8
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ãrí ꞌbã nalé rá rĩ
(Mãrákõ 1:40-45; Lụ́kã 5:12-16)
Yẹ́sụ̃ la mụ asị́lé ꞌbé drị̃ gâlé vụ̃rụ́ ꞌdõlé ꞌbo, ꞌbá wẽwẽ rú aꞌdé kí vú la gâ sĩ. Ágọ́bị́ ãzí ãrí ꞌbã nalé rá la amụ́ ĩꞌdi rụ́, tị̃ ãja ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá ãzíla jọ ĩꞌdiní, “Ãmbógó, ídrĩ lẽ la rá, mí icó áma adrílé rá.”
Yẹ́sụ̃ su drị́ ĩꞌdi rụ̂lé ãzíla aló dó sĩ ágọ́bị̂ jọ ĩꞌdiní, “Álẽ rá. Mí adru ãlá ru.” Cọtị ãrí ukó rá. ꞌDãá Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌdiní, índre lẽ ílũ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbá ãzíní ku. Wó ímụ ími ụrụꞌbá iꞌdalé átáló ídétáŋá idélépi rĩ ꞌbanî, ãzíla ífẽ ãko ándrá fẽtáŋá ru Mụ́sã ꞌbã azịlé ꞌbá ãrí ꞌbã nalé adrílépi rá rĩ ꞌbaní sĩ ị́jọ́ vú nzejó rĩ ĩꞌbadrị́.
Ãꞌị̃táŋá ãmbógó ãsĩkárĩ túrú ãlu ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ drị̂
(Lụ́kã 7:1-10)
Yẹ́sụ̃ la mụ filé Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃ gâlé ꞌbo, ágọ́bị́ ãzí ãsĩkárĩ túrú ãlu drị̃lẹ́ gá rĩ amụ́ ãzãkoma zịlé ĩꞌdidrị́. Jọ ĩꞌdiní, “Úpí, mâ ãtíꞌbó ãyánĩ rú, la ru vụ̃rụ́ gbọ́lọ́ sị́ gâlé ꞌdã, ĩꞌdi ãzá ãmbógó la ta.”
Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌdiní, “Ma mụ ĩꞌdi adrílé rá.”
Ágọ́bị́ ãsĩkárĩ túrú ãlu ꞌbã ãmbógó ru rĩ umvi, “Ãmbógó, ífẽ míní ũcõgõ íni ku, icó míní afíjó mádrị́ jó agá ꞌdõlé ku. Wó ị́jọ lú ị́jọ́ tị sĩ ãtíꞌbó mádrị̂ dó sĩ adrí rá. Wó ma mâ ngá ꞌbá ãzị́táŋá pálé gá la, ãsĩkárĩ áma pálé gá la kí vâ cí. Ádrĩ jọ la ꞌdĩ ní, ímụ ĩꞌdi mụ rá, ãzíla ãzí ꞌdã ní, mí amụ́, ĩꞌdi amụ́ rá. Ádrĩ jọ la ãtíꞌbó mádrị̂ ní, ꞌba idé íni ĩꞌdi idé la rá.”
10 Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ jọlé ꞌdĩ arelé, ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃ ãzíla jọ ꞌbá ĩꞌdi vú ãbĩlépi ꞌdĩ ꞌbaní, “Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, má ịsụ́ drĩ ꞌbá ãzí ãꞌị̃táŋá ãmbógó trũ ꞌdĩ ꞌbã áni la ãngũ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ agá ꞌdâ ku. 11 Ájọ ĩminí ꞌbá wẽwẽ rú kí amụ́ angájó ị̃tụ́ ꞌbã agá agâlé ru, ãzíla ị̃tụ́ ꞌbã ꞌde agâlé ru kí dó ri vụ̃rụ́ ụ̃mụ̃ nalé Ịbụrahị́mụ̃ trũ, Ĩsákã trũ, ãzíla Yãkóꞌbõ abe Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ agá. 12 Wó ꞌbá Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ꞌdị́pịka rú rĩ kí ála kí uꞌbé ãmvé ãngũ ịnị rĩ agá, ãngũ ꞌdã gá ꞌdãá áwáŋá ãzíla sị́ naŋá la adru nĩ.”
