Ị́jọ́ Mgbã
Mãtáyõ
ꞌbã sĩlé rĩ
1
Ãwí Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ
(Mãtáyõ 19:9; Mãrákõ 10:11-12; Lụ́kã 16:18)
Ãwí ꞌdĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ úpí Dãwụ́dị̃ ꞌbã ũri rú drị̃lẹ́ Ịbụrahị́mụ̃ drị́ gá rĩ drị̂,
Ĩsákã ꞌbã átẹ́pị Ịbụrahị́mụ̃ ꞌi,
Yãkóꞌbõ ꞌbã átẹ́pị Ĩsákã ꞌi,
Yụ́dã kí ádrị́pịka abe ĩꞌbã átẹ́pị Yãkóꞌbõ ꞌi,
Pẹ̃rẹ́zị̃ kí Zérã be ĩꞌbã átẹ́pị Yụ́dã ꞌi, ĩꞌbã ãndrẽ Tãmárã ꞌi,
Hẽzĩrónĩ ꞌbã átẹ́pị Pẹ̃rẹ́zị̃ ꞌi,
Rámũ ꞌbã átẹ́pị Hẽzĩrónĩ ꞌi.
Ãmĩnãdábũ ꞌbã átẹ́pị Rámũ ꞌi,
Násõnĩ ꞌbã átẹ́pị Ãmĩnãdábũ ꞌi,
Sãlĩmónĩ ꞌbã átẹ́pị Násõnĩ ꞌi.
Bõwázĩ ꞌbã átẹ́pị Sãlĩmónĩ ꞌi, ãndrẽ Rãhábụ̃ ꞌi,
Ụ̃bẹ́dị̃ ꞌbã átẹ́pị Bõwázĩ ꞌi, ãndrẽ Rụ́tụ̃ ꞌi,
Yésẽ ꞌbã átẹ́pị Ụ̃bẹ́dị̃ ꞌi.
Úpí Dãwụ́dị̃ ꞌbã átẹ́pị Yésẽ ꞌi.
Sũlũmánĩ ꞌbã átẹ́pị Dãwụ́dị̃ ꞌi, ãndrẽ Ụ̃rị́yã ꞌbã ũkû ꞌi.
Rẽhõbũwámũ ꞌbã átẹ́pị Sũlũmánĩ ꞌi,
Ãbíyã ꞌbã átẹ́pị Rẽhõbũwámũ ꞌi,
Ásã ꞌbã átẹ́pị Ãbíyã ꞌi.
Yẽhõsãfátĩ ꞌbã átẹ́pị Ásã ꞌi,
Yẽhõrámũ ꞌbã átẹ́pị Yẽhõsãfátĩ ꞌi,
Ụ̃zị́yã ꞌbã átẹ́pị Yẽhõrámũ ꞌi,
Yõtámũ ꞌbã átẹ́pị Ụ̃zị́yã ꞌi,
Ãházị̃ ꞌbã átẹ́pị Yõtámũ ꞌi,
Hẽzẽkíyã ꞌbã átẹ́pị Ãházị̃ ꞌi
10 Mãnásẽ ꞌbã átẹ́pị Hẽzẽkíyã ꞌi,
Ãmọ́nị̃ ꞌbã átẹ́pị Mãnásẽ ꞌi,
Yõsíyã ꞌbã átẹ́pị Ãmọ́nị̃ ꞌi.
11 Yẽkõníyã kí ádrị́pịka abe sáwã ĩꞌbã kí adrujó ãmị́yọ́ŋá ru Bãbụ̃lọ́nị̃ gá rĩ sĩ, ĩꞌbã átẹ́pị Yõsíyã ꞌi.
12 Ĩꞌbã kí adrujó Bãbụ̃lọ́nị̃ gá ãmị́yọ́ŋá ru rĩ ꞌbã vúlé gá:
Sị̃yãlị̃tị́yẹ́lị̃ dó Yẽkõníyã ngọ́pị ꞌi,
Zẹ̃rụ̃bãbẹ́lị̃ ꞌbã átẹ́pị Sị̃yãlị̃tị́yẹ́lị̃ ꞌi.
13 Ãbị̃yụ́dã ꞌbã átẹ́pị rụ́ Zẹ̃rụ̃bãbẹ́lị̃ ꞌi,
Ĩlĩyãkímũ ꞌbã átẹ́pị Ãbị̃yụ́dã ꞌi,
Ãzọ́rị̃ ꞌbã átẹ́pị Ĩlĩyãkímũ ꞌi,
14 Zãdókĩ ꞌbã átẹ́pị Ãzọ́rị̃ ꞌi,
Ãkímũ ꞌbã átẹ́pị Zãdókĩ ꞌi.
Ị̃lị̃yụ́dã ꞌbã átẹ́pị Ãkímũ ꞌi.
15 Ĩlĩyãzãrĩ ꞌbã átẹ́pị rụ́ Ị̃lị̃yụ́dã ꞌi,
Mãtánĩ ꞌbã átẹ́pị Ĩlĩyãzãrĩ ꞌi,
Yãkóꞌbõ ꞌbã átẹ́pị Mãtánĩ ꞌi.
