16
ꞌBá ãko tãmbalépi mũlũmbẽ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, “Ágọ́bị́ ãzí ãlu kụ́rẹ́nị́ la ꞌbã ꞌbá ãko tãmbalépi rĩ, útõ ĩꞌdi kápa ꞌdị́pị tị gá ĩꞌdi ĩꞌdi ꞌbã kápa kí izajó izâ rĩ sĩ. Umve dó ꞌbá ꞌbãlé ꞌdã ꞌi ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé zị ĩꞌdi, ‘Ị́jọ́ mâ arelé ími ụrụꞌbá gá rĩ ãꞌdu? Ínze mâ kápa kí vú, ãꞌdusĩku mí icó dó mâ ngá kí tãmbalé ị̃dị́ ku.’
“ꞌBá ãko tãmbalépi rĩ jọ dó ĩꞌdiní cénĩ-cénĩ rú, ‘Ma dó úꞌdîꞌda ãꞌdu idé? Ãmbógó mádrị̂ la áma dro ãzị́ gá rá, ma vâ ũkpõ kóru ámvụ́ sõjó, ãzíla ma vâ drị̃nzá sĩ ãko aꞌị́ŋá aꞌị́jó. Ánị̃ dó ma mụ ãꞌdu idélé yã rĩ gá rá, ꞌbá kí mụ áma aꞌị́lé ĩꞌbadrị́ko gá rá ãzị́ drĩ dó ukó mání rá rĩ gá.’
“Umve dó ꞌbá ãmbógó ĩꞌdidrị̂ ꞌbã mọ̃rị́ trũ rĩ kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé. Zị drị̃drị̃ rĩ ꞌi, ‘Mọ̃rị́ ãmbógó mádrị̂ drị́ mídrị́ lé rĩ sị́?’ Umvi ĩꞌdiní, ‘Déꞌbẽ túrú ãrõ ãdu nalé nãnã rĩ ãni.’ ꞌBá ãko tãmbalépi rĩ umvi ĩꞌdiní, ‘Íri vụ̃rụ́, mí asi dẹ́nọ̃ ꞌdĩ rá, ísĩ túrú sụ.’
“Ãtíꞌbó ꞌdĩ umve ágọ́bị́ námbã ị̃rị̃ sĩ rĩ ꞌi, ĩꞌdi mụ afílé ꞌbo, zị ĩꞌdi, ‘Ãmbógó mádrị̂ ꞌbã mọ̃rị́ mídrị́ íngõpí?’ Umvi, ‘Mọ̃rị́ mádrị̂ ĩꞌdi ãnáfóró gụ̃tị́yã álĩfũ ãlu ãni.’ Ãtíꞌbô jọ ágọ́bị́ ꞌdĩ ní, ‘ꞌDĩ kãrãtásĩ ándrá drị̃drị̃ ĩmi sĩ ị́jọ́ itújó ĩꞌdi be rĩ ꞌi. Ísĩ kãrãtásĩ úꞌdí la ãjẹ̃ ũfẽjó gụ̃tị́yã túrú ãrõ ãnáfóró ãni.’ * Ụ̃pị́gọ́ŋá ꞌdĩ idé ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi ꞌbá pírí mọ̃rị́ nalépi ãmbógó ĩꞌdidrị̂ drị́ rá ꞌdĩ abe.
“Ãmbógó ịcụ́ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbá ãko tãmbalépi rĩ ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ꞌdĩ idéjó íni ũndũwã sĩ rĩ sĩ. Ãꞌdusĩku ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ kí ũndũwã rú ị́jọ́ ĩꞌbadrị̂ kí idé ndẽ ꞌbá dị̃zã drị́ ꞌdĩ kí rá. Ájọ ĩminî, ĩmi ayú málĩ ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kî sĩ wọ̃rị́ ịsụ́jó ĩminî, drĩ dó ukó ꞌbo, ála dó drụ́zị́ ĩmi aꞌị́ lị́cọ́ Ãdróŋá drị́ jã ꞌdâ rĩ gá.
