10
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ụ̃pịgọŋa ĩꞌdidrị́ mụdrị́ ꞌdĩ kí tị pẽjó rĩ
(Mãrákõ 3:13-19; Lụ́kã 6:12-16)
Yẹ́sụ̃ umve ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé ãngũ ãlu gá ãzíla fẽ ĩꞌbaní ũkpó sĩ úríndí ũnzí kí adrojó ãzíla ãyánĩ ũví ndú-ndú kí adríjó ĩndĩ.
ꞌDĩ kí ụ̃pịgọŋa ĩꞌdidrị́ mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ ꞌbã rụ́ kí: drị̃drị̃ rĩ Sị̃mọ́nị̃ (Yẹ́sụ̃ ꞌbã umvelé Pétẽrõ ꞌi rĩ) kí ádrị́pị̃ Ãndẽríyã be, Yãkóꞌbõ Zĩbĩdáyõ ꞌbã ngọ́pị kí ádrị́pị̃ Yõhánã be, Fị́lị́pọ̃ ꞌi, ãzíla Bãrĩtõlõmáyõ ꞌi, Tómãsĩ ꞌi, ãzíla Mãtáyõ mụ̃sọ́rọ̃ tralépi rĩ ꞌi, Yãkóꞌbõ Ãlĩfáyõ ngọ́pị ꞌi, ãzíla Tãdáyõ ꞌi Sị̃mọ́nị̃ angálépi amụtị ꞌbá ãꞌdị́ ꞌdịlépi lẽjó adrujó ꞌbá Rụ́mị̃ rú rĩ kí pálé gá ku rĩ ꞌi ãzíla Yụ́dãsị̃ Ị̃sị̃kãrị́yọ́tị̃ ĩꞌdi ꞌbã mẹ́lẹ́ mbelépi rĩ ꞌi.
ꞌBá mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ kí Yẹ́sụ̃ pẽ kí tị ãmvêlé jọ ĩꞌbaní, “Lẽ ĩmụ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí drĩdríŋĩ gâ sĩ jõku táwụ̃nị̃ ꞌbá Sãmãríyã rú ꞌdĩ ꞌbadrị̂ kí agâ sĩ ku. Rá la ĩmụ kãbĩlõ Ịsịrayị́lị̃ rú ãvĩlépi rá ꞌdĩ ꞌbã rụ́. Ĩminí mụ agá, ĩmụ ị́jọ́ ꞌdĩ ũlũ trũ, ‘Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ dó ãni rú.’ Ĩmi adrí ꞌbá ãyánĩ rú rĩ kî, ĩmi inga ꞌbá drãlépi rá rĩ kí ídri. Ĩmi adrí ꞌbá ãrí ꞌbã nalé rá ꞌdĩ kî, ĩmi adro úríndí ũnzí ꞌbá kí agá rĩ kî. Úfẽ ĩminí ị̃sálị ĩfẽ vâ ꞌbá ꞌbaní ị̃sálị. Ĩꞌdụ gólũdĩ, sílĩvã, jõku sĩlíngĩ ífí-ífí ru la kí ĩmi jábã gá ĩndĩ ku, 10 ĩꞌdụ jũrúwã ãcị̃ ãni la ku, ĩmi ãdrõ bõngó ku, jõku ŋĩlâ ãzíla túré ku. ꞌBá ãzị́ ngalépi rĩ lẽ úfẽ ĩꞌdiní ãkónã nalé rá.
11 “Táwụ̃nị̃ ãmbógó jõku ãngũ ĩmi sĩ fijó rĩ agá, ĩmi ịsụ́ jõ ꞌbá icólépi ĩmi aꞌị́lépi uꞌájó ĩꞌdidrị́ko gá la, ĩmi uꞌá ĩꞌdidrị́ko gá ꞌdãá kpere ĩmi drị̃ ko agá. 12 Ĩminí fi agá lị́cọ́ agâlé, ĩjọ ꞌbá ala gá ꞌdãá rĩ ꞌbaní ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbã adru ĩmi abe. 13 ꞌBá lị́cọ́ ꞌdã agá rĩ drĩ kí ĩmi aꞌị́ rá, ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩmidrị́ gá rĩ ꞌbã ace ꞌdãá, wó drĩ kí ĩmi aꞌị́ ku, ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩmidrị́ gá rĩ la ru uja vúlé ĩmi rụ́ ꞌdõlé. 14 ꞌBá ãzí drĩ kí ĩmi aꞌị́ ku jõku drĩ kí ị́jọ́ ĩminí jọlé rĩ ãꞌị̃ ku, ĩmi ụtụ́ pụ́trụ́ ĩmi pá gá rĩ ĩminí lị́cọ́ jõku táwụ̃nị̃ ꞌdã aꞌbe agá. 15 Ájọ ĩminí ị́jọ́ mgbã, ụ́ꞌdụ́ Ãdróŋá ꞌbã drụ́zị́ ị́jọ́ lịjó rĩ ũcõgõ ãngũ ꞌdã drị́ gá rĩ la ũcõgõ ꞌbá ándrá Sõdómũ gá Gõmórã be rĩ ꞌbadrị́ kí ndẽ rá.
