26
Ị́jọ́ itúlé Yẹ́sụ̃ ụrụꞌbá gâ sĩ lẽjó ĩꞌdi ꞌdịjó rá rĩ
(Mãrákõ 14:1-2; Lụ́kã 22:1-2; Yõhánã 11:45-53)
Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí delé jọ agá pírí ꞌbo, jọ dó ꞌbá ĩꞌdidrị́ ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, “Ĩmĩ nị̃lé ꞌbo rĩ áni ace ụ́ꞌdụ́ ị̃rị̃ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ ní acájó, ãzíla ála mụ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ fẽlé ipalé mũsãláꞌbã sị́ gá.”
Ãtalo ãmbogo ꞌdĩ kí ꞌbá ĩyõ abe tra kí ru ị́jọ́ itúlé átáló ãmbógó ãndânĩ umvelé Kãyị́fã rĩ drị́ lị́cọ́ gá, ãzíla itú kí ị́jọ́ sĩ Yẹ́sụ̃ rụjó ꞌbá ãzí ꞌbã nị̃ŋâ kóru ãzíla sĩ ĩꞌdi ꞌdịjó rá. Jọ kí, “Wó lẽ ꞌbã adru ụ́ꞌdụ́ ụ̃mụ̃ drị̂ sĩ ku ãꞌdusĩku ũmbã la mụ ãfũlé ꞌbá kí drĩdríŋĩ gá rá.”
Ãdu ũsũjó Yẹ́sụ̃ drị̃ gá Bẽtánĩ gá rĩ
(Mãrákõ 14:3-9; Yõhánã 12:1-8)
Yẹ́sụ̃ ꞌbã adru agá Bẽtánĩ gá lị́cọ́ ágọ́bị́ umvelé Sị̃mọ́nị̃ ãrí ꞌbã nalé rá rĩ drị́ rĩ sĩ, ũkú ãzí amụ́ ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé ãdu ãjẹ̃ rú ãjị́ ngụ̃lépi vĩrĩ la trũ cụ́pã gá tré, nzị̃ tị la ũsũ ĩꞌdi drị̃ la gá ĩꞌdi ꞌbã ru ãtị̃ agá méjã tị gá ꞌdãá.
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ kí mụ ị́jọ́ ꞌdĩ ndrelé ꞌbo, iꞌdó kí unulé ãzíla jọ kí “Îza dó ãdu ꞌdĩ íni ãꞌdu ị́jọ́ sĩ? Ála ájẹ́ ãdu ꞌdĩ ị̃tụ̃ndã agá ãjẹ̃ ĩyõ la sĩ ãzíla séndẽ la fẽ agá ꞌbá lẽmẽrí rĩ ꞌbanî.”
10 Wó Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbanî, “Ĩmi ũkú ꞌdĩ ĩcãndĩ ãꞌdu ị́jọ́ sĩ? Idé mání ị́jọ́ múké ũniyambamba la. 11 ꞌBá lẽmẽrí rĩ kí ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩmi abe wó má icó mụlé uꞌálé ĩmi abe ụ́ꞌdụ́ pírí ku. 12 Ĩꞌdi ꞌbã ãdu ꞌdĩ ũsũjó áma ụrụꞌbá gá rĩ sĩ, ĩꞌdi áma idé bábá sĩ áma ị̃sị̃jó. 13 Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ãngũ pírí ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ ũlũjó rĩ agá ála ị́jọ́ ũkú ꞌdĩ ꞌbã idélé rĩ ũlũ ĩndĩ sĩ ĩꞌdi ꞌbã ị́jọ́ ũrãjó.”
