JEAMIJ
Wargahng Agweed Jeamije
Rob Ke Nying Warga
Warga gihn agweed Jeamije ngo beehda luub cohg wihj. Cohg wudh nyoge yihdh giih me thoohdh ke dhe yoohn giih atiihj. Warga gihn ngo agweed ke yihr yaa akeedho ke bang upiny cang giih acub rog gen yihr Juog. Jeamij agweehdo kaa dhe yoohn ucaale ke duol me teeg ne cohg luube piny ke nying loohng gihr tiihj kedea nyoadh dhe yoohn jo yiiho ne kaahn gene. Ngo arubo ke nying nyepinye me thoohdh mee giih yug rog gen keew jo yiiho, neehn lonyo kedea kahj, giih utum, beehdo me beer, kwany kiin nyoge, mad yiiho ke tiihj, rob ne yahng, loohng, weehr, nhyaam, dhaahl, beel, guum kedea kway Juog.
Warga gihn ni niing ngo kejea yiiho ge caahdh kaa tiihj tiehd keew jo ayiih Juog.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1:1
Yiiho kedea loohng 1:2-8
Kahj kedea lonyo 1:9-11
Med cwihny kedea utum 1:12-18
Lihng kedea tiihy nyepinye 1:19-27
Toohn ke nying paahng keew nyoge 2:1-13
Yiiho kedea tiihj 2:14-26
Ngad yiiho kedea leebe 3:1-18
Ngad yiiho kedea yaa upiny 4:1-5:6
Dhog yiehdhe me thoohdh ne cohg nyepinye 5:7-20
1
1:1 Mat 13:55; Tiihy 12:17; 15:13; 21:18; 1Kor 15:7; Gal 1:19; 2:9; 1Pii 1:1 Beehda an, a Jeamij ge ubaahng Juog kedea ubaahng Ruohdh Jeacuu Kriihjto an ne gweehd yihru wu Judea ke karu noono nahgu tien miehr apaar wonge ariow, wu ge akeedho ke bang upiny cang. Wu amaahdha.
Guum Giih Me Reje
1:2-3 Rom 5:3-5; 1Pii 1:6-7 Jo'a mihn cwihnyu keraahyo nea wu apahdh yihdh giih utum me thoohdh. Bang gihn ngo ngahyu nea ka yiihu kii ngo ke tumo e naa kaa abeehnu ne ngahy guum giih me reje. Dhiilu guum giih me reje ke keehl guge e wu be dhaahr. Nea wu buu udhaahr e naa ka unieng lum Juoge yi cwihnyu ne cohg utoor gihn me daage. Nea dhaano kiinu yoohn beehdo me beer ge nhyaar Juoge kwihye, e kea kway ngaan nu Juog ge muoj nyoge cang ke med cwihny e ngaa me caye tooro. Kwaye Juog bang gihn ngo ucub Juoge yihre. 1:6 5:13; Mat 7:7; 21:21-22; Epi 4:14 Abea nea dhaano ukwahyo e kea gaahne gihn kwaye kedea e yea be diiw. Bang gihn kwaad ngaa yea diiw uroomo wa athewo yi naam duohng ge wiihe loang yame. Kwaad ngaan nu wiihe keá pare kejea gihn muu ucub Jeacuu Ruohdhe yihre nud, bang gihn kwaad ngaan nu gihn daahde kwihye noono e ngo neehn uthuohn ariem goohy ariow.
Ngad Ngoohngo Kedea Ngad Lonyo
1:9 2:5 Ngad akuud yaa ayiiho maa angoohng dhiile nhyaam bang gihn wiihe atihng Juoge maalo. 10  1:10 5:1 Abea ngad akuud yaa ayiiho maa alony mihn cwihnye bang gihn ngo ameehg Juoge doohng ne ngaa me ne bahdh laah. Lonye noono ukeedh wa mar thiiw yaadh maa aryaaw. 11 Cahng me moohl e liehdh ge cea ne keehd piny ke leehdho e yaadh ryaawe ryaawo ubeehn thiiw giihe ulwaar gene oogo kedea uryaaw yaadhe raaj mee. Wa gihn nu thiow ngaa maa alony, giih lonye ge uryaaw oogo yi cinge maano e ngo cong yihdh giihe.
Juog Nyoge Be Tume
12  1:12 5:11; 1Kor 9:24-25 Mihn cwihny ngaa guum giih me reje bang gihn nea ngo atum ugoohge nyoge, e kuowo gihn akob Juoge kea ngo ucube yihr yaa anhyaare, ngo uyoade.
