15
Loohnge Giih Paarijea
(Mak 7:1-13)
Cahng man e Paarijea maa yaa loohng Juog ge abeehn bang Jeacuu ke yoohn Jeruucalem upeehny gene Jeacuu kob gene, 15:2 23:25; Luk 11:38-39 “Gihn ge beehn jo waahdhi udhahl gene yihdh loohnge giih jo doong Judea naa acoon? Cing gen be luog gene ke dhe yoohn ka ne tiihy ge kuowo ngo kaa nying gihn?”
Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “Gihn ge dhahlu loohng Juog thiow unahge ke dhe yoohn loohnge giihu ge ne tiihyu ke gen? Ngahda Juog anaa arubo kejea,
‘Wuor wuru ge ke miihu ne?’
‘E ngaa rob gihn me raaj rih wahn wale men
e ngo ke naah ne?’
Abea nea dhaano urubo yihr wahn wale yihr men kea, ‘Gihn arob loohng Juoge kejea dhiila ngo ke cubo yihri ngo acuba piny ke nying lum Juog’ e ngaan nu lume yiihu yiiho. Ke dhe yooh nu e naa kaa ameehgu ngaan nu paahl wahn maa men oogo. E naa kaa adhahlu lum Juog kii ngo noono uyoadu ke loohng maru e ne kedhu wong maalo. Wu beehda yaa waal ne cohg. Gihn agweed yi kitaab Juog ke nyingu ge anaa arob ngad agamloohngjuoge gihn nyinge Yicaaya beehda athiir! Arob Yicaaye kea Juog anaa arubo kea,
‘Yaa ni, a wuor gene kaa leehb gen now
abea aduun gen tooro banga.
Beehda toohd now keehd me koohb gene kejea ge wuor an.
Noono ge piih ne puohny loohnge me yoad gene bang nyoge mooge
abea ge padh loohnge giiha.’ ”
Gihn Yug Dhaano Ne Ngaa Me Beer Wale Ne Ngaa Me Raaj
(Mak 7:14-23)
10 Kaano e Jeacuu akuud nyoge acuohne cuohno bange maa arube yihr gen kea, “Cegu yihdhu beer mee ne lihng gihn teeda yihru. 11  15:11 Tiihy 10:15; 1Tim 4:4; Tii 1:15 Padh giih cam dhaane ge ci yi yea ge ne meehg dhaano cuohno ne ngaa me beer yihr Juog, abea beehda lubo gihn rob dhaane oogo ke dhee e ne meehg dhaano cuohno ne ngaa me raaj yihr Juog.” 12 Kaano e jo waahdh ge abeehn bang Jeacuu urub gene kejea, “Ngad puohny ngahyi awaahn ni kejea Paarijea cwihny gen arahnyo ke nying giih robi ne?”
13 Maa abeehr Jeacuue ngo yihr gen kuu ucaale kea, “Kiin yen nud upiny cang, kwaad yaadh me kuu apiidh Wura ge Maalo ni, e yaadh nu dhiil kaa pudh oogo. 14  15:14 23:16, 24; Luk 6:39; Rom 2:19 Koohdhu keá tihngu kedea wudhu keá raamo ke nying nyoge me cwihny gen athow. Paarijea ge neehn ruohdhe maa acoor me piej rog gen. Nea cuor piej cuor mooge piejo, ngahda e ge dhiil pahdh yi buur ne?”
15 E Piihter ayedh maalo urube kea, “Ngad puohny gihn acaali yea kuu angey wane beer mee, kare nud uteedi lum yea yihr wan ne?”
16 Maa abeehr Jeacuue ngo yihr gen kejea, “Wu thiow nyingu poohd kuu akweeg ne ngey nyepinye wa kwaad yaa wudh ge ne thihdh thihdh ne? 17 Goohg ke ngeyo yihru ke naa diih? Cam gihn cam dhaane ke dhee ngahda ngo caa yi yej ubare oogo? 18 Abea luub rob dhaane ke dhee ge tuohl kaa kee? Luub nu ge yaay ke yaa aduun dhaano kedea ge naa luub meehg Juog koohbo kejea dhaano raaj. 19  15:19 Gal 5:19-21 Aduulo e ne par kwaad giih reje ge meehg Juog cuohn dhaano ne ngaa me raaj. Noono, e gihn apar dhaane, en ne jwang ngo ne tiihy gihn me raaj. Gihn me neehn nahg dhaano kedea kaab ciih ngaa moogo. Thiow yug kwaad giih mooge maa acwaahne now, neehn yag gihr ngaa moogo kedea teed gihn maa toohd, wale ngier kuohm dhaano kaa aleeng dhaahl. 20 Kwaad giih ni cang ge ne meehg Juog cuohn dhaano ne ngaa me raaj. Abea mar cam e cing dhaano kuu aluoge wa ka rob gene, be meehg Juog cuohn dhaano ne ngaa me raaj ne weey weey.”
Nyethiin Dhaar Kanaan Athiehdh Jeacuue
(Mak 7:24-30)
