3
Ita tepe narina ne Ntewa lala
Yoan 1:12Asitomveveli sitomena kiena ne arimata Ntewa e ita yeririna viowa lala. Naga kekaran ita keviu pap̃isi, pano-o kila pan ita sa ga nap̃a tepisu ita sane narin ga lala. Ana pe ita re ga tepisu ita sa nene poli, naga m̃ena pisu ita sanene, komin nap̃a pure ita tepa loyum̃a e namratava puna rui, sane narina wawa lala. Yar tap̃ena lala e yomarava pe akilia ruru re arimata poli, sa nap̃a ita tekilia naga, ana sur nene kila la pe apisu kilale ita re m̃ena poli, sane ita tepe narina lala. Erau lala, ita tekilia tevisa tesape tepe narina ne Ntewa, ana pe tekilia re poli wa, sane p̃isi na sirau, yoko naga kila ita teim teve ya sina ga. Ana sur tai tekilia ruruia, nap̃a visae Sup̃e Yesu warpoyo sina ga, yoko tevisu ruru nena naga e kilamarata napo, tevisu ruru naga, naga ke narui, ana pogos nap̃a tevisu sanene, yoko teimi teve sa ga naga. Ana yar nap̃a sinenan sape yoko naga m̃ena imi ve sa Yesu Kristo, naga monar uarar ruru kiena malena mekiki ruruia a ve wa, sa ga Yesu.
Ita narina ne Ntewa lala: Monar teligan p̃elaga viowa lala
Yar nap̃a tap̃a mlamulena viowa, kilaro ke navisaluaena kiena ne Ntewa, komin purp̃es nen p̃elaga viowa, naga pe p̃elaga na monen logearen navisaluaena. Yoan 1:29Ana pogos nap̃a Yesu pimi e yomerava nini, naga pimi nap̃a pe mlamulena viowa tai to re nene e naga, naga pimin vena war plan kieta mlamulena viowa lala. Ana visae sanene, yar nap̃a kiena malena teke ruru e naga, yoko mlamulena viowa ve su re si e naga, naga tap̃atete si kila naviowaena. Ana yar nap̃a mlamulena viowa teke e kiena malena silaga, naga pe pisu ruru re naga poli wa, naga pe kilia re nena naga. Kiau narin sisi lala, piowa nap̃a avisa kotalia amiu. Yar nap̃a kiena malena po, naga pe yar mesmesu sane Kristo. Yar nap̃a kiena malena piowa, naga pe yeririna kiena Yermare, nap̃a naga pe purp̃es nen mlamulena viowa e yomarava, siaria e nasiiena pimi tol nanagane. P̃elaga viowa kiena ne Yermare kila narina ne Ntewa pitomi m̃alivi e yomarava nini, vena we plan kiena yum̃aena viowa lala a kila kiena puriukawaena naga p̃isi. Yar nap̃a sike loyum̃a e namratava kiena ne Ntewa, naga tap̃atete si tap̃a mlamulena viowa, vanon malena kiena ne Ntewa te ea. Naga pe narina ne Ntewa, ana monar kus p̃elaga wo kiena ne arimana nene, p̃isi na tap̃atete si kila viowa. 10 E mrapa ne la nene ita monar tevisu kilia ruru ga sane ane pe narina ne Ntewa, a ane pe narina ne Yermare. Yar nap̃a pe kila re mesmes poli, pona yaru nap̃a pe kekaran re namratava puna poli, yar na sanene naga pe pe nin sisi kiena ne re nena Ntewa poli.
Ita narina ne Ntewa lala: Monar telogear navisaluaena nasitomen yeririna tap̃ena lala
11  Yoan 13:34Lologena nap̃a amiu amloge siar e purp̃esia pimi, na sanini, nap̃a pisa sape: ita monar tekekaran ita silaga. 12 Asitom̃ali yar sa Yermare nanua ne, Ken, nap̃a pe kekaran re wenla nap̃a Epol poli, naga m̃emom̃aria. Piowa nap̃a tekila sanene, ana popon tesitomvevelia mias ya ne naga kila sanene? Nanene vanon kiena yum̃aena lala, Ntewa pisu piowa ga, ana kiena ne wenla, naga mesmes ruru po, ana Ntewa kekarania, p̃isi na kila Ken pieluen wenla panonia, sinen karia, m̃emaria.
