2
ꞌBá ũndũwã ru rĩ ꞌbã kí amụ́jó Yẹ́sụ̃ ꞌbã ũrekeŋá ndrejó rĩ
Yẹ́sụ̃ tịjó Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ãngũ Yụ̃dị́yã gá ꞌbo rĩ sĩ, ꞌdĩ sáwã Hẽródẽ ꞌbã adrujó úpí ru rĩ sĩ, ꞌbá ũndũwã rú angálépi ị̃tụ́ ꞌbã ãfũ agâlé rĩ acá kí Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, ãzíla zị kí, “Ũrekeŋá tịlé mụlépi adrulépi úpí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ rĩ íngõlé yã? Ãndre lẽlẽgó iꞌdalépi útị ĩꞌdi ꞌbo rĩ ị̃tụ́ ꞌbã ãfũ agâlé ru, ãzíla ãma amụ́ ĩꞌdi ị̃nzị̃lé.”
Úpí Hẽródẽ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ arelé, drị̃ la iza ru rá, ꞌbá pírí Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá rĩ kí abe. Hẽródẽ la mụ ãtalo ãmbogo rĩ kí atrálé, imbaꞌba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ abe ꞌbo, zị kí, “Ãngũ sĩ Kúrísĩtõ tịjó rĩ íngõlé yã?” Umvi kí ĩꞌdiní, “Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ gá. Ãꞌdusĩku nábị̃ sĩ ĩꞌdi ꞌdĩ ꞌbã áni:
“ ‘Wó ĩmi ꞌbá táwụ̃nị̃ Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ꞌdĩ ãngũ Yụ́dã drị̂ agá ꞌdĩ,
ĩmi adru ĩmbíráŋá ru ꞌbá ꞌbá kí drị̃ celépi Yụ́dã gá rĩ kí agá ku,
ãꞌdusĩku ĩmi agá ꞌdâ ꞌbá drị̃lẹ́ ru
mụlépi adrulépi ꞌbá mádrị́ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ucélépi rĩ la rú ãfũ nĩ.’ Míkã 5:2
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Hẽródẽ ꞌdụ dó ꞌbá ũndũwã rú ꞌdĩ kí ụzịlé yõkõlé sĩ ãzíla ịsụ́ dó sáwã pịrị lẽlẽgó ꞌbã sĩ iꞌdájó rĩ kí tị gá rá. Pẽ dó kí tị mụjó Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gâlé, ãzíla jọ ĩꞌbaní, “Ĩmụ ãngũ ngọ́tị́ŋâ drị̂ ụzị trũ jãjã rú, cọtị ĩdrĩ ĩꞌdi ꞌbã ãngũ ịsụ́ rá, ĩmi amụ́ mání vú la nze trũ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ álẽ mụlé ĩꞌdi ị̃nzị̃lé ĩndĩ.”
Kí mụ ị́jọ́ úpí tị gá rĩ arelé ꞌbo, ko kí drị̃ mụlé gẹ̃rị̃ ĩꞌbadrị́ gá rĩ gá ãzíla lẽlẽgó tá ĩꞌbã kí ndrelé ị̃tụ́ ꞌbã ãfũ agâlé rĩ ꞌde kí drị̃ nĩ kpere ĩꞌdi ꞌbã pá tu agá ãngũ ũrekeŋá ꞌbã sĩ adrujó rĩ gá. 10 Kí mụ lẽlẽgó tá rĩ ndrelé ꞌbo ãyĩkõ ãmbógó la ga dó kí agá tré. 11 Kí mụ filé jó agâlé ꞌbo, ndre kí ũrekeŋá kí ãndrẽ Mãríyámũ be, ãvụ̃ kí dó pírí vú gâ sĩ ĩꞌdi ị̃nzị̃jó. Nzị̃ kí málĩ ĩꞌbadrị̂ kí tị, fẽ kí ĩꞌdiní fẽtáŋá ru gólũdĩ, ãdu ãjị́ ngụ̃lépi vĩrĩ rĩ trũ ãzíla ãdu ãzí umvelé mírã rĩ trũ. 12 Ála mụ kí bị́lẹ́ ị̃ndụ́ lilé urobí agâ sĩ ꞌbã gõ kí vúlêlé Hẽródẽ rụ̂ sĩ ku ꞌbo, gõ kí dó ãngũ ĩꞌbã kí sĩ uꞌájó rĩ gâlé gẹ̃rị̃ ãzị́ gâ sĩ.
Apájó Mị̃sị́rị̃ gá rĩ
