Ị́jọ́ Mgbã
Mãrákõ
ꞌbã sĩlé rĩ
1
Ị́jọ́ Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ ꞌbã ũlũlé rĩ
(Mãtáyõ 3:1-12; Lụ́kã 3:1-18; Yõhánã 1:19-28)
ꞌDĩ ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ Ãdróŋá Ngọ́pị drị́ gá rĩ ꞌbã iꞌdóŋá. Iꞌdó ru ị́jọ́ ándrá Ãdróŋá ꞌbã jọlé nábị̃ Ĩsáyã ꞌbã sĩlé bụ́kụ̃ ĩꞌdidrị́ rĩ agá rĩ sĩ, Ãdróŋá jọ,
“Índre drĩ! Ma mụ mâ ꞌbá ị́jọ́ ujílépi la tị pẽlé ími drị̃lẹ́ gâlé ꞌdĩ,
ĩꞌdi mụ gẹ̃rị̃ idélé míní ími drị̃lẹ́ gâlé.” Mãlákĩ 3:1
“Ụ́ꞌdụ́kọ́ ꞌbá ãzí uzálépi ãngũ kõtórõ rú rĩ agá rĩ jọ,
‘Ĩmi itú gẹ̃rị̃ Úpí ní,
ĩmi idé ĩꞌdi kpịmgbịlị́kị ĩꞌdiní sĩ acị́jó.’ ” Ĩsáyã 40:3
Ụ̃pị́gọ́ŋá ꞌdĩ ándrá Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ ꞌi. Ri uꞌálé ãngũ kõtórõ rú rĩ gá, ãzíla ũlũ ị́jọ́ ꞌbá pírí ꞌbanî sĩ ásị́ ujajó bãbụ̃tị́zị̃ bĩjó sĩ ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí aꞌbejó. ꞌBá ũꞌbí ãkpẹ̃ kí ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ agâlé táwụ̃nị̃ ãmbógó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá, ri kí mụlé Yõhánã rụ̂lé ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã ũlũlé rĩ arelé. Iꞌda kí ị́jọ́ ũnzí ĩꞌbadrị̂ kí, ãzíla fẽ dó ĩꞌbaní bãbụ̃tị́zị̃ ị̃yị́ Yõrĩdánĩ gá.
Bõngó ándrá Yõhánã ꞌbã sụ̃lé rĩ kí ídé ándrá kí ngãmíyã ꞌbã ꞌbíko sĩ, icí ru ụ́pị́cẹ́ sẹ́rị̃ íníríkó ru la sĩ cí. Ãkónã ĩꞌdidrị̂ kí ándrá úmbí kí ãnụ́ ásé agá rĩ be. * Yõhánã ĩꞌdi ándrá cécé Ĩlíyã áni. 2 Ũpĩ 1:8 Yõhánã lũ vâ ꞌbá ꞌbaní, “ꞌBá ãzí áma ndẽlépi ũkpõ sĩ rá rĩ la amụ́ ꞌdĩ, ãzíla má icó átã adrulé ĩꞌdi ꞌbã ãtíꞌbó vúlé gá ãsị̃jó la rú ku. Ma bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ĩminí ị̃yị́ sĩ, wó ĩꞌdi bãbụ̃tị́zị̃ fẽ ĩminí Úríndí Ãlá rĩ sĩ.”
Yẹ́sụ̃ ꞌbã bãbụ̃tị́zị̃ bĩjó ãzíla Sĩtánĩ ꞌbã ĩꞌdi ụ̃ꞌbị̃jó rĩ
(Mãtáyõ 3:13—4:11; Lụ́kã 3:21-22; 4:1-13)
Ị̃tụ́ ꞌdã sĩ, Yẹ́sụ̃ amụ́ angájó táwụ̃nị̃ Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá ꞌdĩ ãngũ Gãlị́lị̃ gá rĩ gá, ãzíla Yõhánã fẽ ĩꞌdiní bãbụ̃tị́zị̃ ị̃yị́ Yõrĩdánĩ agá. 10 Yẹ́sụ̃ la mụ ãfũlé ị̃yị́ agâlé rĩ sĩ ꞌbo, ndre ꞌbụ̃ nzị̃ ru tị mgbọ ãzíla ndre Úríndí Ãdróŋá drị̂ cécé ãlĩꞌbõ áni asị́ agá ꞌbụ̃ gâlé ri agá ĩꞌdi drị̃ gá. 11 Ụ́ꞌdụ́kọ́ angá ꞌbụ̃ gâlé jọ, “Mi mâ Ngọ́pị mâ lẽlé ambamba rĩ ꞌi, ma ãyĩkõ sĩ ími ị́jọ́ sĩ.”
