkõ la ꞌi’ Ájọ ĩminí ãndá-ãndá ru ãyĩkõ la ga ꞌbụ̃ gâlé tré ꞌbá ãlu ꞌbã ásị́ ujajó rĩ sĩ ndẽ ꞌbá kãlị́ úrômĩ drị̃ úrômĩ ru ꞌbãlépi ãlá ru lẽlépi ásị́ ujalépi ku ꞌdĩ kí rá.”
Sĩlíngĩ ãvĩlépi rĩ
“Jõku ũkú ãzí sĩlíngĩ ífí trũ mụdrị́ ífí ãlu rĩ ꞌbã ãvĩjó rá rĩ la ãꞌdu idé yã? Ĩꞌdi lámbãŋá tị ꞌbã, ĩꞌdi jó ꞌa we, ĩꞌdi ndrụ̃ la jãjã rú kpere ĩꞌdi ꞌbã ịsụ́ agá la. Drĩ ịsụ́ la ꞌbo, ĩꞌdi wọ̃rị́ka kí umve jĩránĩ abe ãngũ ãlu gá, ĩꞌdi jọ la ĩꞌbaní, ‘Ma ãyĩkõ sĩ ma mâ sĩlíngĩ ãvĩlépi rĩ ịsụ́jó rá rĩ sĩ. Ãma idé kí ãyĩkõ la ꞌi’ 10 Ájọ ĩminí, ĩꞌdi cécé ꞌdĩ ꞌbã áni, mãlãyíkã Ãdróŋá drị̂ kí ãyĩkõ idé ꞌbụ̃ gâlé ꞌbá ũnzí ãlu la ꞌbã ásị́ ujajó rĩ sĩ.”
Mgbá ãvĩlépi rĩ
11 Yẹ́sụ̃ mụ ị́jọ́ jọŋâ trũ drị̃ gá jọ, “Ágọ́bị́ ãlu ĩꞌdi ꞌbã anzị kí ị̃rị̃. 12 Vúléŋá rĩ jọ ĩꞌdiní, ‘Má átẹ́pị, mí ãfẽ ãko mádrị́ wókõ gá rĩ kî.’ Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ágọ́bị̂ awa dó ãko kí anzị ị̃rị̃ ꞌdĩ ꞌbanî. 13 Ụ́ꞌdụ́ were vúlé gá mgbá vúlé rĩ ị̃tụ̃ndã ãko ĩꞌdidrị́ rĩ kí pírí, ko dó drị̃ mụlé séndẽ ĩꞌdidrị̂ abe ãngũ álị́ gá iza dó séndẽ ĩꞌdidrị̂ kí pírí. 14 Iza ãko ĩꞌdidrị̂ kí pírí, gbõgbõ rílẽ aꞌdé ãngũ ꞌdã gá ika, ãbị́rị́ iꞌdó dó filé ụrụꞌbá la gá. 15 Mụ dó sĩ ãzị́ ngalé ꞌbá ãngũ ꞌdã gá ꞌdãá la drị́, pẽ tị la ĩzõgó kí ucélé ĩꞌdidrị́ ámvụ́ agâlé. 16 Lẽ ru ꞌa tõlé ãkónã ĩzõgó kí nalé rĩ ꞌbã ị́mbị́lị́kọ́ kî sĩ, wó ꞌbá ãzí fẽ ĩꞌdiní ãko ãzí nalé nãnã la ku.