13 Yẹ́sụ̃ jọ dó ãmbógó ãsĩkárĩ drị̃lẹ́ gá rĩ nî, “Ímụ vúlêlé, ị́jọ́ míní ãꞌị̃lé rĩ la ru idé tá míní lẽlé rĩ ꞌbã áni.” Cọtị ãmbógó ꞌbã ãtíꞌbô adrí dó sáwã ꞌdã sĩ rá.
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá wẽwẽ rú kî
(Mãrákõ 1:29-34; Lụ́kã 4:38-41)
14 Yẹ́sụ̃ la mụ afílé Pétẽrõ drị́ko gá ꞌdõlé ꞌbo, ịsụ́ Pétẽrõ ꞌbã ĩdrâ la drị̃ cị agá ãyánĩ sĩ ụrụꞌbá la ko sĩ tị̃rị̃-tị̃rị̃. 15 Yẹ́sụ̃ arụ́ ĩꞌdidrị́ gá ꞌdâ ãzíla ãyánĩ aꞌbe ĩꞌdi rá, imbá ru ụrụgá iꞌdó íyóŋá iyólé ĩꞌdinî.
16 Ĩndró la mụ acálé ꞌbo, ꞌbá ají kí Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé ꞌbá ĩꞌbã ãni ãyánĩ rú ũví ndú-ndú úríndí ũnzí trũ rĩ kí wẽwẽ rú. Yẹ́sụ̃ jọ lú ị́jọ́ tị sĩ áꞌdụ̂sĩ úríndí ũnzí ꞌbá kí agá rĩ fũ kí rá ãzíla adrí ꞌbá ãyánĩ rú rĩ kí pírí. 17 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé ru íni la ị́jọ́ nábị̃ Ĩsáyã ꞌbã sĩlé rĩ ꞌbã idé ru ĩꞌdi ꞌbã kẹ̃jị́ gá ãndá benĩ.
“ꞌDụ ũcõgõ ãmadrị́ rĩ kí rá
ãzíla ꞌdụ ãyánĩ ãmadrị̂ kí rá.” Ĩsáyã 53:4
Ãjẹ̃ sĩ Yẹ́sụ̃ vú bĩjó rĩ
(Lụ́kã 9:57-62)
18 Yẹ́sụ̃ la mụ ꞌbá ũꞌbí ru tralépi ĩꞌdi andre gá ꞌdĩ kí ndrelé, fẽ ãzị́táŋá ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ ꞌbaní sĩ zajó mĩrĩ ꞌbã ꞌá ꞌdã sĩ. 19 Cọtị ímbápị ãzị́táŋá imbálépi rĩ amụ́ ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé jọ ĩꞌdiní, “Ímbápị, ma ími vú bĩ kpere ãngũ mî sĩ mụjó rĩ gá.”
20 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ũbálígó kí ꞌbã ꞌbụ́ kí cí, ãzíla ãríŋá ꞌbụ̃ gá ꞌdĩ ꞌbã jõrõvũ kí cí, wó Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã ãngũ sĩ ru lajó sĩ drị̃kã ãtị̃jó la ꞌdáyụ.”
21 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé la ãzí jọ ĩꞌdiní, “Ãmbógó, mí ají ágõ vúlé mụlé má átẹ́pị ị̃sị̃lé ráká.”
22 Wó Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Mí ãbĩ áma vú, mí aꞌbe ꞌbá drãlépi úríndí agá rá rĩ ꞌbã ị̃sị̃ kí ꞌbá ĩꞌba ãni drãlépi rá rĩ kí nĩ.”
