23
Âgụ dó Yẹ́sụ̃ Pĩlátõ kí drị̃lẹ́ gá Hẽródẽ be
(Mãtáyõ 27:1-2, 11-14; Mãrákõ 15:1-5; Yõhánã 18:28-38)
Ũꞌbí ru tralépi ꞌdã angá kí Yẹ́sụ̃ agụlé Pĩlátõ * Pĩlátõ ĩꞌdi ándrá ãmbógó ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ ꞌbã kí ꞌbãlé gávũnã ru ãngũ Yụ̃dị́yã gá rĩ ꞌi. drị̃lẹ́ gá. Iꞌdó kí ị́jọ́ ũsõlé ụrụꞌbá la gá ĩꞌdi tõjó íni, “Ãma ịsụ́ ĩꞌdi ꞌbá ãmadrị̂ kí bị́lẹ́ usú agá jọ, ꞌbã ꞌbe kí mụ̃sọ́rọ̃ úpí ãmbógó ní ku, ãzíla ꞌbã vâ ru ꞌi Kúrísĩtõ Úpí ꞌi.” Pĩlátõ zị ĩꞌdi, “Mi Úpí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã drị́ rĩ ꞌi yã?” Yẹ́sụ̃ umvi, “Ĩꞌdi cécé míní jọlé ꞌdĩ ꞌbã áni.” Pĩlátõ uja tị ãtalo ãmbogo rú ꞌdĩ ꞌba rụ́ ꞌbá ũꞌbí rĩ abe jọ, “Má ịsụ́ ị́jọ́ ꞌbá ꞌdĩ ndẽlépi rá la ku.” Wó ri kí ꞌbãngá ị́jọ́ jọlé ũkpõ sĩ siri-siri, “Ímbátáŋá ĩꞌdidrị̂ sĩ, fẽ ꞌbá acá kí drị̃ ũnzĩ rú ãngũ Yụ̃dị́yã gá rĩ gá pírí. Iꞌdó Gãlị́lị̃ gá acá dó ãndrũ kpere ꞌdĩ gá ꞌdĩ.”
Pĩlátõ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ arelé ꞌbo zị, “Ágọ́bị́ ꞌdĩ ꞌbá Gãlị́lị̃ gá la?” Ĩꞌdi mụ nị̃lé la Yẹ́sụ̃ ꞌi ꞌbá ãngũ úpí Hẽródẽ ꞌbã nalé nĩ rĩ gá la, pẽ tị la ĩꞌdidrị̂lé, ịsụ́ ꞌdĩ sĩ Hẽródẽ ĩꞌdi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ị̃tụ́ ꞌdã sĩ cí.
Hẽródẽ uꞌá ãyĩkõ sĩ ĩꞌdi ꞌbã Yẹ́sụ̃ ndrejó rĩ sĩ, ãꞌdusĩku are ị́jọ́ drị̃ la gá rá, ꞌbã ásị́ ụ́ꞌdụ́ ãzo rú ĩꞌdi ndrelé ãzíla tálí Yẹ́sụ̃ ꞌbã idélé rĩ kî ndrejó. Hẽródẽ ụzị Yẹ́sụ̃ ꞌi zịtáŋá wẽwẽ rú sĩ, wó Yẹ́sụ̃ umvi ị́jọ́ ku. 10 Ãtalo ãmbogo ꞌdĩ kí ímbáꞌbá ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ imbálépi rĩ kí abe amvú kí drị̃ gá, ãzíla iꞌdó kí ị́jọ́ ũsõlé Yẹ́sụ̃ ụrụꞌbá gá ũkpó ru. 11 Hẽródẽ kí ãsĩkárĩ ĩꞌdidrị̂ abe inzá kí Yẹ́sụ̃ drị̃, ide kí ĩꞌdi ũnzíríkãnã; su kí ụrụꞌbá la gá bõngó ũpĩ ãrĩ ꞌi, pẽ kí dó tị la vúlé Pĩlátõ drị̂lé. 12 Hẽródẽ kí Pĩlátõ be ándrá jõ mẹ́rọ́ꞌbá ru, ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ acá kí dó wọ̃rị́ ru.