Cõcóŋá drụ́zị́ amụ́lépi rĩ
(Mãrákõ 13:9-13; Lụ́kã 21:12-17)
16 “Ĩndre drĩ ma ĩmi tị pẽ cécé kãbĩlõ kí áni uꞌájó ụ̃bọ̃gụ̃ kí drĩdríŋĩ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi adru ũndũwã rú ị̃nị̃ áni ãzíla ị́jộ kóru ãmámũ áni.
17 “Ĩmi adru mịfị́ trũ, ꞌbá ꞌbã ị́jọ́ sĩ, kí ĩmi agụ ãngũ sĩ kẹ́sị̃ jọjó rĩ gá kí ĩmi co ĩꞌbã ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agá. 18 Áma ị́jọ́ sĩ ála mụ ĩmi agụlé ụ̃ꞌbị̃lé ꞌbá ꞌbá drị̃ celépi ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá ũpi kí abe, sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ vú nzejó ĩꞌbanî ãzíla ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ abe. 19 Drĩ kí ĩmi rụ rá, ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ĩmi ĩꞌbaní ãꞌdu ꞌbã ị́jọ́ jọ yã rĩ sĩ ku, jõku ĩmi ị́jọ́ jọ ĩꞌbaní íngoní yã rĩ sĩ ku. Ãdróŋá la ĩmi ãꞌdu ị́jọ́ jọ yã rĩ fẽ sáwã ꞌdã sĩ nĩ, 20 ãꞌdusĩku adru ĩmi ị́jọ́ jọ ĩmi ꞌi la ku, wó Úríndí ĩmĩ Átẹ́pị drị́ gá rĩ la mụ ị́jọ́ jọlé ĩmi agâ sĩ nĩ.
21 “Ádrị́pị la ádrị́pị mẹ́lẹ́ mbe ĩꞌdi ꞌdịjó káyĩ, átẹ́pị kí ngọ́pị̃ be, anzị kí angá trụ ꞌbá kí tịlépi rĩ kí drị̃ gá, ãzíla kí kí fẽ ꞌdịlé káyĩ. 22 ꞌBá pírí kí ĩmi ngụ̃ ũnzí ãꞌdusĩku áma ị́jọ́ sĩ, wó ꞌbá pá tulépi ũkpó ru kpere ãsị̃ŋá gá rĩ ála ĩꞌdi pa rá. 23 Údrĩ ĩmi ĩcõcõŋã táwụ̃nị̃ ãzí rĩ gá, ĩmi apá ãzí rĩ gá. Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ ĩmi icó táwụ̃nị̃ Ịsịrayị́lị̃ gá ꞌdĩ kí delé acị́jó ala gâ sĩ pírí ku, kpere ụ́ꞌdụ́ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã acá agá.
24 “ꞌBá imbálé imbâ rĩ ndẽ ímbápị ĩꞌdidrị̂ ku, ãtíꞌbó adru ãmbógó ru ãndânĩ úpí ĩꞌdidrị̂ drị̃lẹ́ gá ku. 25 Ĩꞌdi múké ꞌbá imbálé imbâ rĩ ní acájó cécé ꞌbá ĩꞌdi imbálépi rĩ áni, ãzíla ãtíꞌbó ní acájó cécé úpí ĩꞌdidrị̂ áni. Údrĩ ꞌbá lị́cọ́ ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ umve Bẹ̃lị̃zẹ̃bụ́lụ̃, ꞌbá lị́cọ́ ꞌdã agá rĩ kí úmve dó kí ndẽ ꞌdĩ rá rĩ gá ku yã?