21 Paan nu abeehn Jeacuue ne wii piny ucea piny me cahng ke geedh cuohn ne Taayr kedea Ciihdoan. 22  15:22 20:30-31 Ka me thiin e dhaar Kanaan maa abeed piny nu aguo rihng bang Jeacuu. Dhaar ni wong Jeacuu akwaye ke lalo kejea, “Ruohdh, yih ge beehda kwaar Deabid, luu wonge banga ukonyi nyethiina. Nyaara be kuow! Ngo amag atiihb reje kedea ngo abang gene keter.” 23 Dhaar ni abar maalo ke kwaago ke batien gen abea Jeacuu ulengo now. Noono, e jo waahdh ge ake rubo yihr Jeacuu kob gene, “Cub gihn daahd dhaar ni bang gihn ngo abuohj ke kwaago ke batieno.”
24  15:24 10:6; Rom 15:8 Maa abeehr Jeacuue ngo kejea, “A abeehn upiny kan kaa nying boadh yaa Yijarael cog ge wa diehg maa arwaahnyo.” 25 Nye kaa arob Jeacuue gihn nu, e dhaar ni, aguo wahnho urunge cunge piny nyum Jeacuu e urubo kea, “Ngaan Duohng, konya!” 26 Maa abeehr Jeacuue ngo kuu ucaale kea, “Kare tooro ucub cam nyethea paajo yihr goohy.”
27 Noono, e abeehr dhaar ni kea, “Beehda kare ne cohg wa kaa ateedi ngo. Abea keehd maano, e nyethea goohy ge na ke muojo ke cam me doohng piny bang ruohdhe.”
28  15:28 8:13 E ngo acahg Jeacuue kaa beehro kea, “Aniida ungeya ngo kejea yih dhaago me cwihnyi teeg kedea yiiho gihri naa ayiihi an ree be waare. Ke nying gihn nu, e gihri naa adaahdi ke cwihnyi ngo upahdh kare ne tog.” Abea nye kaa arob Jeacuue gihn nu e naa nye kaa a'aay atiihb reje oogo rih nyaar dhaar ni.
Jeacuu Nyoge Me Thoohdh Athiehdhe
29  15:29 5:1 Paan nu acahg Jeacuue wii piny ubare yihdh miehy naam duohng gihr Gaalili. Jeacuu ayedh wiih good ucea ne piih. 30 Noono, e amahr nyoge me thoohdh awaahd bange e ge kaahn yaa atwaanye. Keew yaa atwaanye giih nu, nyoge mooge ge anahg ngoohde, mooge ge acoor kedea mooge ge abab piny. E thiow, mooge kar rob ke ngude atooro yihr gen. Amahr yaa nu cang ge akahl ne cub buude, noono uthiehdhe gen cang ne raj. 31 Nyoge agaahy naa aniid gene gihn atiihy ree uwuor gene Juog ne cohg. Ge agaahy bang gihn ngaa maa miihng me leebe atuohj ngo alihngo urome rob, e ngaa anaa abab piny ngo acaahdho kedea ngaa me wonge anaa acoor wonge ayahbo. Noono upiih gene ne wuor Juog gihr yaa Yijarael.
Jeacuu Nyoge Alihbe Angween Ayaahnge Kaa Amune Abiihjberiow
(Mak 8:1-10)
32  15:32-39 14:13-21 15:32 9:36 Kaano arumo, e Jeacuu jo waahdhe ge acuohne urube yihr gen kejea, “Aduuna uyuog ke nying jo ni bango kan, bang gihn nihn ge beehda adahg awaahn ni e gihn maa agweel gene dhog gen tooro. Caahn e cwihnya tooro bange udog gene miehy gen ke deeh kahj me wa gihn rog gen. Bang gihn a utudo ka moogo e nyoge mooge caa ne pahdh yi yooh!”
33 Maa apeehny jo waahdhe ngo kob gene, “Wo ne yi ukang ka me baahr ke miehr. Ka muu uyoado cam me rom amahr yaa ni amahdo ke yaahngo ngo tooro!” 34 Maa apeehy Jeacuue kea, “Yihru naa amune adiih?” Maa abeehr gene ngo kejea, “Amune abiihjberiow, kedea nye rej me noog me thene mee ge ne nud cog.”
35 Noono maa arob Jeacuue ngo yihr nyoge kejea piih gene piny ne raahj cang. 36 Naa apiih nyoge, e Jeacuu amune kedea nye rej giih atudo ge akaabe kaabo, umuohye koohr Juog utoare yihdh gen, ce cube gen yihr jo waahdhe ne paahngo yihr nyoge. 37 Nyoge acahmo cang ne raj uyahng gene bang gihn cam aduohngo. Naa acong jo waahdhe goan caam adoohng piny e adiide abiihjberiow ge apahng ke caam adoohng piny. 38 Yaa acahmo ge anahg kar alihbe angween, abea amahr maahn kedea nyethen thene giih anudo ge kuu akwaan. 39 Batien gihn nu e nyoge ameehg Jeacuue keedho, maa apaahre yi baabuur ne bar piny Magadan.

15:2 15:2 23:25; Luk 11:38-39

15:11 15:11 Tiihy 10:15; 1Tim 4:4; Tii 1:15

15:14 15:14 23:16, 24; Luk 6:39; Rom 2:19

15:19 15:19 Gal 5:19-21

15:22 15:22 20:30-31

15:24 15:24 10:6; Rom 15:8

15:28 15:28 8:13

15:29 15:29 5:1

15:32 15:32-39 14:13-21

15:32 15:32 9:36