2 JOON
Riown Wargahng Agweed Joone
Rob Ke Nying Warga
Riown warga gihr Joon anaa agweed ke ngaa duohng akuud yaa ayiihe ne oohr yihr dhaar akwany Juoge kedea joe. Lum yea kejea warga aoohr ke yihr akuud yaa yiiho giih yi paajo. Warga arubo kaa nying nhyaar rog kedea toohn nyoge ke nying yaa ucahb kedea puohny gihr gen.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1-3
Ka ne wiih nhyaahre maalo kii ngo 4-6
Toohn ke nying loohng ucahb 7-11
Gug luube 12-13
1
1:1 3Jon 1 A ge ngaa duohng akuud yaa yiiho, an ne gweehd yihri yih dhaar akwany Juoge ne beehd yihdh yaa ayiih Juog. Wargahng ni gweeda yihri kedea yihr joi. Kedea wu beehda nyoge maa anhyaara ne cohg. Padh a keede e ne nhyaar wun, abea wu anhyaar yaa ngahy giih beeye ge anyoadh Juoge thiow. Ge nyoge me beehdo kaa dhe yoohn giih beeye ge anyoadh Juoge wa kaa arob Juoge ngo yihro.
Beehn Juog Wuure kedea Jeacuu Kriihjto Waahde cub gene muuny maa doohr gihr gen yihro kedea duu gene cwihny gen caahn bango. Yug gene giih ni yihro maano e wo beehdo kaa dhe yoohn adiehj giih anyoadh Juoge kedea e wo beehd e wo nhyaar rogo.
Loohng Rubo Ke Nying Nhyaahro
1:4 3Jon 3 Joi mooge me bang gen alihnga cwihnya amihno rog gen keraahyo. Cwihnya amihno bang gihn ge beehdo kaa dhe yoohn giih beeye ge anyoadh Juoge, maa wa kaa arob Juoge ngo yihro kejea dhiilo gen ke yugo. 1:5-6 Jon 13:34; 1Jon 4:11 Gihn, e ne roba yihri yih dhaar anhyaar. Dhiilo beehdo e rogo nhyaaro nhyaaro. Rob ke nying nhyaahro padh rob me nyaahn me kuu akuong ke lihngo e gihn gweehda yihri ke nyinge. Beehda loohng maa alihngo ke coon ge athubo ke yiih lum Jeacuu. 1:6 Jon 14:15; 1Jon 2:5; 5:3 Nhyaahro me ne cohg beehda ne beehdo e wo tiihy giih arob Juoge. Beehda gihn me ngahyo ke cahng ayiiho lum Jeacuu kedea gihn ngo anaa angweel Juoge piny kejea niid nhyaahro yi beehdo gihro.
Jo Mahn Giih Jeacuu
1:7 1Jon 2:18 Giih ni ge aroba bang gihn paajo yea apaahng ke yaa ucahb. Ge apiih ne puohny giih toohd kob gene kejea Jeacuu Kriihjto kuu abeehn wiih piny kan e yihre ne kuohm wa mar dhaano utaahngo. Kwaad ngaa me puohnyo wa maano, ngo beehda ngad ucahb me dwaahng nyoge kedea e naa ngad mahn gihr Jeacuu. Noono e kea koaru rogu beere tiihj gihru yihr Juog wiihe be taay piny Kedea beere akoohg ucub Juoge yihru ke nying tiihyu yoadu yoado cang. 1:9 1Jon 2:23 Aroba yihru kejea ngad mad giih mooge yihdh giih apuohny Ngad Boadh nyoge ge ayiihe kedea be bar maalo ke yiih puohny Ngad Boadh nyoge padh ngaa maa anweehd keehd Juog. Abea ngaa bar maalo ke yiih puohny Jeacuu, ngo beehda anweehd keehd Juog Wuur kedea Jeacuu Waahde. 10  1:10 Rom 16:17 Noono, nea dhaano beehn bangu abea puohnye be room ke giih puohny Ngad Boadh nyoge, e ngaan nu keá meehgu beehdo ke wun. Thiow keá ngaa maahdh ngo kejea ngo beehda ngad akuud. 11 Kwaad ngaa maahdh ngo, e ngaan nu amahdo ke ngad ucahb kedea adoohng ne ngaa me kony ngo yi giih reje tiihye.
12  1:12 3Jon 13-14 Giih me thoohdh me daahda ke rob yihru nud. Abea a be daahd ugweeda gen yi warga wa kwaad gihn. Gihn daahda kedea gihn ngo gaahna gaahno beehda an e nuu ubeehn ne liew wun. Kaano arumo, e wo upiih ne rob kedea e naa ka udoohng cwihnyo med.
13 Nyethea nyemiihu, nyemiihu ge akwany Juoge ne beehd yihdh yaa akuud, yih amaahdh gene.

1:1 1:1 3Jon 1

1:4 1:4 3Jon 3

1:5 1:5-6 Jon 13:34; 1Jon 4:11

1:6 1:6 Jon 14:15; 1Jon 2:5; 5:3

1:7 1:7 1Jon 2:18

1:9 1:9 1Jon 2:23

1:10 1:10 Rom 16:17

1:12 1:12 3Jon 13-14