26 “Lẽ ĩmi idé kí sĩ ụ̃rị̃ sĩ ku. Ãko ãzí ru zị̃lépi zị̃-zị̃ ꞌbaní mụlé iꞌdalé ku la ꞌdáyụ, jõku ãko aꞌbólé aꞌbô rĩ kí ála kí drị̃ gá ị́jọ́ nị̃ rá. 27 Ị́jọ́ mání jọlé ĩminí ãngũ ịnị agá rĩ ĩnze vú la ãngũ ule agá, ị́jọ́ ĩminí arelé yõkõlé sĩ rĩ, ĩmi iwá la jó drị̃ gá. 28 Ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ꞌbá ụrụꞌbá ꞌdĩ ꞌdịlépi áyụ wó icólépi úríndí ꞌdịlépi ku ꞌdĩ kî sĩ ku. Be la rá la ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ Ãdróŋá ụrụꞌbá kí ꞌdịlépi úríndí be ãcí ukólépi ku rĩ agá rĩ sĩ. 29 Ícó ãriŋa nírí ị̃rị̃ kí ị̃tụ̃ndãlé ãjẹ̃ were sĩ ku yã? Wó ãlu la ꞌbã ãzí icó aꞌdélé vụ̃rụ́ Ãdróŋá ꞌbã lẽtáŋâ kóru ku. 30 Ãzíla drị̃ꞌbị́ ífí ĩmi drị̃ gá ꞌdĩ kí nị̃ kí kãlãfe rá. 31 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku, ĩmi ãjẹ̃ ãmbógó ru ndẽ ãriŋa ũꞌbí ꞌdĩ kí rá.
32 “ꞌBá áma iꞌdalépi ꞌbá kí drị̃lẹ́ gá rĩ, ma vâ mụ ĩꞌdi iꞌdalé mâ Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ drị̃lẹ́ gá rá. 33 Wó ꞌbá áma gãlépi ũꞌbí kí drị̃lẹ́ gá rĩ, ma vâ mụ ĩꞌdi gãlé mâ Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ ꞌbã drị̃lẹ́ gá úmgbé.
34 “Ĩmi ũrã ĩmi ásị́ gá má ají ĩminí ụ̃nọ́kụ́ gá ásị́ ị̃gbẹ̃ la ku, má amụ́ ĩminí ásị́ ị̃gbẹ̃ ajílé ku, wó ị́lị́ŋá. 35 Má amụ́,
“ ‘ngọ́tị́ ágọ́bị́ kí awalé átẹ́pị̃ be,
ĩzóŋá kí awalé ãndrẽ be,
ũkú kí ĩdrâ be.
36 Mẹ́rọ́ꞌbá mídrị̂ kí ꞌbá mídrị́ lị́cọ́ gá ꞌdĩ kî ꞌbã ãzí.’ Míkã 7:6
37 “ꞌBá átẹ́pị̃ kí lẽlépi ãndrẽ be ãndânĩ ndẽ ma rá rĩ ĩꞌdi ꞌbã ụ̃rọ̃drị́ mání ꞌdáyụ, ꞌbá vâ ị̃zẹ́pị̃ kí lẽlépi ngọ́pị̃ be ndẽ ma rá rĩ ꞌbã ụ̃rọ̃drị́ mání ꞌdáyụ, 38 ãzíla ꞌbá mũsãláꞌbã mádrị̂ ꞌdụlépi ãzíla áma vú ãbĩlépi ku rĩ ꞌbã ụ̃rọ̃drị́ mání ꞌdáyụ. 39 ꞌBá ídri ĩꞌdidrị́ gá rĩ tãmbalépi rĩ la ĩꞌdi ãvĩ rá, ãzíla ꞌbá ídri ĩꞌdidrị́ gá rĩ ãvĩlépi áma ị́jọ́ sĩ rĩ la ịsụ́ la rá.
40 “ꞌBá ĩmi aꞌị́lépi rĩ aꞌị́ ma ꞌi ãzíla ꞌbá áma aꞌị́lépi rĩ aꞌị́ ꞌbá áma tị ãpẽlépi rĩ ꞌi. 41 ꞌBá nábị̃ aꞌị́lépi ĩꞌdi ꞌbã adrujó nábị̃ rĩ sĩ rĩ, ĩꞌdi ũyá nábị̃ drị́ gá rĩ ịsụ́, ãzíla ꞌbá ꞌbá ãlá Ãdróŋá drị̂ kí aꞌị́lépi rĩ ĩꞌdi ꞌbá ãlá rĩ ꞌbã ũyá ịsụ́. 42 Ãzíla ꞌbá ị̃yị́ ị̃gbẹ́ fẽlépi kópõ sĩ mvụlé ꞌbá nírí ꞌdĩ ꞌbanî ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã adrujó ꞌbá mání imbálé la rĩ sĩ rĩ, ájọ ĩminí ị́jọ́ mgbã ícó ĩꞌdi ꞌbã ũyá ị́jọ́ ãvĩlé ku.”

10:36 Míkã 7:6