4
Ita narina ne Ntewa: Monar tevisuar ruru vanon sinekar kiena ne Kristo lala amio p̃elaga na yomarava
Erau lala: visae amiu yar tai visa ke sape Ninuna Wa teke e naga, kila ke naga pisawal ke kiena visena, popon sa amiu avisu ruruia aninulup̃ar ninuna na teke e naga, pe lelaga ninuna kiena ne Ntewa, po pe kiena re Ntewa poli. Ita monar tevisu ruruia komin navisawalena navisokanena lala moki asu make yo la ne e yomarava nini rui. ?Ana tekilia teninu lup̃ar ninuna la nene ve sanape? Ita tekilia tevisu lup̃ar Ninuna Wa kiena ne Ntewa komin naga pisawal pisape Yesu Kristo pimi pe yeririna, paeme e yomerava, ana visae ninuna tai ve visa re sanene, ninuna nene pe pe kiena ne re Ntewa poli. Ninuna na sanene na molue kome nasinekar kena Kristo, nap̃a amiu amloge pa rui sane pimi ke rui, pona sike pa e yomarava nini rui. Ana naruu lala, ve amaraun re navisawalena la nene, komin amiu asike e lepas kiena ne Ntewa, akilia ataulu la ga. Lelaga pap̃isi, naga nap̃a teke e amiu naga m̃arera laa taulu naga nap̃a sike e yomarava. Yar na visokanen la ape yeririna na yomarava ga nini, ana visena la nap̃a apisa ke ne molue ga e sitomena na yomarava nini, ana yeririna tap̃ena la na yomarava nini amiyagogan la. Ana ita yeririna na lelagaena, ita na pe na yomarava re nini poli, ita tepe kiena ne Ntewa. Yar nap̃a kilia ruru Ntewa, naga kekaran yagogon itaena, a naga nap̃a pe kiena ne Ntewa re poli, mon yagogon itaena. E mrapa ne la nene ita tekilia teninu lup̃ar Ninuna na visena nap̃a lelaga, a ninuna na visokanena.
P̃elaga na sinesiena
Erau lala, popon nap̃a tekekaran ita silaga, komin sinesiena naga pe p̃elaga kiena ne Ntewa. Yar nap̃a sinen si yeririna, naga pe narina ne Ntewa, p̃arlologia ga p̃elaga kiena ne Ntewa, kilia ruru Ntewa e kiena malena. Yar nap̃a pe sinen si re yeririna la poli, naga kilia re Ntewa poli, komin Ntewa na pe purp̃es nen nasinesiena. ?Ana tepisu pupia nasinesiena kiena ne Ntewa nene pogwai? Tepisu kiena sinesiena nene e pogos nap̃a mligan narina taaga nene pimi e yomarava, vena kila ita tekilia temal. 10 Nanene nasinesiena nap̃a pe lelaga kemua: pe naga re nap̃a sineta si Ntewa poli, ana nap̃a naga sinena si ita, pano-o tam̃an narina pitomi pe kup̃ap̃aena pe na kilaruruen marana ne kieta naviowaena lala.
11 Erau lala, komin nap̃a Ntewa sinen si ita keviu sanene, kila po pan ita sanene, popon ita m̃ena ga sineta sisi ita ve sanene, tekila wo van ita. 12  Yoan 1:18Yar tap̃atete kirawal Ntewa, ana visae ita sineta si manene ita, yoko tevisu sane Ntewa teke e kieta malena, ana p̃elaga na kiena sinesiena yoko imi ve keviu manene laa sane e kieta malena.
13 Ita tekilia Ntewa teke e kieta malena, a ita tesike ruru ga e losinena, komin naga mla Ninuna mesmes pan ita, pe na kilaen ita telogekilale tesape sur nap̃a pe lelaga. 14 Tekilia m̃ena ga pe lelaga ga nap̃a Arimata Ntewa mligan narina nene pitomi vena natamaliaena na yomarava, ve sa nap̃a ita tepisu pa e kilamarata rui a nap̃a tepisawal ke e yo punu ga. 15 Yar nap̃a pisawal ke sape Yesu pe narina ne Ntewa kemua lelaga, Ntewa teke e losinena, a naga m̃ena teke e losinena ne Ntewa. 16 Tekilia ruru po nap̃a Ntewa sinen si ita, komin nap̃a tekilia teloge kilia e kieta malena lala, ana tekilia telelaga e kiena visena nap̃a pisawal pan ita. Ntewa naga pe purp̃es nen nasinesiena, ana yar nap̃a p̃elaga na sinesiena pimi keviu e kiena malena, naga teke e losinena Ntewa, a Ntewa teke e losinena. 17 Ntewa sinenan sape kila p̃elaga na sinesiena vim ve keviu la sane e kieta malena lala, vena kilaen kieta p̃elaga lala na yomarava nini ve sa ga p̃elaga kiena ne Kristo nanua ne. Ana visae kieta p̃elaga lala vim wo ve sa nene, yoko wo van ita vap̃isi ne, vanon tap̃atete si temarau po tememawa e legiena na lip̃ereena na pimi ke ne. 18 Visae yar tai naga marau, nanene vanon nap̃a naga pisu kiena nakoaena tai pimi ke rui, a naga mloge kilale re sinesiena kiena ne Ntewa kila ruru kiena malena poli. Ana p̃elaga na sinesiena napo naga kilia m̃enelua nena pupia marauena nene.
19 Visae sineta si ke yeririna tap̃ena lala, nanene vanon Ntewa naga sinen si ita p̃esia. 20 Yar nap̃a pisa sape naga sinen si Ntewa, ana sinen kar ke namratava tai puna, naga pisokan ke ga. Visae namratava puna nap̃a sum̃a pisu lue ga ana naga pe sinen si re poli, naga tap̃atete sinen si Ntewa nap̃a naga pe pisu re e kilamarana poli. 21 Navisaluaena kiena ne Kristo e kieta malena naga sanini, sape: yar nap̃a sinenan sape ve yar nasinesiruruen Ntewa, naga monar sinen si ruru m̃ena namratava puna lala.

4:12 Yoan 1:18