28
Yẹ́sụ̃ angá ídri drã agá
(Mãrákõ 16:1-10; Lụ́kã 24:1-12; Yõhánã 20:1-10)
Ụ́ꞌdụ́ Sãbátũ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ ꞌbã vúlé gá, Mãríyámũ Mãgãdẽlénã kí Mãríyámũ ãzí rĩ be mụ kí ị̃nádrị̃ andrélé ụ̃ꞌbụ́tịnị́nị́.
ꞌDãá ũyãkĩyã ũkpó la aya ãngũ. Mãlãyíkã Úpí Ãdróŋá drị̂ asị́ angájó ꞌbụ̃ gâlé mụ ị̃nádrị̃ gâlé, gũ írã ꞌbụ́ tị gá rĩ rá, ãzíla ri írã drị̃ gá cí. Mãlãyíkã iꞌdá cécé ãvi ꞌbã dị̃zã áni ãzíla ĩꞌdi ꞌbã bõngó mve kí cécé sí áni. Ụ̃rị̃ sĩ ãsĩkárĩ kí ụrụꞌbá yã-yã, acá kí cécé ꞌbá drãlépi rá rĩ áni.
Mãlãyíkã jọ ũkú ꞌdĩ ꞌbanî, “Ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku ãꞌdusĩku ánị̃ rá ĩmi Yẹ́sụ̃ ándrá ipalé mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ ndrụ̃. Ĩꞌdi ꞌdộ ꞌdáyụ, angá rá cécé ándrá ĩꞌdi ꞌbã jọlé ĩminí rĩ áni, ĩmi amụ́ ãngũ ándrá sĩ ĩꞌdi ꞌbãjó rĩ ndrelé. Ĩmụ mbẽlẽ ãzíla ĩmụ lũlé la ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbaní, ‘Yẹ́sụ̃ angá drã agá rá ãzíla ĩꞌdi mụ ĩmi drị̃lẹ́ gá Gãlị́lị̃ gâlé ꞌdã. Ĩmi dó mụ ĩꞌdi ndrelé lé.’ Álũ ĩminí ꞌbo.”
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ũkú ꞌdĩ afụ kí dó ru angájó ị̃nádrị̃ agâlé ũkpõ sĩ ụ̃rị̃ trũ ãzíla ãyĩkõ ga vâ kí ásị́ gá tré, cẹ̃ kí dó mụlé ị́jọ́ ꞌdĩ lũlé ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ ꞌbanî. Cọtị mbẽlẽŋáŋá ru Yẹ́sụ̃ ụfụ drị̃ ũkú ꞌdĩ abe ãzíla jọ ĩꞌbanî, “Ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbã adru ĩmi abe.” Amụ́ kí dó kpere ĩꞌdi rụ́ ꞌdõlé amvu kí dó ĩꞌdi pá sĩ ĩꞌdi ị̃nzị̃jó. 10 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku. Ĩmụ ị́jọ́ ꞌdĩ lũlé mâ ádrị́pịka * ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã umvelé mâ ádrị́pịka rú ꞌdĩ kí ꞌbá ándrá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí, adru kí ádrị́pịka ãndrẽ ꞌbã tịlé rĩ kí ku. ꞌbanî ꞌbã mụ kí Gãlị́lị̃ gá, kí mụ áma ndrelé ꞌdãá.”
Ụ́ꞌdụ́kọ́ ãsĩkárĩ ꞌbã kí ajílé rĩ
11 Ũkú ꞌdĩ ꞌbã kí drĩ mụ agá gẹ̃rị̃ gá ꞌdâ, ãsĩkárĩ ị̃nádrị̃ andre tẽlépi rĩ ꞌbã ãzí mụ kí táwụ̃nị̃ ãmbógó rĩ agâlé, nze kí ị́jọ́ ru idélépi rĩ kí vú ãtalo ãmbogo rĩ ꞌbaní pírí. 12 Ãtalo ãmbogo ꞌdĩ kí mụ ru ịsụ́lé ꞌbá ĩyõ ꞌdĩ abe ꞌbo, ãzíla itú kí tị, fẽ kí ãsĩkárĩ ꞌdã ꞌbaní sĩlíngĩ ãzí ĩyõ la, 13 ãzíla jọ kí ĩꞌbaní, “Lẽ ĩlũ ꞌbá ꞌbaní, ‘ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ amụ́ kí ị́nị́ sĩ ĩꞌdi ꞌbã ãvũ ụ̃gụ̃lé ꞌdĩ sĩ ãma ụ́ꞌdụ́ ko agá!’ 14 Ị́jọ́ ꞌdĩ drĩ ꞌde gávũnã bị́lẹ́ gâlé rá, ãma ĩꞌdiní ímbátáŋá fẽ, ĩꞌdi dó sĩ ĩmi pa ũcõgõ ꞌdĩ agá rá.” 15 Ãsĩkárĩ ꞌdụ kí dó sĩlíngĩ ꞌdã rá, ide kí cécé tá jọlé ĩꞌbaní rĩ áni, ãzíla ꞌdĩ dó ụ́ꞌdụ́kọ́ irélépi ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbaní kpere ãndrũ rĩ ꞌi.
Yẹ́sụ̃ azị dó ꞌbá mụdrị́ drị̃ ãlu rĩ abe
(Mãrákõ 16:14-18; Lụ́kã 24:36-49; Yõhánã 20:19-23; ꞌEtáŋá 1:6-8)
16 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé mụdrị́ drị̃ ãlu ꞌdĩ mụ kí dó Gãlị́lị̃ gá, ꞌdĩ ꞌbé ándrá Yẹ́sụ̃ ꞌbã jọlé ĩꞌbaní ꞌbã mụ kí ala gâlé rĩ gá. 17 Kí mụ ĩꞌdi ndrelé ꞌbo ị̃nzị̃ kí ĩꞌdi, wó ꞌbá ãzí rĩ ãbã kí ĩꞌdi sĩ ãbã-ãbã. 18 Yẹ́sụ̃ amụ́ ĩꞌba rụ́ ꞌdõlé jọ ĩꞌbanî, “Ũkpõ ꞌbụ̃ gá ãzíla ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ kí úfẽ kí pírí mádrị́. 19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmụ ĩmi uja sụ́rụ́ pírí kí ꞌbá áma vú bĩlépi rĩ kí rú, ĩfẽ ĩꞌbaní bãbụ̃tị́zị̃ rụ́ ꞌEtáŋá 8:16; 19:5; Rụ́mị̃ 6:3; 1 Kọ̃rị̃nị́tọ̃ 1:13; 10:2; Gãlãtị́yã 3:27 Átẹ́pị drị̂ sĩ, Ngọ́pị drị̂ sĩ ãzíla Úríndí Ãlá rĩ drị̂ sĩ, 20 ãzíla ĩmi imbá kí ị́jọ́ mání azịlé ĩminí rĩ kí vú ũbĩjó, ãzíla ma adru ĩmi abe kpere ụ̃nọ́kụ́ tị ꞌbã ãsị̃ agá.”

*28:10 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã umvelé mâ ádrị́pịka rú ꞌdĩ kí ꞌbá ándrá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí, adru kí ádrị́pịka ãndrẽ ꞌbã tịlé rĩ kí ku.

28:19 ꞌEtáŋá 8:16; 19:5; Rụ́mị̃ 6:3; 1 Kọ̃rị̃nị́tọ̃ 1:13; 10:2; Gãlãtị́yã 3:27