GIIH ANYOADH JUOGE
Giih Anyoadh Juoge Yihr Joon
Rob Ke Nying Kitaab
Kitaab gihr Giih Anyoadh Juoge yihr Joon anaa agweed ke yi wong me bahng ayug rog jo yiiho bang gihn ayiih gene Jeacuu kejea ngo beehda Juog. Ngaa agweed kitaab adaahd ngo uweehge cwihny yaa kwaan kitaab ni gaahno ungahm gene. Ngo adaahd ngo thiow udeed gene cwihny gen beere ge bar maalo ke yiiho gihr gen keehd me pahdh giih me reje kedea bahnge wudh gen.
Ne cohg kuohn me thoohdh yi kitaab ge teed giih anyoadh Juoge kedea giih akahle wihj e ge rob kaa dhe yooh maa arom ree ke ngeyo ke yihr jo yiiho giih yihdh run nu. Abea yihr nyoge mooge, ngo anaa apoohdo e beehda tiihy Juog. Abea ke kur mar gihn agweed kitaab ke nyinge, e ngo uneehno kejea giih agweed kitaab ke nying gen ge aber ke dhog yiehdhe me ne keede e ge rob kaa dhog yiehdh akahl Juoge gen wihj kii ngo. Gihn agweed kitaab ke nyinge ngo uneehno ne dahr. Ngo beehda kejea Juog jo mahn giihe ge utaaje ne dug ke gug taahyo ke dhe yoohn Kriihjto Ruohdh. Atiihb ukeehg unaa kiin yaa nu ataaj tiehd. Juog jo yiiho giihe ge umuoje kaa akweehn dooj gihr paar maalo kedea piny me nyaahn batien taahyo gihn nu.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1:1-8
Kaa athub giih anyoadh Juoge kedea wargae giih aoohr yihr akuud yaa yiiho giih geedhe abiihjberiow 1:9-3:22
Warga me dhee amuohn ke duoe abiihjberiow 4:1-8:1
Baye abiihjberiow 8:2-11:19
Dangnwaay kedea laahy ariow 12:1-13:18
Giih anyoadh Juoge me ne keede 14:1-15:8
Alaye abiihjberiow giih rahny cwihny Juog 16:1-21
Pahdh geen Baabihloanya, kaa ataaj laahy reje, yaa ucahb kedea atiihb ukeehg 17:1-20:10
Gug ukihm 20:11-15
Upiny kedea maalo me nyaahn, maa geen Jeruucalem me nyaahn 21:1-22:5
Gug luube 22:6-21
1
1:1 4:1; 22:6 Kitaab gihn nyoadh giih muu udhiil rog gen ke tiihyo ka me cahng. Giih muu utiihy rog gen ke nying Jeacuu Kriihjto. Juog e naa anyoadh gen yihr Jeacuu ne rob gen yihr baahng giihe. Noono maa aoohr Jeacuue wuohnjuog ke yoohn Paar Maalo bang Joon ubaahnge ne kwaan yihdh giih anyoadh. 1:2 6:9 Noono ubeehn Joone upiihe ne gweed gen piny. Luub anaa arob Juoge kedea muu arob Jeacuu Kriihjte ge agweede piny kedea giih aniide ge agweede thiow. 1:3 14:13 Med cwihny beehda gihr ngaa kwaan kitaab ni kedea ngaa lihng ngo uyiihe lum Juog gihn agweed piny! Med cwihny beehda gihr yaa nu bang gihn giih ni cang ge upahdh kar gen ka me cahng mee.
Joon Akuude Giih Yaa Ayiiho Yihdh Geedh Aacya Ge Amaahdhe
1:4 4:5 An, a Joon a ne gweehd yihru wu akuud yaa yiiho giih abiihjberiow yi piny Aacya. Wu ke karu noono wu amaahdha cang. Juog e nud awaahn ni kedea anudo ke coon maa unud ne naang cube muuny gihre kedea doohr yihru. Muuny gihre kedea doohr ge acub Wahy Juog abiihjberiowe ge nyum koom Juog. 1:5 2:26; 7:14; 19:15; Klo 1:18; Judea 9:14; 1Jon 1:7 Jeacuu Kriihjto e kwaay adiehj Juog ke nyoadho kedea ge awaad awiidh gihr cahro yi thoo udoohnge ne ruohdh gihr ruohdh upiny cang, muuny kedea laahw wihj acube yihru thiow.
Jeacuu wo nhyaare nhyaaro keraahyo kedea wo alwahge oogo yihdh anyoohne giiho ke dhe yoohn kaa athowe ngahy yaadh maa ariihw. 1:6 5:10; 20:4, 6; 22:5; 1Pii 2:9 Kedea uyuge won ne ruohdhe maa yaa lam giih kweehr yihr Juog beere wo utiihyo yihr Juog wahn. Juog ge teeg, nyinge uke wuoro ke wong ke wong! E noono.
