16
Paarijea Ge Daahd Jeacuu Uyuge Gihn Me Gaahy Nyoge
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
16:1-4 12:38-39; Luk 11:16, 29-30 16:1 Jon 6:30 Cahng man keehdo, e Paarijea kedea Caaduucean ge abeehn bang Jeacuu e ge daahd ngo ke tumo maa arub gene yihre kejea, “Wa daahd utiihyi gihr Paar Maalo me gaahy nyoge nyum wan kan uniid wane ngo.”
Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “Nye yaage, kaa ngo kwihyu ke naa diih! Wa nea cahng kwaar piny uyuge meehr me kwaar, e wu urubo kuu yamo me beer ukoohdo cahng nu. E thiow, wu urubo kejea kodh ucwii cahng ruu piny e maalo ne wij wij kedea cahng naa ngaang. Kare nud yihru kejea giih yi maalo ge romu kaa ngahyo, abea giih yug rog gen awaahn ni ge be romu ke ngahyo ne? Beehda kwaad koohdh nyoge me reje me kwihy Juog ge ne daahd uyug gihn me gaahy nyoge yihr gen. Bekihd gihn me tiihya yihru! Nea wu daahd gihn me gaahy nyoge, e gihn uniidu unahg gihn atiihy ree rih agamloohngjuog gihn nyinge Jona.” Naa athum Jeacuue ke rob e ngo a'aay uwiie gen kaano.
Loohng Tooy Cwihny Giih Paarijea Kedea Caaduucean
(Mak 8:14-21)
Naa awahdh gene loo naam, e angey jo waahdhe kejea wudh gen kaa awul utoor amune maa akaahn gene. 16:6 Luk 12:1 Kaano e Jeacuu arubo yihr gen kobe, “Yabu nyingu kedea koaru rogu rih kamiira gihr amono gihr Paarijea kedea Caaduucean.”
16:7-9 Mak 6:52 Kaano e ge athubo ke dwaano yi lum nu ke keew gen e ge urubo kob gene, “Gihn ni ngahda arobe kaa nying gihn awul wudhu utoor amune me kaahno.”
16:8 14:31 Gihn adwaan gene ke nyinge angey Jeacuue maa arube yihr gen kea, “Wu dwaan ke nying tooy amune kaa nying gihn? Bahw cwihny maa gihn e yihru ni! Yiiho gihru ka thiin ne weey weey! 16:9 14:20 Ka poohd kuu angeyu kejea kare tooro udiera ke nying cam ne? Wudhu awul ge anaa adooja amune abiihj uyaahng gene nyoge alihbe abiihj kedea ubeehn goan caam adoohng piny upaahng gene amahr adiide ne? 10  16:10 15:37 Dahng wudhu awul yi mar amune abiihjberiow giih ayaahng nyoge kar ge alihbe angween ne kedea ubeehn goan caam adoohng piny upaahng gene amahr adiide ne? 11 Goohg ke ngeyu yihru ke naa diih kejea a be rom rob ke nying cam? A arob ngo yihru kejea koaru rogu rih kamiira gihr amon Paarijea kedea Caaduucean.” 12 Batien rob nu e angey jo waahdhe ngeyo kejea Jeacuu kuu arubo kaa nying thobe gihn meehg amono yaahny maalo. E thiow ngo angey gene kejea Jeacuu acier ngo kejea kwaad giih puohny Paarijea kedea Caaduucean ge keá cub gene yi cwihny gen.
Gihn Arob Piihtere Kedea Rob Jeacuu Ke Nying Thone
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Jeacuu maa jo waahdhe ge abar maalo ke waahdh utoohng gene paajo moogo me cuohn ne Cejearya Pihlihbi. Kaano e jo waahdh ge apeehny Jeacuue peehnyo kejea, “Nye yaage duud dhaano utaahngo kob gene a naa ngaa?”
14  16:14 14:2; 17:10-13; 21:11 Maa arob gene ngo kejea, “Nyoge mooge ge urubo kejea yih beehda Joon Ngad Luogwahy e naa acahr, e nyoge mooge ge urubo kejea yih beehda ngad agamloohngjuog gihn nyinge Eliija e naa aduuo ke yoohn maalo. Nyoge mooge thiow ge ukoohbo kejea yih beehda Jermya naa anudo umodho coon maa nyoge mooge ge urubo kejea yih beehda agamloohngjuog maa anudo umodho coon.”
15 Maa acahg Jeacuue piehj kea, “Abea nea maru, e a naa ngaa?”
16  16:16 14:33; Jon 1:49; 11:27 E agaahr Cimoan Piihtere gaahro kea, “Yih beehda ngaan aoohr Juoge ne boadh nyoge, yih naa Waahd Juog Aciehg ge ne Maalo.”