12 Ị́jọ́ ꞌdĩ kí vúlé gá cọtị Úríndí ũŋmĩ Yẹ́sụ̃ agụlé uꞌálé ãngũ kõtórõ rú rĩ agá ásé agâlé. 13  Sĩtánĩ ꞌbã ĩꞌdi ụ̃ꞌbị̃ agá, ụ́ꞌdụ́ kãlị́ sụ ri uꞌálé ãngũ kõtórõ rú rĩ gâlé ãnãkpá ásé agá rĩ kí abe, wó mãlãyíkã ri kí ĩꞌdi ãzã kolé nĩ.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãzị́ ĩꞌdidrị̂ iꞌdójó
(Mãtáyõ 3:13—4:11; Lụ́kã 3:21-22; 4:1-13)
14 Úpí Hẽródẽ ꞌbã Yõhánã rụjó sujó mãbụ́sụ̃ gá ꞌbo rĩ ꞌbã vúlé gá, Yẹ́sụ̃ mụ dó Gãlị́lị̃ gá mụjó ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ ũlũ trũ. 15 Jọ ꞌbá ꞌbaní, “Sáwã múké rĩ acá ꞌbo. Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá pajó rĩ ꞌi. acá ãni rú. Ĩmi uja ásị́, ãzíla ĩmi ãꞌị̃ ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ ꞌi.”
16 Ụ́ꞌdụ́ ãzí ãlu Yẹ́sụ̃ ꞌbã acị́ agá mĩrĩ Gãlị́lị̃ drị̂ tị gâ sĩ, ndre Sị̃mọ́nị̃ kí ádrị́pị̃ Ãndẽríyã be ị̃ꞌbị ꞌbe agá bóyí sĩ, ãꞌdusĩku ĩꞌba kí adrujó ꞌbá ị̃ꞌbị ꞌbelépi la rĩ sĩ. 17 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi amụ́, ĩmi ãbĩ áma vú, ma mụ ĩmi imbálé adrujó ꞌbá ꞌbá kí tralépi la rú.” 18 Cọtị aꞌbe kí bóyí ĩꞌbadrị̂ kí rá, bĩ kí dó ĩꞌdi vú.
19 Yẹ́sụ̃ la mụ mụlé drị̃ gá were, ndre anzị Zĩbĩdáyõ drị̂ kí ị̃rị̃, ꞌdĩ kí Yãkóꞌbõ kí ádrị́pị̃ Yõhánã be íꞌbó agá ĩꞌbã bóyí kí idé agá. 20 Cọtị umve kí, aꞌbe kí átẹ́pị̃ Zĩbĩdáyõ kí ꞌbá ãzị́ ngalépi rĩ kí abe íꞌbó agá ꞌdãá, bĩ kí dó ĩꞌdi vú.
Yẹ́sụ̃ ꞌbã úríndí ũnzí drojó ágọ́bị́ ãzí agá rĩ
(Lụ́kã 4:31-37)
21 Ị́jọ́ ꞌdĩ kí vúlé gá, Yẹ́sụ̃ kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe mụ kí táwụ̃nị̃ Kãpẹ̃rẹ̃nãwụ́mị̃ gá. Sãbátũ Ụ́dụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã kí Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ ĩꞌdi ụ́ꞌdụ́ ázíyá ꞌi kí umve la Sãbátũ. ꞌDĩ vâ ụ́ꞌdụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ sĩ avị́jó rĩ. sĩ fi ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ gá, iꞌdó ꞌbá ru tralépi rĩ kí imbálé. 22 ꞌBá ri kí ụ̃sụ̃lé ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃ ímbátáŋá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí sĩ, ãꞌdusĩku ri ꞌbá kí imbálé ũkpó trũ ꞌbá ãzị́táŋá drị̃lẹ́ gá rĩ áni, adru imbaꞌba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ ꞌbadrị̂ áni ku.
