3
Ị́jọ́ Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ ꞌbã ũlũlé rĩ
(Mãrákõ 1:1-8; Lụ́kã 3:1-18; Yõhánã 1:19-28)
Ụ́ꞌdụ́ ãzí vúlé gá, Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ amụ́ rá ị́jọ́ ũlũjó ãngũ kõtórõ rú Yụ̃dị́yã drị̂ agá, ãzíla jọ, “Ĩmi uja ásị́, ãꞌdusĩku Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ dó ãni rú.” Ãꞌdusĩku ꞌdĩ ꞌbá ị́jọ́ la jọjó nábị̃ Ĩsáyã tị gâ sĩ rĩ:
“Ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌbá ãzí uzálépi ãngũ kõtórõ rú rĩ agá rĩ jọ,
‘Ĩmi itú gẹ̃rị̃ Úpí ní,
ĩmi idé ĩꞌdi kpịmgbịlị́kị ĩꞌdiní sĩ acị́jó.’ ” Ĩsáyã 40:3
Bõngó Yõhánã ꞌbã sụ̃lé rĩ kí ídé ándrá kí ngãmíyã ꞌbã ꞌbíko sĩ, ãzíla icí ru ụ́pị́cẹ́ sẹ́rị̃ íníríkó ru la sĩ cí. Ãkónã ĩꞌdidrị̂ kí ándrá úmbí kí ãnụ́ ásé agá rĩ be. ꞌBá mụ kí ĩꞌdi rụ̂lé angájó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ agâ sĩ pírí ãzíla ãngũ Yõrĩdánĩ agâ sĩ pírí. Iꞌda kí ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí, Yõhánã fẽ dó ĩꞌbaní bãbụ̃tị́zị̃ ị̃yị́ Yõrĩdánĩ gá.
Wó ĩꞌdi mụ ꞌbá wẽwẽ rú Fãrĩsáyĩ rú ãzíla Sãdũkáyõ drị̂ kí ndrelé amụ́ agá ĩꞌdi rụ́ ãngũ ĩꞌdi ꞌbã sĩ bãbụ̃tị́zị̃ fẽjó rĩ gá, jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi ị̃nị̃ galaꞌbá ru ꞌdĩ! Ãꞌdi lũ ĩminí apájó ũmbã Ãdróŋá ãni amụ́lépi rĩ sĩ nĩ yã? Ĩka ífí ru ajílépi ásị́ ujaŋá ũnzĩ aꞌbejó rá rĩ. Ĩmi ũrã ĩmi ásị́ gâlé jọjó la, ‘Ãma anzịŋá Ịbụrahị́mụ̃ ãni Ãdróŋá icó dó sĩ ãmaní drị̃-árụ́ma fẽlé ku,’ íni la ĩmi ásị́ gá ku. Ájọ ĩminí Ãdróŋá icó írãmvá ꞌdĩ kí ujalé Ịbụrahị́mụ̃ ní anzịŋá ru rá. 10 Nekeŋâ ĩꞌdi bábá ife ꞌbã ị̃ndụ́ gá, ãzíla ife pírí ífí mgbã rĩ kalépi ku rĩ kí ála mụ kí galé vụ̃rụ́ ãzíla ála kí uꞌbé ãcí gá.
11 “Ma bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ĩminí ị̃yị́ sĩ sĩ ásị́ ujajó, wó ꞌbá ãzí áma ndẽlépi ũkpõ sĩ rá rĩ la amụ́ ꞌdĩ, ãzíla má icó átã adrulé ĩꞌdi ꞌbã ãtíꞌbó vúlé gá ãsị̃jó la rú ku. Ĩꞌdi bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ĩminí Úríndí Ãlá rĩ sĩ vâ ãcí sĩ. 12 Ĩꞌdi bábá ꞌbá múké rĩ kí drĩdríŋĩ cojó ꞌbá ũnzí rĩ abe cécé ꞌbá ãná ụ́yụ́rụ́ꞌbị́ kí drĩdríŋĩ colépi ãná mgbã rĩ be rĩ áni. Ĩꞌdi ꞌbá múké rĩ kí ꞌbã ãngũ múké rĩ agá cécé ꞌbá ꞌbã ãná mgbã rĩ ꞌbãlé ĩrá agá rĩ áni. Wó ĩꞌdi ꞌbá ũnzí rĩ kí ivé ãcí sĩ cécé ꞌbání ãná ụ́yụ́rụ́ꞌbị́ ivélé ãcí ꞌbá ãzí ꞌbã icólé anụ́lé ku rĩ sĩ rĩ áni.”
Yẹ́sụ̃ ꞌbã bãbụ̃tị́zị̃ bĩjó rĩ
(Mãrákõ 1:9-11; Lụ́kã 3:21-22)
13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yẹ́sụ̃ amụ́ angájó Gãlị́lị̃ gâlé Yõhánã rụ́ amụ́lé bãbụ̃tị́zị̃ bĩlé ị̃yị́ Yõrĩdánĩ gá. 14 Wó Yõhánã lẽ tí ĩꞌdiní gãlé úmgbé, jọ ĩꞌdiní, “Mi tá bãsĩ mání bãbụ̃tị́zị̃ fẽ agá mi ꞌi, wó mi bãsĩ vâ amụ́ má rụ́ yã?”
15 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “ꞌBã adru úꞌdîꞌda rĩ gá ꞌdĩ ãni. Ĩꞌdi ị́jọ́ mgbã la ãmaní ị́jọ́ mgbã rĩ idéjó áyụ, ị́jọ́ ãlá rĩ ꞌbã idé rú sĩ ru ãndá benĩ.” Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yõhánã ãꞌị̃ dó ĩꞌdiní rá.
16 Yẹ́sụ̃ la mụ bãbụ̃tị́zị̃ bĩlé ꞌbo, ãfũ dó ị̃yị́ agâlé ãmvé ꞌdõlé, ꞌbụ̃ nzị̃ ru mgbọ ãzíla ndre Úríndí Ãdróŋá drị̂ ꞌbã asị́ agá ãlĩꞌbõ áni ri agá ĩꞌdi drị̃ gá. 17 Ụ́ꞌdụ́kọ́ angá ꞌbụ̃ gâlé jọ, “ꞌDĩ má Ngọ́pị mâ lẽlé ambamba mání uꞌájó ãyĩkõ sĩ ĩꞌdi ị́jọ́ sĩ rĩ ꞌi.”

3:3 Ĩsáyã 40:3