4
Yẹ́sụ̃ ụ̃ꞌbị̃jó rĩ
(Mãrákõ 1:12-13; Lụ́kã 4:1-13)
Ị́jọ́ ꞌdã ꞌbã vúlé gá, Úríndí agụ Yẹ́sụ̃ ꞌi ãngũ kõtórõ rú rĩ agâlé Sĩtánĩ ní ĩꞌdi ụ̃ꞌbị̃jó. Ĩbũrãníyã 2:18; 4:15 Ĩꞌdi mụ uꞌálé ãkónã naŋâ kóru ụ́ꞌdụ́ kãlị́ sụ ị́nị́ kí ị̃tụ́ be ꞌbo, ĩtrĩkã dó ãbị́rị́. Sĩtánĩ amụ́ dó ĩꞌdi rụ́ jọ ĩꞌdiní, “Ídrĩ adru Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi, íjọ írã ꞌdĩ ꞌbaní, ꞌbã uja kí ru mũkátĩ rú.”
Yẹ́sụ̃ umvi, “Úsĩ bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rá, ‘ꞌBá icó lú adrulé ídri rú ãkónã sĩ áꞌdụ̂sĩ ku, wó ị́jọ́ pírí ãfũlépi Ãdróŋá tị gá rĩ sĩ.’ Ãzị́táŋá Amviŋá 8:3
ꞌDĩ ꞌbã vúlé gá, Sĩtánĩ ꞌdụ ĩꞌdi, ꞌbã ĩꞌdi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ táwụ̃nị̃ ãlá rĩ gá, ꞌbã ĩꞌdi pá tulé ãbi lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã drị̃ wị́lị́wị́lị́ rĩ gá, jọ ĩꞌdiní, “Ídrĩ adru Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi, íꞌbe mi vụ̃rụ̂lé, ãꞌdusĩku sĩ ru bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rá,
“ ‘Ãdróŋá la mãlãyíkã ĩꞌdidrị̂ kí azị ími ị́jọ́ sĩ,’
ãzíla
‘kí ími rụ ụrụgá ꞌdãá drị́ ĩꞌbadrị̂ kí sĩ,
ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ mí icó dó ími pá sị̃lé írã gá ku.’ Zãbụ́rị̃ 91:11-12
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ị́jọ́ sĩlé rĩ jọ vâ, ‘Mí ụ̃ꞌbị̃ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ku.’ Ãzị́táŋá Amviŋá 6:16
Sĩtánĩ agụ vâ ĩꞌdi ꞌbãlé ꞌbé ãzo rĩ ꞌbã sị́ mbílí rĩ drị̃ gá, iꞌda ĩꞌdiní sụ́rụ́ pírí ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ ꞌdĩ kî ãzíla ũnĩ ala gá rĩ kí abe. Jọ dó ĩꞌdiní, “Ma mụ ꞌdĩ kí fẽlé pírí mídrị́ ídrĩ ãvụ̃ vụ̃rụ́ áma drị̃lẹ́ gá áma ị̃nzị̃jó rá rĩ gá.”
10 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌdiní, “Sĩtánĩ, mí ĩdã mi má rụ́ ꞌdâ rá! Ãꞌdusĩku ị́jọ́ sĩlé rĩ jọ, ‘Mí ị̃nzị̃ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌi ãzíla ínga ãzị́ ĩꞌdiní áꞌdụ̂sĩ.’ Ãzị́táŋá Amviŋá 6:13
11 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Sĩtánĩ aꞌbe dó Yẹ́sụ̃ rá ãzíla mãlãyíkã amụ́ kí dó ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé ĩꞌdi ãzã kolé nĩ.
12 ꞌDã ꞌbã vúlé gá Yẹ́sụ̃ la mụ arelé la úsu Yõhánã ꞌi mãbụ́sụ̃ gá, uja dó ru vúlé Gãlị́lị̃ gâlé. 13 Aꞌbe dó Nãzẹ̃rẹ́tị̃ rá, mụ dó uꞌálé Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃ gá ꞌdĩ ãngũ ãzí mĩrĩ tị gá ãngũ Zãbụ̃lọ́nị̃ ꞌbadrị́ Nãfũtálĩ be rĩ ꞌi. 14 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé ru íni la sĩ fẽjó la ị́jọ́ ándrá nábị̃ Ĩsáyã ꞌbã jọlé rĩ ꞌbã acá ĩꞌdi kẹ̃jị́ gá jọ:
15 “Ãngũ Zãbụ̃lọ́nị̃ ꞌbadrị́ Nãfũtálĩ be,
gẹ̃rị̃ mụjó mĩrĩ Gãlị́lị̃ gâlé, ị̃yị́ Yõrĩdánĩ drị̂ ꞌbã wókõ ị̃tụ́ ꞌbã ꞌde agâlé ru rĩ,
ĩꞌdi ãngũ Gãlị́lị̃ drị́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbã kí sĩ uꞌájó rĩ.
16 ꞌBá uꞌálépi ãngũ ịnị agá
rĩ ndre kí dị̃zã ãmbógó la,
ꞌbá uꞌálépi ãngũ drã ꞌbã índréléndri gá rĩ ꞌbaní
dị̃zã dị̃ rá.” Ĩsáyã 9:1-2
17 Iꞌdójó ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ Yẹ́sụ̃ iꞌdó dó ị́jọ́ ũlũlé, “Ĩmi uja ásị́ Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ dó ãni rú.”
Yẹ́sụ̃ ũpẽ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé drị̃drị̃ rĩ kî
(Mãrákõ 1:16-20; Lụ́kã 5:1-11)
18 Yẹ́sụ̃ ꞌbã acị́ agá mĩrĩ Gãlị́lị̃ drị̂ ꞌbã tị gâ sĩ, ndre ꞌbá ãzí ádrị́pị rú la ꞌbã ãzí kí ị̃rị̃, Sị̃mọ́nị̃ umvelé Pétẽrõ rĩ kí ádrị́pị Ãndẽríyã be ị̃ꞌbị ꞌbe agá bóyí sĩ, ãꞌdusĩku ĩꞌba kí adrujó ꞌbá ị̃ꞌbị ꞌbelépi la rĩ sĩ. 19 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi amụ́, ĩmi ãbĩ áma vú, ma mụ ĩmi imbálé adrujó ꞌbá ꞌbá kí tralépi la rú.” 20 Cọtị aꞌbe kí bóyí ĩꞌbadrị̂ kí rá, bĩ kí dó ĩꞌdi vú.
21 Yẹ́sụ̃ la mụ mụlé drị̃ gá angájó ꞌdãá, ndre vâ ꞌbá ị̃rị̃ ádrị́pị rú la kí, Yãkóꞌbõ Zĩbĩdáyõ ngọ́pị kí ádrị́pị̃ Yõhánã be, kí íꞌbó agá ꞌdãá ĩꞌbã átẹ́pị̃ trũ ĩꞌbã bóyí kí idé agá. Yẹ́sụ̃ umve kî, 22 cọtị aꞌbe kí íꞌbó kí átẹ́pị̃ trũ rá bĩ kí dó ĩꞌdi vú.
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ãyánĩ rú la
(Lụ́kã 6:17-19)
23 Yẹ́sụ̃ acị́ ãngũ Gãlị́lị̃ drị̂ agâ sĩ pírí, ꞌbá kí imbá trũ ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agâ sĩ, ị́jọ́ mgbã Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ũlũ trũ, adrí ꞌbá ãyánĩ rú rĩ kí drã ũví ndú-ndú kí abe ꞌbá kí drĩdríŋĩ gá. 24 Ị́jọ́ ĩꞌdi drị̃ gá rĩ iré ãngũ Sị́rị̃yã drị̂ agá pírí, ãzíla ꞌbá ají kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé ꞌbá pírí ãyánĩ rú rĩ kí ãyánĩ ũví ndú-ndú abe, ꞌbá ãzá talépi ambamba rĩ kî, úríndí ũnzí rĩ kî, ãyánĩ ꞌbá uꞌbélépi uꞌbé-uꞌbé rĩ trũ, ꞌbá ãcá trũ rĩ kí abe Yẹ́sụ̃ adrí kí pírí. 25 ꞌBá wẽwẽ rú ãngũ Gãlị́lị̃ gá, Dẹ̃kãpọ́lị̃ gá, Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, Yụ̃dị́yã gá ãzíla ãngũ Yõrĩdánĩ gá ꞌá ꞌdã sĩ rĩ bĩ kí ĩꞌdi vú.

4:1 Ĩbũrãníyã 2:18; 4:15

4:4 Ãzị́táŋá Amviŋá 8:3

4:6 Zãbụ́rị̃ 91:11-12

4:7 Ãzị́táŋá Amviŋá 6:16

4:10 Ãzị́táŋá Amviŋá 6:13

4:16 Ĩsáyã 9:1-2