Úlị dó ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ĩꞌdi ꞌdịjó rá
(Mãtáyõ 27:15-26; Mãrákõ 15:6-15; Yõhánã 18:39—19:16)
13 Pĩlátõ umve dó ãtalo ãmbogo rĩ kí, ꞌbá drị̃lẹ́ ru rĩ kí ãzíla ꞌbá ãzí kí abe ãngũ ãlu gá, 14 jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi ají ágọ́bị́ ꞌdĩ áma drị̃lẹ́ gá ĩjọ ĩꞌdi ꞌbá kí drị̃ iza. Úꞌdîꞌda ándrụ̃ ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ ị̃ndụ́ ĩmi drị̃lẹ́ gá ꞌdâ, má ịsụ́ ị́jọ́ ĩmĩ ũsõlé Yẹ́sụ̃ tõjó ꞌdĩ gá ꞌdâ ĩꞌdi ndẽlépi rá la ku. 15 Ãzíla Hẽródẽ ịsụ́ vâ ị́jọ́ ĩꞌdi ndẽlépi rá la ku, ĩꞌdi bãsĩ tị la ãpẽjó ãma rụ́ ꞌdõlé ꞌdĩ. Ị́jọ́ ãzí ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã idélé ꞌbã drã sĩ ꞌbãngá rá la ꞌdáyụ. 16 Ma ĩꞌdi fẽ colé ma dó sĩ ĩꞌdi abe mụlé.” [ 17 Ụ́ꞌdụ́ ãmbógó ụ̃mụ̃ drị́ ꞌdĩ sĩ ála ꞌbá ãzí ãlu la ãtrũ aꞌbelé rá, úꞌdị ĩꞌdi ku.] Vásĩ 17 ꞌi, Bĩbĩlíyã ãzí Mũndú tị sĩ rĩ ꞌbã kí vásĩ rú ku, be la rá la ꞌbã kí ĩꞌdi “fụ́tị̃-nôtĩ” rú, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ándrá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ ídu drị̃drị̃ rĩ kí agá ꞌdáyụ. 18 Ũꞌbí uzá kí rere, “Íꞌdị ĩꞌdi rá! Mí ãtrũ ãmaní Bãrábã áyụ!” 19 (Úꞌbã ándrá Bãrábã mãbụ́sụ̃ gá la ĩꞌdi ꞌbã adrujó ꞌbá ãꞌdị́ lẽlépi táwụ̃nị̃ ꞌdã agá gãmétẽ Rụ́mị̃ gá rĩ drị̂ be, ala gá ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ꞌdịjó rĩ sĩ.) 20 Pĩlátõ lẽ tí Yẹ́sụ̃ aꞌbelé rá, ꞌbã mãmálá ũꞌbí ꞌbadrị́ sĩ ĩꞌdi aꞌbejó. 21 Wó uzá kí ũkpó sĩ, “Mí ipa ĩꞌdi mũsãláꞌbã sị́ gá! Mí ipa ĩꞌdi mũsãláꞌbã sị́ gá!”
22 Pĩlátõ jọ ĩꞌbaní ị́jọ́ pâlé na rĩ gá, “Wó ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã izalé ũnzí rĩ ãꞌdu? Má ịsụ́ ị́jọ́ ũnzí ĩꞌdi ꞌbã izalé ĩꞌdi sĩ icójó drãjó rá la ku. Ma ĩꞌdi fẽ colé ímbátáŋá ru, ma dó sĩ ĩꞌdi aꞌbe mụlé ĩndõ.” 23 Wó ꞌbá ꞌdĩ ri kí uzálé ũkpó sĩ rere, lẽ ípa ĩꞌdi mũsãláꞌbã sị́ gá, úzáŋá ꞌdã ndẽ dó ĩꞌdi rá. 24 Pĩlátõ lị dó ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ĩꞌbã kí lẽlé rĩ áni. 25 Trũ dó ágọ́bị́ tá ĩꞌbã kí lẽlé âꞌbe rĩ, ꞌdĩ ꞌbá ꞌbãlé mãbụ́sụ̃ gá ꞌbá kí drị̃ izaŋá sĩ, ãzíla ãlí ꞌbá ꞌdịjó ala gá rá rĩ sĩ rĩ ꞌi. Fẽ dó Yẹ́sụ̃ kí drị́ gá, ꞌba idé kí dó ị́jọ́ ĩꞌdi ụrụꞌbá gá ĩꞌbã kí lẽlé rĩ áni.