Yụ́dãsị̃ ãꞌị̃ Yẹ́sụ̃ ꞌbã mẹ́lẹ́ mbelé
(Mãrákõ 14:10-11; Lụ́kã 22:3-6)
14 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ ꞌbã ãzí umvelé Yụ́dãsị̃ Ị̃sị̃kãrị́yọ́tị̃ ꞌi rĩ mụ ãtalo ãmbogo rĩ ꞌba rụ̂lé, 15 ãzíla zị kí, “Ãko ĩminí lẽlé fẽlé mání rĩ ãꞌdu ádrĩ ĩꞌdi ꞌdụ fẽlé ĩmidrị̂lé ꞌbo rĩ gá?” Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lã kí dó ĩꞌdiní séndẽ sílĩvã rú ífí-ífí la kí kãlị́ na. 16 ꞌDãá Yụ́dãsị̃ iꞌdó dó sáwã múké sĩ Yẹ́sụ̃ rụjó rĩ ndrụ̃lé sĩ ĩꞌdi ꞌdụjó fẽjó ĩꞌbadrị́.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ najó ꞌbá
ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe ãsị̃jó rĩ
(Mãrákõ 14:12-21; Lụ́kã 22:7-13, 21-23; Yõhánã 13:21-30)
17 Ụ́ꞌdụ́ drị̃drị̃ ụ̃mụ̃ mũkátĩ ãkụ́kị́ kóru rĩ najó rĩ sĩ, ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ amụ́ kí ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé, zị kí ĩꞌdi, “Ílẽ ãmụ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ idélé míní íngõlé?”
18 Yẹ́sụ̃ umvi, “Ĩmụ táwụ̃nị̃ ãmbógó rĩ agá ágọ́bị́ ãzí drị́ko gá, ĩlũ ĩꞌdiní, ‘Ímbápị jọ: Sáwã Ãdróŋá ꞌbã fẽlé mání rĩ acá ꞌbo! Álẽ ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ nalé ꞌbá mání imbálé ꞌdĩ abe mídrị́ lị́cọ́ gá ꞌdâ.’ ” 19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ idé kí cécé Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé rĩ áni ãzíla Idé kí dó ãkónã ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ drị̂ ꞌdãá.
20 Ĩꞌdi mụ calé ĩndró sĩ, Yẹ́sụ̃ ri kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌdĩ abe méjã tị gá ãkónã nalé, 21 ãzíla ĩꞌbaní ãkónã na agá ꞌdâ, Yẹ́sụ̃ jọ, “Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ꞌbá ãzí ãlu ĩmi agá ꞌdâ la mụ áma mẹ́lẹ́ mbelé nĩ.”
22 Ãzíla kí ásị́ acá dó ũcõgõ rú, iꞌdó kí dó ĩꞌdi ụzịlé ãlu-ãlu, “Úpí ma ꞌi yã?” 23 Yẹ́sụ̃ umvi, “ꞌBá mání sĩ drị́ usújó ĩꞌdi be bãkụ́lẹ̃ ãlu agá rĩ la mụ áma mẹ́lẹ́ mbelé nĩ. 24 Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ la mụ drãlé rá cécé ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni. Wó ĩꞌdi mụ adrulé andre ũnzĩ ãmbógó la rú ꞌbá Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã mẹ́lẹ́ mbelépi rĩ nî! Údrĩ ándrá ꞌbá íni rĩ tị agá ku la ándrá múké.”
25 Yụ́dãsị̃ ꞌbá ãlu mụlépi ĩꞌdi mẹ́lẹ́ mbelépi rĩ, jọ, “Rábị̃, ãndá-ãndá ru adru ma ꞌi ku yã?”
Yẹ́sụ̃ umvi, “ꞌBá bãsĩ mi ꞌi.” * Jõku “Ími ãmgbã rĩ jọ ĩꞌdi tị sĩ.”
26 Ĩꞌbaní ãkónã na agá, Yẹ́sụ̃ ꞌdụ mũkátĩ, fẽ ãwãꞌdĩfô drị̃ la gá anu ꞌa la rá, ãzíla fẽ dó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní jọ, “Ĩꞌdụ ãzíla ĩna, ꞌdĩ ụrụꞌbá mádrị̂ ꞌi.” 27 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá Yẹ́sụ̃ ꞌdụ kópõ, fẽ ãwãꞌdĩfô drị̃ la gá ãzíla fẽ dó ĩꞌbadrị̂lé, jọ, “Kópõ ꞌdĩ ãrí mádrị́ mụlépi asulépi ꞌbá wẽwẽ rú kí sĩ rĩ, ãzíla ĩꞌdi tị icíma Ãdróŋá ní ꞌbá ĩꞌdidrị̂ abe rĩ ꞌi, 28 ãꞌdusĩku ꞌdĩ ãrí mádrị́ mụlépi asulépi tị icíma drị́, ãzíla sĩ ꞌbá wẽwẽ rú kí ị́jọ́ ũnzí trũjó rĩ ꞌi. 29 Ájọ ĩminí, má icó zãbíbũ ífí sụ́ ꞌdĩ mvụlé ku kpere mání mụ agá úꞌdí rĩ mvụ agá ĩmi abe Sụ́rụ́ má Átẹ́pị drị̂ agá.”
