11
Yẹ́sụ̃ kí Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ be
(Lụ́kã 7:18-35)
Yẹ́sụ̃ la mụ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ kí delé imbá agá ꞌbo, mụ drị̃ gá ꞌdãá rĩ sĩ ꞌbá kí imbá trũ ãzíla ị́jọ́ ũlũ trũ táwụ̃nị̃ Gãlị́lị̃ drị̂ kí agâ sĩ.
Yõhánã mãbụ́sụ̃ gâlé rĩ ĩꞌdi mụ ị́jọ́ Kúrísĩtõ ꞌbã idélé rĩ kí arelé ꞌbo, pẽ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí tị, Yẹ́sụ̃ zịjó, “Mi ꞌbá jọlé ĩꞌdi amụ́ rĩ ꞌi yã, jõku ãtẽ ꞌbá ãzí ndú la yã?”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩgõ vúlé ãzíla ĩlũ Yõhánã ní ị́jọ́ ĩminí arelé ãzíla ĩminí ndrelé rĩ kî. ꞌBá mịfị́ kóru rĩ kí dó ãngũ ndre rá, ꞌbá ãcâ trũ rĩ kí acị́ rá, ꞌbá ãrí ꞌbã nalé rá rĩ adrí kí rá, ꞌbá bị́lẹ́ kóru rĩ kí ị́jọ́ are rá, ꞌbá drãlépi rá rĩ angá kí ídri rá, ãzíla úlũ ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbá lẽmẽrí rĩ ꞌbanî rá. Drị̃lẹ́ba ꞌbá aꞌdélépi áma ị́jọ́ sĩ ku rĩ ꞌbanî.”
ꞌBá Yõhánã ꞌbã imbálé rĩ kí dó mụ drị̃ kolé mụlé, Yẹ́sụ̃ iꞌdó dó ị́jọ́ jọlé ũꞌbí ꞌbaní Yõhánã drị̃ gá. “Ĩfũ ándrá mụlé Yõhánã rụ́ ãngũ kõtórõ rú rĩ gâlé ãꞌdu ndrelé? ꞌBá ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ kí ru ujajó ujâ cécé ũzú ãlụ́kụ́kụ̃ ꞌbã ayalé rĩ áni rĩ ndrelé yã? Drĩ adru ꞌdĩ ꞌbã áni ku, ĩfũ dó ãmvêlé ãꞌdu ndrelé yã? ꞌBá bõngó ũniyambamba ãjẹ̃ rú rĩ sụ̃lépi rĩ ndrelé yã? Yụ, ꞌbá bõngó ũniyambamba ãjẹ̃ rú rĩ sụ̃lépi rĩ kí uꞌá ãngũ ũpi ꞌbadrị́ko gá rĩ kí agá. Wó ĩfũ ándrá ãmvêlé mụlé ãꞌdu ndrelé yã? Nábị̃ ndrelé yã? Ãndá, ájọ ĩminí ndẽ nábị̃ rá. 10 ꞌDĩ bãsĩ ꞌbá ị́jọ́ sĩjó drị̃ la gá bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá jọlépi la:
“ ‘Índre drĩ! Ma mụ mâ ꞌbá ị́jọ́ ujílépi la tị pẽlé ími drị̃lẹ́ gâlé ꞌdĩ,
ĩꞌdi mụ gẹ̃rị̃ idélé míní ími drị̃lẹ́ gâlé.’ Mãlákĩ 3:1
11 Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ꞌbá ũkú ꞌbã tịlé ꞌdĩ kí drĩdríŋĩ gá angálépi Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ ndẽlépi rá la ꞌdáyụ. Wó ꞌbá ĩmbíráŋá ru Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ agá rĩ ndẽ ĩꞌdi rá. 12 Iꞌdójó ụ́ꞌdụ́ Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ drị́ ꞌdã sĩ kpere ãndrũ, Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ la ru iré ũkpõ sĩ ãzíla ꞌbá kí afụ la ũkpõ sĩ. 13 Ãꞌdusĩku nãbịya kí ãzíla ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ abe ri kí ị́jọ́ mụlépi amụ́lépi rĩ kí jọlé kpere acájó sáwã Yõhánã drị̂ agá, 14 ãzíla ĩdrĩ lẽ ị́jọ́ ꞌdĩ ãꞌị̃lé vị́ sĩ rá, ꞌdĩ bãsĩ Ĩlíyã ngalépi amụ́lépi rĩ ꞌi. 15 ꞌBá bị́lệ trũ rĩ, ꞌbã are ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi.
16 “Ma ꞌbá ụ́ꞌdụ́ ꞌdĩ agá rĩ kí ụ̃ꞌbị̃ ãꞌdu sĩ. Kí cécé anzị rilépi ãngũ sụ̂ gá ĩꞌbã ãzí kí umvelépi áváŋá gá rĩ áni.
17 “ ‘Ãvu ĩminí gũká rá,
wó ĩgã úngó la tulé úmgbé,
ãngo ãwú úngó kí rá,
wó ꞌbá ãzí ũcõgõ sĩ la kí ꞌdáyụ.’
