2
Dhog Gihn Aoohr Yihr Yaa Ayiiho Epicoj
2:1 1:16, 20; Epi 1:1 “Yihr wuohnjuog gihr akuud yaa yiiho gihr geen Epicoj gweed gihn:
“Ngaan kaahn ciehr abiihjberiow kii cing kwiihye kedea ge caahdh ke keew teehde giih abiihjberiow maa atiihj ke dhaahb ateede yihra kejea oohra dhog gihn yihru. 2:2 2Kor 11:13; 1Jon 4:1 Giih atiihyu kedea kaa abuohju ke tiihj kedea giih aguumu ge ngahya. Ngo ngahya kejea piny be nywaagu ke nyoge me reje. Kwaad yaa ucahb ge rob toohde kejea ge beehda jo oohr ge atumu uyoadu gen ne nyoge me padh jo oohr. Wu nyoge me cwihnyu teeg bang gihn giih me reje aguumu ke nying luma abea wu kuu adhieg.
“Abea wu dhiila kaa cayo thiow bang gihn a be nhyaaru awaahn ni wa kwaad kaa anaa anhyaaru an ge anaa ayiihu umodho. 2:5 2:16, 22; 3:3, 19 Paru wudhu umaanyu kaa anaa awahdhu yea kedea kaa aduu yea awaahn ni. Wiiu tiihy giih anyoohne beere wu ubeehdo beer wa ka na beehdu coon. Nea anyoohne giihu ge be maanu, e teehd lama gihru kahla ke oogo kare noono acube yea. Abea cwihnya med rogu bang gihn giih reje ge tiihy yaa batien Nikoala ge maanu maano wa ka maana gen.
2:7 22:2, 14, 19; Mat 13:9, 43 “Nea ngaa yihdhe nud me lihngo e kea lihnge gihn rob Wahy Juoge yihr akuud yaa ayiiho. Yihr ngaa uguum, nyethiin yaadh wahy me tuuy Paar Maalo ucuba yihre ne camo.
Dhog Gihn Aoohr Yihr Yaa Ayiiho Cemiirna
2:8 1:8, 18 “Yihr wuohnjuog gihr akuud yaa yiiho gihr geen Cemiirna gweed gihn:
“Ngaa beehda ngad awiidh kedea beehda ngad dhecaahn ge athow ucahre ateede yihra kejea oohra dhog gihn yihru. 2:9 2Kor 6:10; Jeam 2:5; 3:9; 2Kor 11:14-15 Ngoohng nyingu uneehno yihra, kedea ngahya kejea wu ne yihdh giih me reje. Abea gahng, wu beehda nyoge maa alony! Ngo ngahya kejea nud ke nyoge me kang rog gen kob gene ge beehda yaa Judea, abea kihde now, ge naa yaa atiihb ukeehg kedea ge ne buohj ke raany nyingu ke rob luube me reje mee rogu. 10  2:10 Mat 10:28; 1Kor 9:24-25 Wu keá tudo ke nying giih raahm rog ge adoohng ka me pahdh gene wudhu. Yihdhu umed atiihb ukeehge ukedh goan nyoge mooge yi thijin kiinu. Abea keehd maano, e unahg nihn apaar e nuu ubeehdu ke raahm rog. Kea noono nahgu yaa yiiho keehd me kobe kejea wu ke naah ke nyinge. Nea wu abar maalo ke yiiho e ajahm gihr kuowo me guge tooro ucuba yihru naa akoohg gihru.
11  2:11 20:6, 14; 21:8 “Nea ngaa yihdhe nud me lihngo e kea lihnge gihn rob Wahy Juoge yihr yaa akuud yaa ayiiho. Ngaa uguum kea tude ke nying riown thoo.
Dhog Gihn Aoohr Yihr Yaa Ayiiho Peargamum
12  2:12 1:16 “Yihr wuohnjuog gihr akuud yaa yiiho gihr geen Peargamum gweed gihn:
“Ngaan yihre ne pala me baahr me dhee bedh ateede yihra kejea oohra dhog gihn yihru. 13 Kaano beehdu yea ngahya kejea e naa ka nahg atiihb ukeehge ruohdh yea. Abea keehd maano e wu kuu apaahr caahn yi yiiho gihru ukwihyu an. Cwihnyu adeedu ubaru maalo keehd maa anahg gene Antipaj ge ngada. Ngo anahg kii yi geen beedu kedea e ne beed atiihb ukeehge thiow.
14  2:14 2:20; 2Pii 2:15 “Abea wu dhiila kaa cayo ka me thiin. Nud ke nyoge mooge kiin nu me lihng puohny gihr Balaam naa acoon ge ne robe giih me reje. Balaam e naa apuohny ruohdh gihn nyinge Balag uthoohre yaa Yijarael yihdh anyoohne me reje, ke nying gihn arobe ngo yihr gen kejea cam gene caame maa acub piny yihr yiehdhe me reje kedea budo naa arwaadh kaa aleye. 15 Wa gihn nu thiow, nud ke nyoge kiinu me yiih giih reje ge puohny yaa batien Nikoala. 16 Kaa ya, laaru tiihy giih anyoohne ke maano kaa awaahn ni! Nea padh wa maano, e a beehn bangu awaahn ni ukaga ke gen ke pahna ge yi dhiia.