23 Ágọ́bị́ ãzí úríndí ũnzí trũ la ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ gá ꞌdãá cí, 24 ãzíla cọtị iꞌdó uzálé, “Yẹ́sụ̃ Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ, ãmã ị́jọ́ mí abe cí yã? Mí amụ́ ãma ụꞌdị́lé ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Ílẽ ãma rụ́ ãꞌdu? Ãnị̃ mi ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá cé. Mi ꞌbá Ãlápítí angálépi Ãdróŋá drị̂lé rĩ ꞌi.”
25 Yẹ́sụ̃ angá drị̃ la gá trụ jọ, “Mí ĩyãŋã tú. Mí ãfũ ĩꞌdi agá ꞌdâ ãmvé.”
26 Úríndí ũnzí aya dó ágọ́bị̂ ũkpó sĩ, ãfũ dó ĩꞌdi agâlé úzáŋâ trũ rá. 27 ꞌBá pírí acá kí ụ̃sụ̃táŋá sĩ ụzị kí ru kí drĩdríŋĩ gá, “Ị́jọ́ ꞌdĩ ãꞌdu? ꞌDĩ ímbátáŋá úꞌdí la ãzíla ũkpó trũ! Úríndí ũnzí are kí vâ ĩꞌdi tị rá.” 28 Ị́jọ́ ĩꞌdi drị́ gá rĩ kụ ãngũ Gãlị́lị̃ drị̂ agâ sĩ kpí gbõrú.
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ũꞌbí
29 Cọtị Yẹ́sụ̃ kí, Yãkóꞌbõ trũ, Yõhánã trũ, Sị̃mọ́nị̃ trũ ãzíla Ãndẽríyã abe kí mụ ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ aꞌbelé ꞌbo, ko kí drị̃ mụlé lị́cọ́ Sị̃mọ́nị̃ ꞌbadrị́ Ãndẽríyã be rĩ gá. 30 Kí mụ acálé ꞌbo, úlũ Yẹ́sụ̃ ní Sị̃mọ́nị̃ ꞌbã ĩdrâ la drị̃ cị agá ãyánĩ sĩ ụrụꞌbá la ko sĩ tị̃rị̃-tị̃rị̃, la ru gbọ́lọ́ sị́ gá. 31 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yẹ́sụ̃ mụ ĩꞌdi rụ̂lé, arụ́ ĩꞌdidrị́ ĩꞌdi ingajó rijó ụrụgá. Ãyánĩ aꞌbe gbõgbõ ĩꞌdi rá, imbá ru ụrụgá iꞌdó íyóŋá iyólé ĩꞌbanî.
32 Ĩndró sĩ ị̃tụ́ ꞌbã ꞌde agá ꞌbo, ꞌbá ují kí ꞌbá wẽwẽ rú ãyánĩ rú ãzíla úríndí ũnzí trũ ꞌdĩ kí Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé. 33 ꞌBá ũꞌbí táwụ̃nị̃ agá rĩ kí tra kí ru ãmvé kẹ̃jị́tị gá ꞌdãá. 34 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ũꞌbí ãyánĩ ũvítáŋá ndú-ndú ꞌdĩ kí ãzíla adro vâ úríndí ũnzí kí ĩndĩ. Úríndí ũnzí nị̃ kí ĩꞌdi ãꞌdi ꞌi yã rĩ gá cé, wó ãꞌị̃ ĩꞌbaní ị́jọ́ jọjó ku.
Yẹ́sụ̃ mụ Ãdróŋá ãꞌị̃lé ãngũ ꞌbá kóru la gá
35 Yẹ́sụ̃ angá ụ̃ꞌbụ́tịnị́nị́ ãngũ ꞌbã drĩ adru agá ịnị rú ꞌdĩ gá ꞌdĩ, fũ jó agá ꞌdãá rĩ sĩ mụlé Ãdróŋá zịlé ãngũ ꞌbá kóru rĩ gá. 36 Wó Sị̃mọ́nị̃ kí ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ãzí rĩ kí abe iꞌdó kí dó ĩꞌdi ndrụ̃lé. 37 Kí dó mụ ĩꞌdi ịsụ́lé ꞌbo, jọ kí ĩꞌdiní, “ꞌBá kí ími ndrụ̃.”