18 Ãꞌdusĩku Yõhánã amụ́ mvụ wáyĩnĩ ku, na vâ íná ku, ãzíla ꞌbá jọ kí, ĩꞌdi úríndí ũnzî trũ. 19 Wó Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ amụ́ ãkónã naŋâ trũ ãzíla wáyĩnĩ mvụŋâ trũ wó jọ kí, ‘Ĩndre ĩꞌdi! Ĩꞌdi ꞌbá ãkónã nalépi rọ̃mgbọ́ ru la, ãzíla ĩmẽrãlépi wáyĩnĩ sĩ la, ĩꞌdi wọ̃rị́ ꞌbá mụ̃sọ́rọ̃ tralépi rĩ ꞌbã ãni ꞌbá ũnzí ꞌdĩ abe la.’ Wó ũndũwã la ru iꞌda ị́jọ́ pịrị ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ sĩ.”
Ũcõgõ táwụ̃nị̃ ị́jọ́ ãꞌị̃lépi ku ꞌdĩ kí drị̃ gá
(Lụ́kã 10:13-15)
20 Ị́jọ́ ꞌdã ꞌbã ũngúkú gá, Yẹ́sụ̃ iꞌdó dó ị́jọ́ jọlé ũkpó ru táwụ̃nị̃ ĩꞌdi ꞌbã sĩ tálí ĩꞌdidrị̂ kí idéjó ambamba ꞌdĩ kí drị̃ gá, ãꞌdusĩku ꞌbá ala gá rĩ ꞌbã kí lẽ jó ásị́ ujajó ku ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí agá ãzíla ru ujajó Ãdróŋá rụ́ ku rĩ sĩ. 21 “Ũcõgõ ĩmidrị́ ĩmi ꞌbá Kõrãzínĩ gá ꞌdĩ! Ũcõgõ ĩmidrị́ ĩmi ꞌbá Bẽtẽsãyídã gá ꞌdĩ! Tálí idélé ĩmi agá ꞌdĩ kí údrĩ ándrá kí idé agá Tụ́rọ̃ gá ãzíla Sị̃dọ́nị̃ gá, uja kí tánõ ásị́ sĩ kõlĩ-ĩbá sụ̃jó ãzíla ru fujó úfóró sĩ ꞌbo. 22 Wó ájọ ĩminî, cãndí ĩmidrị́ ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ lịjó rĩ sĩ rĩ la cãndí Tụ́rọ̃ ꞌbadrị́ Sị̃dọ́nị̃ be ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ lịjó kí drị̃ gá rĩ sĩ rĩ ndẽ rá. 23 Ãzíla mi ꞌi Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃, ála mụ ími ingalé ụrụgá yã? Yụ, mi rú jõ fi vụ̃rụ́ kpere ãngũ ꞌbá drãlépi rá rĩ ꞌbadrị̂ agá, údrĩ ándrá tálí idélé ími agá ꞌdĩ kí idé agá Sõdómũ agá, ĩꞌdi tánõ acá kpere ụ́ꞌdụ́ ãndrũ ꞌdõ agá rá. 24 Wó ájọ míní, ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ lịjó rĩ sĩ cãndí mídrị̂ la ãngũ Sõdómũ drị̂ ndẽ rá.”
Ĩmi amụ́ má rụ́ avị́lé
(Lụ́kã 10:21-22)
25 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ Yẹ́sụ̃ jọ, “Má Átẹ́pị, ma ími ịcụ́, mi Úpí ꞌbụ̃ ꞌbadrị́ ụ̃nọ́kụ́ be rĩ ꞌi, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ꞌdĩ kí ízị̃ kí ꞌbá ũndũwã rú rĩ ꞌbaní ãzíla ꞌbá ụ̃nị̃táŋâ trũ rĩ abe cí ãzíla mí iꞌda kí anzị nírí ꞌbanî. 26 Ãndá-ãndá ru, mâ Átẹ́pị, ãꞌdusĩku ꞌdĩ ị́jọ́ múké míní lẽlé rĩ ꞌi.
27 “Mâ Átẹ́pị fẽ ãko pírí kí mádrị́ ꞌbo, ꞌbá ãzí ãlu Ngọ́pị̃ nị̃lépi cé la yụ pẽ lú Átẹ́pị̃ ꞌi, ãzíla ꞌbá ãzí Átẹ́pị̃ nị̃lépi cé la yụ pẽ lú Ngọ́pị̃ ꞌi ãzíla ꞌbá Ngọ́pị̃ ꞌbã ũpẽlé sĩ Átẹ́pị̃ iꞌdajó ĩꞌbanî rĩ ꞌi.
28 “Ĩmi amụ́ má rụ́ ĩmi ꞌbá pírí ãndẽlépi ãzíla tẹ́rị́ ãnzị trũ ꞌdĩ ãzíla ma fẽ ĩminí avị́lé rá. 29 Ĩmi amụ́ ị́jọ́ ụ̃nị̃lé mádrị́, ĩꞌdụ kị̃lị̃mgbọ̃rọ̃ mádrị́ gá rĩ ꞌi, ãꞌdusĩku ma ásị́ rãlị̃ trũ ãzíla áma ásị́ ị̃gbẹ́ ru ãzíla mi dó sĩ avị́ úríndí agá rá. 30 Ãꞌdusĩku kị̃lị̃mgbọ̃rọ̃ mádrị́ gá rĩ adru ãnzị rú ku, tẹ́rị́ mádrị́ gá rĩ perepere rú.”

11:10 Mãlákĩ 3:1