5
Yar nap̃a mlelaga sape Yesu na pe Navisaarena, yar nene naga pe narina ne Ntewa lelaga. Ana visae narina ne Ntewa nene visa sape naga sinen si Arimana Ntewa, naga monar sinen si m̃ena narina ne Ntewa tap̃ena lala. ?Ana yoko naga kilia sape sinen si ruru la ve sanape? Visae sinen si Ntewa, ana mlogear kiena navisaluaena lala, yoko naga visu nap̃a sinen si kemua narin Ntewa la pe lelaga ga. Yoan 14:15P̃elaga na sinen si Ntewa naga sanini: touarar ruru kiena visena. Kiena navisaluaena lala pe urmi manene re pan ita nap̃a teyum̃aen poli, komin ita sisi la nap̃a tepaeme pu Ntewa, visae tesum̃al m̃arera e kieta naviawaena, ita tepe yeririna na tauluen pa yomerava nini rui. Neviun si vetan amiu: ?Yar nap̃a taulu ke yomarava nini naga ai? Naga ga nap̃a visae sum̃al m̃arera sape Yesu naga pe narina ne Ntewa kemua lelaga.
6-8 ?Ana tekilia ve sanape nap̃a Yesu naga pe narina ne Ntewa? Yar la telu nap̃a apisawal visena nene pan ita: tai na Ninuna Wa, tai na wii, a tap̃ena na kuruta, a la telu nene apisawalia sane visena taaga ga. Wii naga pisa sape e p̃elaga kiena ne Yesu Kristo, nap̃a paeme e yomarava sanape, naga tol nakeena sanape, ita tekilia tevisulup̃ar sane naga pe narina ne Ntewa. Ana pe naga re ga nene poli, ana kuruta m̃ena pisa sape e p̃elaga kiena ne Yesu m̃a ke na wa, nap̃a naga mare sanape, ita tekilia tevisulup̃ar sane pe lelaga. Ana metavan si nanene, Ninuna Wa, nap̃a kiena visena pe lelaga lue ga, pisawal meraravan m̃ena e maran yeririna la nakonua rui. Ana visena la nap̃a Ninuna Wa kila, la aurumi pap̃isi, visae ve sanene monar telelaga ga ea, komin nanene pe pe visena kie yeririna re ga la poli, naga pe visena kiena ne Ntewa navisawalen sape naga pisu Narina sanape. 10 Yar nap̃a naga mlelaga ruru e narina ne Ntewa ve lelaga, visena la nene tawa ruru ga sike e kiena sitomena, pe sitom p̃ele re si poli, ana yar nap̃a pe mlelaga re e narina ne Ntewa poli, pe mlelaga re e sur nap̃a Ntewa pisa meraravan ke e narina poli, naga pisu sane Ntewa pisokan ga. 11  Yoan 3:36Ana visena la nap̃a monar tesum̃al m̃arera e silaga, sa nene, asape: Ntewa mla malena nap̃a ve uro re pogos tai pan ita, ana purp̃es nen malena nene na pe Narina ga. 12 Yar nap̃a narina ne Ntewa teke e kiena malena, naga tol pa malena rui, ana nap̃a narina ne Ntewa pe to re e kiena malena poli, naga pe tol re malena poli wa.
Visen maro: Malena nap̃a pe luas to re e poli
13 Nesiri ke m̃aki nini pan amiu nap̃a amlelaga pa e kia kiena ne narina ne Ntewa rui, vena iila amiuena ve kiamiu sitomena ve veve lua re, vena akilia ruru sane atol pa malena nap̃a ve uro re. 14 Pogos nap̃a kieta sitomena ve pepe re, ita tekilia tesum̃alu m̃arera e naga, p̃isi na sur ya ne teviun tania mesmesun e kiena nasinenanena, yoko naga loge ita. 15 Ana visae tekilia ruru sane naga mloge ita pa rui, tekilia ruru m̃ena sane sur ya nap̃a tepiun tania, sa nap̃a tetol pa rui.
16 Visae tevisu kieta wolai tai naga kila ke naviowaena, nap̃a naviowaena nene pe keviu re poli, pe torokin re yar mare vanon poli, pona wereplan si yeririna lala vetan Yesu Kristo, ita tekilia telenwoia, p̃isi na Ntewa kilia tam̃an ga naga to loyum̃a e malena. Ana pe nepisa re nesape poga ga amiu alenwo yar nap̃a kila pupia naviowaena, vanon naviowaena p̃asia naga na marena ga, ana visae yar tai naga kila sanene, yoko ita tap̃atete si tevisa sur tai. 17 Sur natap̃aviowaena make ga naga mlamulena viowa nene, ana naviowaena p̃asia ape na marena, ana p̃asia pe na marena re poli.
18 Ana tekilia pa rui sane yar nap̃a pimi pe narina ne Ntewa, naga ve kila re si viowaena na marena pona viowaena na pe na marena re poli. Yar na sa nene monar visuar ruru naga, vilon mesmes ruru kiena malena, p̃isi na yar viowa nene tap̃atete si kila sur tai vania, tap̃atete kila kare si naga. 19 Yomarava wetelu nini sike vatanon puriukawaena kiena ne Yar Viowa nene, ana ita yeririna lala nap̃a temlelaga, tekilia ita tepe kiena ne Ntewa ga. 20 Ita tekilia sane narina ne Ntewa pitomi, mla pan ita navisu kilaleena vena tekilia Ntewa nap̃a pe lelaga, ana ita tesike ga e naga ga narui, amio narina nene, Yesu Kristo. Kieta Ntewa nene naga pe lelaga, ana malena nap̃a mla pan ita naga pe luas re poli.
21 Naruu lala: amiu avisuar ruru amiu, amiu alotun Ntewa nene naga taaga ga silau, ve atam̃an re nono tap̃ena lala aimi akus lelena e kiamiu sitomen lala.

5:3 Yoan 14:15

5:11 Yoan 3:36