3 JOON
Dahg Wargahng Agweed Joone
Rob Ke Nying Warga
Dahg warga gihr Joon anaa agweed ke ngaa duohng akuud yaa ayiihe ne oohr yihr ngad akuud yaa yiiho me duohng me nyinge Gaayoj. Ngaa agweehdo, Gaayoj aleeye ke nying gihn akonye jo yiiho. Nyoge atoohne ubahnge rog gen be lwaay gene yi cing ngaa me nyinge Diotreapej.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1-4
Gaayoj aleej 5-8
Diotreapej acay 9-10
Diihmeter wiihe amoar 11-12
Gug luube 13-15
1
1:1 2Jon 1 A ge ngaa duohng akuud yaa ayiiho an ne gweehd yihri yih Gaaw goma maa anhyaara ne cohg.
Yih goma me nhyaara, ngo gaahna gaahno kejea yih ubeehdo ke yoohm rog, kedea beehn tiihyi caahdhe beer mee wa ka beehdi naa anweehd keehd Juog. 1:3 2Jon 4 Cwihnya amihno keraahyo bang gihn yaa akuud maa abeehn kan ngo arob gene kejea yih ubeehdo ke dhe yoohn giih beeye ge anyoadh Juoge. E ngo ngahya naa athiir kejea yih ubeehdo ke dhe yoohn nu ke cahng ke cahng.
Gaaw Apuoj
Nea lihnga lihngo kejea nyethena ge beehd kaa dhe yoohn giih beeye ge anyoadh Juoge, e cwihnya udoohng med keter utoor gihn me kaal wiihe. 1:5-8 Judea 13:2 Goma maa anhyaara, giih me thoohdh ge ayugi ne kony yaa ayiih giiho ge puohny Ciig Beer. Keehd me nahg gene nyoge me kwihyi, e ge konyi konyo. Gihn ni e naa anyoadh ngo yihra kejea yih beehda ngaa maa ayiih Jeacuu ne cohg. 1:6 Tii 3:13 Yaaj mooge maa akonyi, ge arubo yihr wan kan ke nying kaa anhyaari yaa akuud giiho keter. Awaahn ni, ngo aroba yihri kejea dhiil bar maalo ke kony gen. Thiow kwaad giih daahd gene cubi gen yihr gen ke cwihnyi cang nea ge uaay ne bar kuohn mooge ne puohny. Dhiil giih nu ke tiihyo wa maano bang gihn e naa dhe yoohn daahd Juoge ukony yaae rog gen. Kony gen bang gihn ge nyoge me wen bang wiih piny e ge tiihy ke yihr Jeacuu, kedea ge padh nyoge me yiih kuny gihn yoad bang yaa kuu ayiiho. Noono e wo yaa akuud, yaa ni ge dhiilo kaa loro. Loro gen kedea muojo gen ke kwaad giih daahd gene beere wo udoohng naa acielo keehd gen yi tiihy rob adiehj beeye ge anyoadh Juoge.
Modhu Ubahnge Tiihy Detreapej Be Ngooru
A anaa agweehd ke warga yihr akuud geenu. Abea Detreapej, ngaa daahd unahge en naa ruohdh yaa akuud akweer ke luma. 10 Gihn nu, nea cahng ubeehna bangu, e giih tiihy Detreapej ge uroba oogo nyum nyoge. Detreapej piih ne rob giih toohd me tien gen tooro ke nyinga. Abea gihn raaj keraahyo e tiihye, beehda gihn kweere ke lor yaa akuud ge wen bang piny e ge puohny Ciig Beer. Yaa daahd ulor gene yaa caahdh ke wudh miehr ne puohny lum Juog, ge mahne mahno kedea ge rieme ke oogo bang yaa akuud keehd me nahg gene yaa ayiiho.
11  1:11 1Jon 2:29 Goma maa anhyaara, giih reje ge yug nyoge mooge ge keá ngoori. Nahge giih beeye ge ne ngoori. Nea dhaano gihn me beer ayuge, e gihn beer e yuge ni, e ne nyoadh ngo kejea ngaan nu beehda nyethiin Juog. Abea ngaa yug gihn me raaj, e gihn raaj e atiihye e ne nyoadh ngo kejea Juog kwihye.
Ngooru Tiihy Demetruj
12 Yaa akuud cang ge rob giih me beeye ke nying Demetruj kejea ngo ngaa me beer. Ge rob giih me beeye ke nyinge bang gihn ngo beehdo kaa dhe yoohn giih beeye ge anyoadh Juoge. A thiow, ngo aroba yihri kejea Demetruj beehda ngaa me beer. Ngahda ngo ngahyi kejea lum roba beehda gihn maa adiehr ni?
13  1:13-14 2Jon 12 Giih me thoohdh me daahda ke rob yihri nud. Abea a be daahd ugweeda gen yi warga wa kwaad gihn. 14 A gaahn beehn ne liew yihn ka me cahng mee. Kaano arumo, e wo upiih ne rob. 15 Beehn Juoge cube laahw wihj yihri. Gomi ge beehda yaa akuud kan yih amaahdh gene. Maahdh goma, goma ge beehda yaa akuud gihr geenu ke cing apaar naa aciel acielo.

1:1 1:1 2Jon 1

1:3 1:3 2Jon 4

1:5 1:5-8 Judea 13:2

1:6 1:6 Tii 3:13

1:11 1:11 1Jon 2:29

1:13 1:13-14 2Jon 12