17  * 2:17 Jon 6:48-51Nying me nyaahn: 3:12 “Nea ngaa yihdhe nud me lihngo e kea lihnge gihn rob Wahy Juoge yihr yaa akuud yaa ayiiho. Ngaa uguum umuoja ke goan amono gihn cuohn ne mana ge anaa akan. Thiow ngo umuoja ke leelo me tar maa agweed nying me nyaahn wiihe. Nying me ngaa ucub leelo yihre e nuu ungahy ngo cog.
Dhog Gihn Aoohr Yihr Yaa Ayiiho Theatiira
18  2:18 1:14-15 “Yihr wuohnjuog gihr akuud yaa yiiho gihr geen Theatiira gweed gihn:
“Waahd Juog e kaan nyinge uliel wa mar maaj, kedea tiene liel wa demaro ateede yihra kejea oohra dhog gihn yihru. 19 Nhyaahro gihru kedea yiiho gihru ge uneehno yihra. Ngahya thiow kejea wu abuohj ke tiihj maa wu aguum keraahyo. Giih tiihyu cang ge ngahya kedea ngahya thiow kejea tiihyu abar maalo awaahn ni uyoohme kar mar.
20  2:20 Tiihy 15:20 “Abea keehd maano e wu caya cayo bang gihn aweehgu dhaar nyinge Jejebel beehd kiinu, adhaahr ukoohbe kea Juog e naa aoohr en. Dhaar nu puohny giih me reje mee me log wudh jo'a rog giih bal kedea cam caame maa acub yihr yiehdhe. 21 Ngo ateeda yihre kejea maane tiihy giih bal abea ngo be daahd luma ke lihngo. 22 Yaa abudo keehd dhaar nu par gene wudh gen beer mee uwii gene tiihy giih anyoohne ge adwaahng dhaar nu gen yihdh gen. Nea ge poohd ubar, e dhaar nu kedea yaan nu cang atwahnye kedea giih me reje ge umeehga pahdh wudh gen ke dhe yooh me be wul yi wudh gen. 23  2:23 22:12 Kwaad yaa anaa ayiih lume noono ge unahga thiow. Kaano en nuu ungey yaa akuude giih yaa ayiihoe ngo cang ne dug kejea a ne ngahy gihn ne yaa aduun dhaano utaahngo kedea gihn pare. Noono, e kwaad dhaano cang akweehn gihre nuu ucuba yihre uroma ke rih tiihye naa atiihye. 24 Nyoge mooge kiinu yi Theatiira ge beeye bang gihn toohd dhaar ni kuu ayiih gene. Wudhu kuu alogu ne lihng toohd rob nyoge mooge kejea ne gihn me beer me nud yi puohny atiihb ukeehg. A teed athiir yihru kejea giih nu apahdh wudhu yihdh gen buu udoga ke jwaa keehdo. 25  2:25 3:11 Deedu cwihnyu teeg mee ubeehdu wa maano uwahdhe ka ubeehna.
26-28  2:26-27 12:5; 19:15 2:28 22:16 “Ruohdh Wura naa ayoada bange ucuba yihr yaa uguum utiihy gene wa ka daahda ne naang uwahdhe yi duua. Ukuume giih wiih piny cang ge ucuba yi cing gen ne maa urom gene gen ke kaahno ke cing me teeg wa ngiihnyo, kedea urom gene gen ke keedh piny wa gihr dag me yea akeedho. Ciehj ruu piny ucuba yihr gen thiow ne nyoadh ngo kejea ge atiem. 29 Nea ngaa yihdhe nud me lihngo kea lihnge gihn rob Wahy Juoge yihr yaa akuud yaa ayiiho.

2:1 2:1 1:16, 20; Epi 1:1

2:2 2:2 2Kor 11:13; 1Jon 4:1

2:5 2:5 2:16, 22; 3:3, 19

2:7 2:7 22:2, 14, 19; Mat 13:9, 43

2:8 2:8 1:8, 18

2:9 2:9 2Kor 6:10; Jeam 2:5; 3:9; 2Kor 11:14-15

2:10 2:10 Mat 10:28; 1Kor 9:24-25

2:11 2:11 20:6, 14; 21:8

2:12 2:12 1:16

2:14 2:14 2:20; 2Pii 2:15

*2:17 2:17 Jon 6:48-51Nying me nyaahn: 3:12

2:18 2:18 1:14-15

2:20 2:20 Tiihy 15:20

2:23 2:23 22:12

2:25 2:25 3:11

2:26-28 2:26-27 12:5; 19:15

2:26-28 2:28 22:16