17
Ị́jọ́ ũnzí kî trũtáŋá be
(Mãtáyõ 18:6-7, 21-22; Mãrákõ 9:42)
Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, “Ãko fẽlépi la ꞌbá ꞌbaní ị́jọ́ ũnzí idéjó rĩ kí amụ́ ꞌdĩ, wó ꞌbá fẽlépi la ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌba amụ́ kí ĩꞌdi rụ́ sĩ rĩ ní ũcõgõ. Ĩꞌdi tá múké la ꞌbá íni rĩ imbe gá írã ãná ꞌịjó ãmbógó kpakụ rĩ umbéjó trũ ĩꞌdi ꞌbejó mĩrĩ agá, ndẽ ĩꞌdiní fẽjó la anzị níríŋá ꞌdĩ ꞌbaní ị́jọ́ izajó. Ị̃nzị̃ mịfị́ ĩmi sĩ.
“Mí ádrị́pị drĩ ị́jọ́ iza mí rụ́, íza drị̃ la gá; drĩ ru ásị́ uja rá, ítrũ ĩꞌdi rá. Drĩ ị́jọ́ iza mí rụ́ pâlé ázị̂rị̃ ụ́ꞌdụ́ ãlu agá, amụ́ vâ mí rụ́ ꞌdõlé pâlé ázị̂rị̃ trũtáŋá aꞌị́lé jọjó la, ‘Má uja ásị́ rá,’ lẽ ítrũ ĩꞌdi rá.”
Ụ̃pịgọŋa jọ kí Úpí nî, “Mí ị̃drị̃ ãꞌị̃táŋá ãmadrị̂ ãmbógó ru.”
Úpí umvi ĩꞌbaní, “Ĩdrĩ tá adru ãꞌị̃táŋâ trũ wereŋá ru hãrãdálị̃ ífí áni, ĩmi icó jọlé la ife ꞌdĩ ní, ‘Mí anzé mi ízókî trũ kpítã ímụ ími salé mĩrĩ agá!’ Ĩꞌdi ĩmi tị are rá.
“Ĩmi ãzí ãlu la ꞌbã ụ̃pị́gọ́ŋá ãzí drĩ angá ámvụ́ sõ agá jõku kãbĩlõ ucé agá, drĩ amụ́ lị́cọ́ gá angájó ámvụ́ agâlé, mi ĩꞌdiní jọ la ꞌbã afụ ru gbõgbõ mụlé íná ĩꞌdidrị̂ nalé yã? Adru íni ku! Kẹ̃jị́ la gá mi jọ la ĩꞌdiní, ‘Ímụ íná mádrị́ ĩndró drị̂ idélé bábá, ísụ̃ bõngó ãlá rĩ kí mi sĩ amụ́ mání íná fẽlé nalé, ãzíla ãko mvụlé mvụ̃-mvụ̃ rĩ kí abe, ꞌdã bã ũngúkú gá mi dô sĩ mụ íná mídrị̂ nalé ĩndõ.’ Ụ̃pị́gọ́ŋá ꞌdã ní úfẽ ãwãꞌdĩfô ĩꞌdi ꞌbã ãzị́táŋá vú ũbĩjó ãzíla idéjó ꞌdã sĩ rá yã? 10 Ĩmi vâ ꞌdĩ ꞌbã áni; údrĩ ĩminí ị́jọ́ ĩmi idélé rĩ kí ũlũ ĩdrĩ kí idé ꞌdĩ áni ꞌbo, ĩjọ, ‘Ãma ãmã ngá ụ̃pị́gọ́ŋá jõ údu ꞌdâ rĩ kî, ãnga ꞌbãngá ãzị́ jõ ãma ãni údu rĩ ꞌi.’ ”
ꞌBá mụdrị́ ãrí ꞌbã nalé rá rĩ kí adríjó rĩ
11 Yẹ́sụ̃ ꞌbã mụ agá Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gâlé mụ lõkókõrí Sãmãríyã ꞌbã ãni Gãlị́lị̃ be rĩ agâ sĩ. 12 Ĩꞌdi ꞌbã fi agá tọ̃rọ́mẹ́ ãzí ãlu la agá, ꞌbá mụdrị́ ãrí ꞌbã nalé rá la amụ́ kí drị̃ ụfụlé ĩꞌdi trũ. Tu kí pá rárá ru. 13 Ayú kí ụ́ꞌdụ́kọ́ ụrụgá sĩ, “Úpí Yẹ́sụ̃, íko ãma ãzã fô!”
