14
Eroade Kedea Jeacuu
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
1-2  14:2 16:14 Eroade ngaan anahg Ruohdh piny Gaalili Joon Ngad Luogwahy anaa abeehne ne kedh yi thijin unahge. Yihdh nihn anaa alihnge bang Jeacuu e ateede yihr joe kejea, “Ngaan ni udhiil nahg Joon Ngad Luogwahy e naa acahr, e naa gihn nud yihre tee me tiihye giih me gaahy nyoge.”
Joon Ngad Luogwahy Wiihe Angol Oogo
3-4  14:3-4 Luk 3:19-20 Eroade ciih umen me cuohn ne Pihlihb anaa ageere e umen noon ni wonge poohd kuow. Dhaar ngo nyinge anahg Eroadaj. Naa aniid Joone gihn nu, e ateede teedo yihr Eroade Ruohdh kejea kare tooro ugeer dhaane ciih umen me kuow. Noono e Eroade cwihnye ake rahnyo umage Joon uthoohre ngo yi thijin. 14:5 21:26; Mak 11:32; Luk 20:6 Eroade anaa daahd Joon ke naah, abea ngo atud yihr yaa ngahy ngo kejea Joon beehda agamloohngjuog.
Eroade Ruohdh deeh yaay me duohng na yuge yugo ke nying wong ke nying ne par cahng anyuole. Caahn e yihdh nihn ane Joone yi thijin, deeh yaan cahng anyuol en anaa ayug Eroade ucuohne amahr nyoge. Nyaar dhaar nyinge Eroadaj abeehn ne miel yi yaay gihn nu ke meehdo maa amihn cwihny Eroade keraahyo. Maa akuohnge ree nyum nyoge kea, “Kwaad kihd gihn daahd nyaane, e ngo dhiila kaa cubo.” Nyaan yea abeehn men ne coamo kejea nahge wiih Joon e ne daahde. Adiehr muon, ngo acidho urobe ngo yihr Eroade kea, “A daahd wiih Joon Ngad Luogwahy ukahle yihra kan e nii caan.” Eroade cwihnye kuu amedo ke nying gihn ateed nyaane, abea keehd maano e adhiile ke teedo yihr yaae uci gene ne ngol wiih Joon oogo, bang gihn akuohnge ree nyum nyoge cang kejea kwaad gihn daahd nyaane udhiile ke cubo. 10 Maa aoohre acaakere yi thijin ne ngol wiih Joon oogo kedea ukahl gene ngo. 11 Maa acub wiih Joon yi caan ukahle yihr nyaan maa akaabe ngo ubaare ngo bang men. 12 Jo waahdh Joon naa alihng gene gihn atiihy ree e ge acidho ukaab gene kuohm Joon ne kedh ne koanyo. Batien kaa athum gene ke kan dhaano e ge acaa bang Jeacuu ne rob gihn atiihy ree.
Nyoge Alihbe Abiihj Ge Ayaahng Jeacuue Kaa Amune Me Noog
(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13  14:13-21 15:32-39 Naa alihng Jeacuue thon Joon, e ngo ayedh yi baabuur ne nyiig ree oogo ka me toor nyoge yea. Nyoge thiow alihng gene kejea Jeacuu a'aay. Noono upahdh yaa beed yihdh geedh dieng baawe yi yooh ke tien gen ne buodh batien Jeacuu e ge kwany bang geedhe. 14  14:14 9:36 Naa ayihnh Jeacuue piny yi baabuur, e amahr nyoge aniide niido uyuog cwihnye yi ngoohng nying gen maa athiehdhe yaa atwaanye me thoohdh mee keew gen.
15 Ge abeehdo kaano uwahdhe thiehno. Abea naa acej cahng kwaar piny, e jo waahdh ge acaa bang Jeacuu ukoohb gene kejea, “Ngaa duohng, wo ne dom kedea cahng noono kwaar piny, abea nea kare nud, e kea oohr nyoge yihdh miehr ne ngiew ke caame me cam gene.” 16 Maa ateed Jeacuue ngo yihr joe kea, “Ge aay kaa nying gihn? Cubu gihn me cam yihr gen.”
17 Maa arub joe kejea, “Yey! Nye ngaan duohng! Wa yihr wan naa amune abiihj cog kedea nye rej ariow!”
18 Kob Jeacuue kea, “Kea kahlu gen yihra kan.” 19 Naa akahl gen yihre, e arobe robo yihr nyoge kejea piih gene piny cang ne raahj yi lum. Noono ukaabe amune kedea rej giih ni, umaahnye maalo maa amuohje koohr Juog. Batiene e yihdh amune abanye kedea ucube gen yihr jo waahdhe ne paahngo yihr nyoge. 20 Nyoge acahmo uyahng gene cang. Goan caame kedea nye wey weye giih adoohng piny, ge acong jo waahdhe upaahng gene diide apaar wonge ariow. 21 Yaa acahmo, ge anahg kar alihbe abiihj, abea amahr maahn maa nyethen thene giih anudo, ge kuu akwaan.