23 Yẹ́sụ̃ tụ dó filé íꞌbó agá ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌde kí dó ĩꞌdi vú gâ sĩ. 24 Gbõgbõ ãlụ́kụ́kụ̃ ũkpó la iꞌdó lilé, mĩrĩ agá ꞌdãá ị̃yị́ iꞌdó ru gbãlé íꞌbó agá, iꞌdó dó sĩ ꞌdelé ị̃yị́ ị̃ndụ́, wó Yẹ́sụ̃ ꞌdĩ sĩ ụ́ꞌdụ́ gá. 25 ꞌBá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ko kí dó drị̃ mụlé ĩꞌdi rụ̂lé ĩꞌdi ingalé, jọ kí ĩꞌdiní, “Úpí, ípa ãma ꞌi. Ãma úgólé ịmvụ́lé ꞌdõ fô!”
26 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩmi ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ wereŋá ꞌdĩ, ĩmi uꞌá ụ̃rị̃ sĩ ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã?” Angá dó ụrụgá, za ãlụ́kụ́kụ̃ drị̃ gá ị̃yị́ ungalépi tũlãtũlã rĩ be sĩ kí atrịjó. Cọtị ãngũ ịgbẹ dó ndrú.
27 ꞌBá pírí uꞌá kí ụ̃sụ̃táŋá sĩ, ụzị kí ru kí drĩdríŋĩ gá, “ꞌBá ꞌdĩ ãmgbã rĩ gá ãꞌdi ꞌi? Ãlụ́kụ́kụ̃ ꞌbã tị la arejó ị̃yị́ ungalépi ꞌdĩ abe rá ꞌdĩ!”
Yẹ́sụ̃ adró úríndí ũnzí ꞌbá ị̃rị̃ kí agá
(Mãrákõ 5:1-20; Lụ́kã 8:26-39)
28 Yẹ́sụ̃ la mụ zalé mĩrĩ gá ꞌá ãngũ umvelé Gãdárã rĩ gá, ãgọbị ị̃rị̃ uꞌálépi ị̃nádrị̃ kí drĩdríŋĩ gá la ãfũ kí amụ́lé ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé. Ãgọbị ꞌdĩ kí úríndí ũnzí kí agá cí, kí ũmbã rú, ãꞌị̃ kí ꞌbá ãzíní alịjó gẹ̃rị̃ ꞌdã gâ sĩ ku. 29 Za kí ụ́ꞌdụ́kọ́ ụrụgá sĩ, “Ãdróŋá Ngọ́pị, ílẽ ãma rụ́ ãꞌdu yã? Mí amụ́ ãmaní cãndí fẽlé ꞌdĩ sĩ ụ́ꞌdụ́ la acá drĩ ku rú yã?”
30 Kí drĩdríŋĩ gá ĩzõgó ũꞌbí la kí ĩrí na agá ãni rú kí andre gá ꞌdãá. 31 Úríndí ũnzí ꞌbã kí mãmálá Yẹ́sụ̃ rụ́, “Ídrĩ ãma adró ãmvé rá, ípẽ ãma tị ĩzõgó ũꞌbí ꞌdã kí agá.”
32 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmụ.” Ãfũ kí dó mụlé filé ĩzõgó kí agâlé. Ĩzõgó ũꞌbí ꞌdĩ kpẹ̃ kí rị̃ cẹ̃lé ꞌbé ꞌbã ãngũ cị́kị́cị́kị́ ꞌdã gâ sĩ uꞌdelé ịmvụ́lé mĩrĩ agâlé ũdrãlé rá. 33 Ãgọbị ĩzõgó kí ucélépi rĩ apá kí rá cẹ̃lé táwụ̃nị̃ agâlé mụlé ị́jọ́ pírí ru idélépi rĩ kí vú nzelé, ị́jọ́ ru idélépi ãgọbị úríndí ũnzí trũ rĩ ꞌba rụ́ rĩ abe. 34 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá pírí táwụ̃nị̃ agá rĩ fũ kí dó mụlé Yẹ́sụ̃ rụ̂lé, ãzíla kí dó mụ ĩꞌdi ndrelé ꞌbo, ꞌbã kí mãmálá Yẹ́sụ̃ rụ́ sĩ ãngũ ĩꞌbadrị́ gá rĩ aꞌbejó rá.

8:17 Ĩsáyã 53:4