24
Yẹ́sụ̃ ꞌbã angájó ídri rú rĩ
(Mãtáyõ 28:1-10; Mãrákõ 16:1-8; Yõhánã 20:1-10)
Ụ́ꞌdụ́ drị̃drị̃ Sãbátũ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ ꞌbã vúlé gá, ũkú mụ kí ị̃nádrị̃ gâlé ụ̃ꞌbụ́tịnị́nị́, ꞌdụ kí ãdu ngụ̃lépi ãjị̂ trũ vĩrĩ ĩꞌbã kí idélé la kí ĩndĩ. Ịsụ́ kí írã ꞌbụ́ tị ãzụ̃jó rĩ úgũ ĩꞌdi bụ́lụ́ gá. Fi kí dó ꞌbụ́ agâlé, ịsụ́ kí Úpí Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãvũ ꞌdãá yụ. Drị̃ la iza kí ru rá ĩꞌbã kí drĩ ị́jọ́ ũrã agá ꞌdâ, ãꞌdu icó ru idélé ĩꞌdi ụrụꞌbá gá nĩ yã rĩ gá. Gbõŋáŋá ru ꞌbá ị̃rị̃ iꞌda kí ru ĩꞌbaní bõngó imve dị̃lépi dị̃-dị̃ la trũ. Ũkú ꞌdĩ idé kí ụ̃rị̃ sĩ, ãvụ̃ kí su kí drị̃ vụ̃rụ́ ꞌbá ị̃rị̃ ꞌdã kí drị̃lẹ́ gá ꞌdãá, ꞌbá ꞌdã zị kí, “Ĩmi ꞌbá ídri rĩ ndrụ̃ ị̃nádrị̃ agá íngoní ru yã? Ĩꞌdi ꞌdâ ꞌdáyụ, angá ídri rú ꞌbo, ị́jọ́ ándrá ĩꞌdi ꞌbã jọlé ĩminí Gãlị́lị̃ gá rĩ agá ĩminí ku yã? Íni la, ‘Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ála ĩꞌdi fẽ ꞌbá ũnzí kí drị́ gá, kí ĩꞌdi ipa mũsãláꞌbã sị́ gá, ĩꞌdi angá ídri rú ụ́ꞌdụ́ na la sĩ.’ ” Agá kí dó ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã ándrá jọlé ĩꞌbanî rĩ rá.
ꞌDãá afụ kí dó ru gõlé vúlé angájó ị̃nádrị̃ gâlé mụlé ị́jọ́ ꞌdĩ kí ũlũlé ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ãlu ꞌdã ꞌbaní ꞌbá ꞌdãá rĩ abe pírí. 10 Ũkú mụlépi ị̃nádrị̃ gâlé rĩ kí; Mãríyámũ Mãgãdẽlénã ꞌi, Jũwánã ꞌi, Mãríyámũ Yãkóꞌbõ ꞌbã ãndrẽ ꞌi ãzíla ũkú ãzí kí abe. Nze kí ị́jọ́ ru idélépi rĩ kí vú ụ̃pịgọŋa ꞌbaní. 11 Ị́jọ́ vú nzelé ꞌdã iꞌdá ĩꞌbaní ífí kóru, ãꞌị̃ kí dó sĩ ku. 12 Táni ꞌdĩ ꞌbã áni tí, Pétẽrõ cẹ̃ ị̃nádrị̃ gâlé. Undré ala, ãzíla ndre bõngó ãvũ umbéjó rĩ ị̃sálị, gõ dó lị́cọ́ gâlé ũrãtáŋâ trũ ị́jọ́ ru idélépi rĩ drị̃ gá.
Yẹ́sụ̃ iꞌda ru ꞌbá mụlépi Ị̃máwụ̃ gá rĩ ꞌbanî
(Mãrákõ 16:12-13)
13 Ụ́ꞌdụ́ ãlu ꞌdã sĩ ꞌbá ị̃rị̃ Yẹ́sụ̃ vú bĩlépi ꞌdã ꞌbã ãzí kí mụ agá tọ̃rọ́mẹ́ Ị̃máwụ̃ gá, álị́ kí drĩdríŋĩ gá rĩ kị́lọ̃mítã mụdrị́ drị̃ ãlu Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ be. 14 Ĩꞌbã kí mụ agá ꞌdâ, kí dị̃ ị́jọ́ jọ sĩ ị́jọ́ ru idélépi rĩ kí drị̃ gá. 15 Ĩꞌbã kí ị́jọ́ jọ agá ãzíla ala uya agá ꞌdâ, Yẹ́sụ̃ asé ru ãni rú ĩꞌba rụ́, mụ dó ĩꞌba abe ãlu; 16 ndre kí ĩꞌdi rá ꞌbo, ãko ãzí uga kí ĩꞌdi nị̃lé ĩꞌbaní úmgbé, amá kí ĩꞌdi ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá ku.