38 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ãmụ kí acị́ trũ tọ̃rọ́mẹ́ ãníŋá ꞌdĩ kí agâ sĩ ma sĩ mụ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ ũlũ trũ ꞌbá ꞌbaní, ꞌdĩ bãsĩ ị́jọ́ mâ sĩ amụ́jó ĩmi rụ́ ꞌdõlé rĩ ꞌi.” 39 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Yẹ́sụ̃ acị́ ãngũ Gãlị́lị̃ drị̂ agâ sĩ pírí ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agâ sĩ, sĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị̂ ũlũ trũ ãzíla adro vâ úríndí ũnzí ꞌbá kí agâ sĩ ĩndĩ.
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌba ãrí ꞌbã nalé rá rĩ
(Mãtáyõ 8:1-4; Lụ́kã 5:12-16)
40 Ágọ́bị́ ãzí ãrí ꞌbã nalé rá la amụ́ ãja tị̃lé Yẹ́sụ̃ drị̃lẹ́ gá mãmálá ꞌbãjó ĩꞌdi rụ́ sĩ ĩꞌdi adríjó jọ, “Ídrĩ lẽ la rá, mí icó áma adrílé rá.” 41 Ágọ́bị̂ ꞌbã ízákĩzã fi ĩꞌdinî ní, Yẹ́sụ̃ su drị́ ĩꞌdi rụ̂lé ãzíla aló dó sĩ ágọ́bị̂ jọ ĩꞌdiní, “Álẽ rá, mí adru ãlá ru.” Lẹ́vị̃ 13:45 42 Cọtị ãrî wa rá, ágọ́bị̂ adrí dó rá. 43-44 Yẹ́sụ̃ pẽ ĩꞌdi tị itré ĩꞌdi ũkpó ru jọ, “Índre, lẽ ílũ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbá ãzíní ku. Wó ímụ ími ụrụꞌbá iꞌdalé átáló ídétáŋá idélépi rĩ ꞌbanî, ãzíla ífẽ ãko ándrá fẽtáŋá ru Mụ́sã ꞌbã azịlé ꞌbá ãrí ꞌbã nalé adrílépi rá rĩ ꞌbaní sĩ ị́jọ́ vú nzejó rĩ ĩꞌbadrị́.”
45 Wó ágọ́bị́ ꞌdĩ mụ tị trũ mgbọ ꞌbá ꞌba rụ̂lé ị́jọ́ ꞌdĩ uyúŋâ trũ ãngũ pírí gá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Yẹ́sụ̃ fi dó táwụ̃nị̃ ãzí agá tọndọlọ ku. Ri uꞌálé ãmvé sĩ, wó tí ꞌbá mụ kí ĩꞌdi rụ̂lé angájó ãngũ pírí agá.

1:2 Mãlákĩ 3:1

1:3 Ĩsáyã 40:3

*1:6 Yõhánã ĩꞌdi ándrá cécé Ĩlíyã áni.

1:6 2 Ũpĩ 1:8

1:15 Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ ĩꞌdi ũkpõ Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã sĩ ꞌbá pajó rĩ ꞌi.

1:21 Ụ́dụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã kí Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ ĩꞌdi ụ́ꞌdụ́ ázíyá ꞌi kí umve la Sãbátũ. ꞌDĩ vâ ụ́ꞌdụ́ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ sĩ avị́jó rĩ.

1:41 Lẹ́vị̃ 13:45