Îpa Yẹ́sụ̃ mũsãláꞌbã ụrụꞌbá gá
(Mãtáyõ 27:32-44; Mãrákõ 15:21-32; Yõhánã 19:17-27)
26 Ãsĩkárĩ agụ kí Yẹ́sụ̃ ãmvé, ĩꞌbã kí mụ agá ꞌdãá, ụfụ kí drị̃ Sị̃mọ́nị̃ ꞌbá Kụ̃rẹ́nị̃ gá rĩ trũ ĩꞌdi ꞌbã afí agá táwụ̃nị̃ agá angájó sụ́rụ́ ãzí agâlé. Rụ kí ĩꞌdi, ꞌbã kí mũsãláꞌbã sĩ Yẹ́sụ̃ ipajó rĩ drị̃ la gá, ꞌdụ dó ĩꞌdi trũ ꞌdejó Yẹ́sụ̃ vú gâ sĩ. 27 ꞌBá ũꞌbí ꞌde kí vú la gâ sĩ, kí agá ũkú ãzí kí mụ awá trũ, ãzíla ụ̃lụ́lụ́ uꞌbé trũ ĩꞌdi ị́jọ́ sĩ. 28 Yẹ́sụ̃ ajá tị ĩꞌba rụ́ ꞌdõlé jọ ĩꞌbanî, “Ĩmi ũkú Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ꞌdĩ, ĩmi awá mâ sĩ ku, ĩmi awá ĩmi sĩ ãzíla anzịŋá ĩmidrị̂ kî sĩ! 29 Ụ́ꞌdụ́ ãzí kí amụ́ lé ꞌdĩ ꞌbá ꞌbã kí amụ́jó jọjó la, ‘Ũkú úndó jõ drĩ údu tịlépi ku vâ ngọ́tị́ undrulépi ku rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ba.’ 30 Ị́jọ́ ꞌdã ꞌbã ũngúkú gá,
“ ‘ꞌDã dó bãsĩ adru sáwã ꞌbá ꞌbã kí jọjó la ꞌbé ãmbogo rĩ ꞌbanî, “Ĩmi aꞌdé ãma drị̃ gá!”
Ãzíla ꞌbé níríŋá rĩ ꞌbaní, “Ĩzị̃ ãma ꞌi!” ’ Hõséyã 10:8
31 Ị́jọ́ ꞌdĩ áni rĩ drĩ kí ru idé ịsụ́ ãngũ drĩ ꞌdĩ sĩ áyi, ãꞌdu la dó ru idé drụ́zị́ ílí sĩ nĩ yã?” Jõku ꞌBá ị́jộ kóru rĩ drĩ dó drị̃ cị ꞌdĩ áni, ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ la dó drị̃ cị íngoní yã?
32 ꞌBá ãzí kí ị̃rị̃ iza kí ị́jọ́ ũnzí âgụ vâ kí mụlé ꞌdịlé Yẹ́sụ̃ trũ ĩndĩ. 33 Kî mụ calé ãngũ umvelé Drị̃ Ụ́rụ́kụ́ rĩ gá, îpa Yẹ́sụ̃ mũsãláꞌbã sị́ gá ꞌdãá, ꞌbá ị̃rị̃ tá ị́jọ́ ũnzí izalépi ꞌdã abe mũsãláꞌbã ĩꞌbadrị̂ kí sí gá; ãlu rĩ drị́ ãndá gá, ãzí rĩ drị́ ị̃jị́ gá. 34 Yẹ́sụ̃ jọ, “Bãbá, ítrũ kí rá, ĩꞌbã kí ị́jọ́ ĩꞌbã kí idélé ꞌdĩ nị̃jó ku rĩ sĩ!”
