15
Yẹ́sụ̃ imbá ꞌbá kí lãꞌbĩ áꞌbị́ drị̂ gá rĩ drị̃ gá
(Mãrákõ 7:1-13)
Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ, ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú rĩ kí ãzíla imbaꞌba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ abe amụ́ kí Yẹ́sụ̃ rụ́ angájó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá zị kí ĩꞌdi, “ꞌBá míní imbálé rĩ ũbĩ kí lãꞌbĩ ãmã áyị́pịka ꞌbã kí azịlé ãmaní rĩ kí vú ku la ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Ũjĩ kí ru drị́ lãꞌbĩ ãmadrị̂ ꞌbã lẽlé rĩ áni ráká sĩ ãkónã najó ĩndõ ku la ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã?” * Drị́ ũjĩŋá ꞌdĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã ãni kũkâ rú lãꞌbĩ ĩꞌbadrị́ gá rĩ drị̂ ꞌi.
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩmi ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ kí anu lãꞌbĩ ĩmidrị̂ ꞌbã ímbátáŋá arejó ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Ãꞌdusĩku Ãdróŋá jọ, ‘Mí ị̃nzị̃ mí átẹ́pị kí mí ãndrẽ be,’ Ãfũŋá 20:12; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:16 ãzíla ‘ꞌBá átẹ́pị̃ jõku ãndrẽ wãlépi rĩ lẽ úꞌdị ĩꞌdi rá.’ Ãfũŋá 21:17; Lẹ́vị̃ 20:9 Wó ĩmi jọ la ꞌbá ãzí drĩ jọ la átẹ́pị̃ ní jõku ãndrẽ ní ãko ĩmĩ tá icólé ịsụ́lé mádrị́ rĩ áfẽ ĩꞌdi Ãdróŋá ní ãwãꞌdĩfô rú, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi icó dó sĩ ị̃nzị̃táŋá fẽlé ꞌbá ĩmi tịlépi rĩ ꞌbaní ku. Wó ị́jọ́ ĩmi ãni lãꞌbĩ drị̂ sĩ ĩmi ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ uga ãzị́ ngalé úmgbé. Ĩmi ꞌbá mũlũmbẽ rú ꞌdĩ! Ị́jọ́ Ĩsáyã ꞌbã sĩlé ĩmi drị̃ gá rĩ ĩꞌdi ãndá:
“ ‘ꞌBá ꞌdĩ kí mání ãrútáŋá fẽ tị sĩ,
wó ásị́ la kí má rú ꞌdâ rá-rá ru.
ꞌBá ꞌdĩ kí mání ị̃nzị̃táŋá ífí kóru rĩ fẽ,
ímbátáŋá ĩꞌbadrị̂ kí ãzị́táŋá ꞌbá ꞌbã kí ꞌbãlé vâ imbálé nĩ rĩ kî.’ Ĩsáyã 29:13
Ãko ꞌbá ꞌbãlépi ãndị́ ru rĩ
(Mãrákõ 7:14-23)
10 Yẹ́sụ̃ umve ꞌbá ũꞌbí ꞌdĩ kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé, ãzíla jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi are ãzíla ĩvã ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi! 11 Ãko filépi ꞌbá tị gâ sĩ rĩ icó ꞌbá ꞌbãlé ãndị́ ru nĩ la ku, wó ãko ãfũlépi ꞌbá tị gâ sĩ rĩ la ꞌbá ꞌbã ãndị́ ru la nĩ.”
12 Wó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ amụ́ kí dó Yẹ́sụ̃ rú ꞌdõlé jọ kí ĩꞌdinî, “Ínị̃ ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú ꞌdĩ kí mụ ị́jọ́ ꞌdĩ arelé ꞌbo, ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌde kí agá ũnzíkãnã rú rĩ gá rá yã?”
13 Yẹ́sụ̃ umvi, “Ife ãlu-ãlu má Átẹ́pị ꞌbụ̃ gá rĩ ꞌbã salé nĩ ku rĩ ála mụ nzelé la ízókî trũ gbụ́. 14 Ĩmi así ị́jọ́ ĩꞌbadrị̂ kí sĩ ku; kí drị̃lẹ́ mịfị́ kóru la kî, wó ꞌbá mịfị́ kóru rĩ drĩ ꞌbá mịfị́ kóru rĩ drị̃ ꞌde kí ị̃rị̃ trá mụ uꞌdelé ꞌbụ́ gá.”
