M̃aki Nasumo Nap̃a Pol
Siria Pa Pan
TIMOTE
Visayuena Na Tusi Nene
Komp̃asnen suniena plas na tusi nini
Timote naga pe yaru viu tai nae pupia pulkumali nap̃a Listra, a naga mlelaga e Yesu Kristo. Anena naga pe lus nae Israel tai a arimana naga yaru nae Kris. Timote na erau kiena Pol tai nap̃a tavevea apa ke e yo makega vena visawalen lologena wo kiena kieta sup̃e Yesu Kristo. Pol siri m̃aki nini pa Timoti, e pogos nap̃a sike garu provens nap̃a Masetonia, a Timote naga sike Episas.
Pol siri m̃aki nini pan Timote, pisa pania sape visuar naga e vianiena na visokanena lala nap̃a kilia imi loyum̃a e sum̃are. Vianena na visokanena nene molue kome sitomena tai nap̃a pisape suri makega na yomarava piyoyowaga pona pe namname. Yaru la nap̃a apian ke yaru la e vianiena na visokanena nene, asape yaru kilia tol malena visae ga viyon sape tol kinasnen kiela vianena la nap̃a tapolou, a monar lon kinanena lap̃asa, kan ga kinanena la nap̃a asitom sape torokin akania, a yoko naga ve talopa re, a taveve kiela p̃elaga tap̃ena si lap̃asa.
E m̃aki nini Pol pisayu p̃elaga wo la nap̃a li nalelagaena lala akilia atavevea vena akila lotena, a vena visuaren sum̃are. A naga pisa p̃elaga wo lap̃asa nap̃a nasumonena na sum̃are lala a li nalelagaena lala monar atavevea. A suri maro nap̃a Pol pisa, naga pisa pa Timote sape naga monar imi ve yaru wo tai vena kilaen yum̃aena kiena Yesu Kristo. Naga pisa pania sape kiena p̃elaga monar ve senape, pogos nap̃a naga yalin p̃egasnen li nalelagaena tap̃ena la a nap̃a vianila.
Komp̃asnen tusi la na nini
Visena p̃esa 1:1-2
Vianena e lepas na sum̃are a nasumonena lala 1:3—3:16
Visena lala na iilaren Timote e kiena yum̃aena lala 4:16:21
1
Visena na sumo
Naruu Timote, inu navisawalena Pol nesiri m̃ak nini pim̃asu pan ko, nap̃a Ntewa kieta natamaliaena amio Yesu Kristo kieta nawasineena amligan inu vena neyum̃ae e lologena wo. Yum̃aena 16:1Nekekara navitawen ko si e nini, vanon nepisu ko sane ko ope naruu wawa loyum̃a e namratava na kieta naviawaena. Nemlenin ko ke, sane Ntewa arimata, amio kieta Sup̃e Kristo Yesu yoko aligan lemamiena, sineyeena, amio kiela sum̃arena sike amio ko.
Okilawoli nakilapianen visokanen lala
Nesape nevisawal si van ko sur nap̃a tepisayu nanua ga ne, pogos nap̃a nesike nemio ko gar Episas, sumon nap̃a nemligan ko navaen M̃asitonia. E pogos nene tepisu ke nap̃a p̃ar m̃arera lap̃as asum̃a ga, nap̃a tekilia ruru la, ana nesape osum̃a ga e yo nene wa, vena okilali nap̃a okilawo la. Sur ne nanene nesape nevisawal si van ko, sane osum̃a e nene wa, vanon la nene, asun akilapian ke sur la nap̃a pe mesmes re poli. Sila ga kiela sitomena la mlor ke ga e kiela suniena marua ga lala, ana sinelan ke ga navisayuen lus kiena ne kiela li marua la na nanua sumo sumo, ana popon aligan sur la nene sike na. Visena sur la ne sanene kila ke yeririna la kiela sitomena peve lua pap̃isi, ana tap̃atete nena aiila la vena atol malena wo nap̃a Ntewa sinenania, nap̃a tekilia tetolia e ga e lelagaena e naga.
Sanene na, popon tevisawo la, vena kilaen sane yoko kieta yeririna lala, losinela kilia merarava ruruia, kiela sitomena kilia mesmes ruruia, a kiela naviawaena ve lelaga, komin sa ve sanene, yoko p̃elaga wo na sinesii itaena kilia imi ve keviu sina vap̃isi likan ita.
Ana nanagane piowa ga, komin la p̃as e nem̃a, aterere akuspal mrapa wo nene, amial m̃a e mrapa naviswoween lala. La apilave, sinelan asape avim ave navianena na navisaluaena wa, ana asum̃a apisawal ke kana visena m̃arera ne lala, pe akilia ruru re sur la nap̃a apisa ke poli, tap̃atete avisa meraravan ruruia.
Navisaluaena kiena ne Ntewa pe na ya?