14 Ĩꞌdi mụ kí ndrelé ꞌbo jọ, “Ĩmụ ĩmi iꞌdalé ãtalo ídétáŋá idélépi ꞌbaní ími ụrụꞌbá undréjó.” Ĩꞌbã kí mụ agâ, ãrí kí ụrụꞌbá gá rĩ ukó rá.
15 Kí ãzí ãlu ĩꞌdi mụ ndrelé la ꞌí adrí ꞌbo, ãgõ vúlé Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé Ãdróŋâ rụ́ ungoŋâ trũ rere ụ́ꞌdụ́kọ́ sĩ. 16 ꞌBe ru Yẹ́sụ̃ pálé gá fẽ ãwãꞌdĩfô ĩꞌdinî, wó ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá Sãmãríyã rú la. 17 Yẹ́sụ̃ zị, “ꞌBá mụdrị́ ꞌdĩ adrí kí tá pírí ku yã? ꞌBá úrômĩ rĩ kí dó íngõlé? 18 ꞌBá ãmị́yọ́ŋá ru ꞌdĩ ãgõ dó ꞌbãngá amụ́lé Ãdróŋá rụ́ ịcụ́lé ãwãꞌdĩfô fẽjó áꞌdụ̂sĩ la ãꞌdu ị́jọ́ sĩ?” 19 Jọ ĩꞌdinî, “Mí angá ímụ; ãꞌị̃táŋá mídrị̂ idé mi múké.”
Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã amụ́ŋá
(Mãtáyõ 24:23-28, 37-41)
20 Ụ́ꞌdụ́ ãlu ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú la zị kí Yẹ́sụ̃ ꞌi, “Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ la amụ́ ãꞌdụtụ́ rĩ?” Yẹ́sụ̃ umvi kí, “Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ amụ́ gẹ̃rị̃ ĩmi ásị́ ꞌbãjó undréjó la ꞌdĩ áni la ku. 21 ꞌBá ãzí ní sĩ jọjó la, ‘Ĩꞌdi ꞌdõnu,’ jõku, ‘Ĩꞌdi ꞌdãnu’ la ꞌdáyụ, ãꞌdusĩku Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị́ rĩ ĩꞌdi ĩmi agá ꞌdĩ.”
22 Jọ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, “Ụ́ꞌdụ́ ãzí la amụ́ lé ꞌdĩ, ĩmi sĩ lẽjó Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã ụ́ꞌdụ́ ndrejó rĩ, wó ĩmi icó ndrelé la ku. 23 ꞌBá kí ĩminí lũ la, ‘Ĩꞌdi ꞌdõnu!’ Jõku, ‘Ĩꞌdi ꞌdãnu!’ Lẽ ĩmụ ụ̃cẹ̃ trũ kí vú gâ sĩ ndrụ̃ trũ la ku. 24 Ĩndre drĩ, Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã ụ́ꞌdụ́ ãgõjó rĩ ĩꞌdi cécé ãvi áni, ĩꞌdi nĩ némé ĩꞌdi ꞌbụ̃ ji iꞌdójó wókõ ãzí rĩ gá kpere ãzí rĩ gá. 25 Wó drị̃drị̃ rĩ gá, lẽ ꞌbã ịsụ́ cãndí ráká, ãzíla ꞌbá ĩꞌdidrị́ áyi gá rĩ ꞌbã gã kí sĩ ĩꞌdi úmgbé.