10 “ꞌBá ásị́ dị̃lị̃ ãko ĩmbíráŋá sĩ rĩ, ásị́ la vâ adru dị̃lị̃ ãko ãmbógó sĩ. ꞌBá ásị́ dị̃lị̃ ãko ĩmbíráŋá sĩ ku rĩ, ásị́ la icó vâ adrulé dị̃lị̃ ãko ãmbógó sĩ. 11 Ími ásị́ drĩ adru dị̃lị̃ málĩ ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ rĩ kí tãmbaŋá sĩ ku, ícó dó ásị́ ꞌbãlé ími drị̃ gá málĩ Ãdróŋá drị́ mgbã rĩ sĩ íngoní ru? 12 Ĩdrĩ adru ásị́ dị̃lị̃ sĩ ꞌbá ãzí ꞌbã ãko sĩ ku, ãꞌdi la dó míní ãko mî trũ adrujó rĩ fẽ nĩ?
13 “Ãtíꞌbó ãzí icólépi ãzị́ ngalépi ãmbogo ị̃rị̃ kí pálé gá la ꞌdáyụ. Ĩꞌdi ãlu rĩ ngụ̃ ũnzí ĩꞌdi ãzí rĩ lẽ áyụ, jõku ĩꞌdi ãzí rĩ ru rá, ĩꞌdi ãzí rĩ ide-idê. Ĩmi icó ãzị́ ngalé Ãdróŋá nî ãzíla séndẽ ní ku.”
Ímbátáŋá Yẹ́sụ̃ drị́ ãzị́táŋá drị̃ rĩ
(Mãtáyõ 11:12-13; 5:31-32; Mãrákõ 10:11-12)
14 ꞌBá Fãrĩsáyĩ rú sĩlíngĩ lẽlépi ambamba ꞌdĩ kí mụ ị́jọ́ ꞌdĩ arelé ꞌbo, utru kí mẹ́lẹ́tị sĩ ĩꞌdi idejó. 15 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi ĩmi ꞌbã ꞌbá múké la ru ꞌbá kí mẹ́lẹ́tị gá cénĩ, wó Ãdróŋá nị̃ ĩmi ásị́ rá. Ãko ꞌbá ꞌbã kí ị́jọ́ ꞌbãlé ũkpó ꞌdĩ kí, Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá ãko ãzí ngụ̃lé ũnzí la.
16 “Ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ ãzíla ị́jọ́ nãbịya ꞌbã kí sĩlé ꞌdĩ kí abe ûlũ kí kpere sáwã Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ drị̂ agá; iꞌdójó ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ ị́jọ́ mgbã Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gá rĩ ála ị́jọ́ la ũlũ, ꞌbá pírí kí ru afụ filé ala gâlé ũkpõ sĩ. 17 Ĩꞌdi ị́jọ́ ãzí áŋmátrẽ la ꞌbụ̃ kí ụ̃nọ́kụ́ be kí ukó rá wó ị́jọ́ ífí Ãdróŋá ãni ĩmbíráŋá ãzị́táŋá agá rĩ ãvĩ ku.
18 “ꞌBá ãzí drĩ ĩꞌdi ꞌbã ũkú dro rá drị̃ ndú la ĩgbã, ĩꞌdi ãwụ̃ nga; ágọ́bị́ ũkú drolé rá rĩ ĩgbãlépi rĩ ĩꞌdi ãwụ̃ nga.”
Lázãrõ kí ágọ́bị́ málĩ trũ rĩ be
19 “Ágọ́bị́ ãzí málĩ trũ la ãlu ĩꞌdi ru sụ̃ bõngó ãjẹ̃ rú rĩ kí agá, ãzíla ĩꞌdi uꞌá jó ãjẹ̃ ãni la agá ãzíla íná na ãlá ru ụ́ꞌdụ́ pírí. 20 Ágọ́bị́ ãzí ãlu lẽmẽrí ụrụꞌbá la pírí ãkõzá ru, rụ́ la Lázãrõ ꞌi, ála ĩꞌdi ají ꞌbãlé ágọ́bị́ málĩ trũ ꞌdĩ drị́ kẹ̃jị́tị gá ꞌdãá, 21 ãkónã ayilépi méjã sị́ gá ꞌdã kí ũtẽlé nalé. Ũcogo kí amụ́ ãkõzá ĩꞌdi ụrụꞌbá gá ꞌdĩ kí ũndrãlé.