30 Kí dó mụ úngó ngolé sĩ Ãdróŋá ịcụ́jó ꞌbo, ko kí dó drị̃ mụlé ꞌBé Mị̃zẹ̃yị́tụ̃ gá.
Yẹ́sụ̃ iꞌda ị́jọ́ Pétẽrõ ꞌbã mụjó ĩꞌdi gãjó úmgbé rĩ ꞌi
(Mãrákõ 14:27-31; Lụ́kã 22:31-34; Yõhánã 13:36-38)
31 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbanî, “Ị́nị́ ꞌdõ sĩ ĩmi pírí kí mụ apálé má rụ́ ꞌdâ rá, ãꞌdusĩku ị́jọ́ sĩlé rĩ jọ:
“ ‘Ma ꞌbá kãbĩlõ ucélépi rĩ ꞌdị rá,
ãzíla kãbĩlõ ũꞌbí kí mụ irélé ndú-ndú rá!’ Zãkãríyã 13:7
32 Wó ádrĩ dó angá ídri ꞌbo, ma dó mụ ĩmi drị̃lẹ́ gá Gãlị́lị̃ gâlé.”
33 Pétẽrõ umvi ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ní, “ꞌBá pírí drĩ kí táni mụ apálé mí rụ́ ꞌdâ rá tí, má icó ími aꞌbelé ku.”
34 Yẹ́sụ̃ jọ, “Pétẽrõ, ájọ míní ãndá-ãndá ru, ị́nị́ ꞌdĩ sĩ ịsụ́ ãꞌụ́gọ́ ꞌbe drĩ cẹ̃rẹ́ ku, mi áma gã úmgbé pâlékó na!” 35 Pétẽrõ jọ Yẹ́sụ̃ ní, “Jõ táni mání drãjó mí be, má icó ími gãlé ku.” Ãzíla ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ kí pírí jọ kí vâ ꞌdĩ ꞌbã áni.
Yẹ́sụ̃ mụ Ãdróŋá zịlé ãngũ Gẽtẽsẽmánĩ gá
(Mãrákõ 14:32-42; Lụ́kã 22:39-46)
36 ꞌDãá Yẹ́sụ̃ mụ dó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ abe ãngũ umvelé Gẽtẽsẽmánĩ rĩ gá ãzíla jọ ĩꞌbaní, “Ĩri áma tẽlé ꞌdâ ma drĩ mụ Ãdróŋá zịlé.” 37 Yẹ́sụ̃ ꞌdụ Pétẽrõ ꞌi ãzíla anzị ị̃rị̃ Zĩbĩdáyõ drị́ ꞌdĩ kî trũ mụjó ĩꞌba abe, ãzíla iꞌdó dó uꞌálé cãndí sĩ ãzíla ũcõgõ rú. 38 Jọ ĩꞌbaní, “Cãndí afí áma ásị́ gá ĩꞌdi áma ásị́ lị ambamba ãni rú drã tị gá. Ĩmi uꞌá ꞌdâ ãzíla ĩtẽ mịfị́ trũ.”
39 Yẹ́sụ̃ mụ drị̃lẹ́ gá were, tị̃ dó ãja vụ̃rụ́ ilú drị̃ vụ̃rụ́ sĩ Ãdróŋá zịjó, “Má Átẹ́pị, drĩ tá icó rá rĩ sĩ íꞌdụ kópõ ãzá tajó rĩ má rụ́ ꞌdâ rá adru mâ lẽlé rĩ áni ku, wó mî lẽlé rĩ áni.”