Ãsĩkárĩ awa kí bõngó ĩꞌdidrị̂ kí kí drĩdríŋĩ gá jẽgê ꞌbeŋá sĩ. 35 ꞌBá utu kí pá ĩꞌdi ndrejó, ꞌbá ãmbogo Yãhụ́dị̃ rú ꞌbá kí drị̃ celépi rĩ inzá kí ĩꞌdi drị̃, jọ kí, “Pa ándrá ꞌbá ãzí kí rá ꞌbá ꞌdĩ drĩ dó adru Kúrísĩtõ Ãdróŋá ꞌbã pẽlé rĩ ꞌi, ꞌbã pa dó ru mgbãŋá rĩ ꞌi.” 36 Ãsĩkárĩ ide kí vâ ĩꞌdi ĩndĩ. Asé kí ru ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé fẽ kí ĩꞌdiní wáyĩnĩ ũká la mvụlé. 37 Jọ kí ĩꞌdiní, “Ídrĩ adru úpí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ rĩ ꞌi, ípa ími ãmgbã rĩ ꞌi.”
38 Ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá ụrụgá ꞌdãá úsĩ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi: “ꞌdĩ úpí ꞌbá yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂.” 39 Mãbụ́sụ̃ ipalé ĩꞌdi be rĩ ꞌbã ãzí ãlu rĩ ide vâ ĩꞌdi, “Mi Kúrísĩtõ ꞌi ku yã? Ípa mi ꞌi ãma abe.” 40 Ãzí ãlu rĩ angá drị̃ la gá trụ jọ, “Íru mî ngá Ãdróŋá ku, mi vâ ꞌbá ị́jọ́ lịjó drị̃ la gá ĩndĩ rĩ ꞌi ku yã? 41 Wó jõ ꞌbãngá ãma ꞌi, úlị ãma drị̃ gá ị́jọ́ pịrị, ãma ịsụ́ ũyá ị́jọ́ ũnzí ãma idélé rĩ drị́ gá rĩ ꞌi, wó idé ꞌbãngá ị́jọ́ ũnzí ku.” 42 Jọ, “Yẹ́sụ̃, mî mụ agá Sụ́rụ́ mídrị̂ agá, mí ũrã jõ áma ị́jọ́ be!” 43 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ájọ míní ị́jọ́ mgbã, ãndrũ ãma adru mí be ãngũ ãyĩkõ rú Ãdróŋá drị̂ gá.”
Drã Yẹ́sụ̃ drị̂
(Mãtáyõ 27:45-56; Mãrákõ 15:33-41; Yõhánã 19:28-30)
44-45 Ĩꞌdi dó ãni rú sáwã ázíyá ꞌdĩpí, ãngũ nị kpákpá kpere sáwã úrômĩ. Bõngó jó Ãdróŋá drị̂ ꞌa alịjó rĩ asi ru ị̃rị̃. 46 Yẹ́sụ̃ za ụ́ꞌdụ́kọ́ sĩ re, “Bãbá, má aꞌbe áma úríndí ími drị́ agá.” Jọ ị́jọ́ ꞌdĩ gbõgbõ drã dó rá. 47 Ãsĩkárĩ ãmbógó ndre ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ kí, ịcụ́ Ãdróŋá ꞌi jọ, “Ãndá-ãndá ru, ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá múké ị́jộ kóru la.” 48 ꞌBá ũꞌbí ru tralépi ãngũ ãlu gá ị́jọ́ ꞌdã ndrelépi cé rĩ kí mụ ị́jọ́ ru idélépi rĩ ndrelé rá, gõ kí vúlé lị́cọ́ gâlé, ꞌbã kí drị́ drị̃ gá § Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ rĩ agá úsĩ jụ́jụ́ adịlé ꞌdĩ ĩꞌdi lãꞌbĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ ĩꞌbã kí sĩ ũcõgõ iꞌdajó rĩ. ũcõgõ-ũcõgõ rú. 49 ꞌBá pírí Yẹ́sụ̃ nị̃lépi ụrụꞌbá sĩ rĩ kí ũkú ĩꞌdi vú ãbĩlépi angájó Gãlị́lị̃ gá rĩ kí abe utu kí pá rárá ru ị́jọ́ ꞌdã kî ndrejó.