17 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi mụ ĩmi drĩdríŋĩ gá ꞌdâ ãꞌdu ị́jọ́ jọ trũ yã?”
Tu kí pá dríŋá, mẹ́lẹ́tị la kí ũcõgõ rú. 18 Kí ãzí ãlu rụ́ la Kị̃lị́yọ́pã ꞌi zị ĩꞌdi, “Mi ꞌbá ãlu ãmụ́ ru ị́jọ́ ru idélépi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ụ́ꞌdụ́ alịlépi were ꞌdĩ gá ꞌdâ rĩ kí nị̃lépi ku rĩ ꞌi yã?”
19 Zị, “Ãꞌdu idé ru nĩ?”
Umvi kí, “Ị́jọ́ ru idélépi Yẹ́sụ̃ ꞌbá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ ụrụꞌbá gá rĩ, ꞌbá ꞌdĩ ándrá nábị̃ ũkpó ru ị́jọ́ jọŋá sĩ ãzíla ãzị́ idéŋá sĩ Ãdróŋâ drị̃lẹ́ gá ꞌbá kí drị̃lẹ́ gá ĩndĩ la. 20 Ãtalo ãmbogo rĩ kí ꞌbá ãma drị̃lẹ́ gá ãmbogo rĩ abe fẽ kí ĩꞌdi ị́jọ́ lịjó drị̃ la gá ꞌbã drã rá, îpa dô sĩ ĩꞌdi mũsãláꞌbã sị́ gá. 21 Ãꞌbã ásị́ ĩꞌdi ándrá amụ́ agá Ịsịrayị́lị̃ unzelé sĩ drị̃wãlã ịsụ́jó. ꞌDĩ ꞌbã agâ sĩ pírí tí, ca dó ãndrũ ụ́ꞌdụ́ na ꞌbo ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã kí ru idé agá. 22 Ũkú ãma agá ꞌdâ rĩ ꞌbã ãzí fẽ kí ãma arulé aru-arû. Mụ kí ꞌbụ́ gâlé ãngũ sãrã sĩ, 23 ịsụ́ kí ĩꞌdi ꞌbã ãvũ ku. Ãgõ kí vúlé, jọ kí, ‘Ãndre urobí mãlãyíkã ꞌbã ãni la, jọ kí ãmaní ĩꞌdi ídri.’ 24 Ãma ãzí mụ kí ị̃nádrị̃ gâlé, ịsụ́ kí ị́jọ́ kí cécé ũkú ꞌdã ꞌbã kí jọlé rĩ ꞌbã áni, wó ịsụ́ kí ĩꞌdi mgbã ndrelé ku.”
25 Yẹ́sụ̃ jọ dó ĩꞌbanî, “Ĩmi ꞌbá úŋmĩ kóru la ãꞌdu sĩ? Ĩmi ꞌbá ị́jọ́ nãbịya ꞌbã kí jọlé ĩminí rĩ kí ãꞌị̃lépi mbẽlẽ rú ku ꞌdĩ yệ! 26 Ĩꞌdi ãndá Kúrísĩtõ ꞌbã ịsụ́ cãndí ráká ꞌbã fi dó sĩ ũpĩ nalé ũkpõ ãmbógó rĩ gá ĩndõ.” 27 Yẹ́sụ̃ icé dó ĩꞌbaní ị́jọ́ sĩlé ĩꞌdi drị̃ gá iꞌdójó Mụ́sã sĩ ãzíla sĩtáŋá nãbịya ꞌbã sĩlé rĩ trũ. 28 Ĩꞌbaní acá agá ãni rú tọ̃rọ́mẹ́ Ị̃máwụ̃ tá ĩꞌbã kí mụjó ala gá rĩ gá, Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru ĩꞌdi ꞌbã rĩ alị drị̃ gá rĩ áni. 29 Wó jọ kí ĩꞌdiní, “Mí uꞌá ãma abe ꞌdâ, ãngũ la dó úgólé nịlé nị̃nị̃.” Mụ dó uꞌálé ĩꞌba abe.
30 Ri íná nalé ĩꞌba abe, aꞌdụ́ mũkátĩ, fẽ ãwãꞌdĩfô drị̃ la gá, andi ĩꞌdi fẽlé ĩꞌbaní nalé. 31 Mị la nzị̃ kí ru, nị̃ kí dó ĩꞌdi cé, wó ãvĩ dó kí mẹ́lẹ́tị gá ꞌdãá rá. 32 Jọ kí ị́jọ́ kí drĩdríŋĩ gá, “Ị́jọ́ ꞌdĩ aló tá ãma ásị́ ãyĩkõ sĩ ĩꞌdi ꞌbã ãmaní ị́jọ́ sĩlé rĩ ífí icé agá ãmaní amụ́ agá gẹ̃rị̃ agá ꞌdâ rĩ sĩ ku yã?” 33 Gbõgbõ angá kí gõlé vúlé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá. Ịsụ́ kí ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ãlu ꞌdã tra kí ru ngúlú ru ꞌbá ãzí kí abe. 34 Jọ kí, “Úpí angá tá rá ãndá-ãndá ru ꞌdĩ! Iꞌda vâ ru Sị̃mọ́nị̃ ní rá.” 35 ꞌBá tá ị̃rị̃ ꞌdã nze kí ĩꞌbaní ị́jọ́ tá ru idélépi gẹ̃rị̃ agá kí ụrụꞌbá gá, ĩꞌbaní Úpî nị̃jó ĩꞌdi ꞌbã mũkátĩ andijó najó rĩ ꞌbã vú.