13 Erau lala, p̃elaga viowa na sa nene, yeririna la akila ke pimi tol nanagane, ana ve teilan re nap̃a visae tevisu la avieluen ita m̃ena ga, avisa kare ita vanon yum̃aena wo lala kiena ne Ntewa nap̃a visae teyum̃aenia. 14  Yoan 5:24Ana ita nap̃a pe sineta kar re yar la poli, tekekaran ruru na mratava pun ita, nanene pe mrapa na kila meraravanen sane temligan marena, tepim e malena rui. Ana yar nap̃a sitomena pe to re e naga poli, naga sike e marena na wa. 15 Yar nap̃a sinen kar na mratava puna tai, naga sane pe yar na wemom̃aren yar la narui, ana sa nap̃a ita tekilia ruru p̃a rui, yar na wemom̃aren yaru, malena nap̃a ve uro re pe to re e kiena malena poli.
16 Pona ita yar tai piun ke pisape, ana sur nap̃ane sitomena, naga pe sur na sanape? Pogaga, tekilia tesape sitomena nap̃a pe lelaga, naga sanini: Yesu Kristo tam̃an kiena malena wetelu panon ita, ana visae sitomena nene teke e ita, p̃isi na ita m̃ena tetam̃an kieta malena vanon kieta wolai lala. 17 Yar tai naga limana pulen sur nowo lala a, wenla tai, limana plas kemua lelaga, pe kiena sur re poli. P̃isi na naga pisulup̃ar wenla nene, ana naga kila sinen m̃arera laa sane pania, pe miila re poli, yar na sanene sitomena kiena ne Ntewa pe to re nena e poli.
18 Naruu lala, kieta sitomena ve e re ga e kieta visena lala. Sitomena nap̃a pe lelaga, naga pe sur re tai na visaen ga poli, pe sur na yum̃aenena a na kilaena. 19 Ana visae kieta sitomena p̃arlologia ruru marana sanene, nane pe mrapa nap̃a ita tekilia tesape visena lelaga kiena ne Ntewa p̃ar ke mras e kieta malena. Ana ve sanene na, teloge ga wo vena vaen lavisin Ntewa, ve temaraun re si naga. 20 Pogos lap̃asia tekilia temaraun naga, vanon nap̃a yoko kieta sitomena kilia lip̃ere ita sina, kila ita tesitom̃al sina tese kieta naviowaena lala, ana Ntewa naga kilia ruru punu pa rui, ana kieta na viewoena na naga keviu manene laa sane, p̃ar plan petan ita. 21 Erau lala, visae losineta naga merarava ruru wo, p̃isi na naga tap̃atete lip̃ere ita sina, kila pe temaraun re nena na va sum̃alen se marana ne Ntewa na viunen sur tania. 22 Visae telelaga m̃a e naga, tekila m̃a sur la nap̃a naga sinenania, p̃isi na tekilia tetol suria la nap̃a tepiun ke tania. 23  Yoan 13:34, 15:12,17Navisaluaena kiena ne Ntewa pan ita sanini, pisape: Monar telelaga e kia kiena ne narina, Yesu Kristo, a monar tekekaran ita silaga, sa nap̃a naga pisa pan ita. 24 Yar nap̃a mlogear e navisaluaena kiena ne Ntewa, naga sike amio Ntewa. Ntewa teke e kiena malena. ?A yoko ita tekilia tesape naga teke e ita sanape? Sur nene, Ninuna nap̃a naga mla pan ita naga kilia kila ita teloge kilale sane pe lelaga.

3:1 Yoan 1:12

3:5 Yoan 1:29

3:11 Yoan 13:34

3:14 Yoan 5:24

3:23 Yoan 13:34, 15:12,17