26 “Cécé ĩꞌdi ꞌbã ándrá adrujó ụ́ꞌdụ́ Núwã ngárĩ rĩ sĩ rĩ áni, ụ́ꞌdụ́ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã amụ́jó rĩ la vâ adru ꞌdã áni. 27 ꞌBá kí ándrá ãngũ na agá, íwá mvụ agá, ãzíla kí ũkú ĩgbã agá, kí vâ ĩꞌbã izonzi kí fẽ agá ágó gá ụ́ꞌdụ́ Núwã ngárĩ rĩ sĩ kpere ĩꞌdi ꞌbã fi agá íꞌbó ãmbógó rĩ agâlé. Ị̃yị́ ãmbógó ꞌbá ịmvụ́lépi rĩ ꞌbã amụ́ agá kí ịmvụ́ agá pírí.
28 “Ĩꞌdi ándrá vâ cécé ꞌdĩ ꞌbã áni ụ́ꞌdụ́ Lọ́tị̃ drị̂ sĩ. ꞌBá kí ãngũ na agá ãzíla mvụ agá, ãko ĩgbã agá ãzíla ãko ị̃tụ̃ndã agá, ãkónã sa agá ãzíla jó sị agá. 29 Wó ụ́ꞌdụ́ Lọ́tị̃ ꞌbã Sõdómũ aꞌbejó rĩ sĩ, ãcí ri ꞌdịlé angájó ꞌbụ̃ gâlé bãrụ́tị̃ trũ ị̃lị̃kị̃ kí pírí.
30 “Ĩꞌdi vâ adru cécé ꞌdĩ ꞌbã áni ụ́ꞌdụ́ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã amụ́jó ru iꞌdajó rĩ sĩ. 31 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ ꞌbá tụlépi ĩꞌdidrị́ jó sị́ rĩ lẽ ꞌbã asị́ vụ̃rụ́ ꞌdõlé filé ãko ĩꞌdidrị̂ kí aꞌdụ́lé ku. ꞌBá ámvụ́ agá rĩ ꞌbã ãgõ vâ ãko ãzí gá lị́cọ́ gá ꞌdõlé ku. 32 Ĩmi ũrã ị́jọ́ Lọ́tị̃ ꞌbã ũkû drị̂! * Lọ́tị̃ ꞌbã ũkû drã ĩꞌdi ꞌbã ándrá ãngũ andréjó vúlé rĩ sĩ. 33 ꞌBá drĩ lẽ ru ídri ĩꞌdidrị̂ tãmbalé nĩ, ĩꞌdi ãvĩ la rá; wó ꞌbá ídri ĩꞌdidrị́ gá rĩ ãvĩlépi rá rĩ la tã la mba rá. 34 Ájọ ĩminî, ị́nị́ ꞌdã sĩ ꞌbá ị̃rị̃ kí ru la gbọ́lọ́ ãlu sị́ gá, ála ãlu rĩ ꞌdụ, ála ãzí rĩ aꞌbe. 35 Ũkú ị̃rị̃ kí ãná ꞌị ãngũ ãlu gá, ála ãlu rĩ ꞌdụ rá, ála ãzí rĩ aꞌbe. [ 36 Ãgọbị ị̃rị̃ kí mụ ámvụ́ sõlé ãngũ ãlu gá, ála ãlu rĩ ꞌdụ, ála ãzí rĩ aꞌbe.]” Vásĩ 36 ꞌi, Bĩbĩlíyã ãzí Mũndú tị sĩ rĩ ꞌbã kí vásĩ rú ku, be la rá la ꞌbã kí ĩꞌdi “fụ́tị̃-nôtĩ” rú, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ándrá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ ídu drị̃drị̃ rĩ kí agá ꞌdáyụ.
37 Zị kí, “Íngõlé yã, Úpí?” Umvi, “Ãngũ ãko ãzí ꞌbã ãvũ la adrujó cí rĩ gá, ꞌdã bãsĩ ãngũ núgúnúke ꞌbã kí ru trajó rĩ.”

*17:32 Lọ́tị̃ ꞌbã ũkû drã ĩꞌdi ꞌbã ándrá ãngũ andréjó vúlé rĩ sĩ.

17:36 Vásĩ 36 ꞌi, Bĩbĩlíyã ãzí Mũndú tị sĩ rĩ ꞌbã kí vásĩ rú ku, be la rá la ꞌbã kí ĩꞌdi “fụ́tị̃-nôtĩ” rú, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ándrá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ ídu drị̃drị̃ rĩ kí agá ꞌdáyụ.