40 Wó Yẹ́sụ̃ uja ru ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌba rụ̂lé ãzíla ịsụ́ kí ụ́ꞌdụ́ ko agá, zị Pétẽrõ ꞌi, “Ĩmi icó tẽlé má be mịfị́ trũ mgbọ sáwã ãlu ku yã? 41 Ĩmi adru mịfị́ trũ mgbọ, ãzíla ĩzị Ãdróŋá ꞌi, ĩmi mụ filé ụ̃ꞌbị̃táŋá agá ku. Úríndí lẽ rá, wó ụrụꞌbá ũkpó kóru.”
42 Yẹ́sụ̃ gõ vúlêlé pâlé ị̃rị̃ rĩ sĩ Ãdróŋá zịlé ị̃dị́ jọ, “Má Átẹ́pị, gẹ̃rị̃ ãzí ndú la drĩ adru kópõ ãzá tajó ꞌdĩ ꞌdụjó ꞌdáyụ kpere lẽ ána cãndí rá, ị́jọ́ mî lẽlé rĩ ꞌbã idé ru nĩ.”
43 Yẹ́sụ̃ la mụ ru ujalé ĩꞌba rụ̂lé, ịsụ́ vâ kí ụ́ꞌdụ́ ko agá, ãꞌdusĩku mịfị́ la kí ãnzị ru ụ́ꞌdụ́ sĩ. 44 Yẹ́sụ̃ aꞌbe kí rá mụ vâ Ãdróŋá zịlé ị̃dị́ ãzíla pâlé na rĩ sĩ jọ vâ ị́jọ́ tá ãlu ꞌdã kí vúŋá.
45 Vúlé la gá Yẹ́sụ̃ ãgõ vúlé ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌba rụ́ ꞌdõlé, jọ, “Ĩmi drĩ kpere ụ́ꞌdụ́ ko ãzíla avị́ yã? Sáwã sĩ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ mẹ́lẹ́ mbejó ĩꞌdi fẽjó ꞌbá ũnzí ꞌbadrị́ rĩ acá ꞌbo. 46 Ĩmi angá ãmụ kî! Ĩndre, ꞌbá áma mẹ́lẹ́ mbelépi rĩ la amụ́ ꞌdĩ.”
Yẹ́sụ̃ rụjó rĩ
(Mãrákõ 14:43-50; Lụ́kã 22:47-53; Yõhánã 18:3-12)
47 Yẹ́sụ̃ ꞌbã drĩ ị́jọ́ jọ agá ꞌdâ, Yụ́dãsị̃ ꞌbá ĩꞌdi imbálé mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ rĩ ꞌbã ãzí ãlu rĩ acá. ꞌBá ũꞌbí amụ́lépi ĩꞌdi trũ rĩ kí túré trũ ãzíla ménéŋá abe kí drị́ gá. ꞌDĩ kí ꞌbá ãtalo ãmbogo, ꞌbá ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi, ãzíla ꞌbá ĩyõ rĩ ꞌbã kí tị ãpẽlé nĩ rĩ kî. 48 Yụ́dãsị̃ iꞌda tá ĩꞌbaní ị́jọ́ ícétáŋá ru la ꞌbá ꞌdĩ abe ídu rú: “Ágọ́bị́ mání mụlé zịlé amvuŋá sĩ rĩ bãsĩ ĩꞌdi ꞌi, ĩrụ ĩꞌdi.” 49 Yụ́dãsị̃ mụ dó cọtị pịrị Yẹ́sụ̃ rụ̂lé jọ, “Ázị mi cí, Rábị̃!” ãzíla zị dó ĩꞌdi amvuŋá sĩ.
50 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Mâ wọ̃rị̂, mí idé ị́jọ́ míní tá sĩ amụ́jó rĩ ꞌi.” Jõku “Mâ wọ̃rị̂, mí amụ́ tá ãꞌdu gá?”
Cọtị ãgọbị amvú kí drị̃lẹ́ gá, amvu kí Yẹ́sụ̃ ꞌi ãzíla rụ kí dó ĩꞌdi. 51 ꞌBá ãzí ãlu ꞌdelépi Yẹ́sụ̃ vú gâ sĩ la anzé ménéŋá ãmvé, ga sĩ ãtíꞌbó átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ drị̂ ꞌbã bị́lẹ́ wẹ́ vụ̃rụ́.