Yẹ́sụ̃ ị̃sị̃jó rĩ
(Mãtáyõ 27:57-61; Mãrákõ 15:42-47; Yõhánã 19:38-42)
50-51 Ágọ́bị́ ãzí ãlu rụ́ la Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌi angájó táwụ̃nị̃ Yụ̃dị́yã gá umvelé Ãrĩmãtéyã ꞌi rĩ gá, ĩꞌdi ꞌbá múké ãzíla rulé rũrũ la, ĩꞌdi vâ ꞌbá Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ tẽlépi la. Ĩꞌdi ꞌbã adrujó ꞌbá ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̂ lịlépi rĩ ꞌbã ãzí tí, su tị ị́jọ́ ꞌdã agá lịjó la ĩndĩ ãzíla idéjó la ku. 52 Mụ Pĩlátõ drị̃lẹ́ gâlé Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãvũ aꞌị́lé. 53 Aꞌdụ́ dó Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãvũ ife ụrụꞌbá gâlé vũ gá, umbé ĩꞌdi bõngó úꞌdí la sĩ, agụ ĩꞌdi mụlé ị̃sị̃lé ꞌbụ́ galé írã agá drĩ sĩ ꞌbá ãzí ị̃sị̃jó ku la agá. 54 Ụ́ꞌdụ́ sĩ ru idéjó bábá rĩ dó ukó agá, Sãbátũ acá dó ãni rú. 55 Ũkú amụ́lépi Yẹ́sụ̃ abe angájó Gãlị́lị̃ gá rĩ mụ kí Yụ̃sụ́fụ̃ vú gâ sĩ, ndre kí ꞌbụ́ sĩ Yẹ́sụ̃ ãvũ ị̃sị̃jó ala gá rĩ rá. 56 Gõ kí dó vúlé lị́cọ́ gâlé mụlé ãdu ngụ̃lépi vĩrĩ la kí idélé ãvũ la iníjó. Ụ́ꞌdụ́ Sãbátũ drị́ gá rĩ sĩ avị́ kí dó áyụ, ãzị́táŋá ꞌbã ãꞌị̃lé rĩ áni.

*23:1 Pĩlátõ ĩꞌdi ándrá ãmbógó ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ ꞌbã kí ꞌbãlé gávũnã ru ãngũ Yụ̃dị́yã gá rĩ ꞌi.

23:17 Vásĩ 17 ꞌi, Bĩbĩlíyã ãzí Mũndú tị sĩ rĩ ꞌbã kí vásĩ rú ku, be la rá la ꞌbã kí ĩꞌdi “fụ́tị̃-nôtĩ” rú, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ándrá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ ídu drị̃drị̃ rĩ kí agá ꞌdáyụ.

23:30 Hõséyã 10:8

23:31 Jõku ꞌBá ị́jộ kóru rĩ drĩ dó drị̃ cị ꞌdĩ áni, ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ la dó drị̃ cị íngoní yã?

§23:48 Bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị́ Gị̃rị́kị̃ tị sĩ rĩ agá úsĩ jụ́jụ́ adịlé ꞌdĩ ĩꞌdi lãꞌbĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ ĩꞌbã kí sĩ ũcõgõ iꞌdajó rĩ.