2
Ana komin nap̃a lologena wo tol amiu rui, monar aligan p̃elaga viowa lala. Nasinekareena lala, visokanen lala, namlamulen wanen viowa lala, vielueen lala, a navis viowaena lala, p̃elaga la ne sanene monar awar plan vetan kiamiu malena.
Sa nap̃a sisi tomtom la sinelan manene munen m̃ala yu vena amal ea, kam m̃ena monar am̃areran nap̃a atol kamiu kinanena a namunena wo nap̃a kilia kila ninumiu kapur imi marua ruru, torokin p̃elaga kien yeririna la nap̃a Ntewa tamalia la. Akan li kinanena kana Sup̃e rui, a visae akan kiki, popon akan lue ga, m̃ep̃emiu ulen silaga.
Yesu naga pe purp̃es nen kilavaru na p̃eren yum̃a nap̃a mali
Ntewa sinena sape visirlua yum̃a wa tai, ana naga pisaar kilavaru na p̃eren yum̃a tai nap̃a mali, nap̃a pisu po pap̃isi, nane Yesu. Yar tap̃ena lap̃asa yepel mavinia, akovenlua, ana ita tesitom naga pap̃isi, tetavevea. Ana Ntewa p̃ere ita, pisirlua ita tesu meta e kilavaru nena, naga pran kolkol ita sane kilavaru mali lala na m̃ana yum̃a nena. Naga pisu ita sane kiena p̃egas nen yar wa na yum̃aena lala, nap̃a tekilia towar kup̃ap̃aena nowo vania nap̃a naga kekaran la, nap̃a towar vania komin ga yum̃aena nap̃a Yesu Kristo kila rui. Sa ga visena tai nap̃a sike e tus kiena yermarua navisawalen Aisea rui, nap̃a Ntewa sape:
“Apisu kilale rui pona pere wa? In na nepisaar kilavaru wo na p̃eren m̃au yum̃a tai rui, nap̃a nekekaran pap̃isi. Yoko nevisirlua nena se kiau kumali wa nap̃a Saeon.
Yaru ai nap̃a visirlua kien malena se ea, tap̃atete nena loru vito viowa pog tai.” Ais 28:16
Ana ita nap̃a temlelaga e kilavaru nene, tesape kieta visuena po na po, ana lap̃asa pe sinelan re poli, akovenlua ga pano. Ana visen tap̃ena m̃ena kiena ne Ntewa e lepas nene sike e Tus na Yauena lala, nap̃a sape:
“Pe sur koren nap̃a yar na yum̃aenen yum̃a asape kilavaru nene piowa ga, akovenlua,
ana in na nemla kilavaru nena, nekila naga pe kilavaru na p̃eren m̃au yum̃a wa nena napo.” Ais 8:14
A e ke sina e Tusi kiena Aisea, visen kiena ne Ntewa tai pisayu ke kilavaru nene wa, pisa sanini, sape:
“Kilavaru nene, yoko yar ve mok nap̃a lala tau ea, kila ayal wowe.
Naga pe kilavaru tai nap̃a yoko kila yeririna na yomarava nini aloloru.” Ais 8:14
Visae teviun tevisave ya ne kila amlolor sanene, naga komin ga nap̃a pe amlogear re visena lelaga nap̃a amloge poli, yoko akekapil make atotano e lele na kovioena nap̃a su ruru sike pa rui ve kiela.
Taetas 2:14Ana e ita pe sa re nene po, ita tepe p̃egas taaga nap̃a Ntewa pisirlua, ita tepe li na p̃arwa lala vena ve sup̃enen kiena yo, ita tesike loyum̃a e kiena purvanua wa, ita tepe yeririna na mratava nena puna lala. Ita ke narui tepe yeririna na yeluaren naga vena visawalen kiena sinewo nap̃a kila pan ita, nap̃a p̃ere plan ita petan yemalolo, mligan ita tesike e kiena yomerarava napo. 10 Nanua sumo ita tepe yeririna kar ga lala, ana nagane tepim tepe p̃egas kiena ne Ntewa taaga. Nanua sumo pe tetol re kiena sineyeena poli, ana nagane kiena sineyeena pulen ga kieta malena.
11 Erau lala, visae ve sanene, popon avisu kilale nap̃a yomarava nini pe m̃ata um̃a re napo poli. Sa ga tepe yar tap̃ena ga lala, tepe sane wolawa ga, ana monar teligan p̃elaga nasinenanen nakilaen mlamulen viowa lala na yomerava nini, komin kiena napiowaena lala ape nasinekar nena na ninuta. 12 Sila ga tesike likan la nap̃a yepel mavin lelagaena, akawe ita silaga, a pogos nap̃a tesike e marala, kieta malena monar wo na wo. Visae ve sanene, yoko akilia avisu kilale ya nap̃a tesum̃a tekila ke ne naga po na po, ana visae la m̃ena alelaga, yoko ita make ga temio la teieluar Ntewa e pogos nap̃a yoko imi m̃alivin ita sina.
P̃elaga wo kiena li nalelagaena lala pogos nap̃a asike e yomarava
13 Sa nap̃a tepe li nalelagaena kiena Sup̃e rui, kieta p̃elaga nap̃a tesike e yomarava nini monar torokin ga kiena kia nap̃a tesum̃a temlologonia.