52 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌdiní, “Ísu mî ménéŋâ vúlé ĩꞌdi ꞌbã ãngũ gâlé ãꞌdusĩku ꞌbá pírí ménéŋá ayúlépi rĩ kí mụ ũdrãlé ménéŋá sĩ. 53 Ĩmi ũrãjó la rĩ sĩ, má icó tá má Átẹ́pị umvelé icójó mãlãyíkã ĩꞌdidrị́ álĩfũ-álĩfũ ꞌdĩ kí tị ãpẽjó ãma tãmbajó ku yã? 54 Wó drĩ adru íni ku, ị́jọ́ sĩlé rĩ ꞌbã jọlé ꞌbã idé ru ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ la acá ru idéjó ꞌdĩ ꞌbã áni íngoní-íngoní ru?”
55 Yẹ́sụ̃ jọ ꞌbá ũꞌbí amụ́lépi rĩ ꞌbanî, “Ĩmi amụ́ áma rụlé túré, ãzíla ménéŋá ãꞌdị́ drị̂ trũ má iza ꞌbã rĩ ị́jọ́ ũnzí la rĩ áni ãꞌdu sĩ yã? Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ, ári ꞌbá kí imbálé lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá ꞌdãá ĩrụ jõ ma ku. 56 Wó ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru pírí ãꞌdusĩku ị́jọ́ ándrá nãbịya ꞌbã kí sĩlé rĩ ꞌbã acá kí rú ị́jọ́ mgbã rú benĩ.” ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ aꞌbe kí ĩꞌdi áꞌdụ̂sĩ apá kí pírí.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã adrujó ꞌbá Yãhụ́dị̃ ꞌbadrị́ ị́jọ́ amálépi rĩ kí drị̃lẹ́ gá rĩ
(Mãrákõ 14:53-65; Lụ́kã 22:54-55, 63-71; Yõhánã 18:13-14, 19-24)
57 ꞌBá tá Yẹ́sụ̃ rụlépi ꞌdĩ agụ kí dó ĩꞌdi Kãyị́fã átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ drị́ ꞌdĩ ãngũ imbaꞌba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ ꞌbã kí ru trajó ꞌbá ĩyõ rĩ abe rĩ gá. 58 Pétẽrõ bĩ Yẹ́sụ̃ vú rárá ru kpere lị́cọ́ ꞌa átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ drị́ ꞌdã agâlé. Pétẽrõ fi jó agâlé ãzíla ri vụ̃rụ́ ꞌbá ãngũ andre tẽlépi rĩ abe, ị́jọ́ mụlépi ru idélépi Yẹ́sụ̃ ụrụꞌbá gá rĩ kí ndrejó.
59 Ãtalo ãmbogo rĩ kí ꞌbá ị́jọ́ amálépi rĩ kí abe pírí, ri kí ị́jọ́ ãzí ĩnzõ rú la ndrụ̃lé Yẹ́sụ̃ ụrụꞌbá gâ sĩ ĩꞌdi ꞌdịjó rá. 60 Wó ịsụ́ kí ị́jọ́ ãzí ku, táni ꞌbá wẽwẽ rú sãdínĩ rú rĩ ꞌbã kí amụ́ agá drị̃lẹ́ gá rá tí.
Ãsị̃jó ꞌbá ị̃rị̃ amụ́ kí dó nĩ. 61 Ãzíla jọ kí, “Ágọ́bị́ ꞌdĩ jọ ‘Má icó jó Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ andilé rá ãzíla ụ́ꞌdụ́ na vúlé gá ma sị la ị̃dị́ rá.’ ”
62 Átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ nga dó pá tulé ụrụgá ãzíla jọ Yẹ́sụ̃ ní, “ꞌDâ mí icó ị́jọ́ umvilé ku yã? Ị́jọ́ ãgọbị ꞌdĩ ꞌbã kí vú nze lé mí rụ́ ꞌdĩ kí ãꞌdu?” 63 Wó Yẹ́sụ̃ ĩyãŋã tútú ape tị ku.
Átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ jọ ĩꞌdiní, “Ma ũyõ na Ãdróŋá ídri rĩ ꞌbã rụ́ sĩ. Ílũ ãmaní, ídrĩ adru Kúrísĩtõ Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi rĩ gá.”