15 Pétẽrõ jọ, “Mí iꞌda ãmaní ị́jọ́ uꞌbélé ꞌdĩ ꞌbã ífí.”
16 Yẹ́sụ̃ zị kí, “Ĩmi drĩ vâ kpere ũndũwã kóru yã? 17 Ĩnị̃ drĩ ãko filépi ꞌbá tị gâ sĩ rĩ la fi kụ̃bụ̃ gá ãzíla ĩꞌdi fũ ụrụꞌbá gâ sĩ ãmvé rĩ gá ku yã? 18 Wó ãko ãfũlépi ꞌbá tị ga sĩ rĩ la angá ꞌbá ásị́ gâlé ãzíla kí ꞌbá ꞌbã ãndị́ ru nĩ. 19 Ãꞌdusĩku ꞌbá ásị́ agâlé ũrãtáŋá ũnzí ꞌdĩ kí ãfũ nĩ, ꞌbá ꞌdịŋá, ãwụ̃, ũlẽ ũkú sĩ ri, ụ̃gụ̃, ĩnzõ jọjó, ãzíla ꞌbá rụ́ ị́jọ́ ũnzí jọjó rĩ abe. 20 Ãko ꞌdĩ kí ꞌbá ꞌbã adrulé ãndị́ ru nĩ, wó ãko najó drị́ ũjĩŋâ kóru rĩ ꞌbã ꞌbá adrulé ãndị́ ru nĩ ku.”
Ãꞌị̃táŋá ũkú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ drị́ rĩ
(Mãrákõ 7:24-30)
21 Ị́jọ́ ꞌdã ꞌbã vúlé gá Yẹ́sụ̃ aꞌbe ãngũ ꞌdã rá, mụ dó ãngũ Tụ́rọ̃ ꞌbadrị́ Sị̃dọ́nị̃ be rĩ gá. 22 Ũkú ãzí Kãnánĩ ízó ru uꞌálépi ãngũ ꞌdã agá rĩ amụ́ Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé áwáŋâ trũ jọ, “Úpí Dãwụ́dị̃ ngọ́pị, mí andré drĩ áma ízákĩzã fô! Ãmbógó! Má ị̃zẹ́pị ĩꞌdi úríndí ũnzí trũ ãzíla ĩꞌdi ĩꞌdi idé ũnzí-ũnzí.”
23 Yẹ́sụ̃ umvi ị́jọ́ ũkú ꞌdã ní ku, ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ amụ́ kí mãmálá ꞌbãlé ĩꞌdi rụ́, “Ípẽ ũkú ꞌdĩ tị rá, ãꞌdusĩku ĩꞌdi uꞌde ãma vú gâ sĩ áwáŋâ trũ.”
24 Yẹ́sụ̃ umvi, “Âpẽ áma tị kãbĩlõ ãvĩlépi rá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌba rụ́ áꞌdụ̂sĩ.”
25 Ũkû amụ́ ãja tị̃lé Yẹ́sụ̃ drị̃lẹ́ gá jọ, “Úpí íko áma ãzã.”
26 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Adru múké ku íná anzịŋá ꞌbadrị̂ ꞌbejó ũcógó nî.”
27 Ũkû umvi Yẹ́sụ̃ ní, “Ãndá Úpí, wó ũcogo kí vâ íná nírí uꞌdelépi vụ̃rụ́ ãmbógó ĩꞌdidrị̂ ꞌbã méjã pá gá rĩ kí ụꞌdụ nalé rá.”
28 Yẹ́sụ̃ umvi ũkû ní, “Ũkû, ãꞌị̃táŋá mídrị́ gá rĩ ĩꞌdi ãmbógó ru! Ị́jọ́ mî lẽlé rĩ ꞌbã idé ru míní lẽlé rĩ áni.” Ãzíla sáwã ꞌdã agá ꞌdãá ũkû ꞌbã ị̃zẹ́pị adrí rá.