22 “Ágọ́bị́ lẽmẽrí ꞌdã drã dó rá, mãlãyíkã amụ́ kí ĩꞌdi agụlé ꞌbãlé rilé Ịbụrahị́mụ̃ andre gá. Ágọ́bị́ málĩ trũ rĩ drã vâ îsị̃ vâ ĩꞌdi. 23 Fi dó ãcí ukólépi ku rĩ agá, ri drị̃ cịlé ãcí ꞌbã ãzá sĩ, ndre ãngũ ụrụgá, ndre Ịbụrahị́mụ̃ ꞌi álị́ ꞌdáni, Lázãrõ ĩꞌdi bụ́lụ́ gá ꞌdâ. 24 Umve dó Ịbụrahị́mụ̃ ꞌí, ‘Bãbá Ịbụrahị́mụ̃! Índre áma ízákĩzã, mí ãpẽ Lázãrõ tị tĩndrímváŋá sulé ị̃yị́ agâ sĩ áma ụ́lị́ ụdụ́jó, ãꞌdusĩku ma drị̃ cị ãzá ãmbógó la sĩ ãcí ꞌdõ agá ꞌdõ!’
25 “Wó Ịbụrahị́mụ̃ umvi ĩꞌdinî, ‘Mâ ngọ́pị mí ũrã drĩ ị́jọ́ ándrá mî adrujó ídri ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gâlé rĩ sĩ, mí ịsụ́ ãyĩkõ rá, wó Lázãrõ ịsụ́ ándrá ꞌbãngá ũcõgõ áyụ. Úꞌdîꞌda ĩꞌdi dó drĩ vâ ĩꞌdiní ãyĩkõ ịsụ́, wó mí adru drĩ vâ ãngũ ũcõgõ ịsụ́jó ꞌdĩ agá ꞌdãá. 26 Ị́jọ́ ꞌdĩ agá ꞌdâ ꞌbụ́ ãzí mgbi la ãma drĩdríŋĩ gá cí, ꞌbá ãzí drĩ dô sĩ lẽ alịlé ãma rụ́ ꞌdõlé ãzíla ĩmi rụ̂lé icó dó sĩ ku, ꞌbá ãzí icó vâ alịlé ĩmi rụ̂lé ãma rụ́ ꞌdõlé ku.’
27 “Umvi, ‘Má aꞌị́ mi bãbá, ípẽ Lázãrõ tị má átẹ́pị drị́ko gâlé, 28 má ádrị́pịka kí tõwú cí. ꞌBã mụ kí bị́lẹ́ ị̃ndụ́ lilé ꞌba amụ́ kí rû sĩ ãngũ sĩ drị̃ cịjó ꞌdõ gá ꞌdõlé ku.’
29 “Ịbụrahị́mụ̃ umvi, ‘Mụ́sã kí nãbịya abe ꞌdãá cí; ꞌba are kí ị́jọ́ kí tị gá rĩ ꞌi.’ 30 Jọ, ‘Yụ, bãbá Ịbụrahị́mụ̃, ꞌbá angálépi ꞌbá drãlépi rá rĩ kí drĩdríŋĩ gá la drĩ tá mụ nĩ kí tá ásị́ uja rá.’ 31 Jọ ĩꞌdiní, ‘Drĩ kí Mụ́sã kí tị are nãbịya abe ku, icó kí vâ ꞌbá angálépi ꞌbá drãlépi rá rĩ kí drĩdríŋĩ gá rĩ ꞌbã ị́jọ́ arelé ku.’ ”

*16:7 Ụ̃pị́gọ́ŋá ꞌdĩ idé ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi ꞌbá pírí mọ̃rị́ nalépi ãmbógó ĩꞌdidrị̂ drị́ rá ꞌdĩ abe.