64 Yẹ́sụ̃ umvi, “ꞌẼ, ĩꞌdi bãsĩ mî jọlé ꞌdĩ ꞌbã áni. Wó ma jọ la ĩminí, drụ́zị́ ĩmi Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ndre ri agá Ãdróŋá Ũkpó ꞌDị́pị ꞌbã drị́ ãndá rĩ gá, ãzíla amụ́ agá ụ̃rụ́ꞌbụ̃ drị̃ gá ꞌbụ̃ gá ꞌdãá.”
65 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ asi dó bõngó ĩꞌdi ụrụꞌbá gá ri kí ũmbã sĩ rá ãzíla jọ, “ꞌDa Ãdróŋâ ꞌbo, sãdínĩ ãmaní ndrụ̃lé ĩꞌdiní ị̃dị́ rĩ íngõ ꞌi. 66 Ĩmĩ ũrã ị́jọ́ íngoní?”
Umvi kí, “Lẽ ꞌbã drã rá.”
67 Uwí kí dó sụ̃sụ́ ĩꞌdi mẹ́lẹ́tị gâ sĩ ĩꞌdi idejó ãzíla adị kí dó ĩꞌdi drị́ sĩ. Ãzí rĩ asa kí dó ĩꞌdi ꞌi 68 ãzíla jọ kí, “Kúrísĩtõ, ílũ ãmaní, mí ũrã ãꞌdi dị mi nĩ yã?”
Pétẽrõ ꞌbã Yẹ́sụ̃ gãjó rĩ
(Mãrákõ 14:66-72; Lụ́kã 22:56-62; Yõhánã 18:15-18, 25-27)
69 Pétẽrõ ꞌbã ri agá ãmvélé-ãmvélé ru lị́cọ́ agá ꞌdãá, ĩzóŋá ãtíꞌbó ru la amụ́ ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé jọ ĩꞌdiní, “Mi vâ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbá Gãlị́lị̃ gá rĩ drị̂ ꞌbã ãzí.”
70 Wó Pétẽrõ tu kí drị̃lẹ́ gá ꞌdãá pírí rá jọ ĩꞌbanî, “Ánị̃ ĩmi ị́jọ́ jọ ãꞌdu drị̃ gá yã rĩ gá ku.”
71 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá, Pétẽrõ mụ kẹ̃jị́tị gâlé, ĩzóŋá ãzí ndre ĩꞌdi jọ ꞌbá ãzí ꞌdãá rĩ ꞌbaní, “Ágọ́bị́ ꞌdĩ jõ bãsĩ acị́ Yẹ́sụ̃ Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ be.”
72 Pétẽrõ tu vâ ị̃dị́ ru alụ́ŋâ trũ jọ, “Ánị̃ mâ ngá ágọ́bị́ ꞌdĩ ku.”
73 Sáwã were vúlé gá ꞌbá pá utulépi ꞌdãá rĩ mụ kí Pétẽrõ rụ̂lé ãzíla jọ kí, “Ãndá mi ĩꞌbã ãzí ãꞌdusĩku ũví míní ị́jọ́ jọjó rĩ iꞌda kí ĩꞌdiní.”
74 ꞌDãá Pétẽrõ alụ́ ru ãzíla na ũyõ ꞌbá ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá jọ, “Ánị̃ ágọ́bị́ ꞌdĩ ku.”
Cọtị ãꞌụ́gọ́ ꞌbe dó cẹ̃rẹ́. 75 ꞌDãá Pétẽrõ ũrã dó ị́jọ́ ándrá Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé ĩꞌdiní, “Mi áma gã úmgbé pâlé na ꞌdĩ sĩ ãꞌụ́gọ́ ꞌbe drĩ cẹ̃rẹ́ ku,” rĩ ꞌi. Ãzíla ị́jọ́ ꞌdĩ fi dó ĩꞌdi ásị́ gá, ãzíla fũ dó mụlé awá trũ ãzákírílílí ru ãmvêlé.

*26:25 Jõku “Ími ãmgbã rĩ jọ ĩꞌdi tị sĩ.”

26:31 Zãkãríyã 13:7

26:50 Jõku “Mâ wọ̃rị̂, mí amụ́ tá ãꞌdu gá?”