28
Liel Yea Apuogo Kedea Rob Wuohnjuog
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Cahng ni, kaa akaahg piny batien cahng Cabadh e beehda cahng umodho gihr beriown nihn, e Maarya Madaleana kedea Maarya moogo ge amool uliel.
Abea thiin kan e piny ree ayahnge yahngo cang, bang gihn wuohnjuog abeehno ne dhihl ke yoohn Paar Maalo ungeehle leelo gihn anaa acub dhe liel oogo upiihe wiih ngo. Wuohnjuog gihn kuohme ake liel wa maahny kodh kedea waare giihe tar wa bur waaro. Yaa anaa acub wiih liel ne koar ge ataal lwahre maalo udoohng gene wa nyoge maa athow.
Naa awahnh maahn giihe kar ge ariow e wuohnjuog ake rubo yihr gen kea, “Wu keá tudo. Ngahya kejea wu abeehn ne maany kuohm Jeacuu Ngad Boadh nyoge e anaa agur ngahy yaadh maa ariihw. 28:6 16:21 Jeacuu ngo tooro kan. Ngo ameehg Juoge cahro wa kaa anaa ateede ngo yihru coon umodho kejea e ucahr batien nihn adahg. Beehnu umaanyu kaa anaa apiehle yea! 28:7 26:32 Laaru doog ke laahdo uteedo ngo yihr jo waahdh giihe kejea Jeacuu acahr kedea ngo amoon nyum gen ne ce Gaalili, ka uroohm gene yea keehde. Wudhu keá wulo ne par giih ni ateeda yihru cang.”
Ke nye wong kaano, e ge Maarya ngahdh gen ayal gene yalo ke ngweej ne do ne toohn jo waahdh, e nye lwahr poohd nii yihdh gen, keehd maa anaa amed cwihny gene keter ke nying cahro gihr Jeacuu.
Jeacuu Ree Anyoadhe Yihr Maahn
Abea nye kaano e Jeacuu anaa lwaahd bang gen urube kea, “Maahdhu rihu ya.” Noono ubar gene bang Jeacuu urung gene cung gen piny ne ciim tiene kedea upuoj gene ngo keraahyo. 10  28:10 12:50; Jon 20:17 Batiene e Jeacuu ake rubo yihr gen kea, “Wu keá tudo, abea cidhu uteedu ngo yihr jo'a cang kejea cidh gene Gaalili, wa uroohm kun caadi keehd gen ka uniid gene an yea.”
Lum Agwiir Jo Doong Paar Judea
11 Nye kaa apoohde e maahn giih ge nii yooh ne doog, e yaa koar liel mooge ge aguo goohd bang jo doong yaa lam uteed gene giih ayug rog gen cang yihr gen. 12 Kaano e amaad aguo gene kaa yugo tiehd keehd jo doong paajo ne gweehg yea lubo. Batien amaad e amahr ngiihny acub gene cubo yihr yaa koar liel. 13  28:13 27:64 Ungweel gene ngo piny kejea, “Kwaad ngaan peehny wun now kea teedu ngo kejea jo waahdh Jeacuu ge abeehno ke waahr e wa aneno ukwal gene kuohm ngo. 14 Cwihnyu keá ne ngaahj bang gihn, gihn me pahdh wudhu tooro. Keehd me beehn muudiihre ulihnge ngo kejea wu anaa aneno e wu ukony wane.” 15 Yaa koar liel ngiihny akaab gene kedea ucidh gene ne kiid lubo wa kaa ateede yihr gen. Kedea ke wong cahng nu, uwahdhe cahng tihn, e naa lum rob kiin yaa Judea.
Jeacuu Ree Anyoadhe Yihr Jo Waahdhe Kedea Tiihy Acub Jeacuue
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Tiihy 1:6-8)
16  28:16 5:1; 26:32; 28:10 Noono ubeehn joe ge apaar wonge acielo utihng gene rog gen ne ci wiih good me nii Gaalili kaa akob Jeacuue kea e uroohm yi ngo keehd gen. 17  28:17 14:31 Naa aniid gene Jeacuu, e ngo adoar gene ne cohg, abea keehd maano e nyoge mooge ge apoohdo e cwihny ge udaag. 18  28:18 Mat 11:27 Kaano e Jeacuu anyiihng buud gen urube kea, “Ruohdh gihr Dhaahr Juog kedea gihr ungoom kan cang ge acub yi cinga. 19  * 28:19 Kar lam: 10:5-6; 24:14; Mak 16:15; Luk 24:47Luogwahy: Mat 3:15; Mak 16:16; Tiihy 2:38; 8:36; 1Kor 1:13-16; Epi 4:5; Jon 3:22; 4:1-2; Rom 6:3-4; Wuur, ke Waahd ke Wahy Juog: 2Kor 13:13 Wa maano, cidhu ke bang upiny cang umuoju nyoge ke luogwahy ke nying Wuur, ke Waahd ke Wahy Juog. Yugu ngo wa maano beere yaa ngo ge udoohng ne jo'a. 20 Puohnyu gen umag gene loohnge giih aroba yihru beer mee. Ngahyu ngo kejea a nud ke wun uwahdhe yi gug piny.”

28:6 28:6 16:21

28:7 28:7 26:32

28:10 28:10 12:50; Jon 20:17

28:13 28:13 27:64

28:16 28:16 5:1; 26:32; 28:10

28:17 28:17 14:31

28:18 28:18 Mat 11:27

*28:19 28:19 Kar lam: 10:5-6; 24:14; Mak 16:15; Luk 24:47Luogwahy: Mat 3:15; Mak 16:16; Tiihy 2:38; 8:36; 1Kor 1:13-16; Epi 4:5; Jon 3:22; 4:1-2; Rom 6:3-4; Wuur, ke Waahd ke Wahy Juog: 2Kor 13:13