17 “Ãsị̃jó iꞌdó dó ị́jọ́ ũrãlé, ‘ꞌBá ãzị́ ngalépi má átẹ́pị drị́ rĩ kí ãkónã na tí kí aꞌbe la cí, wó ãbị́rị́ la fi má rụ́ ĩꞌdi úgólé áma colé ꞌdĩ! 18 Ma mâ ngá gõ vúlé má átẹ́pị drị́ko gâlé, ma jọ la ĩꞌdiní: Má átẹ́pị, má iza ị́jọ́ Ãdróŋâ drị̃lẹ́ gá vâ ími drị̃lẹ́ gá ĩndĩ. 19 Mgbã la sị tá áma umvejó mî ngọ́tị́ ru ị̃dị́ ku; dũbã rá la íꞌbã dó ma ꞌbá mí ãni ãzị́ ngalépi ꞌdĩ ꞌbã ãzí ru.’ 20 Gbõgbõ angá ụrụgá gõ dó átẹ́pị̃ drị́ko gâlé. Ĩꞌdi drĩ adru agá rárá ru ꞌdĩ gá ꞌdĩ átẹ́pị̃ ndre ĩꞌdi, ízákĩzã la fi dó átẹ́pị̃ ásị́ gá, cẹ̃ dó mụlé ĩꞌdi amvulé, ni kí dó ru ĩꞌdi be. 21 Ngọ́pị̃ jọ dó átẹ́pị̃ nî, ‘Má átẹ́pị, má iza dó ị́jọ́ Ãdróŋâ drị̃lẹ́ gá ãzíla ími drị̃lẹ́ gá. Lẽ tátí ûmve dó ma mî ngọ́tị́ ru ị̃dị́ ku.’
22 “Wó átẹ́pị̃ umve ụ̃pị́gọ́ŋá kî, ‘Gbõrú! Ĩmi ají bõngó úꞌdí la kí sulé ụrụꞌbá la gá, ĩsụ̃ vâ drọ̃nọ́ drị́mváŋá la gá ãzíla gézĩmã pá la gá. 23 Ĩmi ají kãjóŋá mũlũkũdũ la, ĩlị ĩꞌdi vụ̃rụ́. Ãma amụ́ kí dó nalé la ãyĩkõ idéjó. 24 Ngọ́tị́ mádrị́ ꞌdĩ ãvĩ jõ rá; ịsụ́ dó ru rá. Drã jõ rá; adrî dó rá.’ Iꞌdó kî dó ãyĩkõ idélé.
25 “Ị́jọ́ ꞌdĩ kí ru idé ꞌdĩ ịsụ́ ꞌdĩ sĩ mgbá kãyúŋá rĩ drĩ ámvụ́ agâlé. Ĩꞌdi mụ acálé lị́cọ́ tị gá ãni rú, are úngó ãzíla ꞌbá kí dị̃ tu sĩ la. 26 Umve ụ̃pị́gọ́ŋá ãzí ãlu la zịlé ãꞌdu la ru idé nĩ. 27 Umvi, ‘Mî ádrị́pị amụ́ ꞌbo, ãzíla mî átẹ́pị lị ĩꞌdiní kãjóŋá mũlũkũdũ ꞌdâ rĩ, ãꞌdusĩku ãgõ vúlé ꞌdõlé múké ãzíla ãlá ru.’
28 “Ádrị́pị̃ kãyú rĩ ꞌa ve ũmbã sĩ, gã dó filé jó agâlé úmgbé. Átẹ́pị̃ ãfũ dó ĩꞌdi rụ́ ãmvé ꞌdõlé sĩ mãmálá ꞌbãlé ꞌbã fi jó agâlé. 29 Umvi átẹ́pị̃ ní jọ, ‘Índre drĩ! Ílí ꞌdĩ kí pírí ári ãzị́ ngalé míní ụ̃pị́gọ́ŋá ru, ágã vâ ími tị ku. Ãko mî fẽlé mánî rĩ ãꞌdu? Átã táni ị̃ndrị́mváŋá ífẽ mání sĩ ãyĩkõ idéjó mâ wọ̃rị́ka abe ku. 30 Wó mî ngọ́tị́ ãko mídrị̂ kí izalépi pírí ãwụ́ꞌbá abe ꞌdĩ la mụ amụ́lé lị́cọ́ gá ꞌbo, mí uja ĩꞌdiní kãjóŋá mũlũkũdũ la lịlé íngoní ru?’
31 “Átẹ́pị̃ jọ, ‘Índre mâ ngọ́pị, ãma ụ́ꞌdụ́ pírí mí be, ãzíla ãko mádrị̂ kí pírí mí ãni. 32 Wó lẽ ãma idé ãyĩkõ rá, ãꞌdusĩku mí ádrị́pị drãjó rá; adrî dó ị̃dị́. Ãvĩjó rá; ịsụ́ dó ru rá.’ ”