13  1:13 1Kor 10:13 Nea dhaano ree ayoade e apahdh yihdh giih utum e keá koohbo kea, “Juog a ameehge pahdh yihdh giih utum.” Keá koohbo wa gihn nu bang gihn Juog be tum gihn me raaje kedea Juog dhaano be tume upahdhe yi gihn me raaj. 14  1:14-15 Rom 6:19-21; 7:7-10; 1Jon 2:16-17 Dhaano e keede e ne meehg ree pahdh yihdh giih utum ge yuohd cwihnye rog giih me reje. Noono e cwihnye urwaahnyo upahdhe yihdh giih utum. 15 Kaano nea gihn ayuohd cwihnye rih ngo, ngo ayoade, e adhemuohm atiihye kedea nea adhemuohm adoongo rih dhaano e ngo kahl thoo.
16 Jo'a maa anhyaara nea wa gihn nu e rogu keá meehgu dwaahngo upahdhu yihdh giih utum. 17  1:17 Mat 7:11 Kwaad gihn me beer kedea muuny me ne cohg ge beehn ke bang Juog ke yoohn maalo. Juog e naa acag giih meeny piny ge yi maalo kedea Juog ree be waare wa mar tubo. 18  1:18 Jon 1:13; Rom 8:19-23; 1Pii 1:23 Juog en naa apar ngo umuoje won ke kuowo me guge tooro ke dhe yoohn Ciig Beer ge rob adiehr beere wo naa ateehg gihr umodho ge akuong ke cubo yihr Juog keew giih acage cang.
Lihng Kedea Tiihj
19  1:19 3:2 Jo'a maa anhyaara, cubu gihn ni yi cwihnyu beer mee. Beehn kwaad dhaane cege yihdhe beer ne lihng kedea ngo keá guo paahr yi rob, maa cwihnye keá laar rahnyo. 20 Bang gihn rahny cwihny dhaano be yuge naa abiohgrwaal ke Juog wa kaa adaahd Juoge. 21  1:21 Klo 3:8; 1Pii 2:1 Nea maano kea logu giih reje kedea giih anyoohne ge anyoohr ngahdhu kedea yugu rogu ne nyoge maa now uyiihu lum Juog ge apuohny yihru. Bang gihn lum nu e nuu uboadh wun.
22  1:22 2:17; Mat 7:24, 26; Rom 2:13 Nahgu yaa tiihy giih apuohny yihru ke nying lum Juog. Rogu keá kangu uyugu rogu ne yaa lihng cog abea gihn me tiihyu tooro. 23 Ngaa me lihng lum Juoge abea gihn rob lum Juoge be tiihye, uroomo ke ngaa maa aniid kuohme yi madhara ge maany wonge keehde ni. 24 Batien kaa amaanye wonge, e ngo a'aay. Abea naa a'aaye kar madhara e wiihe aguo wulo ukwihye kaa anaa aniide wonge kii ngo. 25  1:25 2:12, 24; Jon 13:17; Rom 8:2; Gal 6:2 Abea ngaa cub cwihnye piny ne cohg ne maany yihdh loohnge maa athiir ge cub laahw wihj kedea e ngo be dhaahr ke maany yihdh loohnge, kedea e yihdh gen deade deado thiow, ngaan tiihy giih nu ngo udooj yi tiihye.
26  1:26 3:2, 10 Ngaa me koohbo kea e ngad lum Juog abea leebe be koare urube oogo ne pahy, e ngaan nu ree akange kedea gihn anahge ngad lum Juog gihr nyinge tooro. 27  1:27 Mat 25:35-36 Lum Juog me ne cal cal me yea tooro giih nyooro e man: maany kiihye kedea gule me ne yi ngoohng wong, kedea koar rog ubahnge dhaano ree be meehge raanyo yihr giih reje wiih piny. Giih ni ge naa dhe yoohn wuor Juog me ne cohg.

1:1 1:1 Mat 13:55; Tiihy 12:17; 15:13; 21:18; 1Kor 15:7; Gal 1:19; 2:9; 1Pii 1:1

1:2 1:2-3 Rom 5:3-5; 1Pii 1:6-7

1:6 1:6 5:13; Mat 7:7; 21:21-22; Epi 4:14

1:9 1:9 2:5

1:10 1:10 5:1

1:12 1:12 5:11; 1Kor 9:24-25

1:13 1:13 1Kor 10:13

1:14 1:14-15 Rom 6:19-21; 7:7-10; 1Jon 2:16-17

1:17 1:17 Mat 7:11

1:18 1:18 Jon 1:13; Rom 8:19-23; 1Pii 1:23

1:19 1:19 3:2

1:21 1:21 Klo 3:8; 1Pii 2:1

1:22 1:22 2:17; Mat 7:24, 26; Rom 2:13

1:25 1:25 2:12, 24; Jon 13:17; Rom 8:2; Gal 6:2

1:26 1:26 3:2, 10

1:27 1:27 Mat 25:35-36