13
Cahng nu ateed Jeacuue ngo kejea wuud men beehda kwaad yaa tiihj gihn daahd Juoge, e naa a'aaye ucea dieng naam duohng gihr Teberya. Kaano, e amahr nyoge me thoohdh awaahdo ke batiene utoor kar tiele. Naa aniid Jeacuue ngo ne maano e ayedh yi baabuur beere urubo yihr gen e nii baabuur abea nyoge ne wiih agala ne gihr. Noono e Jeacuu ake thubo ke puohny e giih puohnye ge teede yihr nyoge kaa dhe yoohn ucaale.
Ucaale Koohdhe Maa Ayor Dhaane
Kaano e athubo kuu ucaan ni kea, “Umodho coon nyin moogo koohdhe anaa akaabe ne ci yi puohdho ne puur. Abea naa ayore koohdhe, e mooge apahdh thaahng yooh maa abeehn winye uted gene gen. Koohdhe mooge ge apahdh wong leelo, me yea tooro ngoom me beeye. Maa aguo gene tuuyo bang gihn ngoom me ne cohg maa ayoad gene tooro. Nye muu atuuy ge kuu nahbo abea ge aguo cahnge ke taal maalo une gene jongra ke talo bang gihn biey gen kuu anieng piny. Mooge ge apahdh yi piny dhyaay kedea moodho. Abea naa adoong gene e ge ake juul bang gihn ge ateel dhyaaye piny uthow gene. Abea koohdhe mooge ge apahdh ka me yea ne ngoom me beeye maa atuuy gene beer mee kedea ucieg gene me wiih acielo yea ne cwed beel kar jiehabiihj kedea mooge yihdh gen ne jiehadahg kedea mooge dahng yihr gen ne dhaano aduuno wonge apaar. 13:9 11:15 Teeda teedo yihru kejea nea ngaa yihdhe nud e kea lihnge.”
Gihn Rub Jeacuue Kuu Ucaale Ke Nyinge
(Mak 4:10-12; Luk 8:9, 10)
10 Naa abeehn Jeacuue oogo yi baabuur e jo waahdh ge acaa bange upeehny gene ngo kob gene, “Ngad puohny gihn e rubi yihr nyoge kaa dhe yoohn ucaale?”
11 Maa abeehr Jeacuue ngo yihr gen kobe, “Ne ngey yihdh luub Dhaahr Juog beehda Juog e naa acub ngo yihru wu jo waahdha. Abea ngo rob yihr nyoge maa now kaa ucaale. 12  13:12 25:29 Ngahyu ngo kejea ngaan cub wiihe piny ne lihng lum Juog, e Juog ubar maalo ke rob yihre kedea Juog ungahye. Abea ngaan thoohr wiihe piny ne yahng yi lum Juog, e keehd nye ma thiin ge anaa angeye meehg Juoge ke rwaahnyo yihre. 13 An, a rubo yihr nyoge kaa dhe yoohn ucaale bang gihn nyoge keehd me niid gene nyepinye e giih ngo ge be cub gene yi wudh gen wale me lihng gene nyepinye e yihdh gen be boar gene.
14  13:14-15 Jon 12:40; Tiihy 28:26-27 “Leeb Juog gihn agweed yi kitaab ngad agamloohngjuog gihn nyinge Yicaaya ke nying yaa be lihng luube ngo apahdh kare wa kaa anaa arub Juoge kea,
‘Kwaad yaa ni yihdh gen aceg gene piny ne lihng
abea gihn me mon yi yihdh gen tooro
kedea nying gen apeeny gene piny ne maahnyo
abea gihn me niid gene tooro.
15 Yaa nu ge lihngo ke nahg diih
abea wudh gen ne thihdh thihdh
kedea yihdh gen atahg
maa nying gen aciehg rog gen ne lihb.
Nea be ne naa wa gihn nu,
e giih nyepinye ne niid gene ke nying gen
kedea ulihng gene ke yihdh gen
kedea udead gene yihdh nyepinye kaa aduun gen
kedea wudh gen ne waar gene noono e ge anaa athiehdh.’