La nene apisin manene navisaluaena kiena ne Ntewa, ana tekilia tesape navisaluaena, visae teyum̃ae ruru ea, naga pupia kana yum̃aena sike ea. Ita monar tekilia tesape navisaluaena naga apisirlua pe naiilaen re la nap̃a amesmes ruru pa rui, ana naiilaen yar tap̃ena lala, sane la nap̃a akilarovia amio la nap̃a yepela mavin logearena. Lala nene, nane la nap̃a pe akekaran re Ntewa poli, la nap̃a asitom korenan ga sur wa lala, la nap̃a p̃ar m̃arera ga lala, a la nap̃a am̃e arimala lala amio anela lala, po am̃e m̃ena yar tap̃ena lala. 10 Amio yar la nene, p̃asia nap̃a atap̃a kolau, amio nap̃a yerm̃ene were si yerm̃ene po sira were si sira, p̃asia apinaun nisisi vena awililinia, lala na visokanena, amio lala na kilawanen kiela naviowaena. Navisaluaena nene pe kien la nene narui, amio la nap̃a akila ke p̃elaga tap̃ena la ne sanene, vanon yepela mavin kieta navianena wo lala. 11 Pe ataveve re nena lologena wo kiena kieta Ntewa wa nowo, nap̃a mligan sike e inu vena nevisawal van amiu.
Lemamena kiena Yesu pa Pol
12 Yum̃aena nene sike e lum̃au vena neyum̃aenia, ana nesape nevisa potena ve keviu va kieta Sup̃e Kristo Yesu. Naga ga nap̃a pisuveve ruru kiau malena, pisu sane nekilia nemasusu wo e yum̃aena nene, p̃isi na pisirlua inu vena neyum̃aenia, ana monar nevisawalia nesape naga ga mla ke puriukawaena pan inu silaga vena neyum̃aen sa nap̃a naga sinenania. 13  Yum̃aena 8:3, 9:4,5Nanua sumo, in na nepe yar tai nap̃a nepepeyun kare ke kia wa nene nap̃a Yesu, ana nekila kare ke naga pap̃isi, nap̃a nekila piowa manene laa pap̃isi pan kiena nalelagaena lala, mesmesun ga nap̃a la nakoaena van inu vanonia. Ana peraga, pisu sane nemial ke ga e pupumalko, pe nemlelaga re e naga poli, ana pe nekilia re sur nap̃a nemiyum̃aen ke poli, p̃isi na naga kila po manenea, sinen miye inu.
14 Sanene na, nepisu sane kieta Ntewa mligan kiena lemamiena nowo e inu keviu pap̃isi, kokonia kiau malena e naviawaena a e sinesiiena nap̃a pe kieta ita punu ga nap̃a tepe taaga temio Yesu Kristo.
15 Visena tai tom̃a ga, nap̃a tekilia towasinea, popon yar punu ala e kiela malena, nap̃a pisa sanini, sape
Kristo Yesu pitomi tano e yomarava nini vena tamaliaen malena kiena ne yar ai nap̃a tap̃a mlamulena viowa.
Ana e la nap̃a amiyum̃aen mlamulena viowa sanene, nepisu sane in ke nanini nap̃a nepe kiela nasumonena, nepiowa manene laa taulu la make ga, 16 ana potena pan Ntewa nap̃a sinen miye inu. Nepisu sane pe pon re naga viewo inu sanene poli, nap̃a nepe nasumonena kien yar na mlamulena viowa lala. Ana naga kila pan inu sanene, vena yeririna la akilia avisu kilale sane Yesu Kristo, kiena sitomena naga piavi pap̃isi vena sinen ye yar viowa lala. Ana visae la nap̃a aim sirau avisu nap̃a Ntewa kekaran were inuena sanene, yoko avisu kilale sane la m̃ena akilia alelaga ea vena atol malena nap̃a pe luas re poli.
17 Nesitom̃al kiena p̃elaga wo nene, kila nemiyeluar naga, nepisa nesape naga pe p̃arin sup̃e na nanua sumo, ana naga mal sulue ga narui. Naga sike e yo punu ga ana yar tap̃atete visuia, naga taaga pe Ntewa, pe yaru re si tai poli. Sanene popon tevatanon naga, teyeluar kiena kia vano-o ve p̃isi re pogos tai, sanene.
Osum̃alu m̃arera, ve oloru re
18 Timote, in na nepio ko ke sane ko na ope naruu, ana nesitom̃al navisawalena la nap̃a apisayu ko nanua ne, nap̃a akila meraravan ko pan inu. Akila sane nepisu kilia ko sane ko na ope yar tai nap̃a nekilia nowasinea. Sanene na, visena urmi la p̃asia pona pupia na vianena p̃asia sike na nap̃a sineun nesape neligan e ko. Visena la nene kilia iila ko om̃arera vap̃isi e mara wa nap̃a tesum̃a tekila ke ne, 19 vena yoko aiila ko nauarar ruruen p̃elaga na nalelagaena a akilia akila ko nap̃a kiom̃a sitomena merarava ruruia silaga.
Yar la p̃asia, sa nap̃a apilolon ke waa, ana kiela sitomena wo pisawal pan la sape mrapa nanene, ana yepela mavin yagogonena, ana akuspalia, kiela naviawaena pa tawa ruruia e piam̃e tai. 20 Pona ko okilia lalua nene Aemeneas amio Aliksanta, ana pe sineyeena nap̃a nesape nevisawalia sane lalua sanene rui. Akila m̃a piowa pano-o, pe sinelan re si yagogen poli, ana nekuan plan lalua apa si e liman Yermare sumo wa, ana vena lalua avisu kilale si yo, sane popon ve asum̃a akila kare re kia wa kiena ne Kristo sa nap̃a asum̃a akilakila ke ne.

1:2 Yum̃aena 16:1

1:13 Yum̃aena 8:3, 9:4,5