16 Yãkóꞌbõ ĩꞌdi Yụ̃sụ́fụ̃ Mãríyámũ ꞌbã ágọ́bị́ ru rĩ ꞌbã átẹ́pị ꞌi. Mãríyámũ ĩꞌdi Yẹ́sụ̃ umvelé Kúrísĩtõ ꞌi rĩ ꞌbã ãndrẽ ꞌi.
17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, iꞌdójó Ịbụrahị́mụ̃ rụ́ cajó Dãwụ́dị̃ rụ́, áyị́pịka mụdrị́ drị̃ sụ, iꞌdójó Dãwụ́dị̃ rụ́ cajó ĩꞌbã kí adrujó ãmị́yọ́ŋá ru ãngũ Bãbụ̃lọ́nị̃ gá rĩ sĩ áyị́pịka mụdrị́ drị̃ sụ, ãzíla kí ãgõjó ãngũ Bãbụ̃lọ́nị̃ gá rĩ ꞌbã vúlé gá kpere cajó Kúrísĩtõ * Jõku Mãsíyã ꞌi. Kúrísĩtõ ꞌi (Gị̃rị́kị̃ tị sĩ) ãzíla Mãsíyã ꞌi (Ĩbũrãníyã tị sĩ) ị̃rị̃trá ífí la “ꞌBá ãdu ũsũjó drị̃ la gá rĩ.” rụ́, áyị́pịka mụdrị́ drị̃ sụ.
Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã tịŋá
(Lụ́kã 2:1-7)
18 Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã tịŋá ꞌbã iꞌdóŋá drị̂ ĩꞌdi íni: Mãríyámũ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãndrẽ rú, Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã iꞌdólé ĩgbãlé ꞌbo rĩ, wó ịsụ́ ĩꞌdi ꞌa trũ ũkpó Úríndí Ãlá rĩ drị́ gá rĩ sĩ ꞌdĩ sĩ icí kí drĩ ru ku rú. 19 Wó Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã ásị́ gá rĩ ílẽ ĩꞌdi gãlé ũní-ũní ru, ílẽ ĩꞌdiní drị̃nzá fẽlé ũꞌbí agá ku ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã adrujó ágọ́bị́ ãzí ásị́ ãlá la rĩ sĩ.
20 Wó ĩꞌdi mụ ị́jọ́ ꞌdĩ ũrãlé ĩꞌdi agâlé ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌbo, mãlãyíkã Úpí drị̂ iꞌda ru ĩꞌdiní urobí agâ sĩ ãzíla jọ ĩꞌdiní, “Yụ̃sụ́fụ̃ Dãwụ́dị̃ ꞌbã ngọ́pị mí idé ụ̃rị̃ sĩ Mãríyámũ agụjó mídrị́ lị́cọ́ gâlé mî ũkú ru ku, ãꞌdusĩku ãko ĩꞌdi agá ꞌdĩ angá Úríndí Ãlá rĩ drị́. 21 Mãríyámũ la mụ ngọ́tị́ ágọ́bị́ tĩlé, ãzíla mi mụ ĩꞌdi rụ́ ꞌdalé Yẹ́sụ̃ ꞌi, Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Gị̃rị́kị̃ tị sĩ Yósũwã ꞌi, ífí la “Úpí la ꞌbá upa nĩ.” ãꞌdusĩku ĩꞌdi mụ ꞌbá kí palé ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí agá nĩ.”
22 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru íni la ị́jọ́ Úpí ꞌbã jọlé nábị̃ kí tị gá rĩ sĩ rĩ ꞌbã adru rú sĩ ãndá-ãndá ru. 23 “Ĩzóŋá bíkĩrã rú rĩ la adru ꞌa trũ ĩꞌdi ngọ́tị́ ágọ́bị́ tị, ála mụ ĩꞌdi rụ́ umvelé Ị̃mánụ̃wẹ̃lị̃ ꞌi” ífí la “Ãdróŋá ãma abe.”
24 Yụ̃sụ́fụ̃ la mụ angálé ꞌbo, idé ị́jọ́ tá mãlãyíkã Úpí drị̂ bã jọlé ĩꞌdiní rĩ áni, ãzíla ꞌdụ dó Mãríyámũ agụlé ĩꞌdidrị́ lị́cọ́ gâlé ĩꞌdi ꞌbã ũkú ru rá. 25 Wó Yụ̃sụ́fụ̃ icí kí ru ĩꞌdi be ku kpere ĩꞌdi ꞌbã ngọ́tị́ ágọ́bị́ tĩ agá ráká ãzíla ꞌda dó rụ́ la Yẹ́sụ̃ ꞌi.

*1:17 Jõku Mãsíyã ꞌi. Kúrísĩtõ ꞌi (Gị̃rị́kị̃ tị sĩ) ãzíla Mãsíyã ꞌi (Ĩbũrãníyã tị sĩ) ị̃rị̃trá ífí la “ꞌBá ãdu ũsũjó drị̃ la gá rĩ.”

1:21 Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Gị̃rị́kị̃ tị sĩ Yósũwã ꞌi, ífí la “Úpí la ꞌbá upa nĩ.”