13 ꞌBá ũndũwã rú ꞌdĩ kí mụ gõlé ꞌbo, mãlãyíkã Úpí drị̂ iꞌda ru Yụ̃sụ́fụ̃ ní urobí agâ sĩ, jọ ĩꞌdiní, “Mí angá ụrụgá, íꞌdụ ũrekeŋâ kí ãndrẽ be, mí apá Mị̃sị́rị̃ gá. Ítẽ ꞌdãá kpere mání ĩmi umve agá, Hẽródẽ ꞌbã lẽjó ũrekeŋá ndrụ̃jó ꞌdịjó rá rĩ sĩ.” 14 Cọtị Yụ̃sụ́fụ̃ angá ụrụgá, ꞌdụ dó ũrekeŋá kí ãndrẽ be trũ apájó ị́nị́ sĩ trũ mụjó Mị̃sị́rị̃ gá. 15 Uꞌá kí dó ꞌdãá kpere Hẽródẽ ꞌbã drã agá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ Úpí ꞌbã jọlé nábị̃ tị gâ sĩ rĩ idé dó ru ꞌdĩ ꞌbã áni, “Má umve dó mâ ngọ́tị̂ angájó Mị̃sị́rị̃ gâlé rá.” Hõséyã 11:1
16 Hẽródẽ la mụ ndrelé la ꞌbá ũndũwã rú rĩ ulé kí ĩꞌdi ꞌbo, ala dra dó ũmbã sĩ, fẽ dó ãzị́táŋá sĩ anzị níríŋá ãgọbị rú iꞌdójó ílí ị̃rị̃ ãzíla ílí ị̃rị̃ vúlé gá Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ãzíla ãngũ andre la gá ꞌdĩ kí ụꞌdị́jó pírí rá cécé ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ la ịsụ́jó ꞌbá ũndũwã rú rĩ kí tị gá rĩ áni. 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ nábị̃ Yẽrẽmíyã ꞌbã jọlé rĩ idé dó ru ãndá ĩꞌdi ꞌbã kẹ̃jị́ gá.
18 “Ụ́ꞌdụ́kọ́ akụ́ angájó Rámã gâlé,
áwáŋá, ãzíla ụ̃lụ́lụ́ uꞌbéŋá ãmbógó la trũ.
Rãkẹ́lị̃ la awá ĩꞌdi ꞌbã anzị kí sĩ,
gã ru ásị́ ũŋmĩlé úmgbé,
ãꞌdusĩku anzị ꞌbã kí ũdrãjó rá rĩ sĩ.” Yẽrẽmíyã 31:15
Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã kí gõjó vúlé Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ
19 Hẽródẽ la mụ drãlé ꞌbo, mãlãyíkã Úpí drị̂ iꞌda ru urobí agâ sĩ Yụ̃sụ́fụ̃ ní Mị̃sị́rị̃ gá ꞌdãá, 20 ãzíla jọ ĩꞌdiní, “Mí angá ụrụgá, mí aꞌdụ́ ngọ́tị̂ kí ĩꞌdi ꞌbã ãndrẽ be ãzíla ígõ kî trũ ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ gâlé, ãꞌdusĩku ꞌbá ándrá lẽlépi ngọ́tị̂ ꞌbã ídri ãvĩlépi rĩ ũdrã kí ꞌbo.”
21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yụ̃sụ́fụ̃ angá dó, ají dó ngọ́tị̂ kí ãndrẽ be ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ agá ꞌdõlé. 22 Wó ĩꞌdi mụ arelé la úꞌbã Ãrị̃kị̃láwụ̃ úpí ru ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ gá átẹ́pị̃ Hẽródẽ kẹ̃jị́ gá ꞌbo, ụ̃rị̃ fi ásị́ la gá gõjó vúlé ála mụ ĩꞌdi bị́lẹ́ ị̃ndụ́ lilé urobí agâ sĩ ꞌbo, uja ĩꞌdi ꞌbã ígátáŋá sĩ gõjó ãngũ Gãlị́lị̃ drị̂ gá. 23 Ãzíla mụ dó uꞌálé táwụ̃nị̃ umvelé Nãzẹ̃rẹ́tị̃ rĩ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ nãbịya ꞌbã kí jọlé rĩ idé dó ru ĩꞌdi ꞌbã kẹ̃jị́ gá, “Ála ĩꞌdi umve ꞌbá Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá la.”

2:6 Míkã 5:2

2:15 Hõséyã 11:1

2:18 Yẽrẽmíyã 31:15