1:7 1:13; Mat 24:30; Jon 19:34, 37; 1Th 4:17 Wu do, ngahyu ngo kejea Jeacuu ubeehn kii lwaahd ne dahr
e uneehno yihr nyoge cang keehd yaa ajoohr ngo.
Ngahyu ngo kejea kwaad dhaano cang yea ungeer.
Udhiil pahdh kare wa maano.
E noono!
1:8 1:4, 8; 2:8; 4:8; 11:17; 16:5; 21:6; 22:13 Juog ge teeg, e nud awaahn ni kedea ke coon maa unud ne naang arubo kea, “A naa ngad awiidh kedea ngad dhecaahn.”
Kaa Anyoadh Jeacuue Ree
1:9 22:8 A Joon ge beehda wadu, an ne rubo yihru. A wadu bang gihn kwaad giih reje yug rog yaa Dhaahr Paar Juog ge guuma guumo keehd wun tiehd bang gihn buodho batien Jeacuu. A anaa amag ukedh an wiih thuur gihr Patimoj ke nying gihn apuohnya lum Juog yihr nyoge kedea uroba adiehr gihn arob Jeacuue. 10  1:10 17:3 Cahng ni arumo, maano e beehda Cahng Juog, e Wahy Juog anaa niihm wiiha ulihnga duol muu uyuog wa duon baya e beehn kaa kun doo ngahya. 11  1:11 4:5 Duol gihn ngo arubo yihra kea, “Gweed kwaad giih niidi kan cang piny uoohri warga gihn agweedi ge yea yihr akuud yaa yiiho giih yihdh geedhe giih cuohn ne Epicoj, Cemiirna, Peargamum, Theatiira, Caardij, Pilaadealpya maa Loadiihcya.”
12 Naa aloga wiiha ne maany ngaa rubo, e a niid teehde abiihjberiow maa ayug ke dhaahb giih me cub lambe wudh gen. 13 E aloga wonga thiow, e a niid ngaa me wa Ngaa adoohng ne dhaano utaahngo e ngo nii diehr kiin teehde giih ni abiihjberiow. Ngaan ngo angahbo ke waaro me baahr uwahdhe wudh tiene. Alaam ruohdh maa atiihj ke dhaahb akaare yi koohre thiow. 14 Ngaan ngo yiehy wiihe ge ataro wa bur waaro kedea kaan nyinge uliel wa mar maaj. 15  1:15 14:2 Tiene thiow ge ake liel wa gihr demaro me nii maay ubug, kedea duone ungoar wa athewo. 16  * 1:16 Abiihjberiow: 4:5Pala: 2:12; 9:15; Judea 4:12 Ngaan ni thiow kaahn ciehr abiihjberiow kii cing kwiihye. Kedea pala me baahr me dhee bedh ngo abeehn oogo yi dhee. Wonge thiow ake liel wa ka ne lier cahnge yi diehr wihj. 17  1:17 1:8 Naa aniida ngaan nu, e a adwiid lwahre upahdha piny ne riehb thaahdh tiene wa ngaa maa athow. Kaano e cing kwiihye acube wiiha urube kea, “Yih keá tudo, beehda an, an ngad awiidh kedea ngad dhecaahn. 18  1:18 Rom 14:9; 1Kor 15:3-4, 25-26 Beehda an e acahr yi thoo ni! A anaa athow abea awaahn ni a acahr kedea a be cahg thoo keehdo ne naang wa maano. Awaahn ni thoo kedea kuohn beed yaa athowe ge naa yi cinga.
19 “Noono arumo gweed giih aniidi cang piny. Kwaad giih atiihy rog gen awaahn ni kedea giih utiihy rog gen cahng moogo gweed gen piny cang. 20 Lum yihdh ciehr abiihjberiow ge aniidi yi cing kwiihya kedea teehde abiihjberiow giih lambe e man: ciehr kar ge abiihjberiow ge wuohdjuog giih akuud yaa ayiiho giih abiihjberiow. Kedea teehde abiihjberiow giih lambe ge naa akuud yaa ayiiho giih abiihjberiow.

1:1 1:1 4:1; 22:6

1:2 1:2 6:9

1:3 1:3 14:13

1:4 1:4 4:5

1:5 1:5 2:26; 7:14; 19:15; Klo 1:18; Judea 9:14; 1Jon 1:7

1:6 1:6 5:10; 20:4, 6; 22:5; 1Pii 2:9

1:7 1:7 1:13; Mat 24:30; Jon 19:34, 37; 1Th 4:17

1:8 1:8 1:4, 8; 2:8; 4:8; 11:17; 16:5; 21:6; 22:13

1:9 1:9 22:8

1:10 1:10 17:3

1:11 1:11 4:5

1:15 1:15 14:2

*1:16 1:16 Abiihjberiow: 4:5Pala: 2:12; 9:15; Judea 4:12

1:17 1:17 1:8

1:18 1:18 Rom 14:9; 1Kor 15:3-4, 25-26