17 Maa arub Jeacuue kea, “Athiir muon. Atiingi yih Cimoane waahd Jona. Yih adooj Juoge ne cohg. Adiehr me tiing ree kare ne tog wa gihn nu ngahya kejea kii lihngo ke bang dhaano utaahngo, abea beehda Juog Wura ge ne Maalo ke ngude e naa anyoadh ngo yihri. 18  16:18 Luk 22:32; Jon 1:42; 21:15-17; Epi 2:20 Caahn e yih Cimoane, yih uke cuohno ne Piihter, lum yea ngaa me teeg wa kihdo. Jo'a ge ucuba yi cingi ne maa ke nying gihn teegi wa kihdo. Gihn muu uban yihn ngo utooro ne weey weey, keehd thoo yih buu ubane. 19  16:19 Luk 11:52; Mat 18:18; Jon 21:15-17 Mugthaa gihr dhe Paar Juog ngo ucuba yihri. Kwaad gihn ateedi kejea yuge wiih piny kan, e uyiih Juoge Paar Maalo wa kar dhii, abea gihn acieri kejea keá yug, e ucier Juoge thiow.” 20  16:20 17:9 Naa agooy Jeacuue wiih lubo piny e arobe kea ngo keá teed jo waahdhe yihr nyoge kejea e naa Waahd Juog ge aoohre ne Boadh nyoge.
Jeacuu Urubo Ke Nying Bahng Kedea Thone
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21  16:21 17:22-23; 20:17-19; 26:2 Ke wong cahng nu e Jeacuu ake thubo ke rob yihr jo waahdhe kea, “A dhiil ci Jeruucalem, abea acaa ne pahdh yi bahng me duohng me wahya ge dhiile kaa kano, bang gihn jo doong paajo kedea jo doong yaa lam maa yaa loohng Juog ge nii koar an piny. A unahg gene abea a ucahr batien nihn adahg.”
22 Kaano e bad Jeacuu amag Piihtere uteele ngo kar ge keed gen maa angeenye yi wong ngo kea, “Bekihde Ruohdh! Gihn nu ree be rome tiihyo rihi!” 23 Maa alog Jeacuue ngahye bang Piihter urube kea, “Atiihb ukeehg nyiig rih oogo buuda. Rihi ayugi ne kerahg dhe yoohna, bang gihn yih par kwaad giih me padh giih Juog, abea yih par giih par dhaano utaahnge.”
Gihn Tiihy Ngaa Daahd Buodh Batien Jeacuu
24  16:24-25 10:38-39; Luk 14:27; 17:33; Jon 12:25-26; 1Pii 2:21 Maa abar Jeacuue maalo ke rob yihr jo waahdhe kea, “Nea ngaa daahd ubuodhe batiena kea jaahye ree maa uguume giih raahm kuohm wa mara, ce beehne ubuodhe batiena arumo. 25 Kwaad ngaan kweer ke buodh batiena bang gihn be daahd uthowe e ngaan nu kuowo me guge tooro buu uyoade. Abea kwaad ngaan be dier ke thoo ke nyinga, e ngaan nu kuowo me guge tooro uyoade. 26 Gihn e ne kony giih wiih pinye yihr dhaano utaahngo ne boadh wahy be yoade? Wale gihn noono rom dhaane ke cubo me room ke wahye? 27  16:27 Mat 7:23-27; 13:41; 25:31-46; Luk 13:27; Jon 5:29; Rom 2:6; 1Kor 3:13-15; 1Pii 1:17; 2Tim 4:14; Any 22:12 A ge adoohng ne dhaano utaahngo a uduu e a caahdh kaa teeg mar Juog Wura naa acub yihra. A ubeehn tiehd keehd wuohdjuog ne koog nyoge wa kwaad ka utiihy gene. 28  16:28 10:23; 24:34; Mak 9:1; 13:30; Luk 9:27; 21:32 A rob athiir yihru. Yaa nud kan ge buu uthow cang, nud ke nyoge kiin gen muu uniid an, a ge adoohng ne dhaano utaahngo beehn ne piih wiih koom ne ruohdh.”

16:1 16:1-4 12:38-39; Luk 11:16, 29-30

16:1 16:1 Jon 6:30

16:6 16:6 Luk 12:1

16:7 16:7-9 Mak 6:52

16:8 16:8 14:31

16:9 16:9 14:20

16:10 16:10 15:37

16:14 16:14 14:2; 17:10-13; 21:11

16:16 16:16 14:33; Jon 1:49; 11:27

16:18 16:18 Luk 22:32; Jon 1:42; 21:15-17; Epi 2:20

16:19 16:19 Luk 11:52; Mat 18:18; Jon 21:15-17

16:20 16:20 17:9

16:21 16:21 17:22-23; 20:17-19; 26:2

16:24 16:24-25 10:38-39; Luk 14:27; 17:33; Jon 12:25-26; 1Pii 2:21

16:27 16:27 Mat 7:23-27; 13:41; 25:31-46; Luk 13:27; Jon 5:29; Rom 2:6; 1Kor 3:13-15; 1Pii 1:17; 2Tim 4:14; Any 22:12

16:28 16:28 10:23; 24:34; Mak 9:1; 13:30; Luk 9:27; 21:32