Li nalelagaena lala monar avatanon yerkawa la nap̃a apisir plan la vena visuaren yeririna lala. Sup̃e la yo, pona yerkawa kerkeviu lala, 14 pona p̃arin sup̃e keviu la, ana monar tevisu kilale la sane Ntewa ke narui naga mligan e limala vena lip̃ereen yar lala, vena laen nakoaen va nap̃a pe mesmes re poli, a vena yeluaren nap̃a kila yum̃aena wo. 15 Ntewa sinenan sape kiena yeririna la monar ayum̃ae wo, komin nap̃a visae akila m̃a sanene silaga, yoko yar la nap̃a pe akilia re sur po, nap̃a asum̃a akoven ke ga visen kar lala kawe ita, yoko tap̃atete avisa si sur tai. 16 E lepas tai, lelaga sane tekilia tekila ga ya nap̃a sinetania, a e lepas komp̃asa, yar nap̃a mlelaga naga pe sitom manene re sanene po. Pona naga sitom ke sape visa ve sa nini yo, visave Ke, sur nene sike ga e in nap̃ane, nekilia nekila ga suri viowa ya nap̃a sineunia. Ana pe sa re nena nene poli p̃isa, komin monar tevisu kilale tevisave ita la nap̃a temlelaga tepe yar na yum̃aena kiena ne Ntewa, ana monar tekila ya nap̃a naga sinenania. 17 Li nalelagaena lala monar avatanon yar tap̃ena lala, monar akekaran manene wenla tap̃ena lala amio vinela tap̃ena lala e namratava puna ne Ntewa. Monar amaraun Ntewa, avatanonia, a monar avatanon m̃ena kiela sup̃e lala.
18 E p̃egas nen li nalelagaena lala, lap̃asa ape kiena ne yerkawa lala, nap̃a ayum̃ae korena ga van la. A kiela yerkawa lala, lap̃asa apowo pap̃isi, a lap̃asa am̃arera pap̃isi, ana pe sur koren ga nap̃a yerkawa naga po pona piowa ga sanene, ana yar na kiena yum̃aena monar vatanon ruruia.
19 Pogos la p̃asa, pona yar na yum̃aena miyum̃ae pogaga yo, ana kiena sup̃e kilia sinen karkare vap̃isi, kilia viowa lue ga vania. Yar nene yoko loge viowagan p̃elaga kiena ne kiena sup̃e nap̃a pe mesmes re poli, ana po pap̃isi visae torokin tam̃an ga ve sa nene, nap̃a e kiena sitomena p̃asine ga Ntewa, ana yoko loge kilale nap̃a Ntewa sike amio vena iilaena.
20 Ana visae yar na yum̃aena kila sur viowa ve moki, pona yoko kiena yerkawa monar visave ala nakoaena vania. Ana visae pogos nap̃a ala nakoaena van yar nene, naga va ruru ga teke na, yoko ve tevisa re tevisave naga pa ruruia komin naga pe yar wo tai, ana tekilia tevisave naga pe pis re poli komin pisu kilale kiena napiowaena.
Ana visae okila ga sur wo la sa nap̃a Ntewa sinenania, asum̃alu sinela kar ko, ala nakoaena m̃arera tai van ko, ana ova ruru ko ga, p̃elaga wo ke narui nap̃a Ntewa sinenania.
21 Sur nene nap̃a yar wo loge viowa ga nap̃a akila piowa pania, naga pe lepas nen kieta malena tai nap̃a Kristo pio itania, komin sa kemua nene pan naga sumo rui. Pe kila re sur tai poli, ana akila naga mloge piowa manene laa, ana naga tam̃an ga, vanon ita. Ana sa ke ga mrapa nap̃a kieta Sup̃e mial kome nanua sumo rui, monar teyal ga e lelen lana tetaveve tevano.
22 Visena Wa marua pisayu naga sumo rui, nap̃a pisa sanini, sape
“Naga pe kila re nena mlamulen viowa pogos tai poli,
visena na visokanena pe kate li re e gona poli.” Ais 53:9
23 A sa ke ga nap̃a tekilia m̃aga, pogos nap̃a akuan visen viowa la pania, pe pisamaran re si poli, a pogos nap̃a am̃e kare yepen lala, pe pisa re nena sur tai pan la. Pa ruru ga mon m̃aga, mligan sur make ga sike ga e limana ne Ntewa Arimana nap̃a kiena nalip̃ereen lala mesmes make ga.
24 Pogos nap̃a Yesu telan m̃eke e lak torovia, nakoaena na kieta mlamulen viowa make ga mloru e tasnena, a kiena marena kila nap̃a p̃elaga na mlamulen viowa mare petan ita, ana kila p̃elaga na kilaen mesmesu mal sum̃a e kieta malena. Lelaga, kiena yepe lalaea lala kila kieta yepe lalaea lala pimi po nenaga.
25 Sumo, tesum̃a temyal wowe sane sipsip la nap̃a akila pal kiela mrapa, ana nagane yar na visuaren sipsip m̃al ita si rui, nagane tepim tesu ruru tesike temio naga nap̃a pe yaru navisuarena kieta malena.

2:9 Taetas 2:14