Yẹ́sụ̃ iꞌda ru ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbanî
(Mãtáyõ 28:16-20; Mãrákõ 16:14-18; Yõhánã 20:19-23; ꞌEtáŋá 1:6-8)
36 ꞌBá ị̃rị̃ ꞌdã ꞌbã kí drĩ ị́jọ́ vú nze agá ꞌdâ, Yẹ́sụ̃ indré kí drĩdríŋĩ gá jọ, “Ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbã adru ĩmi drị̃ gá.” 37 Ásị́ la mvu kí rá idé kí ụ̃rị̃ sĩ, ũrã kí ĩndre úríndí. 38 Wó jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi ásị́ la mvu ãꞌdu sĩ? Ĩmi ũrãtáŋá acá pịrị ku ãꞌdu sĩ? 39 Ĩndre áma drị́ kí pá abe, ꞌdĩ áma mgbã rĩ ꞌi. Ĩmi ụmvị́ ma, ĩmi dó sĩ nị̃ la úríndí adru ĩfãkã trũ ãzíla ĩzánáká abe ĩmĩ ndrelé mâ trũ adrujó ꞌdĩ ꞌbã áni ku.”
40 Ĩꞌdi mụ jọlé la ꞌdĩ áni, iꞌda ĩꞌbaní ru drị́ kí pá abe. 41 Ĩꞌbã kí drĩ ãꞌị̃ agá la ãyĩkõ drị́ ku rĩ gá, Yẹ́sụ̃ zị kí, “Ãko ãzí nalé nãnã la ĩmidrị́ ꞌdâ cí yã?” 42 Fẽ kí ị̃ꞌbị ĩzá aꞌdílé rá la, 43 ꞌdụ ĩꞌdi nalé kí drị̃ gâ sĩ. 44 Jọ ĩꞌbaní, “Ị́jọ́ ándrá mâ jọlé ĩminí ma drĩ ꞌdĩ sĩ ídri ĩmi abe rĩ: ị́jọ́ pírí sĩlé áma drị̃ gá ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ agá, nãbịya ãzí rĩ ꞌbã kí sĩlé ãzíla Zãbụ́rị̃ agá rĩ idé dó ru ãndá-ãndá ru.”
45 Nzị̃ dó kí ásị́sị́ŋá sĩ ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ kí vãjó. 46 Jọ ĩꞌbaní, “Ị́jọ́ sĩlé rĩ ĩꞌdi íni, Kúrísĩtõ la ũcõgõ ịsụ́, ĩꞌdi angá drã agá ídri rú ụ́ꞌdụ́ na la sĩ rá. 47 Ĩꞌdi rụ́ sĩ ála ị́jọ́ ásị́ ujajó, ãzíla ị́jọ́ ꞌbá trũjó ị́jọ́ ũnzí agá rĩ ũlũ sụ́rụ́ pírí nî, iꞌdójó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá. 48 Ĩmi dó sãdínĩ má ãni ị́jọ́ ꞌdĩ ãrĩ. 49 Ma ị́jọ́ mâ Átẹ́pị ꞌbã azịlé rĩ tị ãpẽ ĩminí rá. Ĩtẽ táwụ̃nị̃ ãmbógó ꞌdĩ agá ꞌdâ kpere ũkpõ angálépi ꞌbụ̃ gá rĩ ꞌbã acá agá ĩmi drị̃ gá.”
Yẹ́sụ̃ tụ dó ꞌbụ̃ gá
(Mãrákõ 16:19-20; ꞌEtáŋá 1:9-11)
50 Agụ dó kí ãmvé cajó Bẽtánĩ gá ãni rú; inga dó drị́ ụrụgá sụ̃sụ́ wijó ĩꞌbanî. 51 Ĩꞌdi ꞌbã sụ̃sụ́ wi agá ꞌdĩ gá ꞌdâ, awa kí dó ru ĩꞌba abe, úꞌdụ dó ĩꞌdi ụrụgá ꞌbụ̃ gâlé. 52 Ị̃nzị̃ kí ĩꞌdi ꞌi, gõ kí dó vúlé Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ãyĩkõ ãmbógó la abe. 53 Ãzíla ri kí dó uꞌálé lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá ãwãꞌdĩfô fẽjó Ãdróŋá nî.