2
Pol mlologon lak torovia kiena Yesu e m̃areraena kiena Ninuna Wa
Erau lala, nanua kam na amninue visena kiena ne Ntewa lala, ana nepim nepisawal pan amiu. Ana sa ga nap̃a apisuia, pogos nap̃a nepimin nekila, pe nekila re nap̃a nepilaven visena piayavi lala pona manmaruaena kiena yaru. Nekila kiau sitomena m̃arera nesape pogos nap̃a nesike likan amiu, yoko ve nesitom̃al re si sur tap̃ena, ana yoko nelologon ga Yesu Kristo, amio kana marena e lak torovia. Yum̃aena 18:9Nesike nemio amiu, nemloge sane yepeu malumu pap̃isi, nemarau, sineu kurkur, a kiau visena a kiau suniena pe pulen re nena manmaruaena pona kiliaena kiena yaru. Ana e pogos nene, amloge nap̃a kiau visena lala apulen m̃areraena kiena Ninuna Wa, a kila sane kiamiu naviawaena pe sum̃al re su e visena na manmaruaena kiena yaru poli, ana sum̃alu su e m̃areraena kiena ne Ntewa.
Manmaruaena kiena ne Ntewa
Lelaga nap̃a kiau visena pe pulen re visena lala na manmaruaena na yomarava nini poli, pona kiliaena kar la nap̃a yerkawa na yomarava nini la akekaran poli, ana pogaga, komin yomarava nini amio kiena yerkawa lala yoko avano amap ga. Ana kam la nap̃a kiamiu sitomena marua ruruia, apisu kilale nap̃a kiau visena lala pulen ruru nena manmaruaena kiena ne Ntewa. Kiena manmaruaena nene, naga p̃arpolo ruru sike pa rui sumon nap̃a naga si yomarava nini, ana manmaruaena nene tapolou ruru sum̃a ga, yar la pe akilia re nena ga, ana nagane narui molue merarava ruru ga pan ita na wa sane pupia visaruruena tai nap̃a Ntewa mlavia vena kila ruruitaena. A kiena manmaruaena nene m̃alivin ita e mrapa nap̃a Yesu pimi tamalia ita, ana yerkawa na yomarava lala pe apisu kilale re sur nene poli, ana atarar Yesu, nap̃a naga pe pupia Sup̃e na urarena nae ma e peni, la atelanm̃ar naga metava e laki torovia. Yeririna la pe apisu kilale re sitomena kiena ne Ntewa sanene poli, naga sane Siriena Wa tai, nap̃a pisa sanini sape
Sur nowo la nap̃a kilamarana yaru pe pisuli re poli wa, pona kiligana yaru pe mlogeli re poli wa, pona los nen yaru pe sitomli re poli wa,
ana sur ke la nene Ntewa kila ruru sum̃a ga pe kiena ne kiena yaru la nap̃a sinela si naga. Ais 64:4
10 Ana ita, ita na tekilia navisa ruruena la nene, komin Ninuna ne Ntewa nap̃a pisu kilale make suria, a kilia make sitomwanena kiena ne Ntewa, naga kipian itania. 11 Sa ga ita yeririna, nap̃a yar tap̃ena mninue ya nap̃a sike e kieta sitomena, ana ninuta ga kilia ruru po. Ana maran taaga m̃ena sa nene e Ntewa. Pe tekilia re ya nap̃a sike e kiena sitomena poli, ana Ninuna ga kilia m̃aga, ana pisawal pan ita. 12 Pe ninuna na yomerava re ga nini tai poli nap̃a pisawal pan ita, ana Ninuna Wa nene nap̃a molue ma puna Ntewa pitomi, naga ke narui nap̃a kila ita tepisu kilale ruru nalaena wo la nap̃a Ntewa sum̃a kian ke pan ita.
13 Sanene, popon avisu kilale m̃ena sane kiamimi visena la nap̃a pimi ke pan amiu, pe amolue re e manmaruaena kiena yar poli, ana Ninuna Ntewa ga sum̃a pian itania. Sanene, mesum̃a mop̃ar ke visena lelaga lala kiena Ninuna Wa nene, ana memligan sike e amiu nap̃a Ninuna nene sike e kiamiu malena rui. 14 Yar nap̃a Ninuna pe su re e kiena malena poli, naga tap̃atete visu kilale sur lala na Ninuna, naga sane pe yar tetan ga e la, ana naga tap̃atete nena tol m̃areraena la nap̃a Ninuna kiania. 15 Yaru nap̃a Ninuna sike e naga, yoko naga kilia visu kilale ruru sur make ga, ana yar nap̃a Ninuna pe su re e naga poli, naga tap̃atete visu kilale ruru ya nap̃a sike e malena kiena yaru nap̃a Ninuna sike ea. 16 Visena Wa pisa sanini, sape
Pe yar re nena tai nap̃a kilia ya nap̃a sike e sitomena kiena ne Ntewa poli,
pe yar re nena tai nap̃a kilia vian si sur va Ntewa poli. Ais 40:13
Visena nene pe lelaga pap̃isi, ana e ita nap̃a Ninuna sike e ita, tetol sitomena kiena Kristo rui.

2:3 Yum̃aena 18:9