Yẹ́sụ̃ fẽ íná ꞌbá álĩfũ sụ nî
29 Yẹ́sụ̃ aꞌbe ãngũ ãzíla mụ dó mĩrĩ Gãlị́lị̃ tị gâ sĩ. Tụ dó ꞌbé ꞌbã wókõ ãzí gá ụrụgá ri dó vụ̃rụ́. 30 ꞌBá wẽwẽ rú atrá kí ru ĩꞌdi rụ́ ají kí ꞌbá ãcá trũ, mịfị́ kóru, ꞌbá ãyánĩ rú, ꞌbá bị́lệ kóru, ãzíla ꞌbá ãyánĩ ũví ndú-ndú ꞌdĩ kí abe ũꞌbãlé Yẹ́sụ̃ pálé gá ꞌdâ ãzíla adrí kí rá. 31 ꞌBá uꞌá kí ụ̃sụ̃táŋá sĩ kí mụ ꞌbá jõ ị́jọ́ jọlépi ku ꞌdĩ kí ndrelé ị́jọ́ jọ agá, ꞌbá acálépi rá ꞌdĩ acá kí múké, ꞌbá ãcá trũ rĩ kí acị́ pịrị-pịrị, ãzíla ꞌbá jõ mịfị́ kóru rĩ kí ãngũ ndre agá rá! Ị́jọ́ ꞌdĩ fẽ dó ĩꞌbaní Ãdróŋá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ịcụ́jó.
32 Yẹ́sụ̃ umve dó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé ãzíla jọ ĩꞌbaní, “ꞌBá ꞌdĩ kí ízákĩzã la agá mání rá, ãꞌdusĩku ĩꞌbã kí ãndrũ uꞌájó má be ụ́ꞌdụ́ na rĩ sĩ, ãzíla ãkónã ãzí kí icólé nalé la ꞌdáyụ. Álẽ kí tị pẽlé ãbị́rị́ sĩ ku, ãꞌdusĩku kí mụ uꞌdelé gẹ̃rị̃ gá ku.”
33 ꞌBá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ umvi kí ĩꞌdi jọ kí, “Ãma icó ãkónã ꞌbá wẽwẽ rú ꞌdĩ ꞌbaní nalé rĩ ịsụ́lé íngõlé ãngũ kõtórõ rú ꞌdĩ agá ꞌdâ?”
34 Yẹ́sụ̃ zị kí, “Mũkátĩ kí ĩmidrị́ ꞌdâ sị́ yã?”
Umvi kí, “Ázị̂rị̃ ãzíla ị̃ꞌbị nírí were la kí abe.”
35 Jọ ꞌbá ũꞌbí ꞌdĩ ꞌbaní ꞌbã ri kí vụ̃rụ́ vũ gá ꞌdãá. 36 Wó ꞌdụ dó mũkátĩ ázị̂rị̃ ꞌdĩ kí ãzíla ị̃ꞌbị abe, ĩꞌdi mụ kí drị̃ gá ãwãꞌdĩfô fẽlé Ãdróŋá ní ꞌbo, anu kí ꞌa rá, fẽ dó kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbadrị́. Mụ kí dó kí awa trũ ꞌbá ꞌbanî. 37 ꞌBá pírí na kí kí rá ãzíla aga kí rá. ꞌDã ꞌbã vúlé gá, ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ tra kí ị́mbị́ la acelépi ũnũlépi nírí rĩ kí gụ́fá tré-tré ázị̂rị̃. 38 ꞌBá ãgọbị rú nalépi la rĩ kí ꞌbã kãlãfe álĩfũ sụ, úlã ũkú kí anzị nírí abe gẹ̃rị̃ sĩ ku. 39 Yẹ́sụ̃ ꞌbã ꞌbá wẽwẽ rú ꞌdĩ kí tị pẽjó ꞌbo rĩ ꞌbã vúlé gá, tụ dó filé íꞌbó agá, ãzíla mụ dó ãngũ Mãgãdánĩ gá.

*15:2 Drị́ ũjĩŋá ꞌdĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã ãni kũkâ rú lãꞌbĩ ĩꞌbadrị́ gá rĩ drị̂ ꞌi.

15:4 Ãfũŋá 20:12; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:16

15:4 Ãfũŋá 21:17; Lẹ́vị̃ 20:9

15:9 Ĩsáyã 29:13