16 “Abea maru rogu med keter bang gihn Juog tee acube yihru me niidu nyepinye giih atiihya kedea ungeyu athiir kedea me lihngu giih apuohnya kedea uboaru yihdh gen. 17  13:17 1Pii 1:10-12 Teeda teedo yihru ne cohg kejea nyoge maa abiohgrwaale kedea yaa agamloohngjuog ge adaahd uniid gene giih niidu, abea ge kuu aniid gene kedea ulihng gene giih lihngu, abea ge kuu alihng gene.”
Yea Lum Ucaale Koohdhe Maa Ayor Dhaane
(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)
18 “Cegu yihdhu beer mee ne boar lum yea ucaale gihr ngad puur. 19 Kwaad yaa lihng Ciig Beer ke nying dhaahr Juog, abea lum yea Ciig Beer gihn nu be boar gene, kwaad yaa nu ge ne room keehd koohdhe giih apahdh thaahng yooh, uguo atiihb ukeehge beehno ne pihr wa gihr winyo ne yag Ciig Beer oogo yi koohdh gen. 20 Abea koohdh muu apahdh wong leelo ge ne room keehd yaa lihng Ciig Beer umag gene ngo ke med cwihny nye wong kaano alihng gene ngo. 21 Kwaad yaa nu Ciig Beer kuu anieng yi cwihny gen. Noono nea bahng utuohl ke nying Ciig Beer, e cwihny ge guo baadh ugweey gene ngo piny. 22  13:22 1Tim 6:9-10 Dahng kwaad yaa lihng Ciig Beer ni, ugweey gene ngo caahn bang gihn cwihny gen athoohr gene yihdh giih lonyo giih upiny kan, ge ne room keehd koohdhe giih apahdh piny dhyaay kedea moodho. Kwaad yaa nu Ciig Beer be piih yi cwihny gen, bang gihn adeehj gene giih lonyo yi cwihny gen. 23 Abea kwaad yaa lihng Ciig Beer unienge yi cwihny gen uboar gene yea kedea uyiih gene ngo, ge ne room keehd koohdh muu apahdh ka me yea ne ngoom me beer ucieg gene. Abea naa acieg gene e wiih acielo yea ne cwed beel kar jiehabiihj kedea mooge yihdh gen ne jiehadahg kedea mooge dahng yihr gen ne dhaano aduuno wonge apaar.”
Ucaale Gihr Beeg Akaja
24 Kaano keehdo e ucaale moogo acahg Jeacuue ke robo yihr gen ne nyoadh ka beehd Dhaahr Juog kii ngo kea, “Cahng ni ngad puur aci yi puohdho uyore koohdh beel piny upuure wudh gen. 25 Ke waahr e nyoge aneno cang kun peeg kun peeg e ngad mahn nyin ree akwale yi puohdho. Noono, upiihe ne yor beeg akaja kiin koohdhe giih apuur, unea liib oogo. 26 Naa aci beele ne doongo udhahy gene, e wudh beeg akaja ge naa adoohng ne piil piil ke keew gen!
27 “Yaa tiihj yi puohdho naa niid gene kwaad gihn nu e ge agaahy urub gene yihr ngad puohdho kejea, ‘Wad wan! Ngahda yih anaa apuur koohdh beel me beey ne cahng ni me padh beeg akaja ne? Abea beeg akaja atuohl kaa kee keew gen?’
28 “Maa abeehr wur puohdhe ngo yihr gen kobe, ‘Beehda yaa mahna ge naa atiihy kwaad gihn nu.’ Maa acahg yaa tiihye piehj kob gene, ‘Abea cidh wane ne pudh beeg akaja oogo ne?’
29 “Maa amahn wur puohdhe gen kea, ‘Kea themu piny wa maano, bang gihn nea beeg akaja tumu kaa pudh oogo, e biey beel me beey beehn oogo thiow bang gihn beeg beey tien gen akahd gene keehd tien beeg akaja tiehd. 30  13:30 3:12; Any 14:14-15 Wiiu beeg akaja giih nu ubeehd gene kiin beel. Nea wahdh kar kaj beel e uteeda yihr yaa tiihj ukuong gene beeg akaja ke toohng piny umodho utuohj gen ne duohde beere ge ke waango. Nea beeg akaja ge awaang, e muu beehda liil ge ke kayo udihn gen ukedh gen yihdh gale giiha.’ ”