Kaa Acaahdh Jeacuue Ke Wudh Piih
(Mak 6:45-52; Jon 6:15-21)
22 Naa athum jo waahdhe ke cong goan caame cang, e arob Jeacuue robo yihr gen kejea yedh gene yi baabuur ne moon loog baaw. Jeacuu anaa adoohng ne rob ngo yihr amahr nyoge beere ge dog miehy gen 23  14:23 5:1; Luk 5:16 Naa a'aay nyoge e Jeacuu aci wiih good maalo kare keede ne kway Juog. Cahng ayuudho une piny bihb e poohd ne wiih good kar keede, 24 abea ka e baabuur anaa awahdh yi diehr naam duohng ka me baahr kaa agala. E thiow yamo anaa acoohd e baabuur yoore ke caahn kedea athewo daahd yaa kiihwo ke bano. 25 Ge awahdhe kar koohg uthuonjien umodho e Jeacuu alahb batien jo waahdh, e ngo caahdh kaa wudh piih ke maalo now e ngo be diihr. 26  14:26 Luk 24:37 Naa aniid jo waahdhe Jeacuu e ucaahdho ke wudh piih, e ngo kuu angey gene maa atud gene ne cohg urub gene e koohm gen urihg ni kob gene, “Ngo beehda juog naam e gihn nu caahdh ke wudh piih ne wale beehda gihn?” Maa ajiedh cwihny gene.
27 Noono e Jeacuu ake rubo yihr gen kejea, “Deedu cwihnyu teeg. Wu keá tudo, beehda an, a Jeacuu!”
28 Naa alihng Piihtere gihn arob Jeacuue e ngo ake rubo kea, “Ruohdh, nea beehda yihn ne cohg, kea meehg an beehn bangi e a caahdh kaa wudh piih thiow!” 29 Maa ateed Jeacuue ngo kea, “Beehni!” Naa alihng Piihtere lum nu, e ngo kuu acahg gaalo, abea ngo aguo paahr oogo yi baabuur uthube ke ci bang Jeacuu e ngo caahdh kaa wudh piih. 30  14:30-32 8:26 Nye kaano acaahdh Piihtere ke wudh piih, e aduune anaa rug umag lwahre ngo. Piihter atud ke nying yamo maa athewo giih anaa adhal. Kaano atude thiow, e ngo ake thubo ke diihr piny, umaahre piny ke lalo e kway wong Jeacuu kejea, “Ayoay! Ruohdh kony an!”
31  14:31 6:30; 8:26; 16:8; 17:20; Luk 12:28 Kii nyenij kaano e Jeacuu aguo wahnh bang Piihter upaad ngo ce rube kea, “Aduuni daag unea rug kaa nying gihn? Juog ke ngude be gaahni ne?” 32 Kaano arumo e Jeacuu kedea Piihter ge acaa ne yedh yi baabuur uguo yame ke ne dihl tiehd. 33  14:33 16:16; 27:54; Mak 15:39 Jo waahdh cang giih anaa yi baabuur, Jeacuu adoar gene uteed gene ngo yihre kejea: “Angej wane ne cohg kejea yih beehda Waahd Juog Aciehg!”
Nyoge Athiehdh Jeacuue Geneajared
(Mak 6:53-56)
34 Jeacuu kedea jo waahdhe naa angol gene baaw e ge abeehn ne toohng paajo me nyinge Geneajared. 35 Yaa paan ni Jeacuu angey gene kejea beehda ngaa me thiehdh nyoge. Noono uoohr gene dhog yihdh miehy cahng ni, kejea kahl yaa atwaanye bang Jeacuu. Maa akahl yaa atwaanye yihre. 36  14:36 9:20 Wong Jeacuu akway nyoge kejea meehge yaa atwaanye gweel keehd dhe waahre now, bang gihn ngahy gene kejea kwaad ngaa gweel dhe waahr Jeacuu, e ngo ungweehno. Adiehr muon, kwaad ngaa agweel dhe waahr Jeacuu ngo athiehdh.

14:1-2 14:2 16:14

14:3-4 14:3-4 Luk 3:19-20

14:5 14:5 21:26; Mak 11:32; Luk 20:6

14:13 14:13-21 15:32-39

14:14 14:14 9:36

14:23 14:23 5:1; Luk 5:16

14:26 14:26 Luk 24:37

14:30 14:30-32 8:26

14:31 14:31 6:30; 8:26; 16:8; 17:20; Luk 12:28

14:33 14:33 16:16; 27:54; Mak 15:39

14:36 14:36 9:20