Ucaale Gihr Kohnho Me Thiin Wa Wong Jaaro
(Mak 4:30-32; Luk 13:18, 19)
31-32  13:31 17:20; Luk 17:6 Jeacuu abar maalo ke rob kuu ucaale kea, “Dhaahr Juog uroomo keehd wong jaaro ge thiin maa akaab dhaane upiidhe ngo yi puohdhe. Nea ngo apiidh piny keehd me thiin wonge, ge cea ne tuuyo e udoongo ukaare ke baahd me thoohdh unea lihm. Kaano e winy wuud gen geer gene ke wiihe.”
Ucaale Gihr Thobe
(Luk 13:20, 21)
33  13:33 1Kor 5:6; Gal 5:9 Noono, e ucaale moogo adog Jeacuue kaa caalo yihr nyoge kea, “Dhaahr Juog neehn thobe maa kaab dhaage, ulyaahbe ngo ke deeh moo, ce bihle ngo. Nea wahdh caahn e deeh mog abihl yaahny maalo cang.”
Gihn Beer Rob Kuu Ucaale
(Mak 4:33, 34)
34  13:34-35 13:10-17 Giih ge arob Jeacuue yihr nyoge ke nying Dhaahr Juog e ge teede kaa ucaale. Kihd wong acielo maa arobe now e ucaale be kahle yea tooro. 35 Jeacuu arubo kuu ucaale beere gihn arob Juog ke leeb ngad agamloohngjuog pahdh kare wa kaa ateede naa akob Juoge kea,
“A urubo yihr gen kuu ucaale
ne teed giih me kuu akuong gene ke lihngo
ke kaa acag upiny cago.”
Jeacuu Teed Lum Yea Ucaale Gihr Beeg Akaja
36 Kaano arumo e Jeacuu akuud nyoge awiie piny umone wod maa abuodh jo waahdhe batiene. Gihn nu e ge arubo yihre kob gene, “Ngad puohny kare nud uteedi lum yea ucaale gihr beeg akaja yihr wan ne?”
37 Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “Wur puohdho ngaan apiidh koohdhe me beeye beehda an ge adoohng ne dhaano utaahngo. 38 Abea puohdho gihn ayor koohdhe yea e naa upiny ke kare cang ne dug. E dahng koohdhe muu beeye ge beehda yaa Dhaahr Juog. E thiow beeg akaja ge beehda yaa atiihb ukeehg. 39 Abea ngad mahn gihn akwal ree yi puohdho ke waahr ne piidh beeg akaja ngo beehda atiihb ukeehg, e yaa tiihyo yi puohdho ge beehda wuohdjuog. Kedea cahng kaj beel e naa Cahng Lug gihr Juog.
40  13:40 7:19; Jon 15:6 “Cahng lug gihn nu e yaa anyoohne ge ukuong ke kwany oogo kiin nyoge wa gihr beeg akaja ge kuong ke toohng piny, ce tuohj gen ne duohde uwaang gen. 41  13:41 24:31; Mak 13:27 An ke nguda ge adoohng ne dhaano utaahngo wuohdjuog ge uoohra kan ukuong gene yaa yug giih me reje kedea yaa alyaahb ke poy oogo keew yaa beeye. 42  13:42 8:12 Noono uthoohr wuohdjuoge gen yi diih maaj muu unyaahm ne ngahg ngahg wa maay peg leelo ne lalo ke lan ngoohng wong e dhog gen kaany gene kaanyo ke nying raahm. 43  13:43 Mat 11:15 Jo wan, nea ngaa yihdhe nud e kea lihnge. Cahng uthoohr yaa reje yi maaj, e yaa ayiih lum Juog awaahn ni, koohm gen uke liel ne cal cal wa meehr cahng yi Dhaahr Juog.
Ucaale Gihr Ukuom Maa Akan
44  13:44 Pihp 3:7-14 “Dhaahr Juog roma ke rih ngaa maa ayoad gihn maa wuohb me ngiene teeg maa akan yi puohdho. Gihn nu e wiih ngo adoge wumo beer mee batiene e adog paare ungeewe giihe naa anudo yihre oogo cang, beere beehn ne ngeew puohdh ni keehd ngiihny ayoade.
45 “Thiow Dhaahr Juog roma ke rih thaajir me daahd dhaahb me ngiene ne maalo. 46 Ngaan nu abuohj duug ke wen, abea naa atoohnge wiih dhaahb maa kar cwihnye, e adog paajo ungeewe giihe oogo cang uduue arumo ne ngeew dhaahb gihn anhyaare.
47 “Dhaahr Juog thiow uroma ke rih ngaa maa aceg booy yi naam duohng, ubeehn booy gihn nu umahge ne kahd kahd keehd kwaad gun reehyo cang, me cam kedea me be cam. 48 Ge aniid ngad booye ngo e reehyo ane kahn kahn yi booy, e booy ateele ke thaahng agala ne kwany kiin rej. Kwaad reehyo me beer thoohre kii diido, abea kwaad ma be daahde thoohre ke dom. 49 Teeda teedo yihru kejea kwaad gihn nu ree uyuge yihr nyoge thiow cahng gug piny. Wuohdjuog ge ubeehn ke yoohn maalo ne lel yaa reje oogo keew yaa beeye, 50  13:50 8:12 uthoohr gene gen yi maaj muu unyaahm wa maay peg leelo, ne lalo ke lan ngoohng wong e lag gen kaany gene kaanyo ke nying raahm.”
51 Batiene e jo waahdhe ge apeehnye kea, “Giih ni aroba yihru yihdh ge aboaru beer mee?” Maa abeehr gene ngo kejea yihdh ge aboar gene. 52 Maa adog Jeacuue ngo ke beehro kea, “Wa maano e nyoadh ngo kejea kwaad ngad loohng Juog maa ayiiho me neehn wun, ngo uroomo ke dhaano me yihre ne gala. Gala me yea ne giih apuur ne caahngo kedea wong.”
Jeacuu Aci Ne Liew Naajaread
(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)
53-54  13:53 7:28 13:54 Jon 7:15 Naa athum Jeacuue ke rob yihr yaan nu, e ngo ake aay ke yaa waahdhe ne ci yi geen paar gen gihn cuohn ne Naajaread. Naa awahnhe yi geen nu, e ngo acaa wod amaad uthube ke puohny nyoge. Amahr yaa anudo, naa alihng gene giih puohny Jeacuue, e ge agaahy kwaad tooro uthub gene ke rob ke rog gen kejea, “Yaahy! Ngaan ngahy rob loohnge ngo akwanye ke kee! Kedea tiihy giih gaahy nyoge ayoade ke kee?” 55  13:55 Jon 6:42 Nyoge ge abar maalo dahng ke rob ke rog gen kob gene, “Naa cahy! Ngahda nyedhoohg ni, beehda waahd ngad tieng yen ne? E thiow ngahda waahd Maarya? Kedea Jeamij maa Jocebe maa Cimoane kedea Juudo ge beehda wuud wahn ne? 56 Ge nye wahn ngahda ge giih beehd ke won kan ne? Abea mare noono ni, deeh tee gihn ni tiihye giih me gaahy nyoge akahle ke kee?” 57  13:57 Jon 4:44 Noono maa akweer gene ke yiih lume bang gihn ngo ngad paar gen muu uroomo ke gen.
Maa akoohb Jeacuue yihr gen kea, “Keehd me yiih nyoge mooge giih tiihy agamloohngjuoge, e yaa geen paar gen ge be yiih gene naa athere.”
58 Gihn nu e Jeacuu giih me gaahy nyoge me thoohdh ge keá tiihyo kaano naa aniide ngo e Ciig Beer kuu ayiih gene.

13:9 13:9 11:15

13:12 13:12 25:29

13:14 13:14-15 Jon 12:40; Tiihy 28:26-27

13:17 13:17 1Pii 1:10-12

13:22 13:22 1Tim 6:9-10

13:30 13:30 3:12; Any 14:14-15

13:31-32 13:31 17:20; Luk 17:6

13:33 13:33 1Kor 5:6; Gal 5:9

13:34 13:34-35 13:10-17

13:40 13:40 7:19; Jon 15:6

13:41 13:41 24:31; Mak 13:27

13:42 13:42 8:12

13:43 13:43 Mat 11:15

13:44 13:44 Pihp 3:7-14

13:50 13:50 8:12

13:53-54 13:53 7:28

13:53-54 13:54 Jon 7:15

13:55 13:55 Jon 6